Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2794(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0976/2016

Pateikti tekstai :

B8-0976/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/09/2016 - 9.5
CRE 14/09/2016 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0343

Priimti tekstai
PDF 253kWORD 43k
Trečiadienis, 2016 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras
Susitarimas dėl Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo
P8_TA(2016)0343B8-0976/2016

2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas 2012 m. gegužės 21 d. (su 2013 m. gegužės 8 d. pakeitimais) Europos Sąjungos žemės ūkio kooperatyvų konfederacijos (COGECA), Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) ir Nacionalinių žvejybos įmonių organizacijų Europos Sąjungos asociacijos (EUROPÊCHE) susitarimas dėl 2007 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo (2016/2794(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas 2012 m. gegužės 21 d. (su 2013 m. gegužės 8 d. pakeitimais) Europos Sąjungos žemės ūkio kooperatyvų konfederacijos (COGECA), Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) ir Nacionalinių žvejybos įmonių organizacijų Europos Sąjungos asociacijos (EUROPÊCHE) susitarimas dėl 2007 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo (COM(2016)0235),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 21 d. (su 2013 m. gegužės 8 d. pakeitimais) Europos Sąjungos žemės ūkio kooperatyvų konfederacijos (COGECA), Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) ir Nacionalinių žvejybos įmonių organizacijų Europos Sąjungos asociacijos (EUROPÊCHE) susitarimą dėl 2007 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 155 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 101 straipsnio 3 dalį,

A.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 155 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad socialinių partnerių pageidavimu jų dialogas Sąjungos lygmeniu gali baigtis sutartiniais santykiais, įskaitant susitarimus;

B.  kadangi Sutarties 155 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Sąjungos lygmeniu sudaryti susitarimai gali būti įgyvendinami juos pasirašiusioms šalims bendrai paprašius remiantis Komisijos pasiūlymu priimtu Tarybos sprendimu;

C.  kadangi, atsižvelgiant, be kita ko, į darbo žvejybos laivuose ypatumus, didelį mirtinų ir nemirtinų nelaimingų atsitikimų skaičių ir profesinių susirgimų riziką bei dažnumą, dirbant, palyginus su kitais sektoriaus, pavojingomis sąlygomis, turint neaiškiai apibrėžtas darbo, poilsio ir laisvalaikio valandas, atsižvelgiant į nuovargio, kuris iš dalies atsiranda dėl poilsio trūkumo, poveikį sveikatai ir saugai, vyraujant neoficialiems ir nestandartiniams darbo santykiams ir atlyginimų tvarkai, įskaitant dalijimosi įgula sistemas, žuvininkystės sektoriaus darbuotojams reikia specialios apsaugos;

D.  kadangi TDO konvencija dėl darbo žvejybos sektoriuje (Nr. 188) kartu su Rekomendacija (Nr. 199) apima esminius klausimus, kuriais siekiama užtikrinti deramas darbo sąlygas laivuose, įskaitant žvejybos laivų savininkų ir kapitonų atsakomybę už darbuotojų sveikatą ir saugą (8 straipsnis), būtinojo darbingo amžiaus apibrėžtį ir jaunų darbuotojų apsaugą (9 straipsnis), privalomą sveikatos patikrinimą ir pažymas (10–12 straipsniai), poilsio laiką (13 ir 14 straipsniai), įgulų sąrašus (15 straipsnis), darbo sutartis, kuriose nustatomos pareigos ir darbo sąlygos (16–20 straipsniai), teisę būti repatrijuotam (21 straipsnis), samdą ir įdarbinimą (22 straipsnis), reguliarų atlyginimą žvejams ir pervedimus šeimoms (23 ir 24 straipsniai), apgyvendinimą ir maisto standartus (25–28 straipsniai), darbuotojų saugos ir sveikatos darbe standartų apibrėžtį ir medicininės priežiūros teikimą laive (29–33 straipsniai), socialinę apsaugą (34–37 straipsniai), apsaugą su darbu susijusių susirgimų, traumų ar mirties atvejais (38–39 straipsniai), reikalavimų laikymąsi ir jo užtikrinimą (40–44 straipsniai);

E.  kadangi iki šiol TDO konvenciją dėl darbo žvejybos sektoriuje (Nr. 188) ratifikavo tik 8 šalys; kadangi, nepaisant Tarybos sprendimo leisti ES valstybėms narėms ratifikuoti TDO konvenciją dėl darbo žvejybos sektoriuje (Nr. 188), iki šiol ją ratifikavo tik Prancūzija ir Estija; kadangi ES ir jos valstybės narės turėtų atlikti vadovaujamą vaidmenį skatinant užtikrinti deramus atlyginimus ir darbo sąlygas žuvininkystės sektoriuje;

F.  kadangi šis susitarimas taikomas visiems žvejams, dirbantiems žvejybos laive, kuris yra registruotas ES valstybėje narėje arba plaukioja su jos vėliava ir kuriame vykdomos komercinės žvejybos operacijos; kadangi įtraukusi Socialinių partnerių susitarimą dėl TDO konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje į ES teisės aktus ES įgis tvirtesnę poziciją skatindama jo įgyvendinimą viso pasaulio šalyse partnerėse; kadangi tai padės sudaryti sąžiningas ir vienodas sąlygas viso pasaulio žuvininkystės sektoriuje, įskaitant kovą su sunkiausių formų žvejų išnaudojimu, kaip antai priverstinis darbas, prekyba žmonėmis ir vaikų darbas;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas 2012 m. gegužės 21 d. (su 2013 m. gegužės 8 d. pakeitimais) Europos Sąjungos žemės ūkio kooperatyvų konfederacijos (COGECA), Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) ir Nacionalinių žvejybos įmonių organizacijų Europos Sąjungos asociacijos (EUROPÊCHE) sudarytas susitarimas dėl 2007 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad delsiama Tarybai pateikti 2013 m. įformintą socialinių partnerių susitarimą; pažymi, kad svarbu plėtoti socialinį dialogą, taip pat Europos lygmeniu;

2.  palankiai vertina tai, kad socialinių partnerių sudarytame susitarime ir Komisijos pasiūlyme nustatomi tik būtiniausi reikalavimai, sudarant sąlygas valstybėms narėms ir (arba) socialiniams partneriams atitinkamos srities darbuotojams nustatyti palankesnes priemones; pažymi, kad šis susitarimas taikomas ir savarankiškai dirbantiems žvejams, kurie dirba tame pačiame laive drauge su kitais darbuotojais; pabrėžia, kad reikia tobulinti šias su atlyginimais, socialine apsauga ir socialiniu draudimu susijusias nuostatas, siekiant užtikrinti deramas darbuotojų ir jų šeimų pajamas, taip pat ir traumų, nelaimingų atsitikimų ar mirties atvejais; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu nustatyti susitarimo įgyvendinimo mechanizmus, įskaitant tinkamų tikrinimo ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonių sukūrimą;

3.  rekomenduoja, kaip prašė socialiniai partneriai, nedelsiant priimti Tarybos direktyvą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir socialiniams partneriams.

Teisinė informacija - Privatumo politika