Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2794(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0976/2016

Ingivna texter :

B8-0976/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2016 - 9.5
CRE 14/09/2016 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0343

Antagna texter
PDF 157kWORD 43k
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg
Avtal om genomförandet av konventionen om arbete ombord på fiskefartyg
P8_TA(2016)0343B8-0976/2016

Europaparlamentets resolution av den 14 september 2016 om förslaget till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i EU (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) och Sammanslutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna (Europêche) av den 21 maj 2012, i dess ändrade lydelse av den 8 maj 2013, om genomförandet av Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007 (2016/2794(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i EU (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), och Sammanslutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna (Europêche) av den 21 maj 2012, i dess ändrade lydelse av den 8 maj 2013, om genomförandet av Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007 (COM(2016)0235),

–  med beaktande av avtalet mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i EU (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) och Sammanslutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna (Europêche) av den 21 maj 2012, i dess ändrade lydelse av den 8 maj 2013, om genomförandet av Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007,

–  med beaktande av artikel 155 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 101.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 155.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har arbetsmarknadens parter möjlighet, om de så önskar, att inleda en dialog som kan leda till avtalsbundna relationer, inklusive ingående av avtal.

B.  I artikel 155.2 i fördraget anges möjligheten att genomföra avtal som ingåtts på unionsnivå på gemensam begäran av de undertecknande parterna genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen.

C.  Arbetstagare i fiskerisektorn kräver särskilt skydd med tanke på, bl.a., det speciella arbetet ombord på fiskefartyg; det höga antalet dödsolyckor och övriga olyckor liksom risken för och förekomsten av yrkessjukdomar, i förhållande till andra sektorer, i en farlig arbetsmiljö; den oklara uppdelningen mellan arbetstid, vila och fritid, och påverkan på hälsa och säkerhet på grund av trötthet, vilket delvis beror på otillräcklig vila; förekomsten av informella och atypiska arbetsförhållanden och lönearrangemang, inklusive delningssystem för besättningar.

D.  ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg (nr 188) täcker, vid sidan av rekommendation nr 199, grundläggande frågor för att säkerställa anständiga arbets- och levnadsvillkor ombord, inklusive fiskefartygsägares och befälhavares ansvar vad gäller arbetstagares hälsa och säkerhet (artikel 8), definitionen av minimiålder för arbete och skydd för unga arbetstagare (artikel 9), krav på hälsoundersökning och läkarintyg (artiklarna 10–12), vilotider (artiklarna 13–14), besättningslistor (artikel 15), avtal med fastställande av arbetsuppgifter och arbetsvillkor (artiklarna 16–20), rätt till hemresa (artikel 21), rekrytering och förmedling (artikel 22), regelbunden betalning av fiskare och överföring till familjen (artiklarna 23–24), regler för bostäder och livsmedel (artiklarna 25–28), fastställande av säkerhets- och hälsonormer i arbetet och tillhandahållande av sjukvård ombord (artiklarna 29–33), social trygghet (artiklarna 34–37), skydd i händelse av arbetsrelaterade sjukdomar, arbetsskador och dödsfall (artiklarna 38–39), uppfyllelse och tillämpning (artiklarna 40–44).

E.  Hittills har bara åtta länder ratificerat ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg (nr 188). Trots att rådet beslutat att EU:s medlemsstater får ratificera ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg (nr 188), har endast två EU-medlemsstater (Frankrike och Estland), gjort det. EU och dess medlemsstater bör ha en ledande roll i främjandet av anständiga löne- och arbetsvillkor i fiskerisektorn.

F.  Detta avtal gäller för alla fiskare som är anställda ombord på ett fiskefartyg som är registrerat eller flaggat i en EU-medlemsstat och som bedriver kommersiell fiskeverksamhet. Genom att införliva avtalet mellan arbetsmarknadens parter om ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg i EU-rätten, kommer EU att ha bättre möjligheter att främja dess genomförande i olika partnerländer i världen, och på så sätt bidra till rättvisa och lika villkor för den globala fiskerinäringen, och även till kampen mot de värsta formerna av exploatering av fiskare, däribland tvångsarbete, människohandel och barnarbete.

1.  Europaparlamentet noterar kommissionens förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i EU (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) och Sammanslutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna (Europêche) av den 21 maj 2012, i dess ändrade lydelse av den 8 maj 2013, om genomförandet av Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007. Parlamentet beklagar dock att framläggandet för rådet av den överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter som slutfördes 2013 är försenad. Parlamentet understryker betydelsen av social dialog även på EU-nivå.

2.  Europaparlamentet ser positivt på att det avtal som ingåtts av arbetsmarknadens parter och kommissionens förslag endast innehåller minimikrav och således ger medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter möjlighet att anta bestämmelser som är mer gynnsamma för arbetstagare på det berörda området. Parlamentet konstaterar att detta avtal även gäller fiskare som är egenanställda och arbetar tillsammans med anställda på samma fartyg. Parlamentet understryker behovet av att utarbeta bestämmelser avseende löner, socialt skydd och socialförsäkring för att säkerställa en skälig och anständig inkomst för arbetstagare och deras familjer, även i händelse av skada, olycka eller dödsfall. Parlamentet framhåller vikten av att upprätta mekanismer för genomförande av avtalet, inklusive utvecklingen av en lämplig inspektion och tillämpningsföreskrifter.

3.  Europaparlamentet rekommenderar ett omedelbart antagande av rådets direktiv, så som begärts av arbetsmarknadsparterna.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och arbetsmarknadens parter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy