Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2090(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0246/2016

Pateikti tekstai :

A8-0246/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2016 - 4.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0322

Priimti tekstai
PDF 247kWORD 69k
Antradienis, 2016 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai
P8_TA(2016)0322A8-0246/2016

2016 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo (2016/2090(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 226 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimą 95/167/EB, Euratomas, EAPB dėl išsamių Europos Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimą (ES) 2016/34 dėl Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto preliminarų pranešimą (A8-0246/2016),

A.  kadangi SESV 226 straipsnyje yra nustatytas teisinis pagrindas, kuriuo remdamasis Europos Parlamentas gali sudaryti laikiną tyrimo komitetą, kuris, nepažeisdamas nacionalinių ar Sąjungos teismų jurisdikcijos, tirtų įtariamus pažeidimus ar netinkamą administravimą įgyvendinant Sąjungos teisę, ir kadangi tai yra svarbus Parlamento priežiūros įgaliojimų elementas;

B.  kadangi, remdamasis Pirmininkų sueigos pasiūlymu, Parlamentas 2015 m. gruodžio 17 d. nusprendė sudaryti Tyrimo komitetą, kuris tirtų įtariamus pažeidimus įgyvendinant Sąjungos teisę išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje srityje, ir nusprendė, kad šis komitetas pateiks rekomendacijas, kurias manys esant reikalingas šiuo klausimu;

C.  kadangi Tyrimo komitetas veikia vadovaudamasis darbo planu, kurį sudaro:

   klausymų dalyvaujant liudininkams ir ekspertams siekiant surinkti aktualius žodinius įrodymus programa,
   prašymai į klausymus pakviestiems liudininkams ir ekspertams pateikti įrodymus raštu,
   prašymai Komisijai, valstybių narių valdžios institucijoms ir kitiems susijusiems veikėjams pateikti dokumentus siekiant surinkti raštiškus aktualius įrodymus,
   dvi misijos informacijai vietoje rinkti,
   informaciniai susirinkimai ir tyrimai, užsakyti naudojant komiteto dalykinei informacijai skirtą biudžetą,
   oficiali Parlamento Teisės tarnybos nuomonė raštu dėl svečių, kurie teismo procese gali būti liudininkais, kvietimo;

D.  kadangi Tyrimo komitetas yra nusiuntęs valstybėms narėms, Sąjungos institucijoms ir kitiems organams įvairius klausimynus ir savo interneto svetainėje paskelbė viešą kvietimą teikti įrodymus;

E.  kadangi vykstančio tyrimo rezultatai gali duoti pridėtinės vertės Sąjungos tipo patvirtinimo sistemai;

F.  kadangi savo 2015 m. gruodžio 17 d. sprendime Parlamentas paprašė Tyrimo komitetą per šešis mėnesius nuo veiklos pradžios pateikti preliminarų pranešimą;

G.  kadangi Tyrimo komiteto pobūdis neleidžia komitetui pateikti jokių galutinių išvadų, kurias būtų galima priimti atliekant tyrimą, kol komitetas nuspręs, kad įvykdė savo įgaliojimus; kadangi šiame preliminariame pranešime Tyrimo komitetui per anksti teikti pastabas dėl įvairių savo įgaliojimų aspektų;

H.  kadangi žodiniai ir rašytiniai įrodymai, kurie buvo pateikti Tyrimo komitetui ir kuriuos jis šiuo metu yra išnagrinėjęs, patvirtina, kad reikia toliau tirti visus klausimus, kuriuos komitetas yra įgaliotas tirti;

1.  ragina Tyrimo komitetą tęsti savo darbą ir visapusiškai įgyvendinti savo įgaliojimus, kuriuos jam suteikė Parlamentas savo 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu, ir remia visus veiksmus ir iniciatyvas, kuriomis siekiama įgyvendinti minėtus įgaliojimus;

2.  prašo Pirmininkų sueigos ir Biuro remti visas priemones, kurių Tyrimo komitetui reikia, kad galėtų įvykdyti savo įgaliojimus, ypač priemones, susijusias su leidimais rengti klausymus ir neeilinius posėdžius, ekspertų ir liudininkų išlaidų kompensavimu, misijomis ir kitomis tinkamai pagrįstomis techninėmis priemonėmis;

3.  prašo Komisiją užtikrinti skubią paramą ir visišką skaidrumą padedant Tyrimo komitetui vykdyti darbą, visapusiškai atsižvelgiant į lojalaus bendradarbiavimo principą, teikiant visokeriopą galimą techninę ir politinę paramą, ypač greičiau pateikiant reikalaujamus dokumentus; tikisi, kad atitinkami dabartiniai Komisijos nariai ir generaliniai direktoratai, taip pat visi, kad buvo atsakingi ankstesnėmis kadencijomis, visapusiškai bendradarbiaus; prašo valstybes nares visapusiškai laikantis lojalaus bendradarbiavimo principo teikti Tyrimo komitetui būtiną techninę ir politinę paramą, visų pirma sudarant Komisijai galimybę greičiau pateikti reikalaujamus dokumentus ir, jei dokumentams pateikti reikia valstybių narių sutikimo, paskubinant savo tokio sutikimo suteikimo vidaus procedūras;

4.  prašo valstybių narių vyriausybių, parlamentų ir kompetentingų institucijų padėti Tyrimo komitetui atlikti savo užduotis, visapusiškai laikantis Sąjungos teisėje įtvirtinto lojalaus bendradarbiavimo principo;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 113, 1995 5 19, p. 2.
(2) OL L 10, 2016 1 15, p. 13.

Teisinė informacija - Privatumo politika