Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2090(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0246/2016

Předložené texty :

A8-0246/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2016 - 4.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0322

Přijaté texty
PDF 318kWORD 63k
Úterý, 13. září 2016 - Štrasburk
Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu
P8_TA(2016)0322A8-0246/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2016 o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2090(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 226 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO ze dne 19. dubna 1995 o podrobných ustanoveních o výkonu vyšetřovacího práva Evropského parlamentu(1),

–  s ohledem na své rozhodnutí (EU) 2016/34 ze dne 17. prosince 2015 o zřízení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, jeho působnosti, početním složení a funkčním období(2),

–  s ohledem na článek 198 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu (A8-0246/2016),

A.  vzhledem k tomu, že článek 226 SFEU stanoví právní základ pro pravomoc Evropského parlamentu zřídit dočasný vyšetřovací výbor, který by zkoumal obvinění z porušování práva Unie nebo z nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování, aniž by tím byly dotčeny pravomoci vnitrostátních soudů a soudů Unie, a vzhledem k tomu, že to představuje významný prvek kontrolních pravomocí Parlamentu;

B.  vzhledem k tomu, že na základě návrhu Konference předsedů se Parlament dne 17. prosince 2015 rozhodl zřídit vyšetřovací výbor, který by vyšetřil údajná pochybení při uplatňování práva Unie v souvislosti s měřením emisí v automobilovém průmyslu, a že tento výbor učiní veškerá doporučení, která budou v tomto ohledu považována za nezbytná;

C.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací výbor funguje v souladu s pracovním plánem, který zahrnuje:

   program slyšení pozvaných svědků a odborníků s cílem získat relevantní ústní svědectví;
   žádosti o písemná svědectví svědků a odborníků pozvaných na slyšení;
   žádosti o dokumenty s cílem shromáždit relevantní písemná svědectví Komise, orgánů členských států a dalších příslušných subjektů;
   dvě pracovní cesty ke shromáždění informací na místě;
   brífinky a studie zadané v rámci jeho rozpočtu na odborné poradenství;
   formální písemné stanovisko právní služby Parlamentu, pokud jde o zvaní hostů, kteří mohou být účastníky soudního řízení, k podání svědectví;

D.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací výbor zaslal členským státům, orgánům Unie a dalším subjektům různé dotazníky a na svých webových stránkách zveřejnil výzvu ke sdělování skutečností;

E.  vzhledem k tomu, že výsledky probíhajících vyšetřování by mohly být přínosné pro rámec Unie pro schvalování typu;

F.  vzhledem k tomu, že ve svém rozhodnutí ze dne 17. prosince 2015 Parlament vyšetřovací výbor požádal, aby do šesti měsíců od zahájení činnosti předložil průběžnou zprávu;

G.  vzhledem k tomu, že povaha vyšetřovacího výboru mu brání předkládat jakékoli závěrečné připomínky vyplývající z jeho vyšetřování dříve, než bude považovat svůj mandát za splněný; vzhledem k tomu, že by proto bylo předčasné, aby výbor předkládal jakékoli připomínky k různým aspektům svého mandátu v této průběžné zprávě;

H.  vzhledem k tomu, že ústní a písemná svědectví, která byla výboru do současné doby předložena a jež přezkoumal, potvrzují, že je třeba dále prošetřovat všechny body obsažené v jeho mandátu;

1.  vyzývá vyšetřovací výbor, aby pokračoval v práci a zcela naplnil mandát, který mu Parlament udělil svým rozhodnutím ze dne 17. prosince 2015, a podporuje veškerá opatření a iniciativy vedoucí k naplnění jeho mandátu;

2.  žádá Konferenci předsedů a předsednictvo, aby podporovaly veškerá opatření, která vyšetřovacímu výboru umožní splnit jeho mandát, zejména pokud jde o povolování slyšení a mimořádných schůzí, proplácení nákladů na odborníky a svědky, služebních cest a veškerých dalších, řádně odůvodněných technických prostředků;

3.  žádá Komisi, aby činnosti vyšetřovacího výboru zajistila včasnou podporu a plnou transparentnost a aby přitom plně dodržovala zásadu loajální spolupráce a poskytovala veškerou dostupnou technickou a politickou podporu, zejména prostřednictvím rychlejšího předkládání požadovaných dokumentů; očekává plnou spolupráci příslušných současných komisařů a generálních ředitelů i těch, kteří tyto funkce vykonávali v minulosti; žádá členské státy, aby plně dodržovaly zásadu loajální spolupráce a poskytovaly vyšetřovacímu výboru nezbytnou technickou a politickou podporu, a to zejména tím, že Komisi umožní rychlejší poskytování požadovaných dokumentů, a v případě, že poskytnutí dokumentů vyžaduje souhlas členských států, urychlí své vnitřní postupy pro poskytnutí takového souhlasu;

4.  žádá, aby vlády, parlamenty a příslušné orgány členských států vyšetřovacímu výboru pomáhaly s jeho úkoly a plně přitom dodržovaly zásadu loajální spolupráce stanovenou v právních předpisech Unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 113, 19.5.1995, s. 2.
(2) Úř. věst. L 10, 15.1.2016, s. 13.

Právní upozornění - Ochrana soukromí