Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2083(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0233/2016

Ingivna texter :

A8-0233/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2016 - 4.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0325

Antagna texter
PDF 155kWORD 42k
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immmunitet
P8_TA(2016)0325A8-0233/2016

Europaparlamentets beslut av den 13 september 2016 om begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immunitet (2016/2083(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immunitet, vilken ingavs den 28 mars 2016 av åklagaren vid Greklands högsta domstol i samband med ett åtal som planerats av en åklagare i Thessaloniki (ärendenummer: ABM A2015/1606); begäran tillkännagavs i kammaren den 27 april 2016,

–  efter att Sotirios Zarianopoulos avsagt sig rätten att höras i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 62 i Republiken Greklands författning,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0233/2016), och av följande skäl:

A.  Åklagaren vid Greklands högsta domstol har begärt att Sotirios Zarianopoulos, ledamot av Europaparlamentet, ska få sin immunitet upphävd i samband med ett åtal om ett påstått brott.

B.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

C.  Enligt artikel 62 i Greklands författning får en parlamentsledamot, under hela sin mandatperiod, inte åtalas, gripas, fängslas eller på annat sätt frihetsberövas utan godkännande av deputeradekammaren.

D.  De grekiska myndigheterna planerar att åtala Sotirios Zarianopoulos eftersom han tillsammans med andra ska ha underlåtit att uppfylla sina rättsliga skyldigheter.

E.  Det planerade åtalet avser ett beslut som kommunfullmäktige i Thessaloniki fattade 2011, nämligen beslutet att utfärda påstått olagliga tillstånd för användning av allmän egendom i syfte att anlägga trottoarserveringar på gågator. Sotirios Zarianopoulos är anklagad i sin egenskap av före detta ledamot av kommunfullmäktige.

F.  Det är uppenbart att det planerade åtalet inte har något som helst samband med Sotirios Zarianopoulos ställning som ledamot av Europaparlamentet, utan snarare med hans före detta uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige i Thessaloniki.

G.  Det planerade åtalet rör inte yttranden som ledamoten av Europaparlamentet gjort eller röster han avlagt under utövandet av sitt ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

H.  Det finns inget som tyder på att det planerade åtalet skulle bero på en vilja att skada ledamotens politiska verksamhet (fumus persecutionis), inte minst eftersom åtalet omfattar alla de dåvarande ledamöterna av kommunfullmäktige.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Sotirios Zarianopoulos immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de grekiska myndigheterna.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy