Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2090(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0246/2016

Внесени текстове :

A8-0246/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0322

Приети текстове
PDF 456kWORD 44k
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург
Разследване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор
P8_TA(2016)0322A8-0246/2016

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2016 г. относно проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2090(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 226 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС),

—  като взе предвид Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент(1),

—  като взе предвид решението си (EС) 2016/34 от 17 декември 2015 г. относно създаването на анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор, нейните правомощия, числен състав и срок на мандата(2),

—  като взе предвид член 198 от своя правилник,

—  като взе предвид междинния доклад на анкетната комисия за измерване на емисиите в автомобилния сектор (A8-0246/2016),

A.  като има предвид, че член 226 от ДФЕС предоставя правно основание за създаването от Парламента на временна анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения или лошо администриране при прилагането на правото на Съюза, без да се накърняват правомощията на националните юрисдикции или на юрисдикцията на ЕС, и като има предвид, че това представлява важен елемент от надзорните правомощия на Парламента;

Б.  като има предвид, че въз основа на предложение от Председателския съвет Парламентът реши на 17 декември 2015 г. да създаде анкетна комисия за разследване на твърдения за неизпълнение на задължението за прилагане на правото на Съюза по отношение на измерванията на емисиите в автомобилния сектор, и че Комисията ще внесе всякакви препоръки, които счита за необходими в тази област;

В.  като има предвид, че анкетната комисия работи в съответствие с работен план, който включва:

   програма за изслушвания на поканени свидетели и експерти, с оглед събиране на подходящи доказателства в устна форма;
   искания за писмени доказателства от свидетели и експерти, поканени на изслушванията;
   искания за документи с цел събиране на съответните писмени доказателства на Комисията, държавите членки, органите и други заинтересовани страни;
   две мисии за събиране на информация на място;
   общи прегледи (брифинги) и проучвания, възложени съгласно бюджета за експертизи;
   официалното писмено становище от Правната служба на Парламента по отношение на поканване на гости, които могат да бъдат обект на съдебно производство, да свидетелстват;

Г.  като има предвид, че анкетната комисия е изпратила въпросници до държавите членки, различните институции и други органи на Съюза, и публикува публична покана за представяне на доказателства на своя уебсайт;

Д.  като има предвид, че резултатите от текущото разследване биха могли да внесат добавена стойност в рамката на Съюза за одобряване на типове;

Е.  като има предвид, че в своето решение от 17 декември 2015 г. Парламентът изисква анкетната комисия да представи междинен доклад в срок от шест месеца, считано от началото на нейната работа;

Ж.  като има предвид, че естеството на анкетна комисия ѝ пречи да изрази окончателните заключения, произтичащи от разследванията, преди тя да счете, че мандатът ѝ е изпълнен; като има предвид, че поради това е твърде рано комисията да представи евентуалните си становища относно различни аспекти на мандата си в този средносрочен доклад;

З.  като има предвид, че устните и писмени доказателства, представени на и проучени от комисията до този момент, потвърждават необходимостта от допълнително проучване на всички въпроси, включени в нейния мандат;

1.  Насърчава комисията да продължи работата си и да изпълни изцяло мандата, даден от Парламента в решението му от 17 декември 2015 г., и подкрепя всички действия и инициативи, които да доведат до изпълнението на мандата;

2.  Изисква от Председателския съвет и Бюрото да подкрепят всички мерки, необходими, за да се даде възможност на комисията да изпълнява мандата си, по-специално що се отнася до разрешаване на изслушвания и извънредни срещи, възстановяването на разходите на експерти и свидетели, служебни пътувания и всякакви други технически средства, които са надлежно обосновани;

3.  Призовава Комисията да гарантира пълна прозрачност и своевременна подкрепа за подпомагане на работата на анкетната комисия, при пълно зачитане на принципа на лоялно сътрудничество, като предоставя цялата техническа и политическа подкрепа, по-специално чрез по-бързо внасяне на изискваната документация; очаква пълно сътрудничество от страна на съответните действащи комисари и генерални дирекции, както и от тези, които са носели съответната отговорност през минали мандати; призовава държавите членки, при пълно зачитане на принципа на лоялно сътрудничество, да предоставят на анкетната комисия и необходимата техническа и политическа подкрепа, по-специално като се даде възможност на Комисията да представя документите, които се изискват, по-бързо и ако представянето на документи изисква съгласието на държавите членки, чрез ускоряване на вътрешните си процедури за издаването на разрешение;

4.  Изисква правителствата, парламентите и компетентните органи на държавите членки, да подпомагат анкетната комисия при изпълнението на нейните задачи при пълно зачитане на принципа на лоялно сътрудничество, установено в правото на Съюза;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 113, 19.5.1995 г., стр. 2.
(2) OВ L 10, 15.1.2016 г., стр. 13.

Правна информация - Политика за поверителност