Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2794(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0976/2016

Внесени текстове :

B8-0976/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/09/2016 - 9.5
CRE 14/09/2016 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0343

Приети текстове
PDF 469kWORD 50k
Сряда, 14 септември 2016 г. - Страсбург
Споразумение относно изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова
P8_TA(2016)0343B8-0976/2016

Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2016 г. относно предложението за директива на Съвета за изпълнение на споразумението, сключено между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (EUROPÊCHE) на 21 май 2012 година, изменено на 8 май 2013 година, във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на Международната организация на труда (2016/2794(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Съвета за изпълнение на споразумението, сключено между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (EUROPÊCHE) на 21 май 2012 г., изменено на 8 май 2013 г., във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на Международната организация на труда (COM(2016)0235),

—  като взе предвид Споразумението, сключено между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (EUROPÊCHE) на 21 май 2012 г., изменено на 8 май 2013 г., във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на Международната организация на труда,

—  като взе предвид член 155 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 101, параграф 3 от Правилника за дейността,

A.  като има предвид, че съгласно член 155, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз социалните партньори имат възможността, ако пожелаят, да започнат диалог, който може да доведе до договорни отношения, включително и до споразумения;

Б.  като има предвид, че член 155, параграф 2 от Договора предвижда възможността сключените на европейско равнище споразумения да могат да се изпълняват по съвместно искане на подписалите страни с решение на Съвета по предложение на Комисията;

В.  като има предвид, че работниците в сектора на рибарството се нуждаят от специална закрила, предвид, наред с другото, на особеностите на работата на борда на риболовни кораби; високия процент, в сравнение с други сектори, на злополуки с фатален изход и наранявания, както и рисковете и случаите на професионални заболявания в опасна работна среда; неясното разграничаване между работното време и времето за почивка и отдих и въздействието на умората, частично дължаща се на недостатъчна почивка, върху здравето и безопасността; превеса на неформалните и нестандартните работни отношения и договорености относно възнагражденията, включително системите за споделяне на екипажите;

Г.  като има предвид, че Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова (№ 188) на МОТ, заедно с препоръка № 199, обхваща основните въпроси за осигуряване на достойни условия на работа и живот на борда, включително отговорностите на корабособствениците и капитаните на кораби относно здравето и безопасността на работниците (член 8); определянето на минимална работна възраст и закрилата на младите работници (член 9); задължителните медицински прегледи и сертификати (членове 10—12); периодите на почивка (членове 13 и 14); списъците на екипажите (член 15); трудови договори, в които се посочват задълженията и условията на труд (членове 16—20); правото на репатриране (член 21); наемането и устройването на работа (член 22); редовното изплащане на възнагражденията на рибарите и банкови преводи на семействата (членове 24—23); нормите за настаняване и хранене (членове 25—28); определянето на стандарти за безопасни и здравословни условия на труд и наличието на медицински грижи на борда (членове 29—33); защитата на социалната сигурност (членове 34—37); защита в случай на свързани с работата заболявания, наранявания и смърт (членове 39—38); спазване на разпоредбите и прилагане (членове 40—44);

Д.  като има предвид, че до момента само 8 страни са ратифицирали Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова (№ 188) на МОТ; като има предвид, че въпреки решението на Съвета да разреши ратифицирането на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова (№ 188) на МОТ от държавите — членки на ЕС, към днешна дата само две — Франция и Естония — са я ратифицирали; като има предвид, че ЕС и държавите членки следва да играят водеща роля в насърчаването на достойно трудово възнаграждение и достойни условия на труд в сектора на рибарството;

Е.  като има предвид, че настоящото споразумение се прилага по отношение на всички рибари, наети на борда на риболовен кораб, който е регистриран или плаващ под флага на държава — членка на ЕС, и който е ангажиран в търговски риболовни операции; като има предвид, че чрез включването на споразумението на социалните партньори по отношение на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова на МОТ в законодателството на ЕС Съюзът ще укрепи своите позиции за насърчаване на нейното прилагане в страните партньори по света, като при това ще допринесе за справедливи и еднакви условия на конкуренция за глобалния сектор на рибарството, включително борбата срещу най-тежките форми на експлоатация на рибари като принудителен труд, трафик и детски труд;

1.  Отбелязва предложението на Комисията за директива на Съвета за изпълнение на споразумението, сключено между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия (EUROPÊCHE) на 21 май 2012 г., изменено на 8 май 2013 г., във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на Международната организация на труда; изразява съжаление, обаче, по повод на забавянето на представянето пред Съвета на споразумението на социалните партньори, финализирано през 2013 г.; подчертава значението на социалния диалог, включително и на европейско равнище;

2.  Приветства факта, че споразумението, във вида в който е сключено от социалните партньори, и предложението на Комисията предвиждат само минимални изисквания, като позволяват на държавите членки и/или социалните партньори да приемат мерки, които са по-благоприятни за работниците в съответната област; отбелязва, че настоящото споразумение се прилага и по отношение на самостоятелно заетите рибари, работещи заедно с работниците на един и същи кораб; подчертава необходимостта от разработване на тези разпоредби, които са свързани с възнагражденията, социалната закрила и социалната сигурност, за да се гарантира адекватен и достоен доход за работниците и техните семейства, включително в случай на нараняване, злополука или смърт; подчертава значението на създаването на механизми за прилагане на споразумението, включително разработването на подходящи мерки за инспекции и изпълнение;

3.  Препоръчва незабавното приемане на директивата на Съвета в съответствие с искането на социалните партньори;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и социалните партньори.

Правна информация - Политика за поверителност