Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0239(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0184/2016

Внесени текстове :

A8-0184/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0332

Приети текстове
PDF 466kWORD 43k
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург
Статистика на цените на природния газ и електроенергията ***I
P8_TA(2016)0332A8-0184/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2016  г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени крайни потребители (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0496),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0357/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 22 юни 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0184/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 септември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (EU) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО
P8_TC1-COD(2015)0239

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1952.)

Правна информация - Политика за поверителност