Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2090(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0246/2016

Texte depuse :

A8-0246/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2016 - 4.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0322

Texte adoptate
PDF 247kWORD 49k
Marţi, 13 septembrie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
P8_TA(2016)0322A8-0246/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 13 septembrie 2016 referitoare la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2016/2090(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 19 aprilie 1995 privind modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European(1),

–  având în vedere Decizia sa (UE) 2016/34 din 17 decembrie 2015 privind constituirea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor(2),

–  având în vedere articolul 198 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul interimar al Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (A8-0246/2016),

A.  întrucât articolul 226 din TFUE reprezintă temeiul juridic pentru crearea de către Parlamentul European a unei comisii temporare pentru anchetarea pretinselor încălcări ale normelor de drept sau a cazurilor de administrare defectuoasă în cadrul punerii în aplicare a legislației Uniunii, fără a se aduce atingere jurisdicției instanțelor naționale sau celor ale Uniunii, și întrucât acest lucru reprezintă un element important al competențelor de supraveghere ale Parlamentului;

B.  întrucât, la 17 decembrie 2015, pe baza unei propuneri din partea Conferinței președinților, Parlamentul a decis să instituie o comisie care să ancheteze presupusele lacune în aplicarea legislației Uniunii în ceea ce privește măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor, această comisie urmând să prezinte eventuale recomandări, pe care le consideră necesare, în această chestiune;

C.  întrucât activitatea comisiei de anchetă se bazează pe un plan de lucru, care include:

   o serie de audieri cu participarea unor martori și experți invitați, în vederea acumulării de probe orale pertinente;
   solicitări adresate martorilor și experților invitați la audieri de a depune mărturii în scris;
   solicitarea de documente din partea Comisiei, a autorităților statelor membre și a altor actori relevanți, pentru a acumula probe scrise pertinente;
   două misiuni pentru a acumula informații la fața locului;
   note informative și studii comandate în limitele bugetului său alocat expertizelor;
   un aviz oficial scris din partea Serviciului juridic al Parlamentului în ceea ce privește invitarea, în vedere depunerii mărturiilor, a unor persoane care ar putea face obiectul unor proceduri judiciare;

D.  întrucât comisia de anchetă a transmis o serie de chestionare statelor membre, instituțiilor Uniunii și altor organisme și a lansat, pe site-ul său de internet, un apel public la martori;

E.  întrucât rezultatele anchetei în curs ar putea duce la îmbunătățirea cadrului de omologare de tip al Uniunii;

F.  întrucât, în decizia sa din 17 decembrie 2015, Parlamentul a solicitat comisiei de anchetă să prezinte un raport interimar în termen de șase luni de la începerea activității sale;

G.  întrucât, prin însăși natura sa, o comisie de anchetă nu poate prezenta nicio concluzie finală pe baza anchetei sale înainte ca să poată considera că și-a îndeplinit mandatul; întrucât, așadar, este prea devreme ca această comisie de anchetă să prezinte în prezentul raport interimar eventuale observații cu privire la diversele aspecte ale mandatului său;

H.  întrucât dovezile orale și scrise prezentate comisiei și examinate de aceasta până în prezent confirmă faptul că sunt necesare investigații suplimentare legate de toate aspectele mandatului său,

1.  încurajează comisia de anchetă să-și continue activitatea și să-și îndeplinească integral mandatul acordat de Parlament prin Decizia sa din 17 decembrie 2015 și sprijină toate acțiunile și inițiativele care conduc la îndeplinirea mandatului;

2.  invită Conferința președinților și Biroul să sprijine toate măsurile care îi permit comisiei de anchetă să-și îndeplinească mandatul, în special în ceea ce privește autorizarea audierilor și a reuniunilor extraordinare, rambursarea cheltuielilor suportate de experți și de martori, misiunile și alte mijloace tehnice justificate în mod corespunzător;

3.  invită Comisia să asigure un sprijin prompt și o transparență deplină atunci când îi acordă asistență comisiei de anchetă în activitatea acesteia, cu respectarea deplină a principiului cooperării loiale, asigurându-i tot sprijinul tehnic și politic posibil, în special prin transmiterea mai rapidă a documentației solicitate; se așteaptă ca actualii comisari și directori generali responsabili, precum și cei care erau răspunzători de chestiunile în cauză în timpul mandatelor precedente, să coopereze pe deplin; invită statele membre să acorde comisiei de anchetă, cu respectarea deplină a principiului cooperării loiale, sprijinul tehnic și politic necesar, în special permițându-i Comisiei să prezinte mai rapid documentele solicitate, iar dacă prezentarea documentelor necesită consimțământul statelor membre, să-și accelereze procedurile interne pentru acordarea acestui consimțământ;

4.  solicită guvernelor, parlamentelor și autorităților competente din statele membre să asiste comisia de anchetă în îndeplinirea sarcinilor sale, cu respectarea deplină a principiului cooperării loiale stabilit în legislația Uniunii;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 113, 19.5.1995, p. 2.
(2) JO L 10, 15.1.2016, p. 13.

Notă juridică - Politica de confidențialitate