Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0239(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0184/2016

Ingivna texter :

A8-0184/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2016 - 4.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0332

Antagna texter
PDF 238kWORD 43k
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg
Statistik om naturgas- och elpriser ***I
P8_TA(2016)0332A8-0184/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 september 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0496),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0357/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 22 juni 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0184/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 september 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av direktiv 2008/92/EG
P8_TC1-COD(2015)0239

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/1952.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy