Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2090(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0246/2016

Teksty złożone :

A8-0246/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2016 - 4.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0322

Teksty przyjęte
PDF 321kWORD 49k
Wtorek, 13 września 2016 r. - Strasburg
Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
P8_TA(2016)0322A8-0246/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2016/2090(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 226 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych przepisów regulujących egzekwowanie przez Parlament Europejski jego prawa do prowadzenia dochodzeń(1),

–  uwzględniając swoją decyzję (UE) 2016/34 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym, a także określenia jej uprawnień, składu i kadencji(2),

–  uwzględniając art. 198 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie wstępne Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (A8-0246/2016),

A.  mając na uwadze, że art. 226 TFUE stanowi podstawę prawną dla powołania przez Parlament Europejski tymczasowej komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu, bez uszczerbku dla właściwości sądów krajowych czy unijnych; mając również na uwadze, że stanowi to istotny aspekt uprawnień nadzorczych Parlamentu;

B.  mając na uwadze, iż w oparciu o wniosek Konferencji Przewodniczących Parlament, na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r., postanowił powołać komisję śledczą do zbadania zarzutów niestosowania prawa Unii w odniesieniu do pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym oraz że komisja ta będzie opracowywać wszelkie zalecenia, jakie uzna w tej kwestii za niezbędne;

C.  mając na uwadze, że komisja śledcza pracuje zgodnie z planem prac, który obejmuje:

   program przesłuchań zaproszonych świadków i ekspertów w celu zebrania odpowiednich zeznań ustnych;
   wnioski o zeznania pisemne złożone przez świadków i ekspertów zaproszonych na przesłuchania;
   wnioski o dokumentację w celu zebrania odpowiednich zeznań pisemnych od Komisji, władz państw członkowskich i innych właściwych podmiotów;
   dwie misje w celu zgromadzenia informacji w terenie;
   briefingi i badania zlecone w ramach budżetu komisji na doradztwo ekspertów;
   formalną opinię pisemną Wydziału Prawnego Parlamentu w sprawie zapraszania gości, którzy mogą być przedmiotem postępowania sądowego;

D.  mając na uwadze, że komisja śledcza wysłała różne kwestionariusze do państw członkowskich, instytucji unijnych i innych organów oraz na swojej stronie internetowej umieściła publiczny apel o dostarczanie informacji;

E.  mając na uwadze, że rezultatem trwającego dochodzenia może być wartość dodana w kontekście ram homologacji typu UE;

F.  mając na uwadze, że w swojej decyzji z dnia 17 grudnia 2015 r. Parlament zwrócił się do komisji śledczej o przygotowanie sprawozdania wstępnego w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia przez nią prac;

G.  mając na uwadze, że charakter komisji śledczej uniemożliwia jej przedstawienie jakichkolwiek ostatecznych wniosków związanych z dochodzeniem, zanim komisja nie uzna, iż wykonała swoje zadanie; mając zatem na uwadze, że przedstawienie jakichkolwiek uwag dotyczących różnych aspektów działalności komisji w sprawozdaniu wstępnym byłoby przedwczesne;

H.  mając na uwadze, że zeznania ustne i na piśmie przedłożone i zbadane do tej pory przez komisję potwierdzają potrzebę dalszego zbadania wszystkich punktów zawartych w mandacie komisji;

1.  zachęca komisję śledczą do dalszej pracy i całkowitej realizacji mandatu udzielonego jej przez Parlament decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz popiera wszystkie działania i inicjatywy prowadzące do wykonania mandatu;

2.  zwraca się do Konferencji Przewodniczących i Prezydium o poparcie wszystkich środków umożliwiających komisji śledczej wykonanie mandatu, w szczególności jeśli chodzi o organizację przesłuchań i posiedzeń nadzwyczajnych, zwrot kosztów ponoszonych przez ekspertów i świadków, misje oraz wszelkie inne należycie uzasadnione środki techniczne;

3.  zwraca się do Komisji, by zagwarantowała szybkie wsparcie i pełną przejrzystość pomocy w pracy komisji śledczej, z pełnym poszanowaniem zasady lojalnej współpracy, i o zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy technicznej i politycznej, w szczególności dzięki sprawniejszemu dostarczaniu wymaganej dokumentacji; spodziewa się pełnej współpracy ze strony zainteresowanych obecnych komisarzy i dyrektorów generalnych oraz tych, którzy zajmowali te stanowiska w poprzednich kadencjach; wzywa państwa członkowskie, by z pełnym poszanowaniem zasady lojalnej współpracy dostarczyły komisji śledczej koniecznego wsparcia technicznego i politycznego, w szczególności dzięki umożliwieniu Komisji szybszego dostarczenia wymaganych dokumentów oraz, o ile przedłożenie takich dokumentów wymaga wydania przez państwa członkowskie zgody, dzięki przyspieszeniu ich wewnętrznych procedur udzielania takiej zgody;

4.  zwraca się do rządów, parlamentów i właściwych organów państw członkowskich, aby pomogły komisji śledczej w realizacji jej zadań, z pełnym poszanowaniem zasady lojalnej współpracy ustanowionej w prawie unijnym;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 113 z 19.5.1995, s. 2.
(2) Dz.U. L 10 z 15.1.2016, s. 13.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności