Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2794(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0976/2016

Predkladané texty :

B8-0976/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2016 - 9.5
CRE 14/09/2016 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0343

Prijaté texty
PDF 260kWORD 66k
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg
Dohoda o vykonaní dohovoru o práci v odvetví rybolovu
P8_TA(2016)0343B8-0976/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o návrhu smernice Rady, ktorou sa vykonáva Dohoda o vykonaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybolovu z roku 2007 uzavretá medzi Všeobecnou konfederáciou poľnohospodárskych družstiev v Európskej únii (COGECA), Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) a Združením národných organizácií rybárskych podnikov v Európskej únii (EUROPÊCHE) 21. mája 2012, v znení zmenenom 8. mája 2013 (2016/2794(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Rady, ktorou sa vykonáva Dohoda o vykonaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybolovu z roku 2007 uzavretá medzi Všeobecnou konfederáciou poľnohospodárskych družstiev v Európskej únii (COGECA), Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) a Združením národných organizácií rybárskych podnikov v Európskej únii (EUROPÊCHE) 21. mája 2012, v znení zmenenom 8. mája 2013 (COM(2016)0235),

–  so zreteľom na Dohodu o vykonaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybolovu z roku 2007 uzavretá medzi Všeobecnou konfederáciou poľnohospodárskych družstiev v Európskej únii (COGECA), Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) a Združením národných organizácií rybárskych podnikov v Európskej únii (Europêche) 21. mája 2012, v znení zmenenom 8. mája 2013,

–  so zreteľom na článok 155 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 101 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa článku 155 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie majú sociálni partneri v prípade, že si to želajú, možnosť dialógu, ktorý môže viesť k zmluvným vzťahom vrátane uzatvorenia dohôd;

B.  keďže článok 155 ods. 2 umožňuje vykonávať dohody uzatvorené na úrovni Únie na základe spoločnej žiadosti signatárov prostredníctvom rozhodnutia Rady na návrh Komisie;

C.  keďže pracovníkom v odvetví rybárstva je potrebné zabezpečiť osobitnú ochranu, okrem iného aj vzhľadom na osobitný charakter práce na rybárskych plavidlách; vysokú mieru smrteľných a iných nehôd, ako aj riziko a výskyt chorôb z povolania v porovnaní s inými odvetviami v dôsledku rizikového pracovného prostredia; nejasné rozlišovanie medzi pracovným časom, oddychom a voľným časom a vplyv únavy na zdravie a bezpečnosť, ktorá je sčasti spôsobená nedostatkom odpočinku; výskyt neformálnych a neštandardných pracovných vzťahov a mzdových dojednaní vrátane systémov delenia sa o členov posádky;

D.  keďže Dohovor MOP (č. 188) o práci v odvetví rybolovu spolu s odporúčaním (č. 199) sa týka základných otázok s cieľom zabezpečiť dôstojné pracovné a životné podmienky na palube vrátane zodpovednosti majiteľov rybárskych plavidiel a kapitánov s ohľadom na bezpečnosť a zdravie pracovníkov (článok 8); vymedzenia minimálneho veku, v ktorom možno legálne pracovať, a ochrany mladých pracovníkov (článok 9); povinných zdravotných prehliadok a potvrdení (články 10 – 12); období odpočinku (články 13 a 14); zoznamov členov posádky (článok 51); pracovných dohôd, v ktorých sa ustanovujú povinnosti a pracovné podmienky (články 16 – 20); nároku na repatriáciu (článok 21); náboru a umiestňovania (článok 22); pravidelných platobných prevodov pre rybárov a ich rodiny (články 23 a 24); ubytovania a stravovacích noriem (články 25 – 28); vymedzenia noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a existencie lekárskej starostlivosti na palube (články 29 – 33); ochrany sociálneho zabezpečenia (články 34 – 37); ochrany v prípade ochorenia, zranenia alebo úmrtia v súvislosti s prácou (články 38 – 39); súladu a presadzovania (články 40 – 44);

E.  keďže Dohovor MOP (č. 188) o práci v odvetví rybolovu dodnes ratifikovalo len osem krajín; keďže napriek rozhodnutiu Rady, ktorým sa členské štáty EÚ splnomocňujú na ratifikáciu Dohovoru MOP (č. 188) o práci v odvetví rybolovu, ho doposiaľ ratifikovali iba dva členské štáty EÚ, a to Francúzsko a Estónsko; keďže EÚ a jej členské štáty by mali zohrávať vedúcu úlohu v presadzovaní dôstojných miezd a pracovných podmienok v odvetví rybárstva;

F.  keďže táto dohoda sa uplatňuje na všetkých rybárov pracujúcich na palubách rybárskych plavidiel, ktoré sú registrované v členskom štáte EÚ alebo sa plavia pod jeho vlajkou a ktoré sú zapojené do komerčného rybolovu; keďže začlenením dohody sociálnych partnerov o Dohovore MOP o práci v odvetví rybolovu do právnych predpisov EÚ bude EÚ v silnejšej pozícii pri podporovaní jeho vykonávania v partnerských krajinách, čím prispeje k spravodlivým a rovnakým podmienkam v globálnom rybárskom odvetví a zároveň k boju proti najhorším formám vykorisťovania rybárov vrátane nútenej práce, obchodovania s ľuďmi a detskej práce;

1.  berie na vedomie návrh Komisie na smernicu Rady, ktorou sa vykonáva Dohoda o vykonaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybolovu z roku 2007 uzavretá medzi Všeobecnou konfederáciou poľnohospodárskych družstiev v Európskej únii (COGECA), Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) a Združením národných organizácií rybárskych podnikov v Európskej únii (EUROPÊCHE) 21. mája 2012, v znení zmenenom 8. mája 2013; s poľutovaním však konštatuje, že dohoda sociálnych partnerov, ktorá bola dokončená v roku 2013, bola Rade predložená s oneskorením; zdôrazňuje význam sociálneho dialógu, a to i na európskej úrovni;

2.  víta skutočnosť, že dohoda, ktorú uzavreli sociálni partneri, a návrh Komisie stanovujú iba minimálne požiadavky a umožňujú členským štátom a/alebo sociálnym partnerom prijať opatrenia, ktoré sú pre pracovníkov v príslušných oblastiach výhodnejšie; konštatuje, že táto dohoda sa uplatňuje aj na samostatne zárobkovo činných rybárov, ktorí pracujú na tom istom plavidle spolu s ostatnými pracovníkmi; zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať tieto ustanovenia týkajúce sa miezd, sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia s cieľom zabezpečiť dôstojný príjem pracovníkom a ich rodinám, a to i v prípade zranenia, nehody či smrti; zdôrazňuje dôležitosť mechanizmov na riadne vykonávanie dohody vrátane vypracovania primeraných kontrol a opatrení na ich presadzovanie;

3.  v nadväznosti na požiadavku sociálnych partnerov odporúča bezodkladné prijatie smernice Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a sociálnym partnerom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia