Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2774(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0977/2016

Predkladané texty :

B8-0977/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2016 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0344

Prijaté texty
PDF 273kWORD 81k
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg
Najnovší vývoj v Poľsku a jeho vplyv na základné práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie
P8_TA(2016)0344B8-0977/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o nedávnom vývoji v Poľsku a jeho vplyve na základné práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie (2016/2774(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zmluvy, najmä na články 2, 3, 4 a článok 6 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na ústavu Poľskej republiky,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP) a na súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–  so zreteľom na svoju rozpravu z 19. januára 2016 o situácii v Poľsku,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. apríla 2016 o situácii v Poľsku(1),

–  so zreteľom na prijatie Komisiou 1. júna 2016 stanoviska o právnom štáte v Poľsku,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 27. júla 2016 k právnemu štátu v Poľsku,

–  so zreteľom na stanovisko expertov Rady Európy zo 6. júna 2016 k trom návrhom zákonov týkajúcim sa poľských verejnoprávnych médií,

–  so zreteľom na stanovisko Benátskej komisie z 11. marca 2016 o zmenách zákona z 25. júna 2015 o poľskom ústavnom súde,

–  so zreteľom na stanovisko Benátskej komisie z 13. júna 2016 k zákonu z 15. januára 2016, ktorým sa menia zákon o polícii a niektoré ďalšie právne akty,

–  so zreteľom na správu komisára pre ľudské práva Rady Európy z 15. júna 2016 v nadväznosti na jeho návštevu Poľska, ktorá sa uskutočnila od 9. do 12. februára 2016,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv príslušníkov menšín, keďže tieto hodnoty sú spoločné pre všetky členské štáty v spoločnosti, v ktorej prevládajú pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť mužov a žien, a keďže ich poľský ľud ratifikoval pri príležitosti referenda v roku 2003;

B.  keďže v článku 6 ods. 3 ZEÚ sa potvrdzuje, že základné práva tak, ako sú zaručené EDĽP a ako vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, predstavujú všeobecné zásady práva EÚ;

C.  keďže EÚ funguje na základe predpokladu vzájomnej istoty o tom, že členské štáty sa budú správať v súlade s demokraciou, zásadou právneho štátu a základnými právami zakotvenými v Európskom dohovore o ľudských právach a Charte základných práv Európskej únie;

D.  keďže v článku 9 poľskej ústavy sa uvádza, že Poľská republika dodržiava medzinárodné právo, ktoré je pre ňu záväzné;

E.  keďže zásada právneho štátu je jednou zo základných hodnôt, na ktorých je založená EÚ, a keďže Komisia spoločne s Európskym parlamentom a Radou na základe zmlúv zodpovedá za dodržiavanie zásady právneho štátu ako základnej hodnoty našej Únie a zabezpečovanie dodržiavania práva, hodnôt a zásad EÚ;

F.  keďže nezávislosť súdnictva je zakotvená v článku 47 Charty základných práv Európskej únie a článku 6 EDĽP a je základnou požiadavkou demokratickej zásady deľby mocí, ktorú odráža aj článok 10 poľskej ústavy;

G.  keďže deľba moci a nezávislosť súdnictva sú hlavnými zložkami demokratického systému a nesmú sa narušiť;

H.  keďže nedávne udalosti v Poľsku, najmä pokiaľ ide o spory týkajúce sa zloženia a fungovania ústavného súdu a nezverejňovanie rozsudkov ústavného súdu, vzbudili obavy týkajúce sa záruky dodržiavania zásad právneho štátu;

I.  keďže Benátska komisia vo svojom stanovisku k zmene zákona o ústavnom súde vyzvala poľské štátne orgány, aby plne uverejňovali, v plnej miere rešpektovali a vykonávali rozsudky súdu, no súčasne zdôraznila, že tieto zmeny výrazne poškodia prácu súdu a obmedzia jeho účinnosť ako ochrancu ústavy;

J.  keďže paralýza ústavného súdu viedla Komisiu k tomu, aby začala dialóg s poľskou vládou podľa rámca právneho štátu s cieľom zabezpečiť plné dodržiavanie zásad právneho štátu; keďže po intenzívnom dialógu s poľskými orgánmi a na základe nedostatočného pokroku poľskej vláde v riešení ústavnej krízy Komisia považuje za potrebné formalizovať svoje hodnotenie súčasnej situácie v stanovisku;

K.  keďže napriek ďalším diskusiám s poľskými orgánmi neboli problémy, ktoré ohrozujú právny štát v Poľsku, uspokojivo vyriešené, a Komisia sa domnieva, že existuje systémové ohrozenie právneho štátu v Poľsku; keďže preto navrhla konkrétne odporúčania pre poľské orgány k urýchlenému riešeniu obáv;

L.  keďže rámec pre právny štát je určený na odstránenie systémových hrozieb voči právnemu štátu v ktoromkoľvek z členských štátov EÚ, najmä v situáciách, ktoré nemožno účinne riešiť prostredníctvom konaní o porušovaní právnych predpisov, a v ktorých sa javí, že tzv. záruky zásad právneho štátu, ktoré existujú na vnútroštátnej úrovni, už nedokážu účinne reagovať na tieto hrozby;

M.  keďže EÚ sa zaviazala rešpektovať slobodu a pluralitu médií, ako aj právo na informácie a slobodu prejavu zakotvené v článku 11 Charty základných práv a článku 10 EDĽP, ktoré odráža aj článok 14 poľskej ústavy;

N.  keďže už prijaté a novo navrhované zmeny poľského zákona o médiách, najmä pokiaľ ide o riadenie, redakčnú nezávislosť a inštitucionálnu autonómiu verejnoprávnych médií, vyvolali obavy o to, či sa rešpektuje sloboda prejavu a sloboda a pluralita médií;

O.  keďže odborníci z Rady Európy po odbornom dialógu s poľskými orgánmi o balíku troch návrhov zákonov týkajúcich sa verejnoprávnych médií dospeli k záveru, že sú potrebné zlepšenia, a to najmä v oblastiach riadenia, obsahu a verejného poslania a ochrany novinárov;

P.  keďže práva na slobodu a bezpečnosť a rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov sú zakotvené v článkoch 6, 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a článkoch 5 a 8 EDĽP, ako aj v článkoch 31 a 47 poľskej ústavy;

Q.  keďže Benátska komisia vo svojom stanovisku k zmene zákona o polícii a niektorých iných právnych aktov dospela k záveru, že záruky procesnej povahy a materiálne podmienky stanovené v zákone o polícii slúžiace na vykonávanie utajeného sledovania nie sú dostatočné na zabránenie jeho nadmernému používaniu či neodôvodneným zásahom do súkromia a ochrany osobných údajov jednotlivcov; v tejto súvislosti pripomína, že Súdny dvor aj Európsky súd pre ľudské práva poukázali na potrebu zaviesť účinné mechanizmy dohľadu, a podľa možnosti súdnu kontrolu, s cieľom zabezpečiť dohľad nad takýmito činnosťami;

R.  keďže nový zákon o boji proti terorizmu vyvoláva podobné obavy, najmä pokiaľ ide o súlad článkami 5, 8, 10 a článkom 11 EDĽP a s poľskou ústavou;

S.  keďže Komisia sa domnieva, že pokiaľ sa ústavnému súdu bráni v plnom zabezpečení skutočnej kontroly ústavnosti, nebude existovať účinná kontrola súladu legislatívnych aktov s ústavou vrátane jej ustanovení o základných právach, ako napríklad v prípade obzvlášť citlivých nových legislatívnych aktoch, ktoré nedávno prijal Sejm;

T.  keďže Benátska komisia je zložená z nezávislých odborníkov na ústavné právo vymenovaných všetkými členmi Rady Európy vrátane Poľska a keďže jej stanovisko je najautentickejším výkladom povinností členských štátov Rady Európy v oblasti právneho štátu a demokracie; keďže súčasná poľská vláda si priamo vyžiadala stanovisko Benátskej komisie;

U.  keďže právo na spravodlivý proces, prezumpcia neviny a právo na obhajobu sú právami zakotvenými v článkoch 47 a 48 Charty základných práv Európskej únie, článku 6 EDĽP a článkoch 41, 42 a 45 poľskej ústavy;

V.  keďže komisár Rady Európy pre ľudské práva vo svojej správe nadväzujúcej na návštevu Poľska dospel k záveru, že nedávno prijaté zmeny trestného poriadku a zákona o prokuratúre môžu ohroziť ochranu práva na spravodlivý proces v trestnom konaní, prezumpciu neviny a právo na obhajobu, a to najmä v prípadoch, ak neexistujú dostatočné záruky na zamedzenie zneužívaniu právomoci, a zásady oddelenia právomocí;

W.  keďže podľa Charty základných práv, EDĽP a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva sexuálne a reprodukčné zdravie žien súvisí s viacerými ľudskými právami vrátane práva na život a dôstojnosť, práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním, práva na prístup k zdravotnej starostlivosti, práva na súkromie, práva na vzdelanie a zákazu diskriminácie, čo sa odráža aj v poľskej ústave;

X.  keďže efektívny, nestranný, profesionálny a politicky neutrálny systém verejnej služby je základným prvkom demokratickej správy, ale keďže nový zákon o verejnej službe podľa všetkého porušuje túto zásadu, ako aj článok 153 poľskej ústavy;

Y.  keďže poľský ústavný súd vyhlásil niekoľko ustanovení zákona prijatého 22. júla 2016 za ešte stále protiústavné;

Z.  keďže poľský minister životného prostredia schválil plán na zvýšenie ťažby dreva v Bielovežskom pralese; keďže keď Národná rada pre ochranu prírody namietala proti plánu, vláda nahradila 32 z jej 39 členov; keďže Komisia 16. júna 2016 začala konanie vo veci porušenia predpisov v súvislosti s Bielovežským pralesom;

1.  zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali spoločné európske hodnoty uvedené v článku 2 ZEÚ a v poľskej ústave, a zaručiť základné práva stanovené v Charte základných práv;

2.  opakuje svoje stanovisko vyjadrené v uznesení z 13. apríla 2016 o situácii v Poľsku, najmä pokiaľ ide o paralyzovanie ústavného súdu, ktorým sa ohrozujú demokracia, základné práva a zásady právneho štátu;

3.  vyjadruje poľutovanie a obavy z toho, že zatiaľ sa nenašlo žiadne kompromisné riešenie, a že odporúčania Benátskej komisie z 11. marca 2016 neboli uplatnené; ľutuje tiež, že poľská vláda odmietla zverejniť všetky rozsudky ústavného súdu vrátane rozsudkov z 9. marca 2016 a 11. augusta 2016;

4.  víta odhodlanie Komisie pokračovať v konštruktívnom a plodnom dialógu s poľskou vládou s cieľom nájsť rýchle a konkrétne riešenia opísaného systémového ohrozenia právneho štátu; zdôrazňuje, že takýto dialóg sa musí viesť nestranne, založený na dôkazoch a v duchu spolupráce, pri súčasnom rešpektovaní právomocí EÚ a jej členských štátov, ktoré sú zakotvené v zmluvách, ako aj zásady subsidiarity;

5.  berie na vedomie prijatie stanoviska Komisie a následného odporúčania v zmysle rámca právneho štátu po posúdení situácie v Poľsku; očakáva, že Komisia v súlade s prílohou II k rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou poskytne Európskemu parlamentu prístup k tomuto stanovisku;

6.  vyzýva poľskú vládu k spolupráci s Komisiou v súlade so zásadou lojálnej spolupráce stanovenou v zmluve, a nabáda ju, aby využila tri mesiace, ktoré jej dala k dispozícii Komisia, na zapojenie všetkých strán, ktoré sú zastúpené v poľskom sejme, aby našla kompromis, ktorý by vyriešil prebiehajú ústavnú krízu a ktorý v plnej miere zohľadnil stanovisko Benátskej komisie a odporúčanie Európskej komisie;

7.  vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby monitorovala – ako ďalší krok – opatrenia prijaté poľskými orgánmi v nadväznosti na odporúčania, pričom by naďalej ponúkala Poľsku plnú podporu pri hľadaní primeraných riešení na posilnenie právneho štátu;

8.  pri neexistencii úplne funkčného ústavného súdu vyjadruje obavy nad nedávnym a rýchlym vývojom právnych predpisov v iných oblastiach bez riadnych konzultácií, a naliehavo žiada Komisiu, aby uskutočnila posúdenie prijatých právnych predpisov, pokiaľ ide o ich zlučiteľnosť s primárnym a sekundárnym právom EÚ a s hodnotami, na ktorých je Únia založená, pričom zohľadní odporúčania, ktoré 11. júna 2016 vydala Benátska komisia a taktiež tie, ktoré 15. júna 2016 vydal komisár Rady Európy pre ľudské práva, ako aj odporúčanie Komisie o právnom štáte z 27. júla 2016, najmä pokiaľ ide o:

   zákon o verejných médiách, majúc na pamäti potrebu rámca riadenia verejnoprávnych médií, ktorý by zabezpečil, že budú poskytovať nezávislý, nestranný a presný obsah odrážajúci rozmanitosť poľskej spoločnosti, ako aj príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a acquis EÚ v audiovizuálnej a mediálnej oblasti;
   novelu, ktorou sa menia zákon o polícii a niektoré iné právne akty, a to vzhľadom na neprimeraný spôsob, akým zasahuje do práva na súkromie, a na nezlučiteľnosť plošného hromadného sledovania a hromadného spracúvania osobných údajov občanov s judikatúrou EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva;
   novelu, ktorou sa mení trestný zákonník a zákon o prokuratúre, majúc na pamäti potrebu súladu s acquis EÚ v oblasti procesných práv, ako aj so základným právom na spravodlivý súdny proces;
   novelu zákona o verejnej službe, so zreteľom na závažné riziko spolitizovania poľskej verejnej správy, čo by ohrozilo nestrannosť verejnej služby;
   zákon o boji proti terorizmu, so zreteľom na závažné ohrozenie práva na súkromie a práva na slobodu prejavu, ktoré predstavuje rozšírenie právomocí agentúry pre vnútornú bezpečnosť bez primeraných súdnych záruk;
   ďalšie otázky, ktoré vyvolávajú obavy, pretože môžu predstavovať porušenie práva EÚ a judikatúry ESĽP a základných ľudských práv vrátane práv žien;

9.  vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament pravidelne a podrobne informovala o dosiahnutom pokroku a o prijatých opatreniach;

10.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy a prezidentovi Poľskej republiky.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0123.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia