Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2237(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0229/2016

Ingivna texter :

A8-0229/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2016 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0323

Antagna texter
PDF 234kWORD 42k
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg
Begäran om upphävande av István Ujhelyis immunitet
P8_TA(2016)0323A8-0229/2016

Europaparlamentets beslut av den 13 september 2016 om begäran om upphävande av István Ujhelyis immunitet (2015/2237(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av István Ujhelyis immunitet som centrala distriktsdomstolen i Pest (Ungern) fattade beslut om den 26 november 2014 med anledning av det pågående brottmålsförfarandet i den domstolen; begäran översändes av Ungerns ständiga representant den 15 juli 2015 och tillkännagavs under plenarsammanträdet den 7 september 2015,

–  efter att ha hört István Ujhelyi den 28 januari 2016 i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 4.2 i Ungerns grundlag,

–  med beaktande av artikel 10.2 i Ungerns rättsakt LVII från 2004 om rättslig status för ungerska ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av artiklarna 74.3 och 79.2 i Ungerns rättsakt XXXVI från 2012 om nationalförsamlingen,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0229/2016), och av följande skäl:

A.  Centrala distriktsdomstolen i Pest har begärt att Europaparlamentsledamoten István Ujhelyis parlamentariska immunitet ska upphävas med anledning av ett förfarande i denna domstol.

B.  Domstolens begäran avser ett brottmålsförfarande om förtal i samband med yttranden som István Ujhelyi gjorde den 25 april 2014 om en person i Ungern.

C.  Enligt artikel 8 i protokoll nr 7 får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

D.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 ska ledamöterna under Europaparlamentets sessioner på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

E.  Enligt artikel 4.2 i Ungerns grundlag ska parlamentets ledamöter för att deras oberoende ska främjas ha rätt till immunitet och arvode.

F.  Enligt artikel 10.1 i Ungerns rättsakt LVII från 2004 om rättslig status för ungerska ledamöter av Europaparlamentet ska dessa ledamöter åtnjuta samma grad av immunitet som ledamöter av det ungerska parlamentet.

G.  Enligt artikel 74.3 i Ungerns rättsakt XXXVI från 2012 om nationalförsamlingen ska begäranden om upphävande av en ledamots immunitet översändas till talmannen av chefsåklagaren innan åtal väcks eller av domstolen efter det att åtal väckts.

H.  Enligt artikel 79.2 i Ungerns rättsakt XXXVI från 2012 om nationalförsamlingen ska den som registrerats som kandidat till valet av ledamöter åtnjuta samma immunitet, så därför bör de yttranden som gjordes den 25 april 2014 omfattas av Ungerska parlamentets absoluta immunitet, men varje upphävande av personens immunitet ska fastställas av den nationella valkommittén och varje begäran om upphävande av hans eller hennes immunitet ska översändas till den nationella valkommitténs ordförande.

I.  Yttrandena i fråga gjordes den 25 april 2014, då István Ujhelyi inte var ledamot av Europaparlamentet, utan ledamot av Ungerns parlament.

J.  Anklagelserna mot István Ujhelyi rör inte något yttrande som han gjort eller någon röst som han avlagt under utövandet av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet, varför det inte är tillämpligt med absolut immunitet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva István Ujhelyis immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de behöriga ungerska myndigheterna.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy