Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2324(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0226/2016

Внесени текстове :

A8-0226/2016

Разисквания :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.17
CRE 13/09/2016 - 4.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0336

Приети текстове
PDF 597kWORD 66k
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург
Стратегия на ЕС за Алпийския регион
P8_TA(2016)0336A8-0226/2016

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2016 г. относно стратегията на ЕС за региона на Алпите (2015/2324(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 192, член 265, параграф 5 и член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 юли 2015 г. относно стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите (COM(2015)0366) и придружаващите го план за действие и подкрепящ аналитичен документ (SWD(2015)0147),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1) (наричан по-нататък „Регламент за общоприложимите разпоредби“),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи(3),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 и 20 декември 2013 г. относно стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 8 октомври 2015 г. относно съобщението на Комисията във връзка със стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите(4),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 декември 2014 г., озаглавено „Макрорегионална стратегия на Европейския съюз за Алпийското пространство“(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2012 г. относно развитието на макрорегионалните стратегии на ЕС: практики и перспективи, по-специално в Средиземноморието(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 май 2013 г. относно макрорегионалната стратегия за Алпите(7),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 20 май 2014 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно управлението на макрорегионалните стратегии (COM(2014)0284),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2011 г., озаглавено „Приносът на регионалната политика за устойчив растеж в рамките на стратегия „Европа 2020“ (COM(2011)0017),

—  като взе предвид Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда,

—  като взе предвид Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда,

—  като взе предвид Решение 2005/370/EО на Съвета от 17 февруари 2005 г. за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (Конвенция от Орхус),

—  като взе предвид на конференцията относно стартирането на стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите, проведена в Бърдо (Словения) на 25 и 26 януари 2016 г.,

—  като взе предвид конференцията на заинтересованите страни относно стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите, проведена в Инсбрук на 17 септември 2014 г.,

—  като взе предвид конференцията на заинтересованите страни във връзка със стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите, проведена в Милано на 1 и 2 декември 2014 г.,

—  като взе предвид Решение 96/191/EО на Съвета от 26 февруари 1996 г. за сключване на Конвенцията за защита на Алпите (Алпийска конвенция),

—  като взе предвид обобщаващия доклад на Комисията относно публичната консултация във връзка със стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите,

—  като взе предвид изразените от заинтересованите страни мнения, включени в „Политическа резолюция за прилагането на стратегия на ЕС за Алпийския регион“, приета в Гренобъл на 18 октомври 2013 г.,

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Новата роля на макрорегионите в европейското териториално сътрудничество“, публикувано през януари 2015 г. от Генералната дирекция за вътрешни политики на Европейския парламент (Тематичен отдел Б: Структурни политики и политика на сближаване),

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията от 1 април 2009 г., озаглавена „Адаптиране спрямо изменението на климата: Към европейска рамка за действие“ (COM(2009)0147),

—  като взе предвид сравнителния анализ на Комисията относно иновациите в Съюза за 2015 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“ (COM(2013)0249),

—  като взе предвид наръчника на Комисията от 2014 г., озаглавен „Постигане на синергии между европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата „Хоризонт 2020“ и други програми на Европейския съюз на научни изследвания, иновации и конкурентоспособност“,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — План за инвестиции за Европа (COM(2014)0903),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по транспорт и туризъм, както и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0226/2016),

А.  като има предвид, че с цел насърчаване на цялостно хармонично развитие е необходимо да бъде засилено икономическото, социалното и териториалното сближаване в целия ЕС;

Б.  като има предвид, че макрорегионалните стратегии са настоящия основен инструмент за принос към целта за икономическо, социално и териториално сближаване; като има предвид, че тези стратегии се подпомагат въз основа на принципа на „трите „без“: без ново законодателство, без ново финансиране и без нови институции;

В.  като има предвид, че макрорегионалната стратегия за региона на Алпите може да допринесе за обръщане на тенденцията на икономически спад чрез инвестиции в научноизследователска дейност, иновации и подкрепа на предприемачеството, отчитайки уникалните характеристики и активите на региона;

Г.  като има предвид, че целта на макрорегионалните стратегии следва да бъде по-пълноценното постигане на целите на различните региони чрез доброволен и координиран подход, без да е необходимо създаване на допълнително регулиране;

Д.  като има предвид, че изменението на климата в Алпийското пространство настъпва с по-бързи темпове, отколкото в глобален мащаб, и по този начин води по-често до природни бедствия като лавини и наводнения;

Е.  като има предвид, че целта на макрорегионалните стратегии е идентифициране на ресурсите и използване на общия потенциал за развитие на регионите;

Ж.  като има предвид, че макрорегионалните стратегии представляват модел за многостепенно управление, в който участието на заинтересованите страни, представляващи местните, регионалните и националните равнища е от съществено значение за успеха на стратегиите; като има предвид, че взаимното сътрудничество между различните макрорегиони следва да бъде насърчавано, така че да се подобри съгласуваността на техните политики в съответствие с европейските цели;

З.  като има предвид, че макрорегионалните стратегии могат да допринесат за разработването на стратегически трансгранични подходи, както и на международни проекти за създаване на мрежи за сътрудничество в полза на региона като цяло;

И.  като има предвид, че регионалните идентичности, както и културното наследство на Алпийското пространство, особено народните култури и обичаите, заслужават специална зашита;

Й.  като има предвид, че силният подход „отдолу нагоре“, приет от регионите от Алпийското пространство доведе до разработването на стратегия на Европейския съюз за региона на Алпите (EUSALP), насочена към ефективно справяне с предизвикателства, които са общи за целия Алпийски регион;

К.  като има предвид, че алпийският регион изпълнява важна роля за икономическото развитие на държавите членки и предоставя множество екосистемни услуги за близките градски и крайградски зони;

Л.  като има предвид, че макро-стратегията за региона на Алпите ще засегне около 80 млн. души, живеещи в 48 региона в седем държави, пет от които са държави — членки на ЕС (Австрия, Франция, Германия, Италия и Словения), а две са държави извън ЕС (Лихтенщайн и Швейцария);

М.  като има предвид, че стратегията на ЕС за региона на Алпите трябва да съвместява екологична устойчивост и икономическо развитие, в едно природно пространство, което е също така и значима туристическа дестинация;

Н.  като има предвид, че обезлюдяването е основният проблем за някои алпийски зони и че повечето жители на региона на Алпите не могат да се издържат единствено чрез алпийски туризъм, затова е необходимо да развиват допълнително селското стопанство, горското стопанство и други екологосъобразни индустрии и услуги;

О.  като има предвид, че съществуват значителни разлики между включените в стратегията райони и следователно е необходимо координиране на политиките и секторите между различните райони (хоризонтално) и в рамките на индивидуални райони (вертикално);

П.  като има предвид, че алпийският регион притежава уникални географски и природни характеристики и представлява взаимосвързан макрорегион и транзитен регион, който разполага със значителен потенциал за развитие; като има предвид, че при все това е необходимо да се намерят конкретни отговори на предизвикателствата, свързани с някои екологични, демографски, транспортни проблеми и проблеми, свързани с туризма, енергетиката, сезонността и съчетаването на многобройни дейности, и като има предвид, че координираното териториално планиране би могло да донесе по-добри резултати и добавена стойност за териториалното сближаване на алпийските и подалпийските области;

Р.  като има предвид, че регионът на Алпите е водната кула на Европа и че Алпите предоставят достатъчно вода, за да задоволят до 90% от нуждите на предпланинските райони през лятото; като има предвид значението на водния ресурс в производството на електроенергия, напояването на земеделските земи, устойчивото управление на горите, поддържането на биологичното разнообразие и ландшафта и снабдяването с питейна вода; като има предвид, че е от съществено значение да се опазят качеството на водите и ниските нива на водата на реките в Алпите и да се намери справедлив баланс между интересите на местното население и нуждите на околната среда;

С.  като има предвид, че през Алпийското пространство преминават граници и справянето с произтичащите от тях пречки е основна предпоставка за сътрудничеството в тази област, свободното транспортиране на хора, услуги, стоки и капитал и произлизащото от това икономическо, социално и екологично взаимодействие; като има предвид, че стратегията за региона на Алпите дава също така възможност за укрепване на трансграничното сътрудничество, създаване на връзки и мрежи за свързване на хората и икономиките и по този начин премахване на границите и създаваните от тях пречки.

Т.  като има предвид, че в своето съобщение относно стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите Комисията подчертава както необходимостта да се намали въздействието на транспорта, преминаващ през Алпите, с цел да се опази природното наследство на Алпите, така и значението на прилагането на стратегия, насочена към по-здравословна и по-добре запазена околна среда за населението;

У.  като има предвид, че свободното движение на хора е основно право и предпоставка, особено за граничните региони, за постигане на целите за икономическо, социално, териториално и екологично сближаване, за силна и устойчива конкурентоспособност, както и за равнопоставен достъп до пазара на труда;

Ф.  като има предвид, че територията EUSALP обхваща планинските области и зоните в подножието на Алпите, включително метрополните зони, които са свързани помежду си чрез тясно взаимодействие и функционални връзки, като всички те оказват влияние върху икономическото, социалното и екологичното развитие;

Х.  като има предвид, че този район със съхранени екосистеми и неговите услуги могат да осигурят основа за много икономически дейности с акцент върху земеделието, горското стопанство, туризма и енергетиката, като се отчита културното и природното наследство на този район;

Ц.  като има предвид, че стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите е първата макрорегионална стратегия за планинските райони и може да послужи за модел и вдъхновение за други планински райони на ЕС;

Ч.  като има предвид успеха на такива механизми на сътрудничество при предишните макрорегионални стратегии на ЕС, предоставили полезен опит за създаване на нови макрорегионални стратегии;

Общи съображения и управление

1.  Приветства съобщението на Комисията относно стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите и придружаващия я план за действие; счита, че това е стъпка напред в развитието на региона в съответствие с целта на „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; отбелязва, че стратегията и планът за действие могат да изиграят важна роля, за да се избегне обезлюдяването на региона, по-специално по отношение на миграцията на младите хора;

2.  Подчертава ценния опит, придобит чрез прилагането на Алпийската конвенция, с която се постига баланс на икономическите, социалните и екологичните интереси; призовава участващите държави да зачитат постигнатите споразумения и да поддържат високо ниво на ангажираност по отношение на устойчивото развитие и защитата на Алпите;

3.  Приветства факта, че европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) предлагат потенциално значителни ресурси и широк набор от инструменти и възможности за стратегията; приканва към засилване на единодействието в координацията и взаимното допълване между ЕСИФ и други фондове и инструменти, които имат отношение към стълбовете на стратегията, по-специално „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа, програмата LIFE, Програмата за конкурентоспособност за МСП (COSME), програмата Interreg за алпийското пространство и Европейския фонд за стратегически инвестиции, за които Комисията следва да проучи възможната добавена стойност на конкретни покани, насочени към специфичните предизвикателства на региона на Алпите;

4.   Призовава Комисията и националните, регионалните и местните органи, които са отговорни за подготовката, управлението и изпълнението на програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове, да наблегнат на значението на макрорегионалните проекти и действия; очаква увеличение на взаимодействието посредством координацията на тези политики, програми и стратегии на ЕС, които имат участие в Алпите и приканва Европейската комисия да разгледа конкретното прилагане на тези програми, за да се избегне застъпването и да се получи максимално допълване и добавена стойност; призовава в допълнение към това Комисията да осигури лесен достъп до съответните документи, както за европейските граждани, така и за институциите на държавите членки, с цел да се гарантира пълна прозрачност по отношение на следваните процедури;

5.  Отново изтъква значението на принципа на „трите „без“, тъй като макрорегионите са рамки, които надграждат върху добавената стойност на инициативите за сътрудничество и взаимодействията между различните инструменти за финансиране на ЕС;

6.  Призовава компетентните органи на държавите членки и участващите региони да съобразяват, доколкото е възможно, националните и регионалните политики и условията за финансиране с действията и целите на стратегията EUSALP, и да адаптират своите приети оперативни програми, за да се гарантира, че бъдещите проекти по стратегията EUSALP се прилагат незабавно и че управляващите органи надлежно отчитат приоритетите на EUSALP при изпълнението на оперативните програми (напр. чрез специализирани конкурси, бонус точки или бюджетно заделяне); призовава за подобряване на макрорегионалния подход с оглед на реформата на политиката на сближаване след 2020 г. и подчертава значението на интегрираните макрорегионални проекти и мерки;

7.  Призовава ЕИБ, в сътрудничество с Комисията, да проучи възможността за създаване на инвестиционна платформа за региона на Алпите, която би позволила мобилизирането на средства от публични и частни източници; призовава за създаването на канал за проекти за региона, който би привлякъл инвеститори; в този контекст насърчава Комисията, ЕИБ и участващите държави да използват в пълна степен наличните възможности по линия на ЕФСИ, за да финансират проекти в региона с оглед постигането на устойчиво развитие и икономически растеж и стимулиране на заетостта на макрорегионално равнище;

8.   Подчертава необходимостта от подходящи информационни кампании относно стратегията на ЕС за региона на Алпите и насърчава държавите членки да гарантират, че стратегията е с достатъчна видимост и че нейните цели и резултатите се съобщава по подходящ начин на всички равнища, включително на трансгранично и международно равнище; призовава за насърчаване на координацията и обмена на най-добри практики в прилагането на макрорегионалните стратегии на ЕС, особено в областта на управлението на природното и културното наследство, с намерение да се създадат устойчиви туристически възможности;

9.  Призовава за създаването на макрорегионално равнище на структура за подкрепа на изпълнението за управителните органи на EUSALP, в сътрудничество и при съгласуване с Комисията, държавите членки и регионите; освен това приветства представителството на Парламента в управителните ѝ органи, и счита, че Европейският парламент следва да участва в наблюдението на прилагането на стратегията;

10.  Призовава за по-активна роля на Комисията в прилагането на EUSALP; счита, че тя следва да участва в споделено с държавите и регионите управление, в съответствие с принципа на субсидиарност и пропорционалност, във всички фази на проектирането и изпълнението на проектите на стратегията, не на последно място за да осигури ефективното участие на местни и регионални заинтересовани страни от публичните органи, икономическите и социалните партньори и организациите, представляващи гражданското общество, както и необходимата координация с други стратегии и форми на финансиране, подкрепяни от ЕС;

11.  Призовава за това прилагането на EUSALP да бъде оценявано от Комисията посредством обективни критерии и измерими показатели;

12.  Подкрепя стратегическото планиране сред градските и селските зони на региона на Алпите, с оглед на насърчаването на работата в мрежа и общи цели в съгласувана, координирана и интегрирана рамка на политика (напр. по отношение на възобновяемите енергийни източници, благосъстоянието, логистиката, бизнес и социалните иновации); насърчава обединяването на най-добри практики, например по отношение на устойчивия туризъм между регионите, както и с други съществуващи макрорегионални стратегии;

13.  Подчертава, че за процедурите на взимане на решения местните и регионалните органи, в сътрудничество с гражданското общество на местно и регионално равнище, следва да имат водеща роля в управителните органи и в оперативните, техническите и изпълнителните органи на стратегията, при пълно зачитане на принципите на субсидиарност и многостепенно управление;

14.  Счита, че инвестициите следва да се канализират към равен и ефективен достъп до здравеопазване и единици за първа помощ и оказване на спешна подкрепа за цялото население на региона, най-вече в селските райони, така че да се предотврати обезлюдяването;

15.  Призовава Комисията на всеки две години да представя доклад за прилагането на EUSALP пред Парламента и Съвета, въз основа на обективни критерии и измерими показатели, за да оцени функционирането и добавената стойност от гледна точка на растежа и работните места, намаляването на различията и устойчивото развитие;

16.  Призовава участващите страни да продължат да полагат усилия за диверсифициране на източниците на енергийни доставки, като вземат предвид околната среда; подчертава необходимостта от устойчивост, конкурентоспособност и модернизиране по отношение на съществуващата инфраструктура за водноелектрическа енергия, която е била разработена на много ранен етап, като се взема предвид въздействието, което могат да имат водноелектрическите инфраструктури върху околната среда и геологията, както и насърчаване на малките инфраструктури (мини, микро и пико); подчертава, че интегрираното управление и опазването на водните ресурси е един от ключовите фактори за устойчивото развитие на Алпите и че поради това местното население следва да бъде в състояние да се ангажира с водноелектрическа енергия и да използва създаваната от нея добавена стойност; призовава участващите страни да допринесат за добре функциониращи мрежи в макрорегиона, с цел гарантиране на сигурността на доставките и създаване на структури за обмен на добри практики в областта на трансграничното сътрудничество;

17.  Подчертава нуждата допълнително да се засили социалното измерение, за да се гарантира следването на модел на растеж, който може да осигури устойчив растеж, социално приобщаване и социална закрила за всички, по-специално в граничните райони; в този контекст подчертава значението на поставянето на приоритети и вземането на мерки срещу всички форми на дискриминация;

18.   Припомня принципа на всеобщ достъп до публични услуги, който трябва да бъде гарантиран във всички територии на ЕС, по-специално в областите на образованието, здравеопазването, социалните услуги и мобилността, като се обърне специално внимание на хората с увреждания; подчертава необходимостта участващите държави да насърчават алтернативни и новаторски решения за региона на Алпите в предоставянето на публични услуги, включително специално пригодени решения, адаптирани към местните и регионалните потребности; в този контекст призовава участващите страни да разработят стимули за развитието на публично-частните партньорства; при все това припомня принципите на разумни цени и достъпност на качествени публични услуги за всички;

19.   Изразява загриженост по отношение на деградирането на екосистемите и опасността от природни бедствия в някои части на региона на Алпите; изтъква необходимостта от прилагането на цялостно управление на рисковете по отношение на природните бедствия и стратегии за приспособяване към изменението на климата; подчертава необходимостта от разработване и прилагане на планове за съвместна намеса в случай на трансгранично замърсяване; призовава за създаването на съвместни отряди за бързо реагиране за туристическите райони, засегнати от природни бедствия като свличания на кални и земни маси и наводнения; в този контекст изтъква необходимостта от по-голямо популяризиране на Механизма за гражданска защита на ЕС;

Работни места, икономически растеж и иновации

20.  Признава, че регионът на Алпите притежава екологично наследство, което е необходимо да бъде съхранено, с неговия огромен резерв от природен ландшафт, както и с изключителното богатство от екосистеми, вариращи от планински райони до равнинни и дори средиземноморските брегове, като по този начин позволява съществуването на икономическо пространство и биосфера, базирани на съвместното съжителство между природата и хората; поради това подчертава необходимостта от активно сътрудничество между селскостопанските и другите икономически дейности в защитените територии (обекти по „Натура 2000“, националните паркове и др.), за да се разработят интегрирани туристически продукти, както и значението на опазването и защитата на уникалните местообитания на планинските райони;

21.  Подчертава възможностите, които се откриват благодарение на стратегия за развитието на пазара на труда, който предлага различни значителни равнища на трансгранично пътуване до местоработата; счита, че повишаването на квалификацията на работната сила и създаването на нови работни места в зелената икономика следва да бъде част от инвестиционните приоритети на стратегията за региона на Алпите; подчертава обаче, че МСП — много често семейни предприятия, например малки стопанства и малки преработвателни предприятия — в селското стопанство, туризма, търговията, занаятите и производството, са в основата на икономическата дейност по един интегриран и устойчив начин в Алпийския регион, и следователно представляват гръбнака на препитанието, на културната и природната среда в Алпите и важен източник на заетост; подчертава нуждата от допълнителна диверсификация на икономическите дейности и възможностите за заетост в региона на Алпите;

22.  Подчертава нуждата да се даде приоритет на инвестициите в цифрови инфраструктури и значението да се осигури бърз и ефективен достъп до високоскоростен интернет, а оттам и до цифрови и онлайн услуги, като например електронната търговия и използването на цифрови пазарни канали и работа от разстояние, както и други възможности за хората, живеещи в райони, отдалечени от големи градски центрове, като същевременно по възможност се насърчават алтернативите на физическото пътуване;

23.  Счита, че иновациите и използването на нови технологии в ключови области от икономиката, задвижвани от стратегии за интелигентна специализация и финансирани от съществуващите източници на финансиране от ЕС (като например ЕФРР, ЕСФ, COSME, „Хоризонт 2020 „и „Еразъм +“), биха могли да спомогнат за създаването на качествени работни места в стратегически сектори, като например в областта на науките за живота, биоикономиката, енергетика, биологичните продукти, новите материали или електронните услуги; припомня колко е важно да се осигури силна подкрепа за МСП, които биха могли да спомогнат за обръщането на настоящата тенденция към обезлюдяване в някои райони и територии на алпийския регион;

24.  Призовава компетентните органи на държавите членки и регионите в района на Алпите да водят диалог с Европейската комисия, за да се прецени възможността за създаване в следващия програмен период на съвместна програма (въз основа на член 185 от ДФЕС) за подкрепа на интеграцията на дейностите за научни изследвания и иновации в региона на Алпите в рамките на последователни и интегрирани със стратегиите за интелигентна специализация вериги на европейската стойност;

25.  Насърчава създаването на клъстери и сътрудничеството между публичните и частните предприятия, университетите, научноизследователските институти и други заинтересовани страни с цел да се насърчават иновациите и да може да се оползотворят синергиите между алпийските територии и подножието на Алпите; счита, че планираните действия следва да се основават на националните и регионалните научноизследователски и иновационни стратегии за интелигентна регионална специализация с цел постигане на по-ефикасни и ефективни инвестиции;

26.  Отчита значението за успеха на EUSALP на разработването на проекти за асоциациите, институциите, микропредприятията и МСП, които работят в културния и творческия сектор, поради ролята, която играят по отношение на инвестициите, растежа, иновациите и работните места, но също така и поради тяхната водеща роля в опазването и популяризирането на културното и езиковото многообразие;

27.  Подчертава, че една макрорегионална стратегия за Алпите следва да осигури не само възможности за запазването, поддържането и при необходимост приспособяването на традиционни форми на икономическа дейност, като селското и горското стопанство и основаващите се на занаятите икономически дейности, но също така да благоприятства иновациите и разработването на нови инициативи в тази област, например посредством инструмента на ЕС InnovFin; подчертава необходимостта МСП да получат по-лесен достъп до подкрепа и финансиране предвид тяхната роля в създаването на работни места;

28.  Подчертава, че сътрудничеството между регионите, преди всичко трансграничното сътрудничество, е от съществено значение за по-нататъшното развитие на туризма в големия регион; насърчава формулирането на стратегии за туризма, основани на съществуващото природно и културно наследство, устойчивостта и иновациите; подчертава социалното, културното и икономическото измерение на алпийските традиции и обичаи, чието разнообразие трябва да се насърчава и да се съхранява;

29.  Отбелязва, че управлението и повторното заселване на грабливи птици и хищници в алпийските региони се извършват на национално и на местно равнище, въпреки че тези видове не признават административните граници, и че миграцията е по своето естество трансгранично явление; въпреки това, с цел избягване на сблъсъци, свързани с това повторно въвеждане, призовава държавите членки да подобрят координацията между различните органи при обмена на информация, а добрите практики е необходимо да бъдат засилени, за да се подобри управлението и опазването на селскостопанските и пасищните животни като част от стратегията за региона на Алпите и във връзка с във връзка с платформата „Едрите хищници, дивите копитни животни и обществото“ от Алпийската конвенция;

30.  Подкрепя диверсифицирането на предлагането на туристически услуги чрез разработването на нови възможности за туризъм, адаптирани към нуждите на регионите и използващи регионални ресурси, като например тематични паркове и туристически маршрути, кулинарен и винарски, културен, здравен и образователен туризъм, както и спортен туризъм, с цел удължаване на туристическия сезон при същевременно облекчаване на натиска върху инфраструктурата и постигане на целогодишна заетост в туристическия цикъл, както и селски туризъм, насочен към привличане на посетители към дейности, свързани със селското стопанство и дивата флора и фауна в хотели извън основния туристически поток, както укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на туристическите дестинации; подкрепя насърчаването на нови туристически дейности, които са по-добре адаптирани към изменението на климата и опазването на околната среда; подчертава също нуждата от подкрепа и засилване на координацията на планинските спасителни служби;

31.  Подкрепя мерки, които насърчават облекчаването на транспортната инфраструктура чрез преместване на датите на учебната ваканция и свързаните с нея почивни дни, чрез изграждането на интелигентна система за събиране на пътна такса и чрез стимулиращи предложения от страна на туристическите агенции по време на пиковите периоди на пътуване;

32.  Припомня икономическото значение на насърчаването на меки и устойчиви туристически дейности за целия алпийски регион, включително в градовете с езера и минерални извори; насърчава също така държавите членки да използват придвижването с велосипеди в съчетание с железопътния транспорт или интермодалните транспортни услуги; изтъква, въз основа на най-добри практики, туристическите платформи, създадени като част от финансирани от ЕС проекти;

33.  Установява, че хората често са принудени да извършват различни дейности в течение на годината, често дори трансгранично; призовава Европейската комисия, държавите членки и регионалните и местните органи да насърчат участниците в първоначалното и продължителното професионално обучение към сътрудничество; подчертава ползата, която програмата „Еразъм+“ би имала във връзка с трансграничните обучения;

Мобилност и свързаност

34.  Подчертава, че е важно да се подобрят транспортните и енергийните връзки между участващите страни, включително местните, регионалните и трансграничните транспортни и интермодални връзки с вътрешността на страната (включително големите градски райони), също с цел да се стимулира развитието на региона, да се подобри качеството на живот на неговите жители и да се привлекат нови жители, като в същото време ще се преценява дали съществуващите мрежи могат да бъдат реконструирани и/или разширени с общата цел за по-добро прилагане на мрежите TEN-T; изтъква значението на изграждането на „интелигентна“ инфраструктура; счита, че новоизградените инфраструктури следва да се превърнат в истински „технологични коридори“, в чиито рамки да бъдат вградени всички отделни инфраструктури, а именно електропроводи, телефонни, високоскоростни и ултра-широколентови мрежи, газопроводи, оптични мрежи, водопроводни тръби и т.н.;

35.  Призовава за холистичен подход към бъдещото изготвяне и прилагане на транспортните и екологичните политики за региона на Алпите; в този контекст подчертава необходимостта от даване на приоритет на прехода на вида транспорт от автомобилен към железопътен, по-специално по отношение на товарния превоз, и призовава Комисията да подкрепя този преход; също в този контекст, призовава приходите, генерирани от автомобилния транспорт, да се използват за насърчаване на изпълнението и развитието на ефективен и щадящ околната среда пътнически и товарен железопътен транспорт, както и за намаляване на шумовото замърсяване и замърсяването на околната среда, като отбелязва потенциалните проекти в области като управление на движението, технологични иновации, оперативна съвместимост и т.н.; освен това призовава за разширяване на съществуващата в алпийския регион инфраструктура, включително интермодални и оперативно съвместими системи за качество; подчертава колко е важно да се гарантира достъпността и свързаността на всички жители на региона;

36.  Подчертава, че е важно да се свържат транспортните маршрути с другите части на Европа, и изтъква значението на взаимовръзките с коридорите на TEN-T, при оптимално оползотворяване на съществуващата инфраструктури; припомня, че планинският релеф остава пречка в сближаването между европейските граждани и че Съюзът се е ангажирал с приоритетно финансиране на инфраструктурите на трансграничния транспорт; ето защо призовава участващите страни да съсредоточат усилията си също и върху изпълнението и планирането на допълнителните проекти, които да бъдат устойчиви и приобщаващи, като свързват и развиват настоящата мрежа TEN-T;

37.  Обръща внимание на липсата на ефективни връзки в планинските райони, както и връзки между планинските райони и предпланинските райони; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да улеснят чисти, нисковъглеродни и по-добри връзки, по-специално железопътни мрежи, на регионално и местно равнище, за да се подобри сближаването и качеството на живот в тези райони; насърчава заселването в региона на Алпите;

38.  Призовава държавите, които участват в макрорегионалната стратегия, да вземат предвид специфичното положение на трансграничните работници и да разработят споразумения за трансграничните работници в макрорегиона на Алпите;

39.  Подкрепя развитието на иновативни форми на местен транспорт по заявка, като интелигентна информация за транспорта, управление на транспорта и телематика и мултимодалност, като се има предвид също така потенциалът на споделените междурегионални дейности в тази област;

40.  Изтъква липсата на ефективни цифрови връзки в планинските райони; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да улеснят подобряването на връзките на регионално и местно равнище, за да се подобри качеството на живот и да се насърчи развитието на нови дейности и създаването на възможности за работа в тези области, както и да насърчат презаселването;

41.  Подчертава значението на публичните инвестиции в планинските райони с цел решаване на проблема с неуспеха на пазара да осигури цифровата свързаност в тези области; подчертава значението на пълното и всеобщо покритие с широколентов интернет включително и в планинските региони, за да може да се осигури дългосрочна жизнеспособност на отдалечените населени места и икономически зони; призовава Комисията да предложи конкретни решения на този въпрос;

Околна среда, биологично разнообразие, изменение на климата и енергетика

42.  Подчертава значението на съхранението и подобряването на биологичното разнообразие в региона на Алпите; призовава за съвместни усилия за въвеждане на новаторски мерки за запазването и поддържането му, като същевременно призовава за задълбочено изследване на ролята на големите хищници, както и за евентуално въвеждане на мерки за адаптиране, при пълното спазване на достиженията на правото на Съюза относно опазването на околната среда и биологичното разнообразие, почвите и водите; изтъква значението на това да се предприемат всички възможни мерки, за да се избегне дублирането на вече съществуващи законодателни инициативи;

43.   Подчертава, че макрорегионът на Алпите предлага големи възможности по отношение на иновативните решения, които биха могли да го направят уникална лаборатория за експериментиране на кръговата икономика; ще представи, в бюджетната процедура за 2017 г., пилотен проект за проучване на потенциала на този регион за разработването на специфични стратегии, свързани с кръговата икономика, например в областите на производството, потреблението и управлението на отпадъците;

44.   Подчертава значението на насърчаването на автономното производство на енергия, подобряването на енергийната ефективност и подкрепата за развитието на най-ефективните възобновяеми енергийни източници в региона, от водноелектрическите централи до слънчевата, вятърната и геотермалната енергия, както и за насърчаване на развитието на форми на възобновяема енергия, които са специфични за Алпите; отбелязва въздействието върху качеството на въздуха, дължащи се на използването на различни видове горене в топлоенергийния сектор; подкрепя устойчивото използване на горската дървесина, без да се намаляват съществуващите горски площи, което е важно за равновесието на планинските екосистеми и за защитата срещу лавини, свлачища и наводнения;

45.  Подчертава спешната необходимост от разработване на нови стратегии за борба със замърсяването на въздуха, което поражда опасения за общественото здраве, както и изменението на климата, по-специално в силно развитите и населени райони на макрорегиона, като същевременно се набелязват съществуващите източници на замърсяване и се извършва внимателно наблюдение на емисиите на замърсяване; във връзка с това призовава държавите членки да въведат политики за устойчив транспорт в съответствие с целите за климата от Париж (COP 21), както и да подкрепят запазването и поддържането на екосистемни услуги в целия алпийски макрорегион;

46.   Изтъква значението на инфраструктурата за транспортиране на енергия и подкрепя интелигентните системи за разпределение, съхранение и пренос на енергия, както инвестициите в енергийната инфраструктура за производството и преноса на електроенергия и газ, в съответствие с мрежата TEN-E, посредством изпълнението на конкретните проекти, посочени в списъка с проекти от интерес за Енергийната общност (ПИЕО); изтъква значението на експлоатирането на местни, най-вече възобновяеми енергийни източници, с цел намаляване на зависимостта от вноса; призовава за насърчаването на децентрализирано/собствено енергийно производство, както и за подобряване на енергийната ефективност във всички сектори;

47.  Настоятелно призовава участващите страни да положат съвместни усилия за изпълнение на пространственото планиране и териториалното управление с участието на множество заинтересовани страни (национални, регионални и местни органи, научноизследователска общност, НПО и др.) от региона;

48.  Призовава за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството и работата, извършена в рамките на Световната служба за наблюдение на ледниците, с оглед на неотдавнашните решения на COP 21 в Париж и стратегията, която трябва да бъде следвана след това;

49.  Изразява загриженост, че изменението на климата и покачващите се температури са сериозна заплаха за оцеляването на популациите на биологичните видове, живеещи на големи надморски височини, и че топенето на ледниците е допълнителен повод за загриженост, тъй като то оказва силно въздействие върху запасите от подземни води; призовава настоятелно за създаване на широк транснационален план за борба срещу топенето на ледниците и откликване на изменението на климата в цялата алпийска верига;

50.  Призовава участващите страни да продължат да полагат усилия за диверсифициране на източниците на енергийни доставки и за разработване на възобновяеми източници, като например слънчевата и вятърната енергия, в рамките на микса за производство на енергия; подчертава устойчивостта и конкурентоспособността на водноелектрическите централи; призовава участващите страни да допринесат за създаването на добре функциониращи инфраструктурни мрежи на електроенергия в макрорегиона;

51.  Подчертава, че диверсификацията на енергийните източници не само ще подобри енергийната сигурност на макрорегиона, но също така ще доведе до повече конкуренция, с големи ползи за икономическото развитие на региона;

o
o   o

52.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, правителствата и националните и регионалните парламенти на държави от EUSALP (Франция, Италия, Швейцария, Лихтенщайн, Австрия, Германия и Словения).

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 303.
(4) ОВ C 32, 28.1.2016 г., стр. 12.
(5) ОВ C 19, 21.1.2015 г., стр. 32.
(6) ОВ C 349 E, 29.11.2013 г., стр. 1.
(7) ОВ C 55, 12.2.2016 г., стр. 117.

Правна информация - Политика за поверителност