Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2255(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0255/2016

Внесени текстове :

A8-0255/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/09/2016 - 9.8
CRE 14/09/2016 - 9.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0346

Приети текстове
PDF 641kWORD 78k
Сряда, 14 септември 2016 г. - Страсбург
Социален дъмпинг в ЕС
P8_TA(2016)0346A8-0255/2016

Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2016 г. относно социалния дъмпинг в Европейския съюз (2015/2255(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), член 56, член 153, параграф 5 и член 154 от ДФЕС,

—  като взе предвид основната свобода на движение на работниците (член 45 от ДФЕС) и свободното движение на услуги (член 56 от ДФЕС),

—  като взе предвид член 151 и член 153 от ДФЕС, както и член 9 от ДФЕС, който гарантира адекватна социална закрила,

—  като взе предвид Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги(1),

—  като взе предвид Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)(2),

—  като взе предвид текущото прилагане на Директива 2014/67/ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I )(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета(7),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета(8) и като взе предвид Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт(9);

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността(10),

—  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 г. относно прилагането на принципа за свободно предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите членки (морски каботаж)(11),

—  като взе предвид предложението за директива на Съвета относно изискваните условия по отношение на корабните екипажи за осигуряване на редовност на услугите за транспорт на пътници и фериботните услуги между държавите членки (COM(1998)0251),

—  като взе предвид Директива 1999/63/ЕО на Съвета от 21 юни 1999 г. относно Споразумението за организацията на работното време на морските лица, сключено между Асоциацията на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Федерацията на синдикатите на транспортните работници в Европейския съюз (FST)(12), изменена с Директива 2009/13/ЕО на Съвета от 16 февруари 2009 г. за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция от 2006 г.(13),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа(14),

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд(15),

—  като взе предвид основните стандарти за труда на Международната организация на труда (МОТ), както и конвенциите и препоръките ѝ относно администрацията и инспектирането на труда, които представляват международен стандарт за гарантиране на прилагането на правните разпоредби по отношение на условията на труд и защитата на работниците,

—  като взе предвид доклада на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), озаглавен „Командированите работници в Европейския съюз (2010 г.)“(16), както и националните доклади,

—  като взе предвид Европейския речник на Eurofound по колективни трудови правоотношения(17),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 май 2015 г., озаглавено „По‑добро регулиране за постигането на по-добри резултати – Програма на ЕС“ (COM(2015)0215),

—  като взе предвид проучването на Парламента от 2015 г., озаглавено „Социалните и трудовите права в ЕС и правото на ЕС в областта на вътрешния пазар“,

—  като взе предвид проучването на Комисията от 2015 г., озаглавено „Системи за определяне на заплащането и минималните ставки на заплащане, приложими за командировани работници в съответствие с Директива 96/71/ЕО в избран брой държави членки и сектори“,

—  като взе предвид проучването от 2015 г., проведено от Университета в Гент и финансирано от Комисията, озаглавено „Нетипични форми на заетост в сектора на въздухоплаването“,

—  като взе предвид речта относно състоянието на Съюза, произнесена на 9 септември 2015 г. от председателя на Комисията пред Европейския парламент,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по транспорт и туризъм и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0255/2016),

A.  като има предвид, че недекларираният труд и фиктивната самостоятелна заетост могат да доведат до нарушения на конкуренцията, които причиняват дългосрочни вреди на социалноосигурителните системи, увеличаващ се брой несигурни работни места и подронване на закрилата на работниците и като цяло на качеството на работните места, и че следователно срещу тези явления следва да се води борба; като има предвид, че нарастващата тенденция за възлагане на дейности на външни изпълнители и подизпълнители може да създаде възможности за злоупотреба или заобикаляне на действащото трудово и социално право; като има предвид, че противодействието срещу такива злоупотреби е особено важно за поддържане на свободата на движение в рамките на вътрешния пазар и солидарността в рамките на Съюза;

Б.  като има предвид, че свободното движение на работници съгласно член 34 от ДФЕС, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги са основни принципи на вътрешния пазар;

В.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз, която е подписана от всички държави членки, предвижда, че равенството между мъжете и жените трябва да бъде гарантирано във всички области; като има предвид, че що се отнася до социалния дъмпинг, ключово предизвикателство за ЕС е да увеличи заетостта сред жените, да подобри положението на жените на пазара на труда и да премахне неравнопоставеността между половете;

Г.  като има предвид, че един от основните принципи на политиките на ЕС е социалното сближаване, което означава постоянно и продължаващо изравняване на заплатите и гарантирана социална закрила за всички работници, местни или приходящи; като има предвид, че продължава да има съществени разлики в условията на труд и в заплащането в Съюза, и като има предвид, че възходящото социално сближаване е от решаващо значение за благоденствието и ръста на вътрешното търсене в целия Съюз; като има предвид, че разликите в заплащането са сред основните причини работниците да напускат своите държави по произход;

Д.  като има предвид, че член 9 от ДФЕС предвижда насърчаването на висока степен на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила, борбата срещу социалното изключване и постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве като основни принципи на Съюза; като има предвид, че в резултат на кризата и високите равнища на безработица в повечето държави членки неравенствата се задълбочават;

Е.  като има предвид, че разликата в заплащането на жените и мъжете продължава да съществува и че въпреки съществуващото законодателство на ЕС и препоръките на актовете с незадължителен характер напредъкът в тази област е изключително ограничен; като има предвид, че положението е утежнено от социалния дъмпинг, заедно с разликата в заплащането на жените и мъжете, което води до разлика в пенсиите на мъжете и жените, излагаща възрастните жени на по-голям риск от бедност в сравнение с възрастните мъже;

Ж.  като има предвид, че трафикът на хора – по-специално трафикът на жени, не само от трети държави към ЕС, но и между държавите на ЕС – често се свързва с фалшиви трудови договори;

З.  като има предвид все по-широкия обхват на „социалния дъмпинг“ като резултат от трудови правоотношения с извънтериториални характеристики;

И.  като има предвид, че секторите на транспорта, сигурността, безопасността на пътниците и подходящите условия на труд са до голяма степен взаимосвързани;

Й.  като има предвид, че създаването на Eдинно европейско транспортно пространство беше утвърдено като крайна цел на Бялата книга за транспорта от 2011 г.;

К.  като има предвид, че Комисията обяви, че през 2016 г. възнамерява да предложи нови инициативи, свързани с автомобилния транспорт, включително социалните му аспекти;

Л.  като има предвид, че секторът на автомобилния транспорт е от съществено значение за обществото и икономиката на Европейския съюз и че той представлява почти три четвърти (72%) от общия размер на вътрешния товарен транспорт; като има предвид, че секторът отговаря за превоза на по-голям брой пътници, отколкото надземния и подземния железопътен транспорт и трамваите, взети заедно, и че в този сектор са заети над 2,2% от цялото работоспособно население на ЕС (5 милиона души);

М.  като има предвид, че добрите условия на труд, които спомагат за защитата на физическото и психическото здраве, са основно право на работниците(18) и имат положителна стойност сами по себе си;

Н.  като има предвид, че на 15 юли 2014 г. и в своята реч за състоянието на Съюза от 2015 г. Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, подчерта необходимостта от по-справедлив и наистина общоевропейски пазар на труда, който може да бъде постигнат чрез насърчаване и гарантиране на „свободното движение на гражданите като основно право на нашия Съюз, като същевременно се избягват случаите на злоупотреби и рисковете от социален дъмпинг“;

О.  като има предвид, че Съдът в своето решение по делото Laval (C-34/05) от 18 декември 2007 г.(19) подчерта правото да се предприемат колективни действия срещу възможен социален дъмпинг, както и подчерта, че подобни действия трябва да бъдат пропорционални, за да не ограничават основните свободи на ЕС, като например свободата на предоставяне на услуги;

П.  като има предвид, че Европейската социална харта следва да бъде призната като израз на консенсуса сред държавите членки в областта на основните социални права;

Р.  като има предвид, че увеличаването на злоупотребите и по-честото практикуване на социален дъмпинг отслабват подкрепата за принципа на вътрешния пазар и конкурентоспособността на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия (МСП), подронват правата на европейските работници и доверието в европейската интеграция и придават съществено значение на истинското социално сближаване; като има предвид, че селското стопанство, строителството, кетъринг услугите и хранително-вкусовата промишленост, транспортът, здравеопазването, както и грижите и домашните услуги са основните засегнати сектори;

С.  като има предвид, че са важни принципът на равното третиране на работниците в рамките на Европейския съюз и същественото социално сближаване в рамките на единния пазар; като има предвид, че член 45 от ДФЕС посочва, че свободата на движение предполага премахването на всякаква дискриминация, основаваща се на гражданство, между работниците от държавите членки, що се отнася до трудовата заетост, възнаграждението и други условия на труд и заетост;

Т.  като има предвид, че дъмпингът, било то социален, данъчен или екологичен, противоречи на европейските ценности, тъй като застрашава защитата на правата на гражданите на ЕС(20);

У.  като има предвид, че повечето държави членки все още не са транспонирали Директива 2014/67/ЕС, въпреки че крайният срок за това беше 18 юни 2016 г.; като има предвид, че за определянето на истинското въздействие на Директивата в борбата срещу различните видове измами, разкрити в контекста на командироването на работници, е важна оценката на въздействието от нейното прилагане след транспонирането ѝ във всички държави членки;

Ф.  като има предвид, че командированите работници представляват приблизително 0,7% от цялата работна сила на ЕС(21);

Х.  като има предвид, че броят на командированите работници в ЕС се изчислява на 1,92 милиона души, най-вече в строителството (43,7% от командированите работници), услугите, транспорта, комуникациите и селското стопанство;

Ц.  като има предвид, че свободното движение на хора е от основно значение за европейския проект и също така необходимо условие за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване с цел постигане на стабилно и устойчиво равнище на конкурентоспособност във всички държави членки;

Ч.  като има предвид, че Съдът подчерта в своето решение по дело C-396/13, че Директива 96/71/ЕО е предназначена, от една страна, за осигуряване на лоялна конкуренция между националните предприятия и предприятията, които предоставят трансгранични услуги, а от друга страна – за гарантиране на прилагането на ядро от задължителни правила за минимална закрила в приемащата държава членка по отношение на командированите работници;

Ш.  като има предвид, че командироването на работници следва да улеснява обмена на умения и професионален опит, а не да причинява социален дъмпинг;

Щ.  като има предвид, че европейските федерации на работодатели и синдикалните организации могат да играят важна роля в борбата срещу социалния дъмпинг;

AA.  като има предвид, че е поет ангажимент да не се увеличава финансовата тежест върху предприятията, и особено върху МСП;

АБ.  като има предвид, че определянето на трудовите възнаграждения е от компетентността на държавите членки;

АВ.  като има предвид, че Съдът подчертава в своето решение по дело C-396/13, че приемащата държава членка е компетентна да определя размера на минималната заплата и метода на изчисляване и да оценява прилаганите критерии;

АГ.  като има предвид, че председателят на Комисията заяви, че „един и същи труд на едно и също място следва да бъде възнаграждаван по един и същи начин“(22); като има предвид, че е необходимо правно изясняване на това изказване и на неговото прилагане;

I.Засилване на контрола и координацията между и от страна на държавите членки

1.  Счита, че тъй като няма юридически признато и универсално споделено определение за социален дъмпинг, това понятие обхваща широк кръг умишлени злоупотреби и заобикаляне на съществуващото европейско и национално законодателство (включително законите и универсално приложимите колективни трудови договори), като тези злоупотреби правят възможно развитието на нелоялна конкуренция чрез незаконно намаляване на цените на труда и оперативните разходи и водят до нарушения на правата и експлоатация на работниците; счита, че последствията от тези практики и ситуации могат да окажат въздействие върху три основни области:

   икономически аспект: използването от някои икономически субекти на незаконни практики, като недеклариран труд или злоупотреби, например фиктивна самостоятелна заетост, може да доведе до сериозни нарушения на пазара, които вредят на добросъвестните дружества, и особено на МСП;
   социален аспект: социалният дъмпинг би могъл да доведе до ситуация на дискриминация и несправедливо третиране на работниците в ЕС и да ги лиши от ефективно упражняване на техните социални и трудови права, включително по отношение на заплащането и социалната защита;
   финансов и бюджетен аспект: неплащането на дължимите вноски за социално осигуряване и на данъците като резултат от социалния дъмпинг представлява заплаха за финансовата устойчивост на системите за социално осигуряване и публичните финанси на държавите членки;

2.  Счита, че осигуряването на равнопоставени условия и лоялна конкуренция в целия ЕС и премахването на социалния дъмпинг са от основно значение; подчертава, че инспекторатите по труда и/или социалните партньори играят основна роля за прилагането на правата на работниците, тъй като определят достойното заплащане съгласно законодателството и практиката на държавите членки и предоставят консултации и насоки на работодателите; посочва, че 28 държави членки са ратифицирали Конвенция № 81 на МОТ относно инспектирането на труда, и призовава държавите членки да осигурят прилагането на всички нейни разпоредби; призовава Комисията да подкрепи държавите членки в установяването на ефективни и ефикасни инспекторати и в изготвянето на препоръка въз основа на Конвенция № 81 на МОТ относно инспектирането на труда, с цел гарантиране на спазването на трудовите стандарти и защитата на работниците, включително на разпоредбите относно работното време, безопасността и здравето; припомня важната роля, която имат социалните партньори в гарантирането на спазването на съществуващото законодателство;

3.  Призовава държавите членки да повишат ефективността и да осигурят подходящо равнище на човешките и други ресурси на своите контролни органи (включително социални инспекторати и/или такива по труда, агенции и бюра за връзка), включително за устен и писмен превод, наред с другото, чрез обмен на най-добри практики; настоятелно призовава държавите членки да спазват референтните стойности от един инспекторат по труда на всеки 10 000 работници, както се препоръчва от МОТ, както и да гарантира, че те разполагат с необходимите ресурси за прилагане на европейското законодателство в областта на свободното движение на работници и услуги;

4.  Призовава държавите членки да подобрят трансграничното сътрудничество между службите за инспекция и електронния обмен на информация и данни с цел подобряване на ефективността на проверките за борба и предотвратяване на социалните измами, фиктивната самостоятелна заетост и недекларирания труд, като същевременно признават важността на защитата на данните и вземат предвид задължителното сътрудничество и взаимната помощ между държавите членки; насърчава държавите членки да изготвят програми за целия ЕС за обучение на инспектори, да откриват нови техники, използвани за заобикаляне на правилата, както и да организират трансгранично сътрудничество; признава дейността на Комисията за финансиране на програми за взаимно обучение за инспектори по труда в държавите членки; подчертава важността да се гарантира достъп на националните инспекторати по труда и/или социалните партньори до всички действителни работни места и съответните места за живеене, осигурени от работодателя, когато това е позволено от националното законодателство и с надлежно зачитане на неприкосновеността на личния живот, тъй като това е предварително условие, което да им позволи да извършват своята работа и да проверяват за случаи на социален дъмпинг; препоръчва на Комисията да обмисли превръщането на проектите за „Eurodetachement“ в постоянна платформа за обмен, съвместно обучение и сътрудничество за инспектори по труда (и държавни служители в бюрата за връзка по въпросите на командированите работници), които участват в дейности по контрол и наблюдение — платформа, която може да бъде включена в или да работи съгласувано с Европейската платформа срещу недекларирания труд;

5.  Насърчава държавите членки да създадат, когато е приложимо, ad hoc двустранни оперативни групи и ако е необходимо, многостранна оперативна група, включваща национални компетентни органи и инспектори по труда, които да извършват, при одобрение от страна на всички заинтересовани държави членки, трансгранични проверки на място, в съответствие с националното законодателство на държавите членки, в които се осъществяват проверките, при подозрения за социален дъмпинг, труд при незаконни условия или измами, и да разкриват дружества „пощенска кутия“, измамни агенции за набиране на персонал и измами по отношение на правилата, които водят до експлоатация на работниците; посочва, че тези оперативни групи могат да работят в сътрудничество с Европейската платформа срещу недекларирания труд и с Комитета на старшите инспектори по труда с цел ограничаване на съпътстващата финансова тежест, както и посочва, че те могат да създадат мрежа от национални социални служби за инспекция за насърчаване на обмена на информация; счита, че ефективното сътрудничество между националните органи и социалните партньори е жизненоважна част от усилията да се сложи край на практиката на социален дъмпинг и да се гарантира лоялна конкуренция на вътрешния пазар;

6.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират по-ефективно прилагане на съществуващото законодателство и да засилят сътрудничеството между структурите на държавите членки, отговорни за инспекциите по труда, особено при трансгранични трудови инспекции; приветства стартирането на Европейската платформа срещу недекларирания труд и на целите, които си е поставила с оглед на засилването на сътрудничеството за предотвратяването и възпирането на недекларирания труд; изразява надежда, че тази платформа ще помогне за разкриването и разрешаването на случаи на нарушаване на националното и европейското трудово право и на разпоредбите на ЕС в областта на свободното движение на работници, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги;

7.  Подчертава необходимостта от допълване на действията срещу нарушенията на социалните права чрез борба срещу данъчните измами и укриването на данъци, за да се гарантират лоялна конкуренция и равнопоставени условия за предприятията;

8.  Отбелязва, че неподаването на декларация или нередовните декларации са сред най-често срещаните форми на заобикаляне на правилата относно командироването; препоръчва, че в случаи на командироване следва да бъде задължително във всички държави членки да се подаде декларация най-късно когато започне извършването на услуги, и че такива декларации следва да бъдат вписвани в европейски регистър, който ще улесни тяхното консултиране, ще улесни сътрудничеството между държавите членки и ще ограничи настоящата правна несигурност, произтичаща от разликите в процедурите и документите в различните държави членки;

9.  Подчертава, че компетентните органи на приемащата държава членка, в сътрудничество с тези на командироващата държава, следва да могат да проверяват надеждността на формуляра А1 в случай на сериозни съмнения относно действителността на командироването; призовава административната ad hoc работна група за формуляр А1 да активизира усилията си чрез подобряване на надеждността на формулярите А1, както и да разгледа възможността за улесняване на надзора чрез събиране на формулярите А1 в една единствена цифрова система; призовава Комисията и държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че Електронният обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) е напълно оперативен и се използва от всички държави членки съобразно нуждите на МСП; подчертава, че подобряването на достъпа до информация за работниците, работодателите и инспекторите по труда, като например чрез единен национален уебсайт, е сред ключовите инструменти в борбата срещу нарушенията на правилата;

10.  Призовава държавите членки да ратифицират и приложат Конвенция № 189 на МОТ относно домашните работници; приканва държавите членки да установят правни рамки, които дават възможност за законно наемане на работа на домашни работници и лица, полагащи грижи, с цел осигуряване на правна сигурност за работодателите и справедливи условия за наемане на работа и достойни условия за труд на работниците; призовава Комисията и държавите членки да направят оценка на реда и условията за наемане на работа на домашни работници и ако е необходимо, да представят препоръки за подобрения в съответствие с настоящите Договори (по-специално с член 153, параграф 1 от ДФЕС), включително подходящо обучение и предоставяне на информация относно правата и задълженията на тази категория работници;

11.  Отбелязва, че в определени сектори жените са най-силно засегнати от социалния дъмпинг, особено в сектора на домашния труд и сектора на полагане на грижи (особено домашни грижи); призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да извърши оценка на всички ситуации, в които жените стават жертви на социален дъмпинг и дъмпинг на заплатите или участват в недеклариран труд, както и на съществуващото относимо законодателство на ЕС;

12.  Призовава държавите членки да подобрят транснационалното и местното сътрудничество между публичните институции, синдикатите и неправителствените организации, за да се решат често много сложните проблеми, които срещат работниците мигранти, както и ги призовава да вземат предвид условията на труд и всякакви други елементи, свързани с качеството на живот, включително общото здравно състояние, социалното приобщаване и жилищното настаняване;

13.  Подчертава значението на разпоредбите на Директива 2014/67/ЕС относно трансграничното изпълнение на финансовите административни санкции и/или глоби, които спомагат за премахване на нарушенията на законодателството; счита, че компетентните органи следва да могат да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, включително възможността да прекратяват предоставянето на услуги в случаи на тежки нарушения на законодателството относно командироването на работници или на приложимите колективни трудови договори; счита, че размерът на такива глоби следва да служи като възпираща мярка, както и че предоставянето на информация на МСП относно приложимото законодателство относно командироването на работници следва да бъде подобрено;

14.  Призовава държавите членки да подобрят значително обмена на информация относно социалната сигурност на командированите работници с цел подобряване на прилагането на съществуващото законодателство; припомня своето искане към Комисията за разглеждане на предимствата от въвеждането и ако е целесъобразно, да предостави защитена срещу подправяне европейска социалноосигурителна карта или друг общоевропейски електронен документ, в който биха могли да се съдържат всички данни, необходими за проверка на социалноосигурителния статут на нейния притежател въз основа на неговите трудови правоотношения(23), както и необходимата информация, свързана с командировките на работника при стриктно спазване на правилата за защита на данните, особено когато се обработват чувствителни лични данни; при все това подчертава, че това не трябва да ограничава или да засяга по какъвто и да е начин правото на органите на приемащите държави и на социалните партньори да извършват преглед и да упражняват контрол и проверки на съдържанието на данните на такива карти в съответствие с националното законодателство и практика;

15.  Изисква изготвянето на общоевропейски списък с предприятия, включително дружества „пощенска кутия“, отговорни за сериозни нарушения на европейското трудово и социално законодателство – след като те са получили предварително предупреждение – който да може да бъде консултиран само от съответните органи за инспекция; изисква на тези предприятия да бъде отказан достъпът до обществени поръчки, държавни субсидии и фондове на ЕС за предвиден от закона срок;

16.  Призовава ЕС и неговите държави членки да си сътрудничат на трансгранично равнище по отношение на информацията в областта на правоприлагането, да предоставят на надзорните органи по-добър достъп до данните, записани в националните електронни регистри на държавите членки и в Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози, както и да утвърдят списък от нарушения, водещи до загуба на добрата репутация на автомобилните превозвачи, като включат неспазването на всички съответни законодателни разпоредби на ЕС; подчертава, че отговорността за неспазване на правилата следва да се поема от тези, които дават нареждания на служителите;

II.Запълване на нормативни пропуски с цел прилагане на националното и европейското трудово и социално право и на принципа за равно третиране и недискриминация

17.  Призовава Комисията да предприеме действия за отстраняване на недостатъците, установени в съществуващите правила, с цел ефективна борба със социалния дъмпинг и социалните и фискалните измами;

18.  Призовава Комисията да следи внимателно прилагането на Директива 2014/67/ЕС и ефективността на Платформата срещу недекларирания труд в борбата срещу дружества „пощенска кутия“ чрез прилагане в по-общ план на принципа, че всяко дружество следва да има едно основно седалище, както и чрез гарантиране, че в случаи на свободно предоставяне на услуги чрез командировани работници, всеки участващ доставчик на услуги следва да извършва „истинска дейност“ в държавата членка на установяване и следователно да бъде истинско предприятие; припомня значението на предприятията, които извършват „истинска дейност“ в своята държава членка на произход като основание за командироване на работници; припомня отхвърлянето от страна на комисията по заетост и социални въпроси на предложението за директива относно едноличните дружества с ограничена отговорност, тъй като някои от предложените разпоредби биха могли да улеснят създаването на такива структури, чиито социални и икономически дейности са фиктивни и нарушават задълженията си според споразуменията и закона, и така водят до загуби на милиарди евро от неосъществени данъчни приходи; призовава Комисията да обмисли възможността да направи предложение за прозрачен и достъпен стопански регистър на всички дружества от ЕС и за задължителното използване на EESSI;

19.  Призовава Комисията да започне изготвянето на нов доклад за напредъка, постигнат от държавите членки при осигуряването на необходимите подобрения на техните национални данъчни администрации и системи за борба с данъчните измами, както беше предложено в съобщението на Комисията „План за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци“ (COM(2012)0722),

20.  Отбелязва, че в Директива 96/71/ЕО се прави позоваване само на член 64 и член 74 от ДФЕС, свързани със свободното предоставяне на услуги и свободата на движение, а една от основните цели на Директивата е защитата на работниците; обръща внимание също така на значението на членове 151 и 153 от ДФЕС, които определят цели за ЕС и неговите държави членки по отношение на насърчаването на заетостта, подобряването на условията на живот и труд, адекватната социална закрила, насърчаването на социалния диалог и борбата с изключването;

21.  Признава рисковете, свързани с дълги вериги от подизпълнители; припомня, че държавите членки могат да създадат, след консултация със съответните социални партньори, механизми за „солидарна отговорност“ на национално равнище, приложими към местни и чуждестранни дружества, за да могат местните и чуждестранните работници да упражняват своите права; припомня, че тази възможност беше потвърдена от Директива 2014/67/ЕС; призовава Комисията да следи внимателно прилагането на задължението, наложено на държавите членки от тази Директива, да предвидят мерки, гарантиращи, че в строителния сектор командированите работници във веригите за подизпълнители могат да търсят отговорност от изпълнителя, чийто пряк подизпълнител е техният работодател, що се отнася до спазването на техните трудови права;

22.  Отбелязва проблемите, свързани с Директива 96/71/ЕО и нейното изпълнение; подчертава важността от справянето с тези проблеми с цел гарантиране на справедливи условия за работа, спазване на правата на работниците и равнопоставени условия за командироващите дружества и местните дружества в приемащата държава, което е особено важно за МСП; призовава за навременно изпълнение на Директива 2014/67/EС; отбелязва предложението на Комисията за преразглеждане на Директива 96/71/ЕО чрез включване на ограничение за периодите на командироване, въвеждане на разпоредби за възнаграждението и определяне на реда и условията за наемане на работа с цел да се гарантира спазването на принципа за равно третиране и забраната за всякаква дискриминация, основаваща се на гражданство, както е заложено в правото на ЕС още с учредителните договори; настоява, че правилата относно командироването следва да бъдат ясни, пропорционални и обосновани; подчертава необходимостта от спазване на колективните трудови договори на приемащата държава;

Мобилни работници: борба със социалния дъмпинг в областта на транспорта

23.  Призовава за засилване на наблюдението на прилагането на правилата относно работното време и времето за почивка в сектора на автомобилния транспорт; призовава за усъвършенстване на устройствата за контрол и за навременното въвеждане на интелигентни тахографи за професионална употреба с цел да се осигури правилно, ефективно и недискриминационно прилагане на съществуващото законодателство от страна на държавите членки, без да се създава ненужна административна тежест; призовава Комисията да извърши оценка на създаването на „електронно и интегрирано досие“ за всички оператори, извършващи дейност въз основа на лиценз на Общността, с цел събиране на всички съответни данни за превозвача, превозното средство и водача, събрани по време на пътни проверки;

24.  Призовава за засилване на проверките по отношение на спазването на работното време, времето на разположение, времето на шофиране и времето на почивка във всички съответни сектори като строителство, обществено хранене, здравеопазване и транспорт, както и за налагането на санкции за тежки нарушения;

25.  Приканва Комисията да обмисли създаването на Европейска агенция за автомобилен транспорт, за да се гарантира правилното прилагане на законодателството на ЕС и да се насърчи стандартизацията и сътрудничеството между всички държави членки по отношение на автомобилния транспорт;

26.  Призовава Комисията да координира и засили сътрудничеството относно законодателството в областта на автомобилния транспорт между националните органи, включително посредством обмен на информация и други усилия, насочени към подкрепа за прилагането на законодателството и осигуряване на еднакви условия на конкуренция за операторите; отбелязва, че прилагането на законодателството в тази област е преди всичко отговорност на държавите членки; настоятелно призовава държавите членки да си сътрудничат по-тясно с Организацията за контрола по пътищата в ЕС (Euro Contrôle Route) и Европейската мрежа на службите на пътна полиция (TISPOL), за да се подобри прилагането на законодателството в областта на автомобилния транспорт в ЕС чрез осигуряване на еднаквото му и адекватно прилагане;

27.  Призовава Комисията да прилага по колективен начин спрямо мобилния персонал в автомобилния транспорт член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 593/2008 (Рим I) съгласно тълкуването на Съда по делото Koelzsch (C-29/10, Решение на Съда (голям състав) от 15 март 2011 г.);

28.  Призовава Комисията и държавите членки да проведат размяна на мнения с цел изясняване на съответните разпоредби, така че да може да се направи разлика между служители и самостоятелно заети лица с оглед на борбата срещу „фиктивната самостоятелна заетост“, както и призовава Комисията да предложи специфични препоръки, основаващи се на показатели за наличието на трудово правоотношение в съответствие с Препоръка № 198 на МОТ относно трудовите правоотношения, като същевременно не се дискриминират действителните самостоятелно заети работници с малък брой клиенти; подчертава необходимостта да се наблюдава трудовият статут на работници като пилотите от авиокомпаниите и водачите на локомотиви и техните трудови правоотношения с дружествата, за които работят; подчертава, че проблемът с фиктивната самостоятелна заетост има значителни последствия за социалната закрила и безопасността на работниците и може да има отражения върху лоялната конкуренция;

29.  Отхвърля всяка по-нататъшна либерализация на каботажа, докато не се засили прилагането на действащата правна рамка; насърчава Комисията да предложи подобрени правила с цел осигуряване на по-добро прилагане и за улесняване на контрола; призовава Комисията да преразгледа Директива 92/106/ЕИО относно комбинирания транспорт(24), за да се сложи край на нелоялните практики, и призовава за по-нататъшни мерки за гарантиране на спазването на социалното законодателство, свързано с комбинирания транспорт;

30.  Призовава онези държави членки, които имат система за пътно таксуване, да предоставят събраните налични данни относно пътното таксуване на разположение на контролиращите органи с цел оценка, за да се контролират по-ефективно операциите по каботаж;

31.  Препоръчва, в случай на придобиване или прехвърляне на имуществото на дружеството, ясно да се посочва кои изисквания не са пренебрегнати, а са пренесени в новите договори по смисъла на Директива 2001/23/ЕО(25) по отношение на гарантирането на правата на служителите в случай на прехвърляне на предприятия;

32.  Призовава за подобряване на Регламент (ЕО) № 1008/2008, за да се гарантира обвързващото прилагане на националното трудово законодателство за въздушни превозвачи, които разполагат с оперативни бази в ЕС, както и за подобряване на определението и на концепцията на понятието „основно място на стопанска дейност“, а също така – в контекста на координацията на системите за социална сигурност и трудовото право – за хармонизиране на определението на „основна база“ за членовете на екипажа в Регламент (ЕС) № 83/2014(26) и Регламент (ЕС) № 465/2012(27);

33.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки, с оглед на Регламента за Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) и другото приложимо законодателство, да подкрепят договорите за пряка заетост като стандартен модел и да ограничат използването на нетипични договори за заетост;

34.  Призовава за защита на социалните права на пилотите и кабинния екипаж;

35.  Призовава държавите членки да разгледат своите закони, за да гарантират, че всички договори в сектора на въздухоплаването предоставят качествена заетост и добри условия на труд; счита, че несигурността на условията на труд представлява утежняващ рисковете пред сигурността фактор; изтъква, че конкурентоспособността не следва да бъде за сметка на „разпродажбата“ на социалните гаранции за работниците и качеството на услугите;

36.  Подчертава, че следва да се засили социалното измерение на „Стратегията за въздухоплаването в Европа“, публикувана от Комисията на 7 декември 2015 г., тъй като качествената заетост и добрите условия на труд са пряко свързани с поддържането на безопасността и сигурността на пътниците и персонала; подчертава освен това необходимостта Комисията и държавите членки да наблюдават и гарантират правилното прилагане на националното социално законодателство и колективните трудови договори за въздушните превозвачи, които разполагат с оперативни бази на територията на ЕС; припомня в това отношение връзката между социалните и екологичните стандарти и качеството на услугата и безопасността; признава колко е важно да се определи минимално равнище на обучение на техническия персонал в сектора на гражданското въздухоплаване; призовава Комисията да предложи преразглеждане на Регламент (ЕО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно защита срещу субсидиране и практики на несправедливо ценообразуване, причиняващи щети на въздушните превозвачи на Общността при осигуряване на въздушно обслужване от държави, които не са членки на Европейската общност(28), както и призовава Комисията да анализира причините за неговото неприлагане; призовава Комисията и държавите членки да преразгледат правилата относно първоначалното обучение и относно лицензирането на екипажите на въздухоплавателни средства с цел премахване на недостатъците, които водят до експлоатация на пилоти, като например договори от типа „плати, за да летиш“ (pay to fly);

37.  Призовава Комисията да разгледа възможността за допълнително предложение относно приложимите условия на труд в сектора на корабната индустрия, включително с оглед на корабните екипажи;

38.  Счита, че в морския сектор Комисията следва да гарантира пълно прилагане на социалното законодателство, включително на Морската трудова конвенция от 2006 г.; призовава Комисията и държавите членки да обмислят мерки за насърчаване на наемането и задържането на работа на квалифицирани морски лица със седалище в Европа;

Своевременно установяване и разрешаване на предизвикателствата, свързани с цифровизацията на икономиката

39.  Припомня важността от обвързването на развитието на цифровата икономика и на икономиката на споделянето със защитата на работниците в този нов сектор, където по-гъвкавите трудови практики могат да доведат до форми на заетост с по-ниски стандарти по отношение на социалната сигурност, работното време, местоработата, обучението, участието на работниците във вземането на решения и защитата на заетостта; подчертава, че свободата на сдружаване и правото на колективно трудово договаряне трябва да бъдат приложими в контекста на посочените нови форми на заетост в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и националната практика; подчертава, че държавите членки трябва да приемат свое законодателство относно цифровата икономика и икономиката на споделянето и призовава Комисията, държавите членки и социалните партньори бързо да извършат оценка на приложимото в този сектор европейско законодателство и ако е необходимо, да изготвят предложения за регулиране на цифровата икономика, икономиката на споделянето и икономиката на сътрудничеството с цел гарантиране на лоялна конкуренция и защита на правата на работниците;

40.  Отбелязва, че цифровизацията оказва решаващо въздействие върху пазарите на труда в Европа; подчертава, че от една страна, цифровизацията може да създаде нови бизнес модели и нови работни места (особено за висококвалифицираните, но също така и за нискоквалифицираните работници), но от друга страна, тя може да доведе също така до несигурни форми на заетост; подчертава необходимостта в стратегията за цифров единен пазар да се отчитат съображенията от социалната сфера, за да се използва пълноценно съответният потенциал за заетост и растеж, като същевременно се гарантира високо ниво на защита на заетостта; призовава Комисията да изгражда цифровия единен пазар въз основа на принципите за социална справедливост и устойчивост; счита, че съществуващите схеми за социална закрила следва да бъдат приспособени към нуждите на работниците в цифровата икономика и икономиката на сътрудничеството, за да се гарантира адекватна социална закрила за тези работници;

41.  Припомня, че в някои отрасли на икономиката, например селското стопанство, работното време варира в зависимост от сезонните ограничения;

III.Към възходящо социално сближаване

42.  Подчертава първенството на основните права; призовава Комисията и държавите членки да подпомагат и да улесняват социалния диалог, който играе решаваща роля за постигането на висококачествени условия на труд; подчертава, че стандартите в областта на трудовото право и социалните стандарти играят решаваща роля за възстановяването на баланса в икономиките, подпомагането на доходите и насърчаването на инвестициите в капацитет; подчертава, в този контекст, че правните и политически документи на ЕС трябва да зачитат правата и свободите на синдикалните организации, да спазват колективните трудови договори и да подкрепят еднаквото третиране на работниците;

43.  Призовава Комисията да предприеме специфични мерки в помощ на жените, засегнати от социален дъмпинг, като акцентира върху всички общи политики и мерки за постигане на равенство и като взема под внимание текущата сегрегация на пазара на труда и неравенствата в трудовите договори, отразени в текущите значителни разлики в заплащането между жените и мъжете;

44.  Подчертава, че неравенствата в Европа се задълбочават, с което се застрашава постигането на целите на „Европа 2020“ по отношение на бедността и заетостта;

45.  Подчертава значението на установяването на икономически, фискални и социални механизми на територията на Съюза и/или в еврозоната, с което ще се подобри стандартът на живот на гражданите на ЕС, като се намалят икономическите и социалните неравенства; освен това настоятелно призовава Комисията да вземе предвид становища по социални въпроси с цел по-голяма закрила на работниците чрез сближаване;

46.  Припомня ангажимента на Комисията за установяване на стълб на социалните права и подчертава необходимостта от социално сближаване, за да бъдат постигнати целите, определени в член 151 от ДФЕС; подчертава, че определянето на критерии за сравняване на различните национални социални системи не може да представлява този минимален стълб, а само да бъде предварителна аналитична таблица за него; подчертава, че приемането на минимален стълб на социалните права следва да не води до понижаване на съществуващите трудови и социални стандарти;

47.  Подчертава разликите във вноските за социално осигуряване на служителите и работодателите в държавите членки; призовава Комисията да направи оценка на икономическите и социалните последици от тези разлики в контекста на единния пазар;

48.  Счита, че възнагражденията, които позволяват на работниците да водят достоен живот, са важни са социалното сближаване и за поддържането на производителна икономика; изисква спазването и насърчаването на колективното трудово договаряне; препоръчва също така установяването на прагове на възнагражденията под формата на минимална заплата на национално равнище, като се зачитат надлежно практиките на всяка държава членка и след консултиране със социалните партньори, с цел, ако е възможно, постепенно достигане на най-малко 60% от средната заплата в съответната държава, за да се избегнат прекомерните разлики в трудовите възнаграждения, да се насърчават съвкупното търсене и възстановяването на икономиката и да се подкрепя по-доброто социално сближаване;

49.  Отбелязва потенциалната стойност на автоматичните стабилизатори; подчертава необходимостта от съчетаване на тези стабилизатори с ефективни политики в областта на заетостта, чиято основна цел е създаването на качествени работни места;

50.  Призовава Комисията, заедно с държавите членки да вземе предвид необходимостта от предприемане на действия на равнище ЕС за справяне с различните аспекти на възлагането на подизпълнители, включително разширяването на солидарната отговорност по веригата на подизпълнение;

51.  Подчертава, че всички подизпълнители, включително агенции за временна заетост, които основно изпращат жени в други държави членки за извършване на домашен труд и предоставяне на домашни грижи, трябва да понесат отговорност за неизплатени възнаграждения, осигурителни вноски, застраховка срещу злополука и разпоредби за болест и трудови злополуки; подчертава, че подизпълнителите освен това трябва да могат да съдействат на служителите в случай на малтретиране или злоупотреба от клиенти, както и с репатриране;

52.  Изисква от Комисията да разгледа възможността за установяване на инструмент, който да предвижда за предприятията по-голямо задължение за полагане на грижа, като ангажира тяхната отговорност както по отношение на техните дъщерни дружества, така и на техните подизпълнители, развиващи дейност в трета държава, така че да се предотвратят нарушаването на правата на човека, корупцията, тежките телесни повреди или сериозните щети за околната среда, както и нарушенията на конвенциите на МОТ;

53.  Счита, че Директива 96/71/ЕО и правилата, които координират системите за социална сигурност, трябва да бъдат приложими за наемането на командировани работници от трета държава въз основа на разпоредбите от режим 4 на Световната търговска организация и в рамките на търговските споразумения с цел предотвратяване на третиране по по-благоприятен начин на дружества и работници от трети държави в сравнение с тези от държавите членки;

54.  Изисква от Комисията да се съобрази във възможно най-голяма степен с препоръките, съдържащи се в настоящата резолюция;

55.  Подчертава необходимостта от по-добро координиране на различните европейски политики;

o
o   o

56.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1.
(2) ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11.
(3) ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.
(5) ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6.
(6) ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72.
(7) ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51.
(8) ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1.
(9) ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35.
(10) ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3.
(11) ОВ L 364, 12.12.1992 г., стр. 7.
(12) ОВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 33.
(13) ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 30.
(14) Приети текстове, P7_TA(2014)0012.
(15) ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 12.
(16) http://www.eurofound.europa.eu/bg/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-workers-in-the-european-union
(17) https://www.eurofound.europa.eu/bg/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary
(18) Член 31, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз гласи: „Всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му.“
(19) ЕС:C:2007:809.
(20) Виж приети текстове, P8_TA(2015)0252.
(21) Вж. Jozef Pacolet & De Wispelaere Frederic, „Posting of workers: Report on A1 portable documents“, доклад публикуван през 2012 и 2013 г., стр. 15. Според данни от Евростат цялата работна сила на ЕС през 2013 г. е възлизала на 243  милиона души (Преглед на проучване на работната сила, Евростат (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Labour_force_survey_overview_2013)).
(22) https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf
(23) Резолюция на Европейския парламент от 14 януари 2014 г. относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа (Приети текстове, P7_TA(2014)0012).
(24) Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 г. относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки (OВ L 368, 17.12.1992 г., стр. 38).
(25) Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).
(26) Регламент (ЕС) № 83/2014 на Комисията от 29 януари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 28, 31.1.2014 г., стр. 17).
(27) Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (ОВ L 149, 8.6.2012 г., стр. 4).
(28) ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност