Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2322(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0214/2016

Predkladané texty :

A8-0214/2016

Rozpravy :

PV 12/09/2016 - 18
CRE 12/09/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 13/09/2016 - 4.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0333

Prijaté texty
PDF 356kWORD 147k
Utorok, 13. septembra 2016 - Štrasburg
Smerom k novej koncepcii trhu s energiou
P8_TA(2016)0333A8-0214/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o novej koncepcii trhu s energiou (2015/2322(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej články 144 a 194,

–  so zreteľom na parížsku dohodu z decembra 2015 uzavretej na 21. konferencii strán (COP 21) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. decembra 2011 s názvom Plán postupu v energetike do roku 2050 (COM(2011)0885),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. novembra 2013 s názvom Realizácia vnútorného trhu s elektrickou energiou a čo najefektívnejšie využívanie verejnej intervencie (C(2013)7243) a na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Primeranosť výroby na vnútornom trhu s elektrickou energiou – usmernenie o verejnej intervencii (SWD(2013)0438),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. apríla 2014 s názvom Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky 2014 – 2020(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2014 s názvom Pracovný program Komisie na rok 2015 – Nový začiatok (COM(2014)0910),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. júla 2015 s názvom Vytváranie nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie (COM(2015)0339),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. februára 2015 s názvom Balík pre energetickú úniu – Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy (COM(2015)0080),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. februára 2015 s názvom Dosiahnutie cieľa prepojenia súčasných elektrizačných sústav na úrovni 10 % – príprava elektrizačnej sústavy Európy na rok 2020“ (COM(2015)0082),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. júla 2015 s názvom Otvorenie verejnej konzultácie o novej koncepcii trhu s energiou (COM(2015)0340),

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady z 23. a 24. októbra 2014 o rámci politiky v oblasti klímy a energetiky do roku 2030,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady z 19. marca 2015 o energetickej únii,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady z 26. novembra 2015 o systéme riadenia energetickej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(2),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009(4),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách)(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 256/2014 z 26. februára 2014 o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 736/96(6),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry(7),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES(8),

–  so zreteľom na tretí energetický balík,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 s názvom Smerom k Európskej charte práv spotrebiteľov energie(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o Pláne postupu v energetike do roku 2050(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o miestnych a regionálnych dôsledkoch vývoja inteligentných sietí(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. októbra 2015 o správe Smerom k novej medzinárodnej dohody o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži(12),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES(13),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES(14),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. septembra 2013 o zabezpečení fungovania vnútorného trhu s energiou(15),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2015 o správe s názvom Na ceste k európskej energetickej únii(16),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2015 o dosiahnutí miery prepojenia elektrických sietí na úrovni 10 % – príprava európskych elektrických sietí na rok 2020(17),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0214/2016),

A.  keďže plány Komisie, pokiaľ ide o trh s elektrickou energiou, musia viesť k skutočnej zmene trhu, prispieť k efektívnosti, bezpečnosti dodávok, rozvoju obnoviteľných zdrojov energie a prepojovacích vedení a musia zaistiť dokončenie európskeho vnútorného trhu s elektrickou energiou;

B.  keďže integrácia energetických trhov spolu s integráciou všetkých trhových hráčov vrátane výrobcov-spotrebiteľov prispeje k dosiahnutiu cieľa zmluvy v podobe bezpečného, cenovo dostupného, efektívneho a ekologického zásobovania energiou;

C.  keďže v záujme dosiahnutia klimatických a energetických cieľov bude energetický systém budúcnosti potrebovať väčšiu mieru pružnosti, čo si vyžaduje investície do všetkých štyroch riešení pružnosti: pružná výroba, rozvoj siete, pružnosť dopytu a skladovanie;

D.  keďže viac než polovica elektrickej energie sa v EÚ vyrába bez produkcie skleníkových plynov;

E.  keďže pri integrácii trhov s elektrickou energiou sa musí dodržať článok 194 ZFEÚ, podľa ktorého má európska politika v oblasti energetiky zabezpečovať fungovanie trhu v oblasti energetiky a bezpečnosť dodávok a presadzovať úspory z energetickej efektívnosti, vývoj obnoviteľných zdrojov energie a prepájanie energetických sietí; keďže stanovenie energetického mixu členských štátov a podmienky, ktorými sa riadi využívanie energetických zdrojov, zostávajú naďalej vo vnútroštátnej právomoci;

F.  keďže pozitívne skúsenosti mnohostrannej spolupráce slúžia ako príklad silnejšej regionálnej zodpovednosti za trh (napr. regionálne iniciatívy bezpečnostnej koordinácie (RSCI) ako stredisko CORESO a Bezpečnostná spolupráca prevádzkovateľov prepravnej siete (TSC), Päťstranné energetické fórum, Skupina na vysokej úrovni pre prepojenia v juhozápadnej Európe, Plán prepojenia baltského trhu s energiou (BEMIP), Spoločné mnohonárodné severské rezervné a vyrovnávacie trhy a spájanie trhov v strednej a východnej Európe); keďže ich koncepcia zahŕňa pravidlá, aby sa zabezpečilo, že kapacita sa pridelí v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa poskytli investičné signály pre menej znečisťujúce zariadenia;

G.  keďže viacero členských štátov očakáva neadekvátnu výrobnú kapacitu, čo bude predstavovať hrozbu výpadkov v dodávkach v blízkej budúcnosti, ak sa nezavedú potrebné záložné mechanizmy;

H.  keďže vnútroštátne kapacitné trhy komplikujú integráciu trhov s elektrickou energiou a sú v rozpore s cieľmi spoločnej energetickej politiky a mal iba sa využívať len ako posledná možnosť, keď už boli zvážené všetky ostatné možnosti vrátane väčšej miery prepojenia so susediacimi krajinami, opatrení na strane dopytu a ostatných foriem integrácie regionálneho trhu;

I.  keďže Európa je odhodlaná úspešne zavŕšiť energetickú transformáciu a najmä uľahčiť začleňovanie obnoviteľných zdrojov energie, čo zahŕňa novú potrebu flexibility a zavádzanie trhových systémov zameraných na bezpečnosť dodávok;

J.  keďže cieľ energetickej bezpečnosti vymedzený v zmluvách bude kľúčový na konsolidáciu energetickej únie, a keďže je preto nutné zachovať a/alebo zaviesť primerané nástroje na jeho zaistenie;

K.  keďže v záujme toho, aby verejné investície boli čo najefektívnejšie vďaka prijatiu potrebných opatrení na vytvorenie bezpečného, udržateľného a konkurencieschopného energetického trhu, je kľúčové skombinovať fond Európsky fond pre strategické investície s inými konkrétnymi zdrojmi financovania energetiky, napríklad s Nástrojom na prepájanie Európy;

L.  keďže rastúca spolupráca na regionálnej úrovni je nevyhnutná a mala by byť katalyzátorom prehlbovania integrácie trhu na európskej úrovni;

M.  keďže dane z energie, vysoké daňové náklady, nerozlišujúca regulácia cien, vysoká koncentrácia trhu, administratívna záťaž, dotácie, nedostatočná cezhraničná spolupráca a prepojovacie vedenia v niektorých regiónoch a nedostatočné riadenie dopytu a bránia fungovaniu vnútorného trhu s elektrickou energiou, čím sa odďaľuje úplná trhová integrácia obnoviteľných zdrojov energie;

N.  keďže všetci účastníci trhu by mali prispievať k vyvažovaniu systému, aby sa zaistila maximálna bezpečnosť dodávok elektrickej energie pri primeraných nákladoch pre spoločnosť a hospodárstvo;

O.  keďže strednodobý nárast stupňa prepojenia medzi niektorými členskými štátmi – na 15 % po uskutočnení analýzy nákladov a prínosov – ktorý odstraňuje existujúce preťaženia cieleným spôsobom by mohol zlepšiť bezpečnosť dodávok a skoncovať s energetickými ostrovmi; zdôrazňuje, že okrem kvantitatívneho cieľa sú na prekonanie zostávajúcich prekážok brániacich fungovaniu európskeho trhu s elektrickou energiou zásadne dôležité aj otvorený prístup a dostupnosť prepojení;

P.  keďže čoraz väčší podiel variabilných obnoviteľných zdrojov energie na energetickom mixe si vyžaduje stabilnú zálohu z flexibilných a udržateľných zdrojov energie a flexibilných technológií ako skladovanie a reakcia dopytu;

Q.  keďže uskladňovanie energie je kľúčovým nástrojom väčšej pružnosti a efektívnosti na trhoch s energiou, ale keďže stále nie je zavedený regulačný mechanizmus, ktorý by umožňoval využiť účinný systém uskladňovania;

R.  keďže Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) nedávno predložila zmysluplné odporúčania vo svojej štúdii s názvom Re-Powering Markets(18);

S.  keďže európsky energetický trh, so správnou koncepciou a riadne zavedený, má potenciál zásadne zvýšiť európsku energetickú bezpečnosť a nezávislosť, najmä voči významným dodávateľom, od ktorých je Únia závislá;

T.  keďže je nutné urýchlene odstrániť zostávajúce energetické ostrovy v EÚ, ak sa má vytvoriť skutočný energetický trh;

1.  víta uvedené oznámenie Komisie z 15. júla 2015 o novej koncepcii trhu s energiou, a zasadzuje sa o to, aby transformovaný energetický trh spolu s vykonávaním existujúcich právnych predpisov posilňovali regionálnu spoluprácu vo všetkých rozmeroch energetickej ponuky a dopytu a zameriaval sa na zlepšené, decentralizovanejšie a pružnejšie trhy, s cieľom zaistiť riadne regulovaný, trhový systém, ktorý je schopný zabezpečiť plnenie všetkých zabehnutých energetických a klimatických cieľov do roku 2030;

2.  domnieva sa, že inovatívne prvky vyvolávajúce potrebu novej podoby energetického trhu sú:

   zvýšená prítomnosť obnoviteľných zdrojov energie s trhovým odmeňovaním,
   dôraznejšie začleňovanie vnútroštátnych trhov prostredníctvom rozvoja prepojení,
   rozvoj inteligentných sietí a nových technológií decentralizovanej výroby energie, ktorá spotrebiteľom umožní zohrávať aktívnejšiu úlohu ako spotrebiteľov aj producentov a podporí lepšie riadenie dopytu;

3.  víta skutočnosť, že nová stratégia energetickej únie je naplánovaná tak, aby sa z EÚ stal líder v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, a konštatuje, že dosiahnutie tohto cieľa si vyžiada zásadnú zmenu elektrického systému Európy;

4.  víta skutočnosť, že nová stratégia energetickej únie prináša spotrebiteľom energie nové prínosy, ponúka spotrebiteľom omnoho širšie spektrum možností zapojenia do energetických trhov a zaisťuje spotrebiteľom lepšiu ochranu;

5.  požaduje, aby sa existujúci regulačný rámec európskych trhov prispôsobil, a umožnil nárast podielu obnoviteľných zdrojov energie a vyplnenie existujúcich cezhraničných regulačných medzier; zdôrazňuje, že nová podoba energetického trhu ako súčasti čoraz decentralizovanejšieho energetického systému musí byť založená na trhových zásadách, ktoré budú stimulovať investície, zabezpečovať, aby MSP mali prístup na trh s energiou, a umožňovať udržateľné a účinné dodávky elektrickej energie prostredníctvom stabilného, integrovaného a inteligentného energetického systému; domnieva sa, že tento rámec by mal podporovať a odmeňovať flexibilné riešenia uchovávania, technológie na strane dopytu, flexibilnú výrobu, výraznejšie prepojenia a ďalšiu integráciu trhu, ktoré pomôžu podporiť rastúci podiel energie z obnoviteľných zdrojov a ich začleňovanie do trhu; zdôrazňuje, že bezpečnosť dodávok a eliminácia emisií uhlíka si budú vyžadovať kombináciu likvidných krátkodobých (denných a vnútrodenných) trhov a dlhodobé cenové signály;

6.  považuje úplné zavedenie tretieho energetického balíka do praxe vo všetkých členských štátoch za jeden z najvýznamnejších krokov smerom k európskemu energetickému trhu; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila vykonávanie súčasného regulačného rámca;

7.  žiada, aby nová podoba trhu s elektrickou energiou vychádzala z celostného a perspektívneho prístupu a uznávala čoraz väčší význam takzvaných výrobcov-spotrebiteľov pri decentralizovanej výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby riadila participatívny proces zameraný na dosiahnutie spoločného praktického chápania definície výrobcov-spotrebiteľov na úrovni EÚ; žiada Komisiu, aby do revidovanej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie zaradila novú kapitolu venovanú výrobcom-spotrebiteľom, v ktorej by sa mali riešiť hlavné prekážky a naštartovať investície do autonómnej výroby energie a autonómnej spotreby obnoviteľných zdrojov energie;

8.  domnieva sa, že najlepším spôsobom, ako dosiahnuť integrovaný trh s elektrickou energiou pre celú EÚ, je strategicky určiť potrebnú mieru integrácie, ktorá by sa mala dosiahnuť, obnoviť dôveru medzi aktérmi na trhu a najmä zaistiť riadne vykonávanie existujúcich právnych predpisov;

9.  vyzýva členské štáty, aby proaktívnejšie tvorili koncepciu flexibilného a decentralizovaného európskeho vnútorného trhu s elektrickou energiou, aby sa zlepšila koordinácia medzi vnútroštátnymi transformačnými stratégiami a aby sa zamedzilo obchádzaniu cieľov článkov 114 a 194 ZFEÚ trvalo stanovenými kapacitnými trhmi a mechanizmami;

10.  domnieva sa, že posilnený európsky vnútorný trh s elektrickou energiou je možný na základe silnejších cenových signálov na veľkoobchodnom trhu prostredníctvom cien, ktoré odrážajú skutočný nedostatok a prebytok dodávky vrátane prudkého nárastu cien, ktoré sú spolu s ďalšími opatreniami investičnými signálmi pre novú kapacitu a flexibilitu služieb; pripomína, že prechod na tvorbu cien podľa nedostatku znamená lepšiu mobilizáciu reakcie dopytu a skladovania, spolu s účinným sledovaním trhu a kontrolami na riešenie rizika zneužívania trhovej sily, a to najmä na ochranu spotrebiteľov; domnieva sa, že angažovanosť spotrebiteľov je jedným z najdôležitejších cieľov v oblasti energetickej účinnosti, a že otázka, či ceny, ktoré odrážajú skutočný nedostatok dodávok, v skutočnosti vedú k primeraným investíciám do kapacity na výrobu elektrickej energie, by sa mala pravidelne vyhodnocovať;

11.  zdôrazňuje, že vnútorný trh EÚ s elektrickou energiou ovplyvňujú aj dovozy z tretích krajín so zásadne odlišnými právnymi a regulačnými systémami vrátane jadrovej bezpečnosti a požiadaviek v oblasti životného prostredia a zmeny klímy; vyzýva Komisiu, aby to pri práci na novej podobe energetického trhu riadne zohľadňovala a zaistila tak výrobcom elektrickej energie z EÚ aj z krajín mimo EÚ rovnosť podmienok a európskym spotrebiteľom bezpečnú, udržateľnú a cenovo dostupnú energiu;

12.  domnieva sa, že investície v oblasti energetiky si vyžadujú stabilný a predvídateľný dlhodobý rámec a že EÚ bude nutne čeliť výzve vzbudiť dôveru vo výsledky nových pravidiel;

13.  požaduje primerané prechodné obdobia s podrobnou analýzou nákladov a prínosov pre všetky návrhy, ktoré sa prerokúvajú;

14.  zdôrazňuje význam spoločnej analýzy systémovej primeranosti na regionálnej úrovni s podporou Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) a žiada, aby prevádzkovatelia prepravnej sústavy (PPS) na susedných trhoch na tento účel vypracovali spoločnú metodiku schválenú Komisiou; poukazuje na obrovský potenciál posilnenej regionálnej spolupráce;

15.  zdôrazňuje význam koordinovaného dlhodobého plánovania pre efektívny rozvoj prenosovej infraštruktúry a trhov s elektrickou energiou v Európe; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebná lepšia regionálna spolupráca, a berie na vedomie úspech existujúcich regionálnych trhových prístupov ako Nord Pool;

16.  potvrdzuje právo členských štátov určovať podmienky využívania svojich energetických zdrojov vo svojom vnútroštátnom energetickom mixe v súlade s podmienkami zmluvy, kde sa uvádza, že európska politika v oblasti energetiky zabezpečuje fungovanie trhu v oblasti energetiky, zabezpečuje bezpečnosť dodávok energie, presadzuje energetickú efektívnosť, úsporu a vývoj nových a obnoviteľných foriem energie a podporuje prepojenie energetických sietí; zdôrazňuje, že regionálna spolupráca by umožnila dosiahnuť úsporu nákladov a výhody pre európsky energetický systém a mala by byť založená na štandardnom, transparentnom regionálnom systéme metodiky na posudzovanie dlhodobých potrieb primeranosti a na dohodou o opatreniach, ktoré je potrebné prijať v prípade krízy elektrickej energie, najmä ak má takáto kríza cezhraničný dosah; vyzýva preto Komisiu, aby predložila revidovaný rámec na tento účel; rovnako vyzýva Komisiu, aby to zohľadnila vo svojom legislatívnom návrhu;

17.  pripomína, že členské štáty, ktoré sa rozhodli využívať jadrovú energiu, by to mali robiť v súlade s bezpečnostnými normami EÚ, predpismi vnútorného trhu s energiou a pravidlami štátnej pomoci;

18.  poznamenáva, že energetická účinnosť, reakcia na strane dopytu, úspory energie skladovacích kapacít a budovanie sietí, a to najmä prostredníctvom inteligentných sietí, efektívne využívanie prepojení a ďalšie rozširovanie a rozvoj vnútroštátnych sietí sú nevyhnutné v záujme dokončenia vnútorného trhu s elektrickou energiou s rastúcim podielom obnoviteľných zdrojov, a pripomína zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti, podľa ktorej sa treba najprv zaoberať sa dopytom po investíciách pred sieťovými investíciami a investíciami na strane ponuky; považuje za poľutovaniahodné, že stále existujú veľké medzery vo vytváraní sietí v rámci niektorých členských štátov a medzi nimi, ktoré vedú k preťaženiu sietí a majú značný negatívny vplyv na prevádzkovú bezpečnosť a cezhraničný obchod s energiou; vyjadruje poľutovanie nad praxou obmedzovania prenosovej kapacity na vyváženie vnútroštátnej produkcie a ako spôsob riešenia vnútorného preťaženia; vyzýva na regionálne rozlíšenie cieľov prepojenia elektrizačných sústav odrážajúce skutočné trhové toky, ktoré bude podliehať príslušnej analýze nákladov a prínosov a musí sa zakladať na 10-ročnom pláne siete ENTSO-E, pokým sa splnia minimálne ciele stanovené pre EÚ; domnieva sa, že na tento účel je tiež veľmi dôležité vyvážiť nekoordinované kruhové toky, najmä v regióne strednej a východnej Európy; zdôrazňuje, že po vybudovaní je rovnako dôležitá aj dostupnosť cezhraničnej kapacity, keďže sa zvyšuje úroveň kapacitných obmedzení zo strany členských štátov;

19.  konštatuje, že by sa mali vytvoriť nové prístupy zamerané na prekonanie preťaženia a dosiahnutie inteligentnej distribučnej siete umožňujúcej hladké začleňovanie a poskytovanie služieb decentralizovaných výrobcov energie, výrobcov-spotrebiteľov a spotrebiteľov;

20.  opakovane zdôrazňuje, že podporuje ciele EÚ v oblasti regionálnej interoperability; uznáva však, že nie celkom optimálne využívanie existujúcej infraštruktúry ohrozuje životaschopnosť týchto cieľov; zdôrazňuje, že optimálne využívanie existujúcej infraštruktúry je pre európsky energetický trh kľúčové a žiada preto Komisiu, aby sa tejto problematike venovala v akomkoľvek ďalšom legislatívnom návrhu;

21.  vyzýva na optimalizované uplatňovanie a presadzovanie legislatívneho rámca pre vnútorný trh s elektrickou energiou a vyzýva Komisiu a agentúru ACER, aby sa naďalej venovali veľkoobchodným trhom, keďže súčasná prax nie je v súlade s nariadením (ES) č. 714/2009; vyzýva agentúru ACER, aby zintenzívnila regulačný dohľad nad obmedzením existujúcich kapacít prepojení;

22.  konštatuje, že cielená a ambiciózna modernizácia sietí a odstraňovanie štrukturálneho preťaženia siete sú dôležitými predpokladmi realizácie vnútorného trhu s energiou, a tým posilnenia hospodárskej súťaže; domnieva sa, že by sa malo rokovať o zoskupení cenových zón za účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán a pri zohľadnení kompetencií agentúry ACER, ako aj preskúmania ponukovej oblasti ENTSO-E; zdôrazňuje, že rozdelenie oblastí ponuky ako posledná možnosť by mohlo byť vhodným prístupom trhového hospodárstva s cieľom zohľadniť skutočný nedostatok elektrickej energie v niektorých regiónoch; zastáva názor, že vo vysoko integrovaných elektrických sieťach by sa malo o rozdelení cenových zón rozhodovať spolu so všetkými príslušnými susediacimi krajinami, aby sa zamedzilo neefektívnemu využívaniu sietí a obmedzeniu cezhraničnej kapacity, ktoré by nebolo zlučiteľné s vnútorným trhom;

23.  chápe, že pre nízku cenu energie na veľkoobchodných trhoch a jej vplyv na investície a pre potrebu vytvoriť mechanizmus na prispôsobenie výrobnej kapacity pružnosti potrebnej z hľadiska reakcie na dopyt muselo niekoľko členských štátov vytvoriť kapacitné mechanizmy, lebo neexistuje európsky prístup a z dôvodu existencie osobitných zložiek ich spotrebného trhu;

24.  je skeptický, pokiaľ ide o čisto vnútroštátne a netrhové kapacitné mechanizmy a trhy, ktoré sú v rozpore so zásadami vnútorného trhu s energiou a ktoré vedú k narušeniam trhu, nepriamych dotácií na vyspelé technológie a k vysokým nákladom pre koncových spotrebiteľov; zdôrazňuje preto, že každý kapacitný mechanizmus v EÚ musí byť navrhnutý z hľadiska cezhraničnej spolupráce po dôkladnom preštudovaní jeho nevyhnutnosti, a musí byť v súlade s pravidlami EÚ o hospodárskej súťaži a štátnej pomoci; domnieva sa, že lepšia integrácia vnútroštátnej výroby energie do energetického systému EÚ a posilnenie prepojení by mohli znížiť potrebu a náklady kapacitných mechanizmov;

25.  žiada, aby sa cezhraničné kapacitné mechanizmy povoľovali povolí iba vtedy, ak sú splnené tieto kritériá:

   a. ich potrebnosť potvrdí podrobná analýza regionálnej primeranosti výroby a dodávok vrátane prepojení, skladovania, reakcie na strane dopytu a cezhraničných výrobných zdrojov na základe jednotnej celoeurópskej štandardizovanej a transparentnej metodiky, ktorá identifikuje jasné riziko neprerušených dodávok;
   b. neexistuje alternatívne opatrenie, ktoré je menej nákladné a menej narúša trh, ako napríklad plná integrácia regionálnych trhov bez obmedzenia cezhraničných výmen, spolu s cielenými sieťovými/strategickými rezervami;
   c. ich návrh bude vychádzať z potrieb trhu a bude nediskriminačný, pokiaľ ide o použitie technológií uskladnenia elektrickej energie, reakcie na strane agregátneho dopytu, stabilné zdroje obnoviteľnej energie a účasť podnikov v iných členských štátoch, takže neexistujú cezhraničné krížové dotácie ani diskriminácia priemyslu ani iných zákazníkov, a je zabezpečené, že kapacita sa odmeňuje prísne podľa nevyhnutnosti na zabezpečenie dodávok;
   d. ich koncepcia zahŕňa pravidlá, aby sa zabezpečilo, že kapacita sa pridelí v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa poskytli primerané investičné signály pre menej znečisťujúce zariadenia;
   e. sú zahrnuté pravidlá udržateľnosti a kvality ovzdušia s cieľom odstrániť najviac znečisťujúce technológie (v tejto súvislosti by sa mohla zvážiť emisná norma);

26.  zdôrazňuje, že popri novej koncepcii trhu s energiou sú nadchádzajúce revízie smernice o energii z obnoviteľných zdrojov a smernice o energetickej efektívnosti kľúčom k uvoľneniu možností uskladňovania energie;

27.  domnieva sa, že vývoj nových a existujúcich riešení skladovania elektrickej energie bude nevyhnutným prvkom energetickej transformácie a nové pravidlá podoby trhu by mali pomôcť so zavádzaním podporného rámca pre rôzne technológie, ktorých sa to týka;

28.  domnieva sa, že skladovanie energie má mnoho prínosov, vrátane toho, že umožňuje reakciu dopytu, pomáha pri vyvažovaní siete a poskytuje spôsob, ako uchovať nadmerne vyrobenú energiu z obnoviteľných zdrojov; vyzýva na revíziu existujúceho regulačného rámca s cieľom presadzovať zavádzanie systémov skladovania energie a iných pružných možností, ktoré umožnia väčší podiel prerušovaných dodávok energie z obnoviteľných zdrojov (centralizovaných aj distribuovaných) s nižšími marginálnymi nákladmi do energetického systému; zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť v existujúcom regulačnom rámci samostatnú kategóriu pre systémy skladovania elektriny alebo energie, a to pre dvojakú povahu (výroba a dopyt) systémov skladovania energie;

29.  vyzýva preto, aby nová podoba trhu riešila technické prekážky a diskriminačné praktiky v rámci sieťových pravidiel pre skladovanie energie a aby sa poplatky a dane uplatňovali spravodlivo, bez zdvojovania nákladov na poskytovanie a odber energie, a tak, aby výsledkom bol trh odmeňujúci rýchlo reagujúce pružné zdroje; domnieva sa, že ak a keď sa možnosti skladovania stanú bežnejšími a cenovo dostupnejšími, odôvodnenie kapacitných trhov sa rýchlo vytratí;

30.  zdôrazňuje, že je potrebné podporovať zavedenie systémov uskladňovania energie a vytvoriť rovnaké podmienky, na základe ktorých môže uskladňovanie energie súťažiť s ostatnými možnosťami flexibility, založenými na technologicky neutrálnej koncepcii trhu s energiou;

31.  vyzýva preto na technologicky neutrálnu koncepciu trhu s energiou s cieľom umožniť, aby mohli rôzne riešenia pre uskladňovanie energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú lítiovo-iónové batérie, tepelné čerpadlá alebo vodíkové palivové články, doplniť výrobnú kapacitu obnoviteľných zdrojov energie; žiada tiež o zavedenie jasne vymedzených mechanizmov, aby bolo možné využiť nadmernú výrobu a zníženie výroby;

32.  vyzýva Komisiu, aby v jednotlivých krokoch reťazca elektrickej energie objasnila pozíciu uskladňovania a umožnila prevádzkovateľom prenosových a distribučných sústav investovať, používať a využívať služby uskladňovania energie na účely vyváženia sietí a iných doplnkových služieb;

33.  berie na vedomie rastúcu škálu energetických a pomocných služieb, ktoré môže uskladňovanie energie poskytovať v budúcnosti; požaduje preto definíciu uskladňovania elektrickej energie, ktorá by vystihovala jej dvojakú povahu (príjem a výdaj elektrickej energie) a odstránenie regulačných prekážok pre uskladnenie elektrickej energie;

34.  žiada o preskúmanie súčasného regulačného rámca s cieľom podporiť využívanie systémov uskladňovania energie a ostatných možností flexibility s cieľom zahrnúť centralizovaným alebo decentralizovaným spôsobom do energetickej sústavy väčší podiel striedavých obnoviteľných zdrojov energie s nízkymi hraničnými nákladmi;

35.  žiada o vymedzenie zariadenia elektrickej sústavy na uskladňovanie energie a jeho zahrnutie do regulačného rámca;

36.  žiada o vytvorenie samostatnej kategórie pre systémy uskladňovania elektrickej energie v súčasnom regulačnom rámci spolu s výrobou, prevádzkou siete a spotrebou;

37.  zdôrazňuje, že plynové prepojenia a koordinácia vnútroštátnych núdzových opatrení predstavujú metódy, pomocou ktorých môžu členské štáty spolupracovať v prípade závažného prerušenia dodávok zemného plynu;

38.  konštatuje, že cezhraničná hospodárska súťaž by spotrebiteľom mohla priniesť výhody prostredníctvom prítomnosti viacerých dodávateľov energie na decentralizovanom trhu, čo by viedlo k vzniku nových inovatívnych spoločností poskytujúcich energetické služby;

39.  požaduje ďalší rozvoj výhradne energetických trhov (energy-only-marktes) s nákladmi a prínosmi spravodlivo rozdelenými na všetkých užívateľov a výrobcov energie na základe súdržného vykonávania existujúcich právnych predpisov, cielenej modernizácie prenosovej a distribučnej infraštruktúry, lepšej regionálnej spolupráce, lepšieho prepojenia, energetickej účinnosti, reakcie na dopyt a uskladňovanie, ktoré môžu vyslať správne signály na bezpečné zachovanie elektrizačnej sústavy a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, pričom sa zohľadnia osobitosti trhu s elektrickou energiou v regiónoch, ktoré sú izolované od národnej elektrizačnej sústavy, a tým sa podporí diverzifikácia energetických zdrojov a podnieti väčšia hospodárska súťaž s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok;

40.  zdôrazňuje, že energetická efektívnosť je hlavnou zásadou stratégie energetickej únie, lebo ide o účinný spôsob znižovania emisií, vytvárania úspor pre spotrebiteľov a znižovania závislosti EÚ od dovozu fosílnych palív;

41.  uznáva, že energetická flexibilita a kapacita majú v súčasnosti zásadný význam a v nadčasovej koncepcii trhu by sa mali náležite vyhodnotiť, pretože ide o doplnkové prvky;

42.  zdôrazňuje, že európsky trh s elektrickou energiou musí vychádzať z trhu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že dynamická tvorba cien má signalizačnú a riadiacu funkciu a je bezpochyby dôležitým faktorom pre účinnosť, a preto aj pri zabezpečovaní dobre fungujúceho trhu s elektrickou energiou;

43.  poukazuje na to, že časovo premenlivé ceny elektrickej energie môžu podnietiť flexibilitu na strane dopytu, ktorá môže pomôcť vyrovnať dopyt a ponuku a vyhladiť premenlivé vzorce výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje v tejto súvislosti význam toho, aby ceny elektrickej energie odrážali jej skutočné náklady;

44.  poznamenáva, že očakávania cenových výkyvov v budúcnosti môžu vytvárať stimuly pre výrobcov a investorov investovať do flexibilných riešení, ako je napríklad uskladňovanie energie, energetická účinnosť, riadenie dopytu, kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov, vysoko účinné moderné elektrárne spaľujúce plyn a prečerpávacie vodné elektrárne; nalieha, aby sa zamedzilo zásahom, pokiaľ ide o intervenciu na veľkoobchodnom trhu, dokonca aj v prípade veľkých cenových výkyvov; žiada, aby sa pri všetkých plánovaných rušeniach regulovaných spotrebiteľských cien, ktoré sú nižšie ako výrobné náklady, zohľadňovali potreby zraniteľných spotrebiteľov ohrozených energetickou chudobou;

45.  zdôrazňuje, že úplné začlenenie obnoviteľných zdrojov energie do trhu s elektrickou energiou má zásadný význam; vyzýva na podporu a maximalizáciu ich účasti vo vyrovnávacích službách a domnieva sa, že skrátenie času uzávierky, zosúladenie obchodných intervalov s obdobím odstránenia nerovnováhy a umožnenie predkladania súhrnných ponúk výrobcov so sídlom v rôznych členských štátoch by výrazne prispelo k dosiahnutiu tohto cieľa;

46.  žiada o dokončenie integrácie vnútorného trhu a vyvážených a rezervných služieb prostredníctvom podpory likvidity a cezhraničného obchodovania vo všetkých obchodných intervaloch; vyzýva na urýchlenie ambicióznych cieľov cieľového modelu týkajúcich sa vnútrodenných a vyrovnávacích trhov, začínajúc harmonizáciou času uzávierok a vyvážením energetických produktov;

47.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy, ktoré nástrojom umožňujú zmierniť príjmové riziko v priebehu 20 – 30 rokov, takže investície do nízkouhlíkovej výroby sú skutočne riadené trhom, ako napríklad spoločné investície so zmluvným rozdelením rizík medzi veľkých spotrebiteľov a výrobcov elektriny, alebo trhové dlhodobé zmluvy založené na stanovovaní priemerných cien nákladov;

48.  žiada o udeľovanie zmlúv týkajúcich sa dodávky energie a doplnkových služieb na základe voľného trhu; uvádza, že takéto otvorené výberové konanie organizované buď na vnútroštátnej, alebo cezhraničnej úrovni, by malo byť technologicky neutrálne a umožňovať aj účasť prevádzkovateľov v oblasti uskladňovania energie;

49.  podporuje rastúci podiel obnoviteľných zdrojov energie v EÚ; zdôrazňuje význam stabilných a nákladovo efektívnych systémov podpory energie z obnoviteľných zdrojov pre dlhodobé investície, ktoré zostávajú pružné a prispôsobiteľné z krátkodobého hľadiska a sú prispôsobené vnútroštátnym potrebám a okolnostiam, pričom umožňujú postupné rušenie dotácií na vyspelé technológie obnoviteľných zdrojov energie; víta skutočnosť, že mnohé technológie obnoviteľných zdrojov energie sa rýchlo stávajú nákladovo konkurencieschopnými v porovnaní s konvenčnými formami výroby energie; konštatuje, že treba dbať na to, aby podporné systémy boli dobre navrhnuté a aby bol obmedzený na minimum akýkoľvek vplyv na energeticky náročné odvetvia vystavené riziku úniku uhlíka;

50.  zdôrazňuje význam digitálnych technológií pri vysielaní cenových signálov, ktoré umožnia reakciu na prácu na strane dopytu ako zdroj flexibility; žiada preto o ambicióznu stratégiu so zreteľom na digitalizáciu v odvetví energetiky od zavádzania inteligentných sietí a inteligentných meračov po rozvoj mobilných aplikácií, online platforiem a stredísk dát;

51.  poukazuje na to, že v súlade s rámcom do roku 2020 členské štáty musia plniť konkrétne kvantitatívne ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie bez ohľadu na dianie na trhu, a preto zdôrazňuje význam podpory obnoviteľných zdrojov energie pomocou politiky zameranej na konkurencieschopnosť a nákladovú efektívnosť, pričom uznáva, že mnohé rôzne technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov sú na rôznom stupni vyspelosti a majú rôzne vlastnosti, preto k nim nemožno pristupovať jednotne; pripomína dôležitú úlohu európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) v tejto súvislosti a považuje podporu investícií za adekvátnejšiu trhu než pevné výkupné ceny a všeobecné preferenčné zaobchádzanie;

52.  trvá na tom, že so zvyšujúcou sa technickou zložitosťou obnoviteľných zdrojov energie a s ich rozsiahlym rozšírením by sa mali pravidlá dotácií nastaviť na základe trhu, ako sú vstupné prémie, aby sa náklady pre spotrebiteľov energie udržali v rozumnom rozsahu;

53.  varuje pred zamieňaním cieľov v oblasti dodávok a v oblasti zmeny klímy; požaduje rozhodné posilnenie ETS a transformácie trhu smerom k väčšej pružnosti, aby ceny CO2 a paliva v budúcnosti mohli výraznejšie podporovať presadzovanie obnoviteľných zdrojov energie;

54.  pripomína, že od roku 2016 usmernenia o štátnej pomoci z roku 2014 vyžadujú od veľkých výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, aby prevzali zodpovednosť za vyrovnávanie, ktorá je definovaná ako povinnosť výrobcov kompenzovať krátkodobé odchýlky od svojich predchádzajúcich dodávateľské záväzkov v prípadoch, keď existuje likvidný vnútrodenný trh; zdôrazňuje, že v prípade odchýlky od deklarovaného plánu prevádzkovateľa by sa mala za energiu účtovať primeraná vyrovnávacia cena; pripomína existujúce ustanovenia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré umožňujú prístup k obnoviteľným zdrojom energie a ich využívanie; navrhuje, aby sa tieto ustanovenia vyhodnotili a revidovali potom, ako sa vykoná prispôsobenie koncepcie trhu s elektrickou energiou, ktoré zabezpečí spravodlivejšie podmienky a vo väčšom rozsahu zohľadní charakteristiky výroby energie z obnoviteľných zdrojov;

55.  žiada, majúc na pamäti zásadu subsidiarity, koordinovaný postup členských štátov, a to už od regionálnej úrovne, v rámci ďalšieho rozšírenia využívania obnoviteľných zdrojov, s cieľom podporiť hospodársku efektívnosť trhu s energiou v záujme dosiahnutia spoločných európskych cieľov a posilnenia stability siete; domnieva sa, že členský štát by nemal prijať jednostranné rozhodnutie, ktoré má výrazný vplyv na susedné štáty bez širšej diskusie a spolupráce na regionálnej úrovni alebo na úrovni EÚ; pripomína, že obnoviteľné zdroje energie majú väčšinou silnú miestnu zložku; vyzýva Komisiu, aby pracovala na konvergentnejšom európskom rámci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov;

56.  odporúča, aby členské štáty zvážili regulačný rámec, ktorý povzbudí koncových odberateľov, aby využívali vlastnú výrobu a miestne uskladňovanie energie;

57.  domnieva sa, že popri obnoviteľných zdrojoch energie si pri výrobe elektrickej energie zachovajú svoje miesto všetky bezpečné a udržateľné zdroje energie, ktoré slúžia cieľu postupnej dekarbonizácie v súlade s nedávnou globálnou dohodou COP 21;

58.  upozorňuje na význam koordinácie na úrovni EÚ s cieľom vymedziť koncesné režimy pre využívanie hydroelektrickej energie a otvoriť toto odvetvie hospodárskej súťaži, aby sa zabránilo narušeniam na trhoch a podporilo efektívne využívanie zdrojov;

59.  konštatuje, že reorganizácia trhu s elektrinou bude reagovať na očakávania spotrebiteľov tým, že poskytne skutočné výhody vyplývajúce z využívania nových technológií, najmä pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie s nízkymi emisiami oxidu uhličitého, čo má za následok vzájomnú závislosť medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť;

60.  zdôrazňuje, že v prípade neexistencie plne prepojenej elektrickej distribučnej siete s primeranými možnosťami uskladňovania má konvenčná základná výroba naďalej zásadný význam na zachovanie bezpečnosti dodávok;

61.  zdôrazňuje, že sa musí viac zohľadniť miestna a regionálna zodpovednosť prevádzkovateľov distribučných sietí za energetickú úniu vzhľadom na skutočnosť, že energetické prostredie je čoraz decentralizovanejšie, 90 % obnoviteľných zdrojov energie je pripojených do distribučnej siete a prevádzkovatelia distribučných sietí fungujú na miestnej úrovni; pripomína, že je dôležité, aby všetky členské štáty zaviedli požiadavky tretieho energetického balíka, týkajúce sa oddelenia prenosových sústav a distribučných sietí, najmä vzhľadom na posilnenú úlohu prevádzkovateľov distribučných sietí, pokiaľ ide o prístup k údajom a správu dát; zdôrazňuje, že sa musí viac zohľadniť rozhranie prevádzkovateľov distribučných sietí/prevádzkovateľov prenosových sústav: domnieva sa, že vykonávanie príslušných obchodných modelov, cielená infraštruktúra a harmonizovaná podpora by mohli posilniť účinný rozbeh reakcie na strane dopytu v každom členskom štáte a mimo hraníc;

62.  vyzýva členské štáty, aby stanovili súdne a správne mechanizmy potrebné na urýchlenie zapojenia miestnych komunít do výroby elektrickej energie tým, že sa zúčastnia na malých projektoch výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov;

63.  zdôrazňuje, že energia z obnoviteľných zdrojov je vo väčšine prípadov dodávaná do distribučných sústav na úrovni tesne nad úrovňou spotreby, a preto požaduje od prevádzkovateľov distribučných sietí, aby zohrávali väčšiu úlohu ako sprostredkovatelia a aby boli užšie zapojení do vytvárania európskeho regulačného rámca a do príslušných orgánov, pokiaľ ide o vypracúvanie usmernení k otázkam, ktoré sa ich týkajú, ako je napríklad riadenie na strane dopytu, flexibilita a uskladňovanie, ako aj užšia spolupráca prevádzkovateľov distribučných sietí a prevádzkovateľov prenosových sústav na európskej úrovni;

64.  požaduje opatrenia na stimuláciu potrebných investícií do technológií inteligentných sietí a distribučných sústav s cieľom lepšie integrovať rastúce množstvo obnoviteľných zdrojov energie a byť lepšie pripravený na digitalizáciu; v tejto súvislosti sa domnieva, že prevádzkovatelia distribučných sietí musia dostať významnejšiu úlohu pri zhromažďovaní a šírení údajov, a že za každých okolností musí byť zaručená ochrana údajov berúc do úvahy skúsenosti získané v krajinách s plne zavedenými inteligentnými meračmi;

65.  zdôrazňuje význam regionálneho prístupu pri budovaní chýbajúcej elektrickej infraštruktúry, ktorá je kľúčová pre bezpečnosť udržateľnej dodávky elektrickej energie s cieľom odstrániť preťaženie v (energetickej) sieti a dokončiť vnútorný trh s energiou;

66.  považuje prevádzkovateľov distribučných sietí za neutrálnych trhových sprostredkovateľov, ktorí dostávajú údaje z rôznych zdrojov, ktoré môžu následne a bez diskriminácie postupovať oprávneným tretím stranám so súhlasom spotrebiteľa, čím sa zabezpečí, aby spotrebitelia mali svoje údaje stále pod kontrolou; domnieva sa, že prevádzkovatelia distribučných sietí podporujú rozvoj trhu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu ako aktívny systémoví manažéri, uľahčovatelia technologických prostriedkov, správcovia údajov a inovátori; domnieva sa, že sú potrebné jasné pravidlá, aby sa zabezpečilo, že prevádzkovatelia distribučných sietí budú konať ako neutrálni trhoví sprostredkovatelia; poukazuje na to, že prevádzkovatelia distribučných sietí, okrem iných účastníkov trhu, môžu tiež podporiť miestne orgány tým, že im poskytnú údaje, ktoré umožnia energetický prenos na ich území;

67.  zdôrazňuje, že treba urýchliť vydávanie povolení pre projekty v oblasti energetickej infraštruktúry na všetkých úrovniach rozhodovania;

68.  zastáva názor, že užšia spolupráca v rámci regiónov a medzi nimi pod koordináciou ACER a za spolupráce ENTSO-E má zmysel, a to najmä, pokiaľ ide o posudzovanie cezhraničných vplyvov, ale že to neznamená, že členské štáty sú zbavené zodpovednosti za bezpečnosť dodávok; zdôrazňuje, že cezhraničná spolupráca a prepojenia sú kľúčové pre zaistenie bezpečnosti dodávok;

69.  víta prácu agentúry ACER a žiada, aby táto agentúra mala k dispozícii dostatočné finančné a ľudské zdroje, aby mohla plniť svoje súčasné a budúce úlohy a zodpovednosti, a aby bola schopná strategicky plánovať v rámci spoľahlivého strednodobého horizontu;

70.  poukazuje na význam účinného, nestranného a priebežného monitorovania trhu na európskych energetických trhoch ako kľúčový nástroj na zabezpečenie skutočného vnútorného trhu s energiou, ktorý sa vyznačuje voľnou hospodárskou súťažou, správnymi cenovými signálmi a bezpečnosťou dodávok; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam agentúry ACER a očakáva pozíciu Komisie v súvislosti s novými a posilnenými právomocami pre agentúru ACER v cezhraničných otázkach;

71.  vyzýva agentúru ACER, aby podporovala a koordinovala úsilie smerom k väčšej regionálnej spolupráci v oblasti bezpečnosti a primeranosti systému; domnieva sa, že k presunu kompetencií v oblasti otázok súvisiacich s bezpečnosťou dodávok na nadnárodné subjekty by malo dochádzať len vtedy, ak sa tým umožnia jasné výhody pre celý systém elektrickej energie a je sprevádzaný dostatočnou zodpovednosťou;

72.  požaduje, aby sa agentúre ACER udelila rozhodovacia právomoc, pokiaľ ide o koordináciu v oblasti zvýšenej regionálnej spolupráce v cezhraničných a medziregionálnych otázkach, najmä v rámci RSCI, s cieľom optimalizovať riadenie zdrojov energie, aby takáto koordinácia zahŕňala národné špecifiká, bola založená na nákladoch a uplatňovala trhové kritériá a aby rozvoj primeraných nástrojov na efektívne monitoroval trh s energiou s cieľom vytvoriť energetickú úniu bez potreby vytvoriť nový, obrovský úrad;

73.  poznamenáva, že návrhy Komisie týkajúce sa novej koncepcie trhu s energiou sa obmedzujú na odvetvie energetiky; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť revízie koncepcie trhu so zemným plynom s cieľom riešiť problémy v odvetví plynárenstva (napr. zmena dopytu EÚ po plyne, obsolentné aktíva, cenové systémy, ďalšia integrácia trhu a príslušné úlohy agentúry ACER a Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ENTSO-G);

74.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a členským štátom.

(1) Ú. v. EÚ C 200, 28.6.2014, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 15.
(4) Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.
(5) Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
(6) Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 61.
(7) Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 22.
(8) Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.
(9) Ú. v. EÚ C 286 E, 27.11.2009, s. 24.
(10) Ú. v. EÚ C 36, 29.1.2016, s. 62.
(11) Prijaté texty, P7_TA(2014)0065.
(12) Prijaté texty, P8_TA(2015)0359.
(13) Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.
(14) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55.
(15) Ú. v. EÚ C 93, 9.3.2016, s. 8.
(16) Prijaté texty, P8_TA(2015)0444.
(17) Prijaté texty, P8_TA(2015)0445.
(18) http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/REPOWERINGMARKETS.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia