Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2015(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0230/2016

Esitatud tekstid :

A8-0230/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2016 - 4.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0324

Vastuvõetud tekstid
PDF 155kWORD 50k
Teisipäev, 13. september 2016 - Strasbourg
Rosario Crocetta eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus
P8_TA(2016)0324A8-0230/2016

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2016. aasta otsus Rosario Crocetta eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta (2016/2015(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Rosario Crocetta 7. jaanuaril 2016. aastal esitatud ja täiskogu istungil 21. jaanuaril 2016. aastal teatavaks tehtud taotlust kaitsta tema eesõigusi ja puutumatust seoses poolelioleva kriminaalmenetlusega Itaalias Palermo kohtu kriminaalkolleegiumis (RGNR No 20445/2012),

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Rosario Crocetta ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Itaalia karistusseadustiku artiklit 595,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2 ning artikleid 7 ja 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0230/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi liige Rosario Crocetta on palunud kaitsta oma puutumatust seoses poolelioleva kriminaalmenetlusega Palermo kohtu kriminaalkolleegiumis; arvestades, et riigiprokuröri teatise kohaselt on Rosario Crocetta väidetavalt esinenud laimavate avaldustega ja selline käitumine on karistatav vastavalt Itaalia karistusseadustiku artiklile 595;

B.  arvestades, et protokolli nr 7 artikli 8 kohaselt ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu; arvestades, et niisugust immuniteeti tuleb seetõttu, et selle eesmärk on kaitsta Euroopa Parlamendi liikmete arvamusvabadust ja sõltumatust, pidada absoluutseks immuniteediks, mis välistab igasuguse kohtumenetluse parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamuse või antud hääle tõttu(2);

C.  arvestades, et Euroopa Kohus on otsustanud, et selleks, et arvamus oleks puutumatusega hõlmatud, peab Euroopa Parlamendi liige olema seda väljendanud oma kohustuste täitmisel, mistõttu väljendatud arvamuse ja parlamendiliikme kohustuste vahel peab olema seos; arvestades, et selline seos peab olema otsene ja ilmne(3);

D.  arvestades, et Rosario Crocetta oli kõnesolevate avalduste tegemise ajal Euroopa Parlamendi liige;

E.  arvestades, et Rosario Crocetta parlamendiliikme tegevusest nähtub, et ta on alati väga aktiivselt võidelnud organiseeritud kuritegevuse ja selle mõju vastu liidus ja liikmesriikides; arvestades, et ta on samuti keskendunud süsteemsele mõjule, mida avaldab korruptsioon poliitikale ja majandusele, eriti riigihangetele keskkonnapoliitika valdkonnas;

F.  arvestades, et juhtumi asjaolud, mis tulid ilmsiks õiguskomisjonile esitatud dokumentidest ja komisjonis toimunud kuulamisel, näitavad, et Rosario Crocetta avaldustel on otsene ja ilmne seos parlamendiliikme kohustustega;

G.  arvestades, et seepärast võib Rosario Crocetta tegevust pidada Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmiseks;

1.  otsustab kaitsta Rosario Crocetta eesõigusi ja puutumatust.

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Itaalia Vabariigi pädevatele ametiasutustele ja Rosario Crocettale.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Eespool osutatud liidetud kohtuasjad C-200/07 ja C-201/07, Marra, punkt 27.
(3) Eespool osutatud kohtuasi C-163/10, Patriciello, punktid 33 ja 35.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika