Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2774(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0977/2016

Внесени текстове :

B8-0977/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/09/2016 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0344

Приети текстове
PDF 482kWORD 55k
Сряда, 14 септември 2016 г. - Страсбург
Неотдавнашни събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз
P8_TA(2016)0344B8-0977/2016

Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2016 г. относно неотдавнашните събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз (2016/2774(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договорите, и по-специално членове 2, 3, 4 и 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Конституцията на Република Полша,

—  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и свързаната с нея съдебна практика на Европейския съд по правата на човека,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

—  като взе предвид своето разискване от 19 януари 2016 г. относно положението в Полша,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 април 2016 г. относно положението в Полша(1),

—  като взе предвид приемането от Комисията на 1 юни 2016 г. на становище относно принципите на правовата държава в Полша,

—  като взе предвид препоръката на Комисията от 27 юли 2016 г. относно принципите на правовата държава в Полша,

—  като взе предвид становището на експертите на Съвета на Европа от 6 юни 2016 г. за три проекта на актове по отношение на полските обществените медии,

—  като взе предвид становището на Венецианската комисия от 11 март 2016 г. относно измененията в Закона от 25 юни 2015 г. за Конституционния съд на Полша,

—  като взе предвид становището на Венецианската комисия от 13 юни 2016 г. относно Закона от 15 януари 2016 г. за изменение на Закона за полицията и някои други актове,

—  като взе предвид доклада на комисаря на Съвета на Европа за правата на човека от 15 юни 2016 г. след неговото посещение в Полша от 9 до 12 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ЕС се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и като има предвид, че тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете, и като има предвид, че по време на референдума през 2003 г. полският народ застана зад тези ценности;

Б.  като има предвид, че член 6, параграф 3 от ДЕС потвърждава, че основните права, както са гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и както произтичат от общите конституционни традиции на държавите членки, са част от правото на Съюза в качеството им на общи принципи;

В.  като има предвид, че ЕС действа въз основа на презумпцията за взаимно доверие, че държавите членки зачитат демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, залегнали в ЕКПЧ и в Хартата на основните права;

Г.  като има предвид, че член 9 от Конституцията на Полша гласи, че Република Полша спазва международното право, което e обвързващо за нея;

Д.  като има предвид, че принципите на правовата държава са една от общите ценности, на които се основава ЕС, и като има предвид, че Комисията заедно с Парламента и Съвета е отговорна съгласно Договорите за осигуряване на зачитането на принципите на правовата държава като фундаментална ценност на нашия Съюз и за осигуряване на спазването на правото, ценностите и принципите на ЕС;

Е.  като има предвид, че независимостта на съдебната система е залегнала в член 47 от Хартата на основните права и член 6 от ЕКПЧ и е основно изискване на демократичния принцип на разделение на властите, което е отразено и в член 10 от Конституцията на Полша;

Ж.  като има предвид, че разделението на властите и независимостта на съдебната система са централни в демократичната система и не трябва да бъдат накърнявани;

З.  като има предвид, че неотдавнашните събития в Полша, по-специално спорът относно състава и функционирането на Конституционния трибунал (Конституционния съд) и непубликуването на съдебни решения, произнесени от Конституционния трибунал, предизвикаха загриженост по отношение на гаранциите за зачитане на принципите на правовата държава;

И.  като има предвид, че в своето становище относно измененията на Закона за Конституционния съд Венецианската комисия призова полските държавни органи да публикуват, изцяло да зачитат и да прилагат решенията на този съд, като същевременно подчерта, че гореспоменатите изменения биха подкопали сериозно работата на Съда и биха го направили неефективен като пазител на Конституцията;

Й.  като има предвид, че парализата на Конституционния съд накара Комисията да започне диалог с правителството на Полша в рамките на принципите на правовата държава, за да се гарантира пълното зачитане на тези принципи; като има предвид, че след интензивен диалог с полските органи и в контекста на липсата на напредък от страна на правителството на Полша в разрешаването на конституционната криза, Комисията счете за необходимо да даде официален израз на своята оценка на настоящото положение в становище;

К.  като има предвид, че въпреки проведените по-нататъшни обсъждания с полските власти, въпросите, които застрашават принципите на правовата държава в Полша не са разрешени задоволително, а Комисията счита, че съществува системна заплаха за принципите на правовата държава в Полша; като има предвид, че тя е отправила конкретни препоръки към полските органи относно това как спешно да бъдат преодолени проблемите;

Л.  като има предвид, че рамката за принципите на правовата държава е предназначена да преодолява системни заплахи за принципите на правовата държава в която и да е държава — членка на ЕС, особено в ситуации, които не могат да бъдат разрешени ефективно чрез производство за установяване на нарушение и при които „гаранциите за принципите на правовата държава“, съществуващи на национално равнище, вече не изглеждат способни да се справят ефективно с тези заплахи;

М.  като има предвид, че ЕС е поел ангажимент за зачитане на свободата и плурализма на медиите, както и на правото на информация и свобода на изразяване на мнение, залегнали в член 11 от Хартата на основните права и член 10 от ЕКПЧ, както е отразено и в член 14 от Конституцията на Полша;

Н.  като има предвид, че вече приетите и предложените нови промени на полския закон за медиите, особено по отношение на управлението, редакционната независимост и институционалната автономия на обществените медии, пораждат опасения във връзка с това дали се зачитат свободата на изразяване на мнение и свободата и плурализмът на медиите;

О.  като има предвид, че след провеждането на експертен диалог с полските органи по пакета от три проектозакона в областта на обществените медии експерти на Съвета на Европа стигнаха до заключението, че са необходими подобрения, особено в областта на управлението, съдържанието, както и обществената мисия и защитата на журналистите;

П.  като има предвид, че правата на свобода и сигурност и на зачитане на личния живот и защита на личните данни са заложени в членове 6, 7 и 8 от Хартата на основните права и членове 5 и 8 от ЕКПЧ, както и в членове 31 и 47 от Конституцията на Полша;

Р.  като има предвид, че Венецианската комисия заключи в своето становище относно предложенията за изменения на Закона за полицията и някои други актове, че процедурните гаранции и материалните условия, предвидени в Закона за полицията за прилагането на тайно наблюдение, не са достатъчни за предотвратяване на прекомерната му употреба или неоправданата намеса по отношение на неприкосновеността на личния живот и за защита на данните на физическите лица; припомня във връзка с това, че както Съдът на ЕС, така и Европейският съд по правата на човека подчертаха необходимостта от въвеждане на ефективни механизми за контрол, за предпочитане съдебен контрол, с цел да се гарантира надзорът на подобни дейности;

С.  като има предвид, че новият закон за борба с тероризма предизвиква подобни опасения по отношение на спазването по-специално на членове 5, 8, 10 и 11 от ЕКПЧ, както и на Конституцията на Полша;

Т.  като има предвид, че Европейската комисия счита, че докато Конституционният съд е възпрепятстван да осигури напълно ефективен конституционен контрол, няма да има ефективен контрол на съвместимостта с Конституцията, включително с нейните разпоредби относно основните права, на законодателни актове като например особено чувствителните нови законодателни актове, приети наскоро от Сейма;

У.  като има предвид, че Венецианската комисия е съставена от независими експерти по конституционно право, назначени от всички членове на Съвета на Европа, включително Полша, и като има предвид, че нейното становище е най‑авторитетното тълкуване на задълженията на държавите — членки на Съвета на Европа, в областта на принципите на правовата държава и демокрацията; като има предвид, че настоящото полско правителство пряко поиска становището на Венецианската комисия;

Ф.  като има предвид, че правото на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и правото на защита са права, залегнали в членове 47 и 48 от Хартата на основните права и член 6 от ЕКПЧ и в членове 41, 42 и 45 от Конституцията на Полша;

Х.  като има предвид, че комисарят на Съвета на Европа за правата на човека в своя доклад след посещението си в Полша заключи, че наскоро приетите изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за прокуратурата може да застрашат защитата на правото на справедлив съдебен процес в наказателното производство, презумпцията за невиновност и правото на защита, особено в случаи, където са установени недостатъчни гаранции с цел предотвратяване на злоупотреби с власт, както и принципа на разделение на властите;

Ц.  като има предвид, че съгласно Хартата на основните права, ЕКПЧ и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека сексуалното и репродуктивното здраве на жените е свързано с редица права на човека, включително правото на живот и достойнство, на защита от нечовешко и унизително отношение, правото на достъп до медицински грижи, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на образование и забраната на дискриминация, както е отразено и в Конституцията на Полша;

Ч.  като има предвид, че една ефективна, безпристрастна, професионална и политически неутрална система на публичната служба представлява основен елемент на демократичното управление, но като има предвид, че новият закон за публичната служба изглежда накърнява този принцип, както и член 153 от Конституцията на Полша;

Ш.  като има предвид, че Конституционният съд на Полша обяви, че редица разпоредби на закона, приет на 22 юли 2016 г., продължават да бъдат противоконституционни;

Щ.  като има предвид, че министърът на околната среда на Полша одобри план за увеличаване на добива на дървен материал в Беловежката гора; като има предвид, че когато Националният съвет за опазване на природата възрази срещу този план, правителството смени 32 от неговите 39 членове; като има предвид, че Комисията започна процедура за нарушение на 16 юни 2016 г. във връзка с Беловежката гора;

1.  Подчертава, че е от фундаментално значение да се гарантира, че общите европейски ценности, изброени в член 2 от ДЕС и в Конституцията на Полша, се спазват изцяло и че основните права, както са определени в Хартата на основните права, се гарантират;

2.  Повтаря своята позиция, изразена в резолюцията от 13 април 2016 г. относно положението в Полша, по-специално по отношение на парализата на Конституционния съд, която застрашава демокрацията, основните права и принципите на правовата държава в Полша;

3.  Изразява съжаление и безпокойство, че досега не е намерено компромисно решение и че препоръките на Венецианската комисия от 11 март 2016 г. не са били изпълнени; също така изразява съжаление относно отказа на правителството на Полша да публикува всички решения на Конституционния съд, включително тези от 9 март 2016 г. и 11 август 2016 г.;

4.  Приветства решителността на Комисията да води конструктивен и продуктивен диалог с правителството на Полша с оглед намирането на бързи и конкретни решения на системните заплахи за принципите на правовата държава, посочени по-горе; подчертава, че един такъв диалог трябва да се води по безпристрастен начин, въз основа на доказателства и в сътрудничество, като същевременно се зачитат правомощията на ЕС и неговите държави членки, заложени в Договорите, както и принципът на субсидиарност;

5.  Отбелязва приемането на становище на Комисията и последвалата го препоръка в рамката на принципите на правовата държава след извършването на оценка на положението в Полша; очаква Комисията да предостави на Парламента достъп до това становище в съответствие с приложение II към Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия;

6.  Призовава полското правителство да си сътрудничи с Комисията в съответствие с принципа на лоялно сътрудничество, заложен в Договора, и настоятелно го призовава да използва трите месеца, предоставени му от страна на Комисията, за приобщаване на всички партии, представени в полския Сейм, с цел намиране на компромис, който би представлявал решение на продължаващата конституционна криза, при пълно зачитане на становището на Венецианската комисия и препоръката на Европейската комисия;

7.  Призовава Комисията — като следваща стъпка — да наблюдава в качеството си на пазител на Договорите последващите действия, предприемани от страна на полските органи в отговор на препоръките, като същевременно продължава да предлага пълна подкрепа на Полша в намирането на подходящи решения за укрепване на принципите на правовата държава;

8.  Изразява загриженост — предвид на отсъствието на напълно функциониращ конституционен съд — във връзка с неотдавнашните и бързи законодателни събития, които настъпват в други области без провеждането на подходящи консултации, и настоятелно призовава Комисията да извърши оценка на приетото законодателство по отношение на съвместимостта му с първичното и вторичното право на ЕС и с ценностите, на които се основава Съюзът, като вземе предвид препоръките, отправени от Венецианската комисия на 11 юни 2016 г. и от комисаря по правата на човека на Съвета на Европа на 15 юни 2016 г., както и препоръката на Комисията относно принципите на правовата държава от 27 юли 2016 г., и по-специално:

   Закона за обществените медии, като се има предвид необходимостта от рамка за обществените медии, която да гарантира, че те предоставят независимо, безпристрастно и точно съдържание, отразяващо многообразието на полското общество, както и съответната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека и достиженията на правото на ЕС в аудио-визуалната и медийната област;
   Закона за изменение на Закона за полицията и някои други актове, като се има предвид неговата непропорционална намеса в правото на неприкосновеност на личния живот и несъвместимостта на всеобщото масово наблюдение и масовата обработка на лични данни на гражданите със съдебната практика на ЕС и на Европейския съд по правата на човека;
   Закона за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за прокуратурата, като се има предвид необходимостта от съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на процесуалните права, както и от зачитане на основното право на справедлив съдебен процес;
   Закона за изменение на Закона за публичната служба, като се има предвид сериозният риск от политизиране на полската администрация, което би накърнило безпристрастността на публичната служба;
   Закона за борба с тероризма, като се има предвид сериозната заплаха за правото на неприкосновеност на личния живот и правото на свобода на изразяване на мнение, създавана от разширяването на правомощията на Агенцията за вътрешна сигурност без никакви подходящи съдебни гаранции;
   други въпроси, които будят безпокойство, тъй като могат да представляват нарушение на правото на ЕС, на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и на основните права на човека, включително правата на жените;

9.  Призовава Комисията да информира редовно и отблизо Парламента по прозрачен начин за напредъка и предприетите мерки;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа и на президента на Република Полша.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0123.

Правна информация - Политика за поверителност