Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2273(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0249/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0249/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 14/09/2016 - 9.7
CRE 14/09/2016 - 9.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0345

Pieņemtie teksti
PDF 532kWORD 63k
Trešdiena, 2016. gada 14. septembris - Strasbūra
ES attiecības ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā..
P8_TA(2016)0345A8-0249/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. septembra rezolūcija par ES attiecībām ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (2015/2273(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 8. pantu,

–  ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas Tunisijas 2014. gada likumdevēja un prezidenta vēlēšanām galīgo ziņojumu,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos 2014. gada marta ziņojumu „Ieslodzījuma vietas Tunisijā, starptautiskie standarti pretstatā realitātei” un Tunisijas Tieslietu ministrijas ierēdņu paziņojumus,

–  ņemot vērā vienoto atbalsta shēmu Eiropas Savienības atbalstam Tunisijai 2014.–2015. gada laikposmā, kas ar grozījumiem Komisijas Lēmumā C(2014)5160 ir pagarināts līdz 2016. gada beigām,

–  ņemot vērā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu(1),

–  ņemot vērā 2015. gada 18. novembra kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu (JOIN(2015)0050),

–  ņemot vērā to, ka Tunisija 2015. gada 1. decembrī parakstīja asociācijas nolīgumu saistībā ar programmu „Apvārsnis 2020” pētniecības un inovāciju jomā,

–  ņemot vērā 2016. gada 25. februāra rezolūciju par ES un Tunisijas brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu atklāšanu(2),

–  ņemot vērā 2016. gada 10. marta nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijai(3),

–  ņemot vērā to, ka 2016. gada 19. aprīlī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 13. aprīļa Regula (ES) 2016/580 par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai(4),

–  ņemot vērā ES un Tunisijas Asociācijas padomes 2015. gada 17. marta ieteikumus ES un Tunisijas rīcības plāna (2013–2017) īstenošanai un ES un Tunisijas Asociācijas padomes 2016. gada 18. aprīļa kopīgo paziņojumu,

–  ņemot vērā Tunisijas stratēģiskās attīstības plānu 2016.–2020. gadam,

–  ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A8-0249/2016),

A.  tā kā Tunisija Eiropas Savienībai ir viena no Eiropas kaimiņattiecību politikas prioritārajām valstīm;

B.  tā kā miermīlīgais demokrātiskās pārejas process Tunisijā ir veiksmīgs piemērs arābu pasaulē un tā konsolidācija ir ļoti svarīga stabilitātei visā reģionā un no tās tieši izrietošajai drošībai Eiropā;

C.  tā kā 2015. gadā Nobela Miera prēmija tika piešķirta Nacionālā dialoga kvartetam Tunisijā par „tā izšķirošo ieguldījumu plurālistiskas demokrātijas veidošanā Tunisijā”;

D.  tā kā Tunisija pašlaik saskaras ne tikai ar sarežģītu sociālekonomisko situāciju, bet arī drošības problēmām, kas galvenokārt izriet no stāvokļa Lībijā; tā kā šie apstākļi un pret valsti vērstie teroristu uzbrukumi ir smagi skāruši tūrismu, kas ir svarīgs Tunisijas ekonomikas elements;

E.  tā kā Tunisijas ekonomika lielā mērā ir atkarīga no ārvalstu investīcijām, tūrisma un produkcijas eksporta uz ES un tā kā valsts ekonomikas uzplaukumam ir nepieciešama demokrātijas attīstība;

F.  tā kā viens no galvenajiem 2011. gada masveidīgo tautas demonstrāciju iemesliem bija darbvietu un iespēju trūkums un tā kā cilvēki ikdienā joprojām saskaras ar daudzām no šīm problēmām, ņemot vērā augsto jauniešu bezdarba līmeni;

G.  tā kā nepieciešams veidot patiesu partnerību, kurā ņemtu vērā iedzīvotāju intereses abos Vidusjūras krastos, un kura būtu izstrādāta tā, lai jo īpaši risinātu sociālās un reģionālās nevienlīdzības problēmas Tunisijā;

H.  tā kā līdz ar Ben Ali režīma beigām un demokrātiskā procesa konsolidāciju ES varētu uzlabot savu politisko dialogu ar Tunisiju, vairāk ņemot vērā šī svarīgā partnera intereses un prioritātes, lai panāktu stabilitātes mērķi;

I.  tā kā ES un tās dalībvalstīm arī turpmāk jāsaglabā sava apņemšanās sadarboties ar Tunisijas iedzīvotājiem un tās valdību, lai atbalstītu kopīgas intereses, tostarp tirdzniecības, ieguldījumu, tūrisma, kultūras un drošības jomā;

J.  tā kā apakškomiteju organizācijas kontekstā ir izveidots trīspusējs dialogs starp iestādēm, pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem un ES pārstāvjiem Tunisijā;

K.  tā kā atklātas, brīvas un demokrātiskas sabiedrības neatņemama sastāvdaļa ir preses brīvība un publicēšanas brīvība;

L.  tā kā Tunisija sniedza būtisku ieguldījumu, veicinot vienošanās panākšanu starp konfliktējošajām pusēm Lībijā;

M.  tā kā nestabilitāte Lībijā un tās ietekme nopietni apdraud Tunisijas un visa reģiona stabilitāti; tā kā Tunisijā pašlaik uzturas nozīmīgs skaits pārvietoto Lībijas iedzīvotāju, kuri bēguši no nestabilitātes un vardarbības Lībijā, un tādējādi iekšējā situācija un infrastruktūra ir noslogota;

N.  tā kā Tunisijā dažu iepriekšējo gadu laikā tika īstenoti vairāki teroristu uzbrukumi; tā kā Tunisija ir svarīga ES partnere cīņā pret terorismu;

O.  tā kā IS/DAIŠ savervēto Tunisijas jauniešu skaits ir satraucoši liels, un tā kā bezcerības un ekonomiskās stagnācijas rezultātā jaunieši ir vieglāk pakļaujami ekstrēmistu grupu aicinājumiem,

1.  atkārtoti apliecina atbalstu Tunisijas tautai un tās 2011. gadā uzsāktajam politiskās pārveides procesam; norāda, ka valsts, nostiprinot demokrātisko procesu un veicot nepieciešamās reformas, lai nodrošinātu sociālo un ekonomisko labklājību un garantētu drošību, saskaras ar grūtībām un apdraudējumiem; mudina ES un dalībvalstis mobilizēt un labāk koordinēt būtiskus tehniskos un finansiālos resursus, lai sniegtu konkrētu atbalstu Tunisijai; uzsver — ja netiks īstenoti pasākumi, lai uzlabotu Tunisijas apguves spēju un stabilitāti, demokrātiju, labu pārvaldību, korupcijas apkarošanu un nodarbinātību reģionā, visas reformu iespējas tiks apdraudētas; tādēļ aicina izveidot patiesi pilnīgu un visaptverošu partnerību starp ES un Tunisiju;

2.  aicina Dovilas partnerības dalībniekus pildīt dotos solījumus; uzskata, ka situācija Tunisijā pamato īstena Māršala plāna īstenošanas uzsākšanu, piešķirot atbilstošu finansējumu, lai visaptveroši atbalstītu pārejas uz demokrātiju konsolidāciju un veicinātu ieguldījumus un attīstību visās ekonomiskās un sociālās dzīves jomās valstī, jo īpaši veidojot darbvietas un uzturot kvalitatīvus un visiem pieejamus sabiedriskos pakalpojumus; prasa arī konsolidēt centienus pilsoniskās sabiedrības atbalstam; pauž bažas par pašreizējām sociāli ekonomiskajām un ar budžetu saistītajām grūtībām, kas ir saistītas ar nestabilitāti pārejas periodā un to, ka Tunisijai ir obligāti jāīsteno pienācīgas reformas ar mērķi stimulēt nodarbinātību un attīstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; tādējādi uzskata, ka budžeta iestādēm ir jāvienojas par Tunisijai paredzētā Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) resursu izšķirošu pastiprināšanu;

3.  apstiprina, ka Tunisijas vēsturiskā demokrātiskā pāreja, neraugoties uz smago sociālo un ekonomisko situāciju, rada vajadzību pēc daudz vērienīgākas ES un Tunisijas partnerības, kas pārsniedz parasto pasākumu robežas;

4.  pauž atzinību par labo sadarbību starp Tunisiju un tās kaimiņvalstīm, par ko liecina preferenciālas tirdzniecības nolīguma parakstīšana un vietēju pārrobežu komiteju izveide ar Alžīriju, kuru mērķis ir sekmēt vietējo attīstību, un Tunisijas un Lībijas ekonomikas ciešās saites, kā arī Tunisijas iedzīvotāju solidaritāte ar pārvietotajiem Lībijas iedzīvotājiem; tādēļ atzinīgi vērtē izlīguma procesa virzību Lībijā;

5.  uzsver cilvēktiesību ievērošanas nozīmi, īstenojot pārskatīto Eiropas kaimiņattiecību politiku; aicina izstrādāt uzraudzības mehānismus, lai pārraudzītu pamatbrīvību ievērošanu, dzimumu līdztiesību un citus cilvēktiesību jautājumus, pilnībā iesaistot pilsonisko sabiedrību;

6.  uzsver, ka politiskā integrācijas procesa atsākšana Arābu Magribas savienības ietvaros varētu būt īpaši atbilstīga iespēja, lai garantētu drošību un stiprinātu sadarbību visā reģionā;

I.Politiskās reformas un iestādes

7.  pauž atbalstu demokratizācijas procesam un norāda uz nepieciešamību Tunisijā īstenot sociālas un ekonomiskas reformas; uzsver nepieciešamību atbalstīt Tautas pārstāvju asambleju (PRA), ņemot vērā uzdevumu sekmēt stabilitāti mainīgā reģionālajā situācijā, vienlaikus stiprinot demokrātiju; pauž bažas par to, ka PRA trūkst līdzekļu, kas apgrūtina tās īstenoto likumdevējas lomu un kavē steidzami vajadzīgu jaunu tiesību aktu izstrādes un reformas procesu īstenošanu; atbalsta PRA tās centienos pastiprināt savas spējas, tostarp pieņemot darbā jaunus darbiniekus; atbalsta PRA vajadzību izvērtēšanu; prasa Parlamenta dienestiem uzlabot spēju veidošanas atbalsta pasākumus, kas tiek nodrošināti PRA; iesaka Parlamentam tā telpās rīkot politisku tikšanos visaugstākajā politiskajā līmenī, piemēram, „Tunisijas nedēļu”, lai sekmētu parlamentāro sadarbību;

8.  atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota ES un Tunisijas Apvienotā parlamentārā komiteja, kurai būs būtiska nozīme, ļaujot Eiropas Parlamenta un Tunisijas parlamenta deputātiem regulāri tikties un veidot strukturētu politisko dialogu par demokrātiju, cilvēktiesībām, tiesiskumu un visiem abpusēji interesējošiem jautājumiem; uzsver, ka saistībā ar tirdzniecības sarunu sākšanu ES un Tunisijas Apvienotajai parlamentārajai komitejai ir nozīmīga loma notiekošo sarunu efektīvā uzraudzībā; aicina uzsākt īpašas iniciatīvas PRA atbalstam kopīgi ar citām Eiropas Parlamenta komitejām, piemēram, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju (lai sniegtu atbalstu jautājumos saistībā ar tieslietām un iekšlietām un migrācijas tiesisko regulējumu, kā arī pasākumos, kas attiecas uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, tostarp saistībā ar terorismu);

9.  atzinīgi vērtē trīspusējo dialogu Tunisijā; aicina to turpināt un paplašināt, iekļaujot visus ES un Tunisijas divpusējo attiecību aspektus, un jo īpaši nodrošināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanā un sarunu procesā par ES un Tunisijas prioritātēm;

10.  norāda, ka valsts pārvaldes reforma ir viena no svarīgākajām un sarežģītākajām reformām, kas Tunisijai ir jāīsteno; atzinīgi vērtē to, ka Tunisijas valdība apsver jaunas metodes, lai paātrinātu prioritāro politikas programmu īstenošanu; uzskata, ka mērķsadarbība starp Eiropas un Tunisijas pārvaldes iestādēm sniedz pozitīvu ieguldījumu valsts pārvaldes reformu īstenošanā; atbalsta uz IT balstītu risinājumu izmantošanu, kā arī e-valsts un e-pārvaldības izstrādi;

11.  atzinīgi vērtē to, ka Tunisija ievēro starptautiskos standartus attiecībā uz biedrošanās brīvību, kas valsti ir izvirzījis vadošajā lomā attiecībā uz neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu arābu valstīs; aicina uzlabot tehnisko atbalstu un atbalstu spēju veidošanai pilsoniskās sabiedrības organizācijām, politiskajām partijām un arodbiedrībām, jo tām ir nozīmīga loma Tunisijā un tās ir būtiski svarīgas demokrātiskai pārejai un vispārējai attīstībai, valdības pārskatatbildībai un cilvēktiesību ievērošanas, tostarp sieviešu un bērnu aizsardzības, uzraudzībai, dzimumu līdztiesībai un visu vajāšanas un diskriminācijas upuru aizsardzībai; atzinīgi vērtē īpašas ES finansētas programmas šajā jomā, piemēram, projektu pilsoniskās sabiedrības atbalstam (PASC) un nesen starp Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Tunisijas kvartetu parakstīto vienošanos, lai stiprinātu saiknes starp Tunisijas un Eiropas pilsonisko sabiedrību; atbalsta dialogu un sadarbību starp pilsonisko sabiedrību un valsts iestādēm, lai noteiktu vietējās attīstības prioritātes, tostarp saistībā ar vietējiem ieguldījumiem; aicina atbalstīt pilsonisko izglītošanu un demokrātisku iesaistīšanos;

12.  uzsver, ka ir svarīgi attīstīt pilsonības kultūru, un aicina veidot labvēlīgu vidi ar nepieciešamajām struktūrām, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiktu iekļautas lēmumu pieņemšanas procesā;

13.  uzskata, ka Komisijai un EĀDD ir jāsniedz nepieciešamais atbalsts vietējām vēlēšanām, kas paredzētas 2016. gada oktobrī, un ES un EP uzraudzības misijai un palīdzības sniegšanai vēlēšanās, ja Tunisijas valdība to pieprasīs, kā tas notika jau 2014. gada likumdevēja un prezidenta vēlēšanās; šajā kontekstā prasa pastiprināt atbalstu pašvaldībām saistībā ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu reģionālo un vietējo pašvaldību asambleju (ARLEM) un veicinot mērķsadarbības projektu izstrādi sadarbībā ar dalībvalstīm;

14.  aicina atbalstīt dzimumu līdzsvaru veicinošu politiku, tostarp reformējot kodeksu par personas statusu, lai atceltu sievietes diskriminējošus likumus, piemēram, saistībā ar mantojumu un tiesībām attiecībā uz laulībām, kā arī palielināt sieviešu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un privātajā sektorā, kā paredzēts Tunisijas konstitūcijas 46. pantā; turklāt mudina izstrādāt padomdevēju programmas jaunajām vadītājām, lai spētu atbalstīt to piekļuvi amatiem, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu; aicina atcelt Tunisijas vispārējo deklarāciju par Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu;

15.  prasa iesaistīt jauniešus politiskajā dzīvē, jo īpaši veicinot jauniešu līdzdalību vietējās vēlēšanās; šajā sakarībā atzinīgi vērtē ES finansēto jauniešu informēšanas/pilsoniskās izglītības projektus, atzinīgi vērtē tiesību aktus par jauniešu pārstāvību vietējās un reģionālajās vēlēšanās; uzskata 2016. gada pašvaldību vēlēšanas par izdevību mudināt jauniešus no jauna aktīvi iesaistīties politiskās pārveides procesā;

16.  atzinīgi vērtē pārejas posma tiesu likumu; atgādina par Tunisijas iedzīvotāju lielajām cerībām saistībā ar pārejas procesu; pauž nožēlu par intensīvo polarizāciju Patiesības un cieņas komitejā; norāda, ka nacionālajam izlīgumam un izaugsmei nevajadzētu būt pretrunīgām prioritātēm;

17.  prasa Komisijai un EĀDD turpināt atbalstīt Tunisiju attiecībā uz tieslietu nozares reformu un tiesiskumu, ievērojot Tunisijas konstitūcijas vērtības, tostarp sniedzot tehnisku un finansiālu atbalstu pašreizējā Augstākās tiesu padomes izveides un Konstitucionālās tiesas izveides procesā; atzinīgi vērtē ES tieslietu reformas programmu (PARJI), kas tika pieņemta 2011. gadā, kā arī PARJ2 programmu, kura tika pieņemta 2014. gadā un kurai tika piešķirts tikai EUR 15 miljonus liels finansējums;

18.  aicina valdību ātri pieņemt pasākumus spīdzināšanas novēršanai; mudina Tunisiju atcelt nāvessodu; pauž bažas par atkārtotiem Tunisijas iestāžu īstenotas spīdzināšanas gadījumiem, kas vērsti pret jauniešiem, kuri tiek turēti aizdomās par vēlēšanos pievienoties teroristu organizācijām;

19.  aicina Tunisiju bez kavēšanās reformēt 1978. gadā pieņemto likumu par ārkārtas stāvokli, kas pašlaik tiek piemērots ārpus konstitūcijas pamatnoteikumu jomas;

20.  pauž bažas par Tunisijas ieslodzījuma vietu pārpildītību, nepietiekamu pārtikas nodrošinājumu un sanitārajiem apstākļiem un šīs situācijas ietekmi uz ieslodzījumā esošo personu pamattiesībām; atzinīgi vērtē Tunisijas un Eiropas projektu Tunisijas soda izciešanas vietu reformai, kura mērķis ir nostiprināt sistēmu cietumsodam alternatīvu soda veidu piemērošanai par mazāk smagiem pārkāpumiem;

21.  prasa reformēt kriminālkodeksu un jo īpaši atcelt 230. pantu, ar kuru paredzēts sods par homoseksualitāti — trīs gadus ilgs ieslodzījums — un kurš ir pretrunā konstitucionālajiem diskriminācijas aizlieguma un privātās dzīves aizsardzības principiem; atzinīgi vērtē jauno tiesību aktu, kurš aizstāj un groza Likumu Nr. 1992–52 par narkotikām un kurā priekšroka tiek dota preventīviem pasākumiem, nevis atturēšanai, un ar kuru tiek noteikti alternatīvi sodi, kas veicina narkomānu rehabilitāciju un reintegrāciju kā atbilstīgu soli virzībā uz Tunisijas tiesību aktu pielāgošanu starptautiskajiem standartiem;

22.  prasa pastiprināt decentralizācijas un reģionu iespēju nodrošināšanas procesu, vēl vairāk palielinot vietējo autonomiju; atbalsta partnerības ar ES dalībvalstīm, kas veicina decentralizētu pieeju (piem., mācības un spēju veidošanu šajā jomā), kā arī decentralizētus sadarbības projektus, ko vada dalībvalstu iestādes un kas sekmē Tunisijas reģionālās un municipālās pārvaldības attīstību, kā arī partnerības un paraugprakšu apmaiņu ar ES pilsētām un vietējām kopienām; prasa palielināt ES atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai reģionos, pamatojoties uz sekmīgām spēkā esošām iniciatīvām;

23.  pauž bažas par nelielo progresu, kas panākts, lai pārstrādātu kriminālprocesa kodeksu un kriminālkodeksu, lai nodrošinātu vārda brīvību; pauž satraukumu par to, ka vairāki iedzīvotāji ir apsūdzēti un ieslodzīti par iespējamu neslavas celšanu, valsts ierēdņu aizvainošanu repa dziesmās vai kaitējumu sabiedrības morālei, tostarp žurnālisti un emuārrakstītāji par sava viedokļa paušanu; atzinīgi vērtē to, ka Tunisija ir pievienojusies Freedom Online Coalition, un aicina to piedalīties aktīvāk;

24.  atkārtoti apstiprina, ka preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība, vārda brīvība tiešsaistē, cita starpā attiecībā uz emuārrakstītājiem, un bezsaistē un pulcēšanās brīvība ir svarīgi demokrātijas un atvērtas un plurālistiskas sabiedrības elementi un neatņemami pīlāri; rosina īstenot labākās prakses standartus plašsaziņas līdzekļu nozarē, lai pilnībā atspoguļotu pētniecisko žurnālistiku un mediju plurālismu; atzīst labvēlīgo ietekmi, ko sniedz necenzēta piekļuve internetam, un digitālie un sociālie plašsaziņas līdzekļi; atzinīgi vērtē Tunisijas aktīvo un atvērto tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu vidi, tomēr aicina Tunisijas iestādes turpināt ieguldīt pamata tehnoloģiskajās infrastruktūrās un veicināt digitālo savienojamību un prasmes, jo īpaši nabadzīgākajos valsts reģionos; atzinīgi vērtē jauna informācijas likuma pieņemšanu 2016. gada martā, lai efektīvi aizsargātu tiesības uz informācijas brīvību, tostarp trauksmes cēlēju tiesības, Tunisijā; atzinīgi vērtē to, ka Audiovizuālās komunikācijas neatkarīgā augstā iestāde (HAICA) un tās pienākumu pārņēmēja Audiovizuālo komunikāciju komisija (ACA) saņems ES atbalstu saistībā ar patlaban īstenoto EUR 10 miljonu vērto programmu, kuras mērķis ir atbalstīt plašsaziņas līdzekļu reformu;

25.  aicina Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju piešķirt Tunisijai demokrātijas partnera statusu, kas būtu svarīgs solis virzībā uz parlamentārās demokrātijas un tiesiskuma nostiprināšanu Tunisijā;

II.Ekonomikas un sociālā attīstība

26.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu piešķirt makrofinansiālo palīdzību EUR 500 miljonu apmērā un to, ka Padome un Parlaments to ir pieņēmuši;

27.  ņem vērā sarunu sākšanu par vērienīgu brīvās tirdzniecības nolīgumu (DCFTA) starp ES un Tunisiju; atgādina, ka ES ir jāveic šīs sarunas, vienlaikus sniedzot īpaši pielāgotu tehnisku un finansiālu atbalstu; uzsver, ka šim nolīgumam, ar kuru paredzēts uzlabot piekļuvi tirgum un ieguldījumu klimatu, ir vairāk nekā tikai tirdzniecības aspekts un ar to ir jāveicina tādām jomām kā vide, patērētāju aizsardzība un darba ņēmēju tiesības paredzētu Eiropas standartu piemērošana arī Tunisijai, veicinot tās stabilitāti, nostiprinot tās demokrātisko sistēmu un atjaunojot tās ekonomiku; aicina Komisiju īstenot pakāpenisku pieeju sarunu laikā un nodrošināt to, lai šis nolīgums sniegtu savstarpēju labumu, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā abu pušu būtiskās ekonomikas atšķirības; atgādina par ieteikumiem Komisijai un Tunisijas valdībai īstenot skaidru un detalizētu procesu Tunisijas un Eiropas pilsoniskās sabiedrības iesaistei visā DCFTA sarunu gaitā; aicina nodrošināt atvērtu un pārredzamu apspriešanās procesu un vairāk ņemt vērā Tunisijas pilsoniskās sabiedrības daudzveidību, pamatojoties uz līdzīgās sarunās izmantoto paraugpraksi

28.  ņem vērā Tunisijai paredzēto ārkārtas autonomo tirdzniecības pasākumu pieņemšanu kā konkrētu soli, lai atbalstītu Tunisijas ekonomiku, un stimulu reformām; aicina palielināt ES palīdzību Tunisijai, izmantojot EKI, un koordinēt starptautisko palīdzību Tunisijai, lai ļautu valstij gūt visu ES atbalsta sniegto labumu un radīt darbvietas, jo īpaši jauniem augstskolu absolventiem; rosina veidot partnerības ar citām ieinteresētajām līdzekļu devējām valstīm un organizācijām visā pasaulē un reģionā, jo īpaši pasākumus, kas samazina reģionālās atšķirības un veicina apmācību un ieguldījumus lauksaimniecībā, ņemot vērā vietējās lauksaimniecības specifiku, IT jomā, sociālajā ekonomikā, ražošanas nozarē un MVU, kas veicinātu nodarbinātību; norāda, ka tūrisma nozari ir ievērojami ietekmējuši teroristu uzbrukumi un, ņemot vērā pasākumus, ko Tunisijas iestādes īstenojušas kopš tā laika, aicina tās dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, pēc iespējas ātrāk no jauna izvērtēt drošības situāciju, lai varētu atjaunot Tunisijas tūrisma nozari;

29.  aicina ES iekļaut pilsonisko sabiedrību, vietējās iestādes un citus svarīgus dalībniekus finansējuma prioritāšu noteikšanas procesā EKI vidusposma pārskata ietvaros;

30.  uzsver nepieciešamību risināt bezdarba problēmu, jo īpaši attiecībā uz gados jauniem augstskolu absolventiem, un sākt padziļinātas reformas izaugsmes, kvalitatīvas izglītības un nodarbinātības veicināšanai (piemēram, atvieglot valūtas ierobežojumus un mikrokredītu pieejamību, īstenot darba tiesību reformu, nodrošināt apmācību, kas ir vairāk pielāgota darba tirgum, un vienkāršot administratīvos procesus) un Tunisijas ekonomikas dažādošanai; aicina visas puses arī turpmāk īstenot labu sadarbību, lai koncentrētos uz reformām un nodrošinātu iekļaujošu ekonomikas attīstību visās valsts teritorijās, tostarp mazāk attīstītos un nabadzīgākos iekšzemes reģionos, kuriem ir vajadzīgs ilgtermiņa attīstības plāns; aicina Tunisijas iestādes atbalstīt iniciatīvas, kuru ietvaros iedzīvotāji izrāda apņemšanos uzlabot politisko dialogu vai tehnoloģiskās inovācijas; uzver, ka šīm pilsoniskajām iniciatīvām ir vajadzīgs starptautisks atbalsts;

31.  atzinīgi vērtē Tunisijas stratēģiskā attīstības plāna 2016.–2020. gadam iniciatīvu un aicina to ātri īstenot, pieņemot tiesisko regulējumu, kas veicina Eiropas un visu starptautisko finanšu iestāžu atbalsta apgūšanu; atzinīgi vērtē to, ka pieņemts jaunais ieguldījumu kodekss, kuram vajadzētu stabilizēt regulējumu un veicināt ieguldījumus un nodokļu reformas; aicina modernizēt publisko pārvaldi, kurai vajadzētu darboties efektīvi un pārredzami, tādējādi būtiski veicinot projektu īstenošanu un finansējuma izlietojuma uzlabošanu;

32.  atbalsta Tunisijas valdības centienus modernizēt un liberalizēt ekonomiku, lai nodrošinātu jaunās iekšzemes, reģionālā un globālā mēroga vajadzības, un uzskata, ka spēcīga un daudzveidīga Tunisijas ekonomika radīs darbvietas, iespējas un pārticību un ļaus valstij īstenot tās plašāka mēroga politiskos un sociālos mērķus;

33.  atgādina par lauksaimniecības nozares stratēģisko nozīmi Tunisijā un šajā sakarībā atzinīgi vērtē 2016. gada Tunisijas budžetā paredzētos pasākumus, tostarp parādu dzēšanu lauksaimniekiem, kā arī valsts mēroga apspriešanās uzsākšanu par lauksaimniecības nozari; uzskata, ka ir svarīgi, lai šī valsts mēroga apspriešanās ietvertu pilsonisko sabiedrību un pēc iespējas lielāku skaitu dalībnieku, tostarp mazos lauksaimniekus no valsts dienvidiem, kā arī gados jaunos lauksaimniekus; uzskata, ka lauksaimniecības nozarē ir steidzami jāveic padziļinātas reformas un vairāki steidzami praktiski pasākumi, piemēram, jāattīsta atsāļošanas iekārtu spējas, lai risinātu ūdens trūkuma jautājumu un citas klimata pārmaiņu izraisītās jaunās problēmas; aicina Tunisijas iestādes aizliegt jebkādu to pesticīdu izmantošanu, kas jau aizliegti ES;

34.  aicina ES palielināt centienus pārtuksnešošanās apturēšanai Tunisijā; norāda, ka Tunisijas iedzīvotāji saskaras ar nopietnu ūdens resursu trūkumu; aicina Tunisiju veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību un ēšanas paradumus; iesaka veikt zemes reformu, lai veicinātu lauksaimniekus aizsargāt mežus un upes; atgādina, ka Tunisijas piekrastes tūrisma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai ir ievērojami jāsamazina viesnīcu blīvums, lai racionalizētu ieguldījumus un apsaimniekotu piekrasti;

35.  atzinīgi vērtē APIA (Agence de promotion des investissements agricoles) uzsākto projektu “Jauniešu mobilitāte, uzturdrošība un nabadzības samazināšana lauku rajonos”, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu, sniedzot alternatīvus risinājumus lauku rajonos; aicina dalībvalstis atbalstīt ES pasākumus, sadarbībā ar Tunisijas iestādēm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un privāto sektoru iesaistoties nozaru vai tematiskajos projektos, kuriem varētu būt tieša un labvēlīga ietekme uz Tunisijas sabiedrību;

36.  atzinīgi vērtē Savienības Vidusjūrai sekretariāta izstrādātās programmas, piemēram, Med4jobs, lai risinātu jautājumus saistībā ar jauniešu nodarbināmību Vidusjūras reģionā; aicina Savienības Vidusjūrai dalībvalstis uzticēt tās sekretariātam pienākumu koncentrēties uz Tunisijas ekonomisko un sociālo attīstību, atbalstot tās pārejas procesa konsolidāciju;

37.  aicina pastiprināt cīņu pret korupciju, jo īpaši, ņemot vērā pieaugošo ēnu ekonomiku, lai panāktu efektīvāku un pārredzamāku lēmumu pieņemšanas procesu un uzlabotu ieguldījumu un uzņēmējdarbības vidi; atzinīgi vērtē Tunisijas korupcijas novēršanas aģentūras izveidi, tomēr pauž nožēlu par tās ierobežoto budžetu; mudina Tunisijas iestādes uzlabot tās spējas un efektivitāti un sniegt tai visu vajadzīgo finanšu un materiāltehnisko atbalstu valsts pārvaldes un publiskā iepirkuma pienācīgas darbības nodrošināšanai; aicina Tunisijas iestādes pasākumiem pret korupciju nodrošināt plašu publicitāti;

38.  aicina paātrināt Sociālā dialoga valsts padomes izveidošanu, kā tika nolemts 2013. gadā;

39.  pauž bažas par to, ka Tunisijas aktīvu atgūšana nenotiek, jo īpaši sakarā ar ilgajām un sarežģītajām procedūrām, kuras izmanto aktīvu konfiscēšanai un repatriācijai; prasa sniegt īpašu atbalstu Tunisijas tehniskajām spējām, lai tā spētu veikt izmeklēšanu un vākt izlūkdatus un pierādījumus, kas vajadzīgi lietu sagatavošanai saistībā ar aktīvu atgūšanu;

40.  aicina dalībvalstis apliecināt atbalstu un politisko gribu, lai paātrinātu iesaldēto Tunisijas aktīvu atgūšanu; atzinīgi vērtē Padomes 2016. gada 28. janvāra lēmumu uz vienu gadu pagarināt 48 personu līdzekļu iesaldēšanu;

41.  aicina atbalstīt ātrākus un drošākus ES dzīvojošo Tunisijas un Ziemeļāfrikas valstu valstspiederīgo veiktus naudas pārskaitījumus un ieguldījumu potenciālu, jo īpaši saistībā ar vietējo un reģionālo attīstību;

42.  pauž bažas par Tunisijas parāda ilgtspēju un prasa izvērtēt iespējas, kā uzlabot tā ilgtspējību, jo īpaši ņemot vērā ekonomikas situāciju valstī; aicina Tunisijas parādu pārvērst ieguldījumu projektos, jo īpaši stratēģisku infrastruktūru izveidei un reģionālo atšķirību mazināšanai, un atzinīgi vērtē iniciatīvas šajā sakarībā; mudina Komisiju un dalībvalstis palielināt šāda veida projektu skaitu; aicina dalībvalstis izvērtēt iespējas, kā nodrošināt Tunisijas parāda atmaksas grafika preferenciālu pārskatīšanu un parāda elementu diversificēšanu;

43.  atzinīgi vērtē ES projektus darbvietu izveides un arodmācības jomā, piemēram, IRADA; iesaka izmantot Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) līdzekļus, lai pastiprinātu palīdzību MVU; norāda, ka MVU ir būtiska nozīme Tunisijas izaugsmē un tādēļ tiem būtu jāsaņem ES atbalsts; atbalsta tādu uzņēmējdarbības uzsākšanas programmu izstrādi, kas ir īpaši vērstas uz sievietēm un jauniešiem, nolūkā izstrādāt apmācības par uzņēmējdarbības vadību un piekļuvi finanšu atbalstam, lai stiprinātu MVU sektoru; iesaka Tunisijai veikt atbilstošus pasākumus, lai tā pēc iespējas drīzāk spētu gūt visu ES COSME (Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja) programmas sniegto labumu; mudina veikt privātus aizdevumus MVU, tostarp stiprinot kredītu garantijas nozares spējas un reformējot nepietiekami kapitalizēto banku sektoru; atzinīgi vērtē neseno mērķsadarbības programmu Tunisijas Centrālajai bankai ar mērķi atbalstīt banku nozares modernizēšanu;

44.  iesaka ES speciālās zināšanas par reģionālajiem fondiem un reģionālo atšķirību mazināšanu izmantot, lai risinātu Tunisijas reģionālās attīstības jautājumus un mazinātu atšķirības; aicina starptautiskos partnerus un finansēšanas iestādes sniegt atbalstu, lai uzlabotu un paplašinātu valsts infrastruktūru (piemēram, autoceļus, dzelzceļus, ostas, lidostas un telekomunikāciju tīklus) nolūkā uzlabot lauku un iekšzemes centru integrāciju;

45.  mudina Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (EKI) integrēt ES mēroga iniciatīvās, piemēram, Enerģētikas savienībā; vienlaikus mudina pastiprināt Ziemeļāfrikas reģionālo sadarbību konkrētos jautājumos, piemēram, attiecībā uz apmežošanu un ūdens resursu apsaimniekošanu, kā arī visa Ziemeļāfrikas reģiona lielāku savstarpējo sociāli ekonomisko integrāciju un tirdzniecību; atgādina, ka Savienība Vidusjūrai atbalsta konkrētu reģionālu projektu izstrādi, tādēļ tai jāiesaistās arī projektos, ko ES īsteno Tunisijā;

46.  prasa, lai ES sadarbība vairāk koncentrētos uz vidi saudzējošu ekonomiku un ilgtspējīgu attīstību, un palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu, kā arī nodrošināt labāku ūdens attīrīšanu un atkritumu pārstrādi, jo īpaši ņemot vērā Tunisijas lielo potenciālu atjaunojamās enerģijas jomā; atzinīgi vērtē tādus projektus kā Bizertas ezera attīrīšanu no piesārņojuma, ko apstiprināja Savienība Vidusjūrai, Ghar el Melh zaļos jumtu klājumus un organisko atkritumu reģenerāciju Beja pilsētā;

47.  atzinīgi vērtē Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu elektroenerģijas tirgu integrāciju kā būtisku elementu enerģētikas jomā īstenotajā sadarbībā ar dienvidu kaimiņiem; uzskata, ka Elmed projekts sniegtu iespēju īstenot divvirzienu elektroenerģijas tirdzniecību starp valstīm Vidusjūras reģiona dienvidos un ziemeļos, sniedzot ieguvumus visiem partneriem saistībā ar elektroenerģijas apgādes drošību, stabilitāti un pieejamību cenu ziņā;

III.Drošība un aizsardzība

48.  pauž dziļas bažas par pašreizējo, cita starpā no Lībijas nestabilitātes izrietošo, negatīvo ietekmi uz drošību Tunisijā; ņem vērā mūra celtniecību pie Lībijas robežas daļas; pauž bažas par to Tunisijas ārvalstu kaujinieku lielo skaitu, kuri pievienojas DAIŠ un citiem teroristiskiem grupējumiem; uzsver, ka cīņa pret ieroču kontrabandu ir nozīmīga terorisma apkarošanas daļa; uzsver nepieciešamību reformēt valsts izlūkdienestus, ievērojot tiesiskumu un cilvēktiesību konvencijas;

49.  pauž bažas par teroristu uzbrukumu robežpilsētā Ben Guerdane uzreiz pēc gaisa uzbrukumiem Sabratha, kas apliecina, ka Tunisijas un Lībijas robeža joprojām ir ļoti caurlaidīga; pauž satraukumu par stāvokli Lībijā un aicina visas Lībijā iesaistītās puses konstruktīvi sadarboties ar nacionālās saskaņas valdību (GNA); uzsver, ka ES ir gatava sniegt drošības atbalstu un ka ir jāatjauno drošības koordinēšana starp Tunisiju un Lībiju; ierosina sadarbībā ar Tunisijas iestādēm izvērtēt ES Robežu palīdzības misijas izveides iespēju Tunisijā;

50.  atzīst, ka nabadzība un sociālā atstumtība ir vieni no galvenajiem radikalizācijas cēloņiem; prasa uzlabot jauniešu sociālās iekļaušanas efektivitāti, lai viņi varētu atrast stabilu darbu un lai novērstu to, ka viņi kļūst par mērķi teroristu organizāciju kaujinieku vervēšanai; iesaka izmantot tādu starptautisko organizāciju kā Hedayah īstenotajās iniciatīvas gūto pieredzi, lai izstrādātu vietējās un reģionālās stratēģijas cīņai pret vardarbīgu ekstrēmismu; aicina veidot izpratni par šiem pastāvošajiem tīkliem vai līdzīgām iniciatīvām Tunisijā;

51.  aicina Tunisijas valdību izstrādāt stratēģiju, lai risinātu situāciju saistībā ar ārvalstu kaujinieku atgriešanos, piemēram, apvienojot represīvus un preventīvus pasākumus ar radikalizācijas novēršanas un rehabilitācijas programmām, lai sniegtu šīm personām iespēju reintegrēties sabiedrībā, tādējādi novēršot turpmāku apdraudējumu; aicina nodrošināt visaptverošāku stratēģiju radikalizācijas novēršanai ieslodzījuma vietās un aizturēšanas centros; prasa vairāk koncentrēties uz izglītību un jauniešu radikalizācijas apkarošanu;

52.  atzīst, ka terorisms ir kopīga problēma, kurai nepieciešams kopīgs risinājums, un ka pēdējā laikā ir pastiprināta ES un Tunisijas sadarbība drošības un terorisma apkarošanas jomā, jo īpaši sākot īstenot vērienīgu programmu drošības nozares reformu atbalstam;

53.  atbalsta ANO vadīto miera un politiskā izlīguma procesu Lībijā kā būtisku instrumentu ceļā uz situācijas stabilizāciju plašākā reģionā un Tunisijas drošības un reformu procesa stiprināšanu;

54.  atzinīgi vērtē Tunisijas uzsākto drošības atbalsta koordinēšanas procesu, kurā aktīvi piedalās ES; uzsver, ka ES būtu jāatbalsta Tunisija tādu valsts struktūru izveidē, kuras risina drošības problēmas; atzinīgi vērtē G7+3 valstu sanāksmes rezultātus drošības sadarbības jomā; prasa ātri īstenot pašreizējās programmas un nostiprināt Tunisijai paredzēto drošības atbalstu, koncentrējoties uz robežu drošību, tūrisma infrastruktūru aizsardzību un kopīgo terorisma draudu apkarošanu; tomēr mudina Tunisijas iestādes uz šādiem draudiem reaģēt samērīgi, lai aizsargātu demokrātiskās brīvības un pamattiesības; prasa, lai tiktu pilnībā atbalstītas Tunisijas kompetentās iestādes, iecelts nacionālās drošības padomnieks un dalībvalstis īstenotu ar drošības jomu saistīto paraugprakses apmaiņu ar Tunisiju, koncentrējoties uz drošības personāla apmācību un cilvēktiesību ievērošanu; aicina veikt sistemātisku cilvēktiesību novērtējumu drošības jomā Tunisijai sniegtā ES atbalsta ietvaros;

55.  pauž dziļas bažas par Likumu Nr. 22/2015 par terorisma apkarošanu, ko 2015. gada jūlijā pieņēma Tunisijas Pārstāvju asambleja un kurā kā iespējamais sods par virkni ar „terorismu” saistītu noziedzīgu nodarījumu ir paredzēts nāvessods; pauž bažas par dažiem Terorisma apkarošanas likuma noteikumiem; uzsver, ka šis likums varētu radīt nopietnu pilsonisko brīvību pārkāpumus un apdraudēt cilvēktiesību ievērošanu Tunisijā; aicina Tunisijas iestādes arī turpmāk ievērot moratoriju attiecībā uz nāvessoda piemērošanu; atgādina, ka Tunisijas tiesību aktos jau ir paredzēts nāvessods par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā slepkavība un izvarošana, lai gan kopš 1991. gada tas nav izpildīts nevienu reizi; uzsver, ka, lai gan Tunisija ir viena no valstīm, kas pret terorisma draudiem ir visneaizsargātākās, valstīm, apkarojot terorismu, ir pilnībā jāievēro cilvēktiesības; uzsver, ka EKI ir cieši saistīts ar cilvēktiesību un starptautisko tiesību ievērošanu, un atgādina par ES stingro nostāju pret nāvessodu;

56.  atzinīgi vērtē to, ka tagad Likumā Nr. 22/2015 par terorisma apkarošanu ir paredzēti noteikumi par žurnālistu avotu aizsardzību, kā arī kriminālatbildības noteikšanu par nelikumīgu valdības veiktu novērošanu;

57.  atzinīgi vērtē 2015. gada novembrī uzsākto ES programmu Tunisijas drošības sektora reformas atbalstam, kas īpaši vērsta uz drošības dienestu, robežkontroles un izlūkdienesta pārstrukturēšanu, kā arī 2016. gada 18. aprīļa ES un Tunisijas Asociācijas padomes laikā abu pušu pausto apņemšanos to īstenot ātri un efektīvi;

58.  aicina veicināt loģiskus mērķus, nevis vienkārši sniegt atbalstu ar politikas instrumentu starpniecību, un nodrošināt skaidru stratēģisku redzējumu, kas ir vērsts uz novēršanu, atbalstu PRA veiktajai tiesiskā regulējuma izstrādei un terorisma apkarošanas prokuratūras izveidi;

59.  atzinīgi vērtē pastiprinātu politisko dialogu starp ES un Tunisiju, apkarojot terorismu; uzsver cilvēktiesību aizsardzības nozīmi terorisma apkarošanas pasākumu kontekstā;

60.  aicina pastiprināt sadarbību ar ES aģentūrām, piemēram, Eiropolu, vienlaikus norādot, ka Tunisija nebija to trešo valstu sarakstā, ar kurām Eiropols slēgs līgumus; aicina Padomi apsvērt iespēju iekļaut Tunisiju šajā trešo valstu sarakstā; prasa veikt ietekmes novērtējumu par šo sadarbību un iepazīstināt ar to Ārlietu komitejas (AFET) un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) kopīgajā sanāksmē pirms līguma apstiprināšanas; atzinīgi vērtē to, ka Eurojust ir izveidojis kontaktpunktu ar Tunisiju, un iestādēm pausto Eurojust aicinājumu pastiprināt sadarbību un nozīmēt otru kontaktpunktu, kura īpašajā kompetencē būs ar terorismu saistīti jautājumi; aicina Tunisijas valdību pēc iespējas drīzāk veikt šiem ierosinājumiem atbilstīgus turpmākos pasākumus;

IV.Mobilitāte, pētniecība, izglītība un kultūra

61.  atzinīgi vērtē ES un Tunisijas 2014. gada martā parakstīto mobilitātes partnerību un prasa to ātri īstenot; prasa ieviest jaunu vīzu politiku attiecībā uz Tunisiju un noslēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumu; norāda — lai gan mobilitātes partnerības ir balstītas uz valstu kompetenci, tās ir iekļautas ar EKP saistītajā ES priekšlikumā; iesaka dalībvalstīm apliecināt savu solidaritāti ar Tunisiju, atvieglojot vīzu režīmu uzņēmējiem, skolotājiem, studentiem, pētniekiem, māksliniekiem utt.;

62.  mudina ES parakstīt mobilitātes partnerības ar dienvidu kaimiņu partnervalstīm, lai varētu atvieglot vīzu režīmu saistībā ar atpakaļuzņemšanas nolīgumiem; aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm radīt cirkulārās migrācijas shēmu iespējas, kas atvērtu drošus un likumīgus migrācijas ceļus; nosoda cilvēku tirdzniecību, kurā lielākais cietušo skaits ir sievietes, un uzsver, ka ir svarīgi stiprināt sadarbību ar partnervalstīm, lai to apkarotu; norāda, ka labākais risinājums nelikumīgas migrācijas, tostarp nelikumīgas ievešanas un cilvēku tirdzniecības, ierobežošanai ir ilgtermiņa vairākkārtējas ieceļošanas vīzu ieviešana īstermiņa vīzu vietā; iesaka Tunisijai atbilstīgi starptautiskajām tiesībām veikt grozījumus 2004. gadā pieņemtajā likumā par kriminālatbildības noteikšanu personām, kuras ir izceļojušas no valsts teritorijas bez atļaujas;

63.  aicina Tunisijas iestādes cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai apkarotu nelikumīgās imigrācijas organizētos veidus;

64.  uzsver, ka tādas misijas kā EUNAVFOR MED sākšana ir līdzeklis konkrētai un efektīvai cīņai pret cilvēku tirdzniecību; aicina Savienību turpināt un pastiprināt šāda veida operācijas, kā arī iesaistīt tajās tādas partnervalstis kā Tunisija;

65.  atzinīgi vērtē ES un Tunisijas partnerību pētniecības un inovācijas jomā un Tunisijas dalību pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”; uzsver, ka konsekventa zinātniskās pētniecības un tehnoloģiskās attīstības politika stimulētu ieguldījumus pētniecībā un izstrādē, pētniecības rezultātu un inovāciju ieviešanu privātajā sektorā un jaunu uzņēmumu izveidi; uzsver, ka Tunisijai būtu jākļūst par pilntiesīgu „Erasmus +” programmas dalībnieci, lai veicinātu augstskolu studentu turpmāku apmaiņu; pauž bažas par aizvien lielākajām grūtībām, ar ko saskaras tie Tunisijas studenti, kuri vēlas studēt Eiropā; aicina īstenot „pozitīvās diskriminācijas politiku” — jo īpaši attiecībā uz gados jauniem studentiem no mazāk attīstītiem reģioniem, radot stimulus, kas sniedz iespējas viņiem piedalīties šādās programmās; aicina Tunisiju pielāgot un kā prioritāti noteikt partnerības prasmju attīstīšanai svešvalodu, inženierijas, atjaunojamo enerģijas avotu, zinātnes un datorzinātnes jomās, kurās ir augstākie nodarbinātības rādītāji;

66.  aicina Komisiju veicināt partnerību izveidi starp skolām, universitātēm un pētniecības centriem un stiprināt kopīgus mūžizglītības projektus, jo īpaši valodu apguves, jauno tehnoloģiju, sieviešu izglītības veicināšanas un uzņēmējdarbības jomā;

67.  aicina stiprināt partnerības radošajā, kultūras, sporta, tautas izglītības, sabiedriskās dzīves un audiovizuālajā jomā, nostiprinot tīklus, kā arī izmantojot iniciatīvas, lai pastiprinātu starpkultūru dialogu, uzsverot romiešu laiku kopējo vēsturisko un arheoloģisko mantojumu, pārstāvju mobilitāti un kultūras un audiovizuālā satura, tostarp festivālu un izstāžu, veicināšanu un apriti; mudina Tunisiju piedalīties programmā „Radošā Eiropa”;

68.  aicina ES iestādes un jo īpaši ES delegāciju Tunisā izmantot arābu valodu, publicējot uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus un izteikt ieinteresētību un saziņā ar sabiedrību; uzsver, ka ir svarīgi, lai Tunisijas valdība informētu valsts iedzīvotājus par savām darbībām;

69.  uzskata, ka arābu valodas izmantošana ir svarīga, lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību ES un Tunisijas attiecībās, jo īpaši saistībā ar sarunām par brīvās tirdzniecības nolīgumu;

o
o   o

70.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, kā arī Tunisijas Republikas valdībai un Tunisijas Tautas pārstāvju asamblejas priekšsēdētājam.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0272.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0061.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0086.
(4) OV L 102, 18.4.2016., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika