Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2708(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0842/2016

Predkladané texty :

B8-0842/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0319

Prijaté texty
PDF 266kWORD 76k
Štvrtok, 7. júla 2016 - Štrasburg
Námietka k vykonávaciemu aktu: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2016o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie (D44599/02),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách(1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

–  so zreteľom na stanovisko predložené 12. apríla 2016 výborom, ktorý je uvedený v článku 25 ods. 1 vyššie uvedeného nariadenia,

–  so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(2),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 a odsek 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku 4 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa od Komisie požaduje, aby do 19. januára 2009 stanovila osobitné nutričné profily, ktorým musia zodpovedať potraviny alebo určité kategórie potravín, aby mohli byť označené za výživné alebo zdraviu prospešné, a podmienky používania takýchto označení pri potravinách alebo kategóriách potravín s ohľadom na tieto nutričné profily;

B.  keďže podľa článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1924/2006 je zdravotné tvrdenie každé tvrdenie, ktoré udáva, naznačuje alebo vyvoláva dojem, že existuje súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a zdravím;

C.  keďže vznikajú legitímne obavy, že tvrdenia, že kofeín pomáha zvyšovať bdelosť a zlepšovať pozornosť, nepreukazujú súvislosť medzi spotrebou kofeínu a zdravím;

D.  keďže Komisia zatiaľ tieto nutričné profily nestanovila;

E.  keďže 250 ml plechovka energetického nápoja môže obsahovať až 27 g cukru a 80 mg kofeínu;

F.  keďže Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, aby dospelí a deti získavali najviac 10 % svojho denného energetického príjmu z voľných cukrov, a uvádza, že ďalšie zníženie na menej ako 5 % (približne 25 g) za deň by znamenalo dodatočný zdravotný prínos(3);

G.  keďže EFSA priniesol dôkazy o tom, že vysoký príjem cukrov vo forme nápojov sladených cukrom môže prispieť k zvýšeniu telesnej váhy;

H.  keďže použitie navrhovaných zdravotných tvrdení pravdepodobne podporí konzumáciu energetických nápojov a v dôsledku toho možno oprávnene predpokladať, že denný príjem cukru a kofeínu prekročí odporúčanú maximálnu hodnotu;

I.  keďže v článku 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa zakazuje používanie zdravotných tvrdení, ktoré nabádajú na nadmernú konzumáciu potraviny;

J.  keďže v zmysle návrhu nariadenia Komisie sa tvrdenia, že kofeín pomáha zvyšovať bdelosť a zlepšovať pozornosť nesmú používať v prípade potravín určených pre deti a dospievajúcich;

K.  keďže dospievajúci predstavujú najväčšiu skupinu spotrebiteľov energetických nápojov;

L.  keďže 68 % dospievajúcich a 18 % detí pravidelne konzumuje energetické nápoje;

M.  keďže v dobrovoľnom kódexe postupov pre predaj a označovanie energetických nápojov, ktorý je určený pre sektor energetických nápojov, sa uvádza iba záväzok nepredávať energetické nápoje deťom mladším ako 12 rokov(4);

N.  keďže v praxi je ťažké kontrolovať, že sa energetické nápoje s navrhovanými tvrdeniami nepredávajú deťom, bez ohľadu na to, či sú určené pre deti alebo dospievajúcich, čím sa podmienka používania, ktorá je pripojená k navrhovaným tvrdeniam, stáva neúčinnou; keďže v každom prípade nič nebráni tomu, aby sa takéto nápoje predávali dospievajúcim;

O.  keďže, ako sa uvádza v článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1924/2006, používanie výživových a zdravotných tvrdení nesmie byť nejednoznačné ani zavádzajúce;

P.  keďže podmienka alebo obmedzenie, že navrhované tvrdenia by sa nemali používať v prípade potravín určených pre deti alebo dospievajúcich, by viedli k nejednoznačnosti týchto tvrdení, pokiaľ ide o možné nepriaznivé účinky takýchto potravín na zdravie ľudí;

Q.  keďže Komisia v minulosti (ako potvrdil Všeobecný súd v prípade dextrózy) odmietla povoliť zdravotné tvrdenia, ktoré spotrebiteľom sprostredkovali rozporuplné a nejednoznačné informácie, a to dokonca aj v prípade, keď by mali byť povolené za špecifických podmienok použitia a/alebo keď by sa uvádzali spolu s ďalšími informáciami alebo varovaniam(5);

R.  keďže vo svojom vedeckom stanovisku k bezpečnosti kofeínu Európsky úrad pre bezpečnosť potravín dospel k záveru, že na stanovenie bezpečnej úrovne príjmu kofeínu pre deti nebol k dispozícii dostatok informácií, ale že príjem zodpovedajúci 3 mg na 1 kg telesnej hmotnosti za deň by zrejme nepredstavoval zdravotné riziko pre deti a dospievajúcich(6);

S.  keďže, ako sa uvádza v článku 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1924/2006, používanie výživových a zdravotných tvrdení nesmie [...] nabádať k nadmernej konzumácii potraviny alebo ju ospravedlňovať;

T.  keďže 25 % dospievajúcich konzumentov energetických nápojov pije tri alebo viac plechoviek pri jednej príležitosti a navrhované tvrdenia by mohli nabádať na konzumáciu ešte väčších množstiev týchto energetických nápojov;

U.  keďže navrhované výstražné označenie (podmienky používania) neobsahuje žiadne varovanie týkajúce sa maximálnej spotreby na jednu dávku, ale odkazuje iba na maximálny príjem za deň;

V.  keďže tzv. energetické nápoje sú spájané s bolesťami hlavy, problémami so spánkom a poruchami správania u detí a dospievajúcich, ktorí takéto nápoje pravidelne konzumujú;

1.  vznáša námietku voči prijatiu návrhu nariadenia Komisie;

2.  nazdáva sa, že návrh nariadenia Komisie nie je zlučiteľný s cieľom a obsahom nariadenia (ES) č. 1924/2006;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh nariadenia;

4.  vyzýva členské štáty, aby zvážili zavedenie pravidiel predaja nápojov s vysokým obsahom kofeínu alebo potravín s prídavkom kofeínu deťom a dospievajúcim;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.
(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5) Pozri rozsudok Všeobecného súdu zo 16. marca 2016 vo veci Dextro Energy proti  Európskej Komisii, T-100/15, ECLI:EU:T:2016:150, odsek 74.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia