Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2324(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0226/2016

Indgivne tekster :

A8-0226/2016

Forhandlinger :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Afstemninger :

PV 13/09/2016 - 4.17
CRE 13/09/2016 - 4.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0336

Vedtagne tekster
PDF 212kWORD 57k
Tirsdag den 13. september 2016 - Strasbourg Endelig udgave
EU-strategi for Alperegionen
P8_TA(2016)0336A8-0226/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2016 om en EU-strategi for Alperegionen (2015/2324(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 192, artikel 265, stk. 5, og artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. juli 2015 om en EU-strategi for Alperegionen (COM(2015)0366) og den ledsagende handlingsplan og det understøttende analysedokument (SWD(2015)0147),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006(1) (herefter "forordningen om fælles bestemmelser"),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion(3),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 19. og 20. december 2013 om EU-strategien for Alperegionen,

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 8. oktober 2015 om Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for Alpeområdet(4),

–  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 3. december 2014 om en makroregional EU-strategi for Alperegionen(5),

–  der henviser til sin beslutning af 3. juli 2012 om udvikling af EU's makroregionale strategier: nuværende praksis og fremtidsperspektiver, især i Middelhavsområdet(6),

–  der henviser til sin beslutning af 23. maj 2013 om en makroregional strategi for Alperne(7),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 20. maj 2014 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om forvaltningen af makroregionale strategier (COM(2014)0284),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. januar 2011 med titlen "Regionalpolitikkens bidrag til bæredygtig vækst i Europa 2020" (COM(2011)0017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/370/EF af 17. februar 2005 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonventionen),

–  der henviser til konferencen i Brdo (Slovenien) den 25.-26. januar 2016, hvor EU-strategien for Alperegionen blev lanceret,

–   der henviser til interessentkonferencen om EU-strategien for Alperegionen, der blev afholdt i Innsbruck den 17. september 2014,

–  der henviser til interessentkonferencen om en EU-strategi for Alperegionen, der blev afholdt i Milano den 1. og 2. december 2014,

–  der henviser til Rådets afgørelse 96/191/EF af 26. februar 1996 om indgåelse af konventionen om beskyttelse af Alperne (Alpe-konventionen),

–  der henviser til Kommissionens sammenfattende rapport om den offentlige høring om EU-strategien for Alperegionen,

–  der henviser til tilkendegivelsen af aktørernes synspunkter, der er indeholdt i den politiske resolution til gennemførelse af en EU-strategi for Alperegionen, der vedtoges i Grenoble den 18. oktober 2013,

–  der henviser til en undersøgelse med titlen "New Role of Macro-Regions in European Territorial Cooperation", der blev offentliggjort i januar 2015 af Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne Politikker (Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik),

–  der henviser til Kommissionens hvidbog af 1. april 2009 med titlen "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag" (COM(2009)0147),

–  der henviser til Kommissionens resultattavle for innovation for 2015,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Grøn infrastruktur - Styrkelse af Europas naturkapital" (COM(2013)0249).

–  der henviser til Kommissionens vejledende dokument fra 2014 med titlen "Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes",

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank af 26. november 2014 med titlen "En investeringsplan for Europa" (COM(2014)0903).

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0226/2016),

A.  der henviser til, at det er nødvendigt at styrke økonomisk, social og territorial samhørighed rundt om i EU for at fremme en generelt harmonisk udvikling;

B.  der henviser til, at makroregionale strategier er det almindelige grundlæggende redskab til virkeliggørelse af målet om økonomisk, social og territorial samhørighed; der henviser til, at disse strategier støttes under princippet om de tre nej'er, dvs. ingen ny lovgivning, ingen ny finansiering og ingen nye institutioner;

C.  der henviser til, at den makroregionale strategi for Alperne vil kunne bidrage til at vende den økonomiske nedgang gennem investeringer i forskning, innovation og erhvervsstøtte under hensyntagen til regionens særegne karaktertræk og værdier;

D.  der henviser til, at formålet med makroregionale strategier bør være at sikre en bedre virkeliggørelse af mål, som flere regioner deler, gennem en frivillig og koordineret tilgang, uden at det medfører yderligere regulering;

E.  der henviser til, at klimaændringerne sker hurtigere i Alperne end gennemsnitligt globalt set, og at de fører til flere naturkatastrofer såsom jordskred og oversvømmelser;

F.  der henviser til, at den makroregionale strategi tilstræber at afdække ressourcer og udnytte regionens fælles udviklingspotentiale;

G.  der henviser til, at makroregionale strategier er en model for flerniveaustyring, hvor inddragelsen af aktører, der repræsenterer lokale, regionale og nationale niveauer, er afgørende for strategiernes succes; der henviser til, at gensidigt samarbejde mellem forskellige makroregioner bør tilskyndes for at forbedre deres politiske overensstemmelse med europæiske mål;

H.  der henviser til, at makroregionale strategier kan bidrage til udviklingen af grænseoverskridende strategier og internationale projekter med henblik på skabelse af samarbejdsnetværk, der kan gavne regionen som helhed;

I.  der henviser til, at regionale identiteter og kulturarv, navnlig de folkelige kulturer og skikke i Alperegionen, fortjener særlig beskyttelse;

J.  der henviser til, at den stærke bottom-up-strategi, der er blevet fulgt af regionerne i Alpeområdet, har ført til udvikling af EU-strategien for Alperegionen, der sigter på at tage effektivt fat på de udfordringer, der er fælles for hele Alperegionen;

K.  der henviser til, at Alperegionen spiller en vigtig rolle for de pågældende medlemsstaters økonomiske udvikling og rummer tilbud om mange økosystemtjenester for de relevante byområder og bynære områder;

L.  der henviser til, at makrostrategien for Alperegionen vil berøre 80 millioner mennesker fordelt på 48 regioner i syv lande, hvoraf fem er EU-medlemsstater (Østrig, Frankrig, Tyskland, Italien og Slovenien) og to står uden for EU (Liechtenstein og Schweiz);

M.  der henviser til, at EU-strategien for Alperegionen skal forene miljømæssig bæredygtighed og økonomisk udvikling i et naturligt miljø, som også er et vigtigt turistmål;

N.  der henviser til, at affolkning er det vigtigste problem i nogle Alpeområder, og at de fleste indbyggere i Alperegionen ikke kan leve af Alpeturisme alene og derfor er nødt til at videreudvikle landbrug, skovbrug og andre miljøvenlige sektorer og tjenester;

O.  der henviser til, at der er betydelige forskelle mellem de regioner, der er omfattet af strategien, og at det derfor er nødvendigt med koordinering af politikker og sektorer mellem de forskellige regioner (horisontalt) og inden for de enkelte regioner (vertikalt);

P.  der henviser til, at Alperegionen besidder enestående geografiske og naturmæssig særtræk og udgør en indbyrdes forbundet makroregion og transitregion, som har betydeligt udviklingspotentiale; der imidlertid henviser til, at der er behov for specifikke svar på udfordringerne fra miljømæssige, demografiske, transport-, turisme- og energirelaterede problemstillinger samt sæsonafhængigheden og aktivitetsspredningen, og til, at en koordineret territorialplanlægning vil kunne give bedre resultater og merværdi for den territoriale samhørighed mellem alpeområderne og de områder, der støder op hertil;

Q.  der henviser til, at Alperegionen er Europas "vandtårn", og at Alperne leverer tilstrækkeligt vand til om sommeren at dække 90 % af forbruget af vand i områderne neden for bjergene; der henviser til, at vand er en vigtig ressource for produktionen af vandkraft, overrisling af landbrugsland, bæredygtig forvaltning af skove, bevarelse af biologisk mangfoldighed og landskab og forsyning med drikkevand; der henviser til, at der er vigtigt at bevare vandets kvalitet og en lav vandstand i floderne i Alperne og at finde en rimelig balance mellem de lokale befolkningers interesser og miljøets behov;

R.  der henviser til, at Alperegionen er gennemskåret af grænser, og at en mindskelse af disse barrierer er en forudsætning for samarbejdet i området, for den frie bevægelighed for mennesker, tjenester, varer og kapital og dermed for den økonomiske, sociale og miljømæssige interaktion; der henviser til, at Alpestrategien også er en mulighed for at styrke det grænseoverskridende samarbejde, skabe bånd og netværk, der kan forbinde mennesker og økonomiske aktiviteter, og dermed kan nedbryde grænserne og de barrierer, de skaber;

S.  der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse om EU-strategien for Alperegionen peger på både nødvendigheden af at reducere indvirkningen fra transport på tværs af Alperne for at bevare Alpernes miljøarv, og til betydningen af at gennemføre en strategi, der skaber et sundere og bedre beskyttet miljø for lokalbefolkningen at leve i;

T.  der henviser til, at den frie bevægelighed for mennesker er en grundlæggende rettighed og en forudsætning - navnlig i grænseområder - for at nå målene om økonomisk, social, territorial og miljømæssig samhørighed, en stærk og holdbar konkurrenceevne og lige adgang til beskæftigelse;

U.  der henviser til, at EU-strategien for Alperegionen omfatter de egentlige bjergområder samt de Alpenære områder, herunder storbyområder, som er forbundet gennem tætte interaktioner og funktionelle forbindelser, hvilket alt sammen påvirker den økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling;

V.  der henviser til, at denne region med velbevarede økosystemer og med sit tjenesteudbud kan danne grundlag for mange økonomiske aktiviteter, især landbrug, skovbrug, turisme og energi - under hensyntagen til regionens kultur- og naturarv;

W.  der henviser til, at EU-strategien for Alperegionen som den første makroregionale strategi for et bjergområde kan blive en model og en inspirationskilde for andre bjergområder i EU;

X.  der henviser til, at EU´s tidligere makroregionale strategier har bevist, at et samarbejde af denne type kan blive en succes, og har bibragt erfaringer, der er værdifulde ved udformningen af nye makroregionale strategier;

Generelle betragtninger og styring

1.  påskønner Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for Alperegionen og den ledsagende handlingsplan; anser den for et skridt fremad i udviklingen af regionen på linje med Europa 2020-strategiens målsætning om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; understreger, at strategien og handlingsplanen kan spille en betydelig rolle i bestræbelserne for at stande affolkningen i regionen, navnlig afvandringen af unge mennesker;

2.  fremhæver de værdifulde erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af Alpekonventionen, som afbalancerer de økonomiske, sociale og miljømæssige interesser; opfordrer de deltagende lande til at respektere de indgåede aftaler og fastholde et højt forpligtelsesniveau over for bæredygtig udvikling og beskyttelse af Alperne;

3.  påskønner, at de europæiske struktur- og investeringsfonde tilbyder potentielt betydelige midler og et bredt udsnit af værktøjer og løsninger for strategien; efterlyser mere synergi til fremme af koordinering og komplementaritet mellem ESI-fondene og andre fonde og instrumenter, der er relevante for strategiens søjler, navnlig Horisont 2020, Connecting Europe-faciliteten, Life-programmet, Cosme-programmet for SMV'er, Interreg-Alperegionsprogrammet og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), med henblik på hvilket Kommissionen bør undersøge den mulige merværdi ved specifikke udbud med fokus på de særlige udfordringer i Alperegionen;

4.   opfordrer Kommissionen og de nationale, regionale og lokale organer, der er ansvarlige for udarbejdelse, forvaltning og gennemførelse af programmer under ESI-fondene, til at understrege betydningen af makroregionale projekter og aktioner; forventer en stærkere fælles indsats gennem koordineringen af de EU-politikker, -programmer og -strategier, som er relevante i Alperne, og opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan de pågældende programmer kan anvendes i praksis, for at undgå overlapning og opnå mere komplementaritet og merværdi; opfordrer desuden Kommissionen til at sikre let adgang til de relevante dokumenter både for de europæiske borgere og medlemsstaternes institutioner for at sikre fuld gennemsigtighed omkring de procedurer, der skal følges;

5.  gentager betydningen af princippet om de tre nej'er, da makroregioner er rammer, som bygger på merværdien ved samarbejdsinitiativer og synergier mellem forskellige EU-finansieringsinstrumenter;

6.  opfordrer medlemsstaternes kompetente myndigheder og de deltagende regioner til så vidt muligt at tilpasse deres nationale og regionale politikker og finansieringsordninger til EU-strategien for Alperegionens aktioner og mål og til at tilpasse deres vedtagne operationelle programmer for at sikre, at fremtidige projekter under EU-strategien for Alperegionen gennemføres hurtigt, og at forvaltningsmyndighederne tager det fornødne hensyn til prioriteterne i EU-strategien for Alperegionen, når de gennemfører de operationelle programmer (f.eks. gennem målrettede udbud, bonuspoint og budgetøremærkninger); opfordrer til at styrke den makroregionale tilgang forud for reformen af samhørighedspolitikken for perioden efter 2020 og understreger betydningen af integrerede makroregionale projekter og foranstaltninger;

7.  opfordrer EIB til i samarbejde med Kommissionen at undersøge muligheden for at oprette en investeringsplatform for Alperegionen, som vil kunne bane vej for mobilisering af midler fra offentlige og private kilder; opfordrer til, at der skabes en projektpipeline for regionen, der kan tiltrække investorer; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen, EIB og deltagerlandene til fuldt ud at udnytte mulighederne under EFSI med henblik på at finansiere projekter i regionen, der kan skabe en bæredygtig udvikling og økonomisk vækst og stimulere beskæftigelsen på makroregionalt plan;

8.   understreger behovet for oplysningskampagner om EU-strategien for Alperegionen og opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at strategien har en tilstrækkelig høj profil, og at dens mål og resultater bliver kommunikeret behørigt på alle niveauer, herunder grænseoverskridende og internationalt; opfordrer til fremme af koordinering og udveksling af bedste praksis i gennemførelsen af EU´s makroregionale strategier, navnlig inden for forvaltning af natur- og kulturarv, med det formål at skabe bæredygtige turismemuligheder;

9.  opfordrer til, at der på makroregionalt plan oprettes en understøttende implementeringsstruktur for de ledende organer for EU-strategien for Alperegionen i samarbejde og efter aftale med Kommissionen, medlemsstater og regioner; påskønner desuden, at Parlamentet er repræsenteret i dens ledende organer, og mener, at Parlamentet bør inddrages i overvågningen af strategiens implementering;

10.  opfordrer til, at Kommissionen får en aktiv rolle i gennemførelsesfasen for EU-strategien for Alperne; mener, at Kommissionen - inden for rammerne af delt forvaltning og under hensyntagen til nærheds- og proportionalitetsprincipperne - bør indgå på lige fod med medlemsstaterne og regionerne i alle faser af planlægningen og gennemførelsen af projekter under strategien, ikke mindst for at sikre, at lokale og regionale aktører fra offentlige myndigheder, arbejdsmarkedsparter og civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer makroregionen, faktisk kommer til at deltage samt for at sørge for den behørige samordning med andre EU-støttede strategier og finansieringsordninger;

11.  opfordrer til, at gennemførelsen af EU-strategien for Alperegionen skal evalueres af Kommissionen, og til, at der anvendes objektive og målbare indikatorer;

12.  støtter strategisk planlægning mellem både by- og landdistrikter i Alperegionen med henblik på at fremme netværksarbejde og fælles målsætninger inden for en kohærent, koordineret og integreret politikramme (f.eks. vedrørende vedvarende energi, velfærd, logistik og innovation inden for erhvervsliv og i sociale sammenhænge); opfordrer til, at bedste praksis f.eks. om bæredygtig turisme samles og deles mellem regionerne samt med andre makroregionale strategier;

13.  fremhæver med henblik på beslutningsprocedurerne, at de lokale og regionale myndigheder i partnerskab med det lokale og regionale civilsamfund bør have en ledende rolle i de politiske forvaltningsorganer og i de operationelle, tekniske og gennemførelsesmæssige organer for strategien, i fuld respekt for nærhedsprincippet og princippet om flerniveaustyring;

14.  mener, at der bør kanaliseres investeringer hen imod lige og effektiv adgang til sundhedspleje, førstehjælpsfaciliteter og nødhjælp for hele befolkningen i regionen, navnlig i landdistrikter, for at undgå affolkning;

15.  opfordrer Kommissionen til hvert andet år at forelægge Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af EU-strategien for Alperegionen, der er baseret på objektive kriterier og målbare indikatorer, med det formål at vurdere, hvordan strategien fungerer, samt merværdien ved den i henseende til vækst og beskæftigelse, mindskelse af forskelle og bæredygtig udvikling;

16.  opfordrer de deltagende lande til at fortsætte deres indsats for at diversificere deres energiforsyningskilder under hensyntagen til miljøet; understreger behovet for bæredygtighed, konkurrenceevne og modernisering i forbindelse med den eksisterende vandkraftinfrastruktur, som blev udviklet på et tidligt stadium, og for, samtidig at tage højde for den indvirkning, som vandkraftinfrastruktur kan have på miljøet og geologiske forhold, og for at fremme små (mini-, mikro- og piko-) anlæg; understreger, at integreret forvaltning og beskyttelse af vandressourcerne er en af nøglerne til bæredygtig udvikling i Alperne, og at lokalbefolkningen derfor bør have mulighed for at tage stilling til fordel for vandkraft og for at udnytte den merværdi, som den genererer; opfordrer de deltagende lande til at bidrage til velfungerende netværk i makroregionen for at sikre forsyningssikkerhed og til at oprette strukturer til udveksling af bedste praksis vedrørende grænseoverskridende samarbejde;

17.  understreger behovet for yderligere at styrke den sociale dimension med henblik på at sikre, at der udvikles en vækstmodel, som kan sikre bæredygtig vækst, social inklusion og social beskyttelse for alle, navnlig i grænseområderne; understreger i denne forbindelse betydningen af at opstille prioriteter og træffe foranstaltninger mod enhver form for forskelsbehandling;

18.   minder om, at princippet om universel adgang til offentlige ydelser skal garanteres i alle EU's territorier, navnlig med hensyn til uddannelse, sundhedspleje, sociale tjenester og mobilitet og med særlig opmærksomhed rettet mod handicappedes behov; understreger, at det er nødvendigt, at de deltagende lande fremmer alternative og innovative løsninger for Alperegionen for leveringen af offentlige tjenester, herunder skræddersyede løsninger, der er tilpasset lokale og regionale behov; opfordrer i denne forbindelse alle de deltagende lande til at udarbejde tilskyndelsesforanstaltninger til udvikling af offentlig-private partnerskaber; minder imidlertid om principperne om, at alle skal have adgang til prismæssigt overkommelige og kvalitetsbetonede offentlige tjenester;

19.   er bekymret over forringelsen af økosystemerne og risikoen for naturkatastrofer i visse dele af Alperegionen; understreger, at det er nødvendigt med risikostyring i forbindelse med naturkatastrofer og strategier for tilpasning til klimaforandringerne; understreger behovet for at udvikle og gennemføre fælles beredskabsplaner som svar på grænseoverskridende forurening; opfordrer til, at der oprettes fælles hurtige indsatshold i turistområder, hvor der er risiko for naturkatastrofer såsom jordskred og oversvømmelser; påpeger i denne forbindelse behovet for at gøre EU's civilbeskyttelsesmekanisme mere kendt;

Beskæftigelse, økonomisk vækst og innovation

20.  anerkender, at Alperegionerne har en miljøarv med deres vidtstrakte naturlige landskaber, der bør beskyttes, samt en enestående mangfoldighed af økosystemer, som rækker fra højland til sletteland og helt til Middelhavets kyster, og som giver mulighed for et økonomisk område og en biosfære, der bygger på sameksistens mellem natur og mennesker; fremhæver derfor behovet for et aktivt, synergibaseret samarbejde mellem landbrugsaktiviteter og andre økonomiske aktiviteter i beskyttede områder (Natura 2000-lokaliteter, nationalparker osv.) med henblik på at udvikle integrerede turismeprodukter samt betydningen af at bevare og beskytte de enestående levesteder i bjergregionerne;

21.  fremhæver de muligheder, som strategien indebærer for udviklingen af arbejdsmarkedet i Alperegionen, hvor pendling over grænserne foregår i betydeligt omfang; mener, at forbedring af arbejdsstyrkens kvalifikationer og jobskabelse i den grønne økonomi burde indgå i investeringsprioriteterne for Alpestrategien; understreger imidlertid, at SMV´er - meget ofte er familievirksomheder, f.eks. små landbrugsbedrifter og små forarbejdningsvirksomheder - inden for landbrug, turisme, handel, håndværk og fremstillingsvirksomhed indtager en central plads i en økonomisk aktivitet, der udfoldes på en integreret og bæredygtig måde i Alperegionen, og at de således udgør rygraden i et levende, kulturelt og naturligt miljø i Alperne samt en vigtig kilde til beskæftigelse; understreger behovet for yderligere diversificering af de økonomiske aktiviteter og beskæftigelsesmulighederne i Alperegionen;

22.  fremhæver nødvendigheden af at prioritere investeringer i digitale infrastrukturer og betydningen af at sikre en hurtig og effektiv adgang til højhastighedsinternet og dermed til digitale og online tjenester såsom e-handel og brug af digitale markedskanaler og telearbejde samt andre muligheder for mennesker, der leve i afsides egne langt fra større bycentre; fremhæver desuden, at alternativer til fysiske rejser bør fremmes så vidt muligt;

23.  mener, at innovation og brugen af nye teknologier inden for centrale økonomiske områder støttet af intelligente specialiseringsstrategier og finansieret af eksisterende EU-finansieringskilder (f.eks. EFRU, ESF, Cosme, Horisont 2020 og Erasmus+) vil kunne bidrage til at skabe kvalitetsjobs i strategiske sektorer såsom biovidenskab, bioøkonomi, energi, organiske produkter, nye materialer og e-tjenester; minder om betydningen af at sikre kraftig støtte til SMV´er, hvilket vil kunne bidrage til at vende den nuværende tendens til affolkning i visse områder og territorier i Alperegionen;

24.  opfordrer de kompetente myndigheder i Alpemedlemsstater og - regioner til sammen med Kommissionen at overveje, om det under den næste programmeringsperiode er muligt at gennemføre et fælles program (på grundlag af artikel 185 i TEUF) til fremme af integrationen af forsknings- og innovationsaktiviteter i Alpeområdet i tilknytning til konsekvente europæiske værdikæder, der er indarbejdet i intelligente specialiseringsstrategier;

25.  tilskynder til klyngedannelse og samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, universiteter, forskningsinstitutter og andre relevante aktører med det formål at fremme innovation og høste gavn af synergier mellem bjergegnene og de egne, der støder op til Alperne; mener, at de tiltag, der planlægges, bør bygge på de nationale og regionale forsknings- og innovationsstrategier for intelligent regional specialisering med det sigte at opnå mere udbytterige og virksomme investeringer;

26.  anerkender, hvor vigtigt det er for EU-strategien for Alperegionens succes, at der udvikles projekter for foreninger, institutioner, mikrovirksomheder og SMV´er, der arbejder inden for kulturelle og kreative sektorer, på grund af den betydning, de har for investering, vækst, innovation og beskæftigelse, og også på grund af den centrale rolle, de spiller for bevarelse og fremme af kulturel og sproglig mangfoldighed;

27.  understreger, at en makroregional strategi for Alperne ikke kun bør rumme muligheder for at beskytte, bevare og om nødvendigt tilpasse de traditionelle økonomiske aktiviteter såsom landbrug, skovbrug og håndværksbaserede økonomiske aktiviteter, men også bør fremme innovation og udvikling af nye initiativer på området, f.eks. gennem Unionens InnovFin-instrument; påpeger behovet for at give små og mellemstore virksomheder lettere adgang til støtte og finansiering, ikke mindst i betragtning af deres betydning for jobskabelse;

28.  understreger, at samarbejde mellem regionerne, først og fremmest grænseoverskridende samarbejde, er afgørende for videreudviklingen af turismen i hele regionen; opfordrer til, at der formuleres turismestrategier baseret på den eksisterende natur- og kulturarv, bæredygtighed og innovation; understreger den sociale, kulturelle og økonomiske dimension af de forskellige alpine traditioner og skikke, som bør fremmes og opretholdes i deres mangfoldighed;

29.  bemærker, at forvaltning og genudsættelse af rovfugle og rovdyr i Alperegionerne foregår på nationalt og lokalt plan, selv om disse arter ikke kender til administrative grænser, og at migration naturligt er et grænseoverskridende fænomen; opfordrer imidlertid for at undgå konflikter i forbindelse med genudsættelse medlemsstaterne til at forbedre koordineringen mellem forskellige myndigheder i forbindelse med udveksling af information, og mener, at udbredelsen af bedste praksis bør styrkes for at forbedre forvaltningen og beskyttelsen af disse arter som led i Alpestrategien og i tilknytning til Alpekonventionens platform for større rovdyr og vilde hovdyr;

30.  støtter diversificering af turismeudbuddet via udvikling af nye turismetilbud, der er tilpasset de regionale forhold, og som udnytter regionale ressourcer, f.eks. temaparker og -ruter, fødevare- og vinturisme, kultur-, sundheds- og uddannelsesturisme samt sportsturisme, med henblik på at forlænge turismesæsonen og lette presset på infrastrukturen og opnå helårlig beskæftigelse afstemt efter turismecyklussen, samt desuden turisme på landet med henblik på at tiltrække gæster til hoteller uden for de mest besøgte områder og skabe interesse for aktiviteter på landet og i naturen samt styrke turistdestinationernes konkurrenceevne og bæredygtighed; støtter fremme af nye turismeaktiviteter, som er bedre afpasset efter klimaforandringer og miljøbeskyttelse; understreger endvidere behovet for at støtte og styrke koordineringen af bjergredningstjenester;

31.  støtter foranstaltninger til at hjælpe med at lette presset på transportinfrastrukturerne i form at spredning af skoleferier og dermed forbundne ferieperioder, intelligente anlæg til betaling af vejafgifter samt tilskyndelsesforanstaltninger fra turismeudbyderes side i perioder med mest rejsetrafik og på spidsbelastningstidspunkter;

32.  minder om betydningen af at fremme udviklingen af bløde og bæredygtige turismeaktiviteter i hele Alperegionen, herunder i byer beliggende ved søer og kurbyer; opfordrer desuden medlemsstaterne til at udnytte cykling i kombination med togrejser og intermodale transporttjenester; peger på grundlag af bedste praksis på turismeplatforme, der er skabt som led EU-finansierede projekter;

33.  bemærker, at samme person ofte må udføre forskellige aktiviteter i løbet årets cyklus og sommetider også på tværs af grænser; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionale og lokale myndigheder til at tilskynde til samarbejde mellem organer, der udbyder erhvervsuddannelser på grundniveau og videregående niveau; understreger, at det ville være nyttigt med et Erasmus+-program beregnet på tværnationale praktikophold;

Mobilitet og konnektivitet

34.  understreger betydningen af at forbedre transport- og energikonnektiviteten mellem de deltagende lande, herunder lokale, regionale og grænseoverskridende transportforbindelser og intermodale forbindelser med baglandet (herunder store sammenvoksende byområder), bl.a. for at sætte skub i regionens udvikling, styrke indbyggernes livskvalitet og tiltrække nye indbyggere; samtidig bør det undersøges, om eksisterende netværk kan renoveres og/eller udvides med det overordnede mål at sikre TEN-T-netværkene en bedre gennemførelse; understreger betydningen af en "intelligent" infrastruktur; mener, at nyopførte infrastrukturer bør udvikles til egentlige "teknologiske korridorer", hvori alle de enkelte infrastrukturer, dvs. elektriske ledninger, telefonkabler, bredbånds- og ultrabredbåndskabler, gasrørledninger, lysledernet, vandrørledninger osv.;

35.  opfordrer til en holistisk tilgang til fremtidig udformning og gennemførelse af den alpine transport og miljøpolitik; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af at prioritere overgang til andre transportformer for at opnå et skifte fra vej til jernbane, navnlig for gods, og opfordrer Kommissionen til at støtte denne udvikling; opfordrer i denne forbindelse til at anvende indtægter fra vejtransport til at styrke gennemførelsen og udviklingen af en effektiv og miljøvenlig jernbanetransport for passagerer og gods og til at nedbringe støj- og miljøforureningen og bemærker de potentialet for projekter inden for trafikstyring, teknologisk innovation, interoperabilitet osv.; opfordrer desuden til en udvidelse af den eksisterende infrastruktur, herunder kvalitative intermodale og interoperable systemer, i Alperegionen; understreger betydningen af at sikre konnektivitet og tilgængelighed for alle indbyggere i regionen;

36.  understreger betydningen af at forbinde transportruter med andre dele af Europa og af sammenkoblinger med TEN-T-korridorerne, samtidig med at eksisterende infrastruktur skal udnyttes bedst muligt; minder om, at bjergområder stadig udgør en hindring for tilnærmelse mellem EU-borgere, og at EU har forpligtet sig til at øge finansieringen til grænseoverskridende transportinfrastruktur; opfordrer derfor de deltagende lande til også at fokusere deres indsats på at gennemføre og planlægge supplerende projekter, som er bæredygtige og inklusive, og som knytter an til og udvikler det nuværende TEN-T-net;

37.  gør opmærksom på, at der mangler effektive og ikke-forurenende forbindelser i bjergområderne og mellem bjergområder og bjergnære områder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme rene, CO2-fattige og bedre forbindelser, navnlig for jernbanenetværk, på regionalt og lokalt plan for at styrke samhørigheden og livskvaliteten i disse områder; tilskynder til og er fortaler for bosætning i Alperegionen;

38.  opfordrer de lande, der deltager i den makroregionale strategi, til at være opmærksomme på grænsearbejdernes særlige situation og til at indgå aftaler om grænsearbejdere i den alpine makroregion;

39.  støtter udviklingen af innovative former for lokal behovsstyret transport, herunder intelligent transportinformation, trafikstyring og -telematik og multimodalitet, bl.a. med tanke på potentialet i, at flere regioner går sammen om aktiviteter på dette område;

40.  understreger, at der mangler effektive digitale forbindelser i bjergområderne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme bedre forbindelser på regionalt og lokalt plan med henblik på at styrke livskvaliteten og fremme udviklingen af nye aktiviteter og skabelsen af beskæftigelsesmuligheder i disse områder samt på at tilskynde til genbosættelse;

41.  understreger betydningen af offentlige investeringer i bjergområder, eftersom markedet ikke har formået at sikre digital konnektivitet i disse områder; understreger betydningen af en komplet og universel dækning med bredbåndsinternet, bl.a. i bjergregioner, for at kunne sikre fjerntliggende beboelser og økonomiske områder levedygtighed på lang sigt; opfordrer Kommissionen til at foreslå konkrete løsninger på dette problem;

Miljø, biodiversitet, klimaforandringer og energi

42.  understreger betydningen af at beskytte og styrke biodiversiteten i Alperegionen; opfodrer til en fælles indsats til indførelse af innovative foranstaltninger til bevarelse og opretholdelse af den og opfordrer samtidig til, at der udarbejdes en indgående undersøgelse af de store rovdyrs rolle, og til, at der eventuelt indføres tilpasningsforanstaltninger, samt til, at der sikres fuld overensstemmelse med EU-rettens bestemmelser om beskyttelse af miljø og biodiversitet, jordbund og vand; understreger vigtigheden af at sikre, at der træffes alle mulige foranstaltninger for at undgå overlapning med allerede eksisterende lovgivningsinitiativer;

43.   påpeger, at den alpine makroregion rummer store muligheder i henseende til innovative løsninger, som vil kunne gøre den til et enestående testlaboratorium for cirkulær økonomi; agter at indgive et pilotprojekt i forbindelse med 2017-budgetproceduren med henblik på at udforske potentialet i dette område for udvikling af særlige strategier i tilknytning til cirkulær økonomi, f.eks. på områderne produktion, forbrug og affaldsforvaltning;

44.   fremhæver betydningen af at fremme egenproduktion af energi, forbedre energieffektivitet og støtte udviklingen af de mest effektive vedvarende energikilder i regionen, fra vand til sol, vind og jordvarme, og også af at fremme udviklingen af vedvarende energiformer, der er særlige for Alperne; bemærker den indvirkning på luftkvaliteten, der hidrører fra brugen af forskellige typer brændsel til opvarmning; støtter den bæredygtige anvendelse af træ fra skovene, som sikrer, at det eksisterende skovareal ikke mindskes, hvilket er vigtigt for balancen i økosystemet i bjergene og beskyttelsen mod laviner, jordskred og oversvømmelser;

45.  understreger det presserende behov for at udvikle nye strategier til at bekæmpe luftforureningen, som vækker bekymringer for folkesundheden, og klimaforandringerne navnlig i de mest industrialiserede og tættest befolkede områder i makroregionen samt behovet for at identificere de eksisterende kilder til forurening og overvåge forureningskilderne nøje; opfordrer derfor medlemsstaterne til at indføre bæredygtige transportpolitikker i overensstemmelse med de målsætninger, der blev opstillet på COP21 i Paris, og til at støtte forebyggelse og vedligeholdelse af økosystemtjenester i hele den alpine makroregion;

46.   understreger betydningen af energitransportinfrastruktur og støtter intelligente distributions, -lagrings- og -transmissionssystemer for energi samt investeringer i energiinfrastruktur til både produktion og transport af elektricitet og gas på linje med TEN-E-nettet og til gennemførelse af de konkrete projekter, som er nævnt i listen over projekter af interesse for energifællesskabet; understreger betydningen af at udnytte lokale, navnlig vedvarende energikilder for at begrænse afhængigheden af import; opfordrer til at fremme decentraliseret/egenproduceret energiproduktion og til at forbedre energieffektiviteten i alle sektorer;

47.  opfordrer de deltagende lande til i fællesskab at implementere fysisk planlægning og integreret territorialforvaltning under inddragelse af mange forskellige interessenter (nationale, regionale og lokale myndigheder, forskningsmiljøet, NGO'er osv.) fra regionen;

48.  opfordrer til yderligere styrkelse af det samarbejde og den indsats, der er gjort inden for rammerne af World Glacier Monitoring Service, i forbindelse med de seneste beslutninger, der blev truffet på COP21-konferencen i Paris, og den strategi, der skal følges derefter;

49.  er bekymret for over den alvorlige trussel, som klimaforandringerne og de stigende temperaturer udgør for de arter, der lever højt oppe, og over gletschernes bortsmeltning, som har stor indvirkning på grundvandsressourcerne; efterlyser en omfattende tværnational plan til bekæmpelse af gletschernes bortsmeltning og af klimaforandringerne i Alperne;

50.  opfordrer de deltagende lande til at fortsætte deres indsats med at sprede deres energiforsyningskilder og udvikle de til rådighed værende vedvarende kilder såsom sol- og vindenergi inden for rammerne af en blandet energiproduktion; understreger vandkraftværkers bæredygtighed og konkurrencedygtighed; opfordrer de deltagende lande til at bidrage til oprettelsen af velfungerende infrastrukturnet for elektricitet i makroregionen;

51.  understreger, at spredning af energiforsyningskilderne ikke blot vil forbedre energisikkerheden i makroregionen, men også vil give mere konkurrence, hvilket vil kunne gavne regionens økonomiske udvikling betydeligt;

o
o   o

52.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt regeringerne og de nationale og regionale parlamenter i de lande, der deltager i EU-strategien for Alperegionen (Frankrig, Italien, Schweiz, Liechtenstein, Østrig, Tyskland og Slovenien).

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 303.
(4) EUT C 32 af 28.1.2016, s. 12.
(5) EUT C 19 af 21.1.2015, s. 32.
(6) EUT C 349 E af 29.11.2013, s. 1.
(7) EUT C 55 af 12.2.2016, s. 117.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik