Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0302(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0256/2016

Ingivna texter :

A8-0256/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2016 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0341

Antagna texter
PDF 240kWORD 41k
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg
Tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart ***II
P8_TA(2016)0341A8-0256/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 september 2016 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 januari 2014(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 31 januari 2014(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0622),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0256/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 177, 11.6.2014, s. 58.
(2) EUT C 126, 26.4.2014, s. 48.
(3) Antagna texter, 15.4.2014, P7_TA(2014)0343.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy