Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2794(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0976/2016

Předložené texty :

B8-0976/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/09/2016 - 9.5
CRE 14/09/2016 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0343

Přijaté texty
PDF 329kWORD 65k
Středa, 14. září 2016 - Štrasburk
Dohoda týkající se provádění Úmluvy o práci v odvětví rybolovu
P8_TA(2016)0343B8-0976/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2016 o návrhu směrnice Rady, kterou se provádí dohoda týkající se provádění úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků (EUROPÊCHE) dne 21. května 2012, ve znění změn ze dne 8. května 2013 (2016/2794(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Komisí předložený návrh směrnice Rady, kterou se provádí dohoda týkající se provádění úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků (EUROPÊCHE) dne 21. května 2012, ve znění změn ze dne 8. května 2013 (COM(2016)0235),

–  s ohledem na dohodu týkající se provádění úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřenou Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků (EUROPÊCHE) dne 21. května 2012, ve znění změn ze dne 8. května 2013,

–  s ohledem na článek 155 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 101 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že čl. 155 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie poskytuje sociálním partnerům na úrovni Unie možnost, pokud si to přejí, zahájit dialog, který může vést ke smluvním vztahům včetně uzavírání dohod;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 155 odst. 2 Smlouvy stanoví, že dohody uzavřené na úrovni Unie je možné provádět rozhodnutím Rady na návrh Komise na základě společné žádosti smluvních stran; že takovou žádost předložily smluvní strany dohody;

C.  vzhledem k tomu, že je nutné zajistit pracovníkům v odvětví rybolovu zvláštní ochranu, s ohledem mj. na zvláštní povahu práce na palubě rybářských plavidel; na vysokou míru smrtelných i jiných nehod a na riziko vzniku nemocí z povolání ve srovnání s jinými odvětvími, pokud jde o rizikové pracovní prostředí; na nejasné rozlišení mezi pracovní dobou, odpočinkem a volným časem a na dopad, jaký má na zdraví a bezpečnost únava zčásti způsobená nedostatečným odpočinkem; na převahu neformálních a nestandardních pracovních vztahů a mzdových ujednání, včetně systémů společného využívání členů posádky;

D.  vzhledem k tomu, že se úmluva MOP o práci v odvětví rybolovu (úmluva č. 188) spolu s doporučením č. 199 týká základních otázek zajištění důstojných pracovních a životních podmínek na palubě, včetně povinností majitelů rybářských plavidel a lodních kapitánů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků (článek 8); definice minimálního věku, kdy je možné legálně pracovat, a ochrany mladých pracovníků (článek 9); povinných lékařských prohlídek a potvrzení (články 10–12); doby odpočinku (články 13 a 14); seznamů členů posádky (článek 15); pracovních dohod, v nichž jsou uvedeny povinnosti a pracovní podmínky (články 16–20); nároku na repatriaci (článek 21); náboru a umísťování rybářů (článek 22); pravidelných výplat pro námořníky a přestěhování rodiny (články 23 a 24); ubytovacích a stravovacích norem (články 25–28); definice bezpečnostních a zdravotních norem při práci a poskytnutí lékařské péče na palubě (články 29–33); sociálního zabezpečení (články 34–37); ochrany v případě nemocí z povolání, zranění nebo úmrtí ve spojitosti s prací (články 38–39); dodržování a prosazování předpisů (články 40–44);

E.  vzhledem k tomu, že úmluvu MOP o práci v odvětví rybolovu (úmluva č. 188) dosud ratifikovalo pouze osm zemí; vzhledem k tomu, že navzdory rozhodnutí Rady o zmocnění členských států EU k ratifikaci úmluvy MOP o práci v odvětví rybolovu (úmluva č. 188) dosud tuto úmluvu ratifikovaly pouze dva členské státy, Francie a Estonsko; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy by měly hrát vedoucí úlohu při prosazování důstojné mzdy a důstojných pracovních podmínek v odvětví rybolovu;

F.  vzhledem k tomu, že se tato dohoda vztahuje na všechny rybáře pracující na palubě rybářských plavidel registrovaných v některém členském státě EU nebo plujících pod jeho vlajkou, která se zabývají komerčním rybolovem; vzhledem k tomu, že začleněním dohody sociálních partnerů týkající se úmluvy MOP o práci v odvětví rybolovu do právních předpisů EU bude mít EU silnější pozici, aby mohla provádění úmluvy podporovat v partnerských zemích celého světa, čímž přispěje ke spravedlivým a rovným podmínkám pro globální odvětví rybolovu, jakož i k boji proti nejhorším formám vykořisťování rybářů, jako je nucená práce, obchod s lidmi a dětská práce;

1.  bere na vědomí návrh směrnice Rady, kterou se provádí dohoda týkající se provádění úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků (EUROPÊCHE) dne 21. května 2012, ve znění změn ze dne 8. května 2013; s politováním však konstatuje, že dohoda sociálních partnerů, která byla finalizována v roce 2013, byla Radě předložena se zpožděním; poukazuje na význam sociálního dialogu, a to i na evropské úrovni;

2.  vítá, že dohoda, kterou uzavřeli sociální partneři, a návrh Komise obsahují pouze minimální požadavky, které členským státům, příp. sociálním partnerům umožňují přijímat opatření, jež jsou pro pracovníky v dané oblasti příznivější; konstatuje, že se tato dohoda vztahuje rovněž na samostatně výdělečně činné rybáře, kteří pracují spolu s jinými pracovníky na stejném plavidle; zdůrazňuje, že je nutné vypracovat ustanovení týkající se mezd, sociální ochrany a sociálního zabezpečení, aby měli pracovníci a jejich rodiny zajištěn odpovídající a důstojný příjem, a to i v případě úrazu, nehody nebo smrti; poukazuje na význam zavedení mechanismů pro řádné provádění dohody, včetně vhodných opatření týkajících se kontroly a vymáhání;

3.  v návaznosti na požadavek sociálních partnerů doporučuje směrnici Rady neprodleně přijmout;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i dotčeným sociálním partnerům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí