Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2015(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0230/2016

Внесени текстове :

A8-0230/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0324

Приети текстове
PDF 465kWORD 45k
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург
Искане за защита на привилегиите и имунитета на Розарио Крочета
P8_TA(2016)0324A8-0230/2016

Решение на Европейския парламент от 13 септември 2016 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Розарио Крочета (2016/2015(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането на Розарио Крочета от 7 януари 2016 г., обявено на пленарно заседание на 21 януари 2016 г., за защита на неговите привилегии и имунитет в рамките на образувано наказателно производство пред Трета наказателна колегия на Съда в Палермо, Италия (RGNR № 20445/2012),

—  като изслуша Розарио Крочета съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 595 от Наказателния кодекс на Италия,

—  като взе предвид член 5, параграф 2 и членове 7 и 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0230/2016),

A.  като има предвид, че Розарио Крочета, бивш член на Европейския парламент, отправи искане за защита на своя парламентарен имунитет във връзка с образувано наказателно производство пред Трета наказателна колегия на Съда в Палермо; като има предвид, че в известието, връчено от прокуратурата, г-н Крочета се обвинява, че е направил клеветнически изявления, което съставлява деяние, наказуемо по член 595 от Наказателния кодекс на Италия;

Б.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокол № 7 членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им; като има предвид, че подобен имунитет трябва да се разглежда като абсолютен имунитет, който препятства всяко съдебно производство във връзка с изразено мнение или подаден глас при изпълнение на парламентарните задължения, доколкото този имунитет цели да защити свободното изразяване и независимостта на европейските депутати(2);

В.  като има предвид, че Съдът на ЕС е постановил, че за да бъде обхванато от имунитета, дадено мнение трябва да е било изразено от член на Европейския парламент при изпълнението на задълженията му, като по този начин се обуславя изискването за връзка между изразеното мнение и парламентарните задължения; като има предвид, че тази връзка трябва да бъде пряка и очевидна(3);

Г.  като има предвид, че Розарио Крочета е бил член на Европейския парламент, когато са били направени посочените изявления;

Д.  като има предвид, че от парламентарната дейност на г-н Крочета става видно, че той винаги е бил много активен в борбата срещу организираната престъпност и нейното въздействие върху Съюза и неговите държави членки; като има предвид, че той е насочвал също така вниманието си върху влиянието на системната корупция върху политиката и икономиката, особено що се отнася до обществените поръчки в рамките на политиката в областта на околната среда;

Е.  като има предвид, че обстоятелствата по случая, изложени в документите, представени пред комисията по правни въпроси, и в хода на изслушването пред последната, сочат, че направените от г-н Крочета изявления имат пряка и очевидна връзка с парламентарните му задължения;

Ж.  като има предвид, че следователно може да се счита, че Розарио Крочета е действал при изпълнение на задълженията си на член на Европейския парламент;

1.  Решава да защити привилегиите и имунитета на Розарио Крочета;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентните органи на Италианската република и на Розарио Крочета.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Съединени дела C-200/07 и C-201/07, Marra, цитирани по-горе, точка 27.
(3) Дело C-163/10, Patriciello, цитирано по-горе, точки 33 и 35.

Правна информация - Политика за поверителност