Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2255(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0255/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0255/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2016 - 9.8
CRE 14/09/2016 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0346

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 583kWORD 73k
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P8_TA(2016)0346A8-0255/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/2255(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 56, το άρθρο 153 παράγραφος 5 και το άρθρο 154 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη θεμελιώδη ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 ΣΛΕΕ) και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 56 ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 151 και 153 της ΣΛΕΕ καθώς και το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ το οποίο εγγυάται την κατάλληλη κοινωνική προστασία,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»)(2),

–  έχοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της οδηγίας 2014/67/ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου(8), και την οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές — καμποτάζ)(11),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους επάνδρωσης σκαφών τακτικών υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών και πορθμείων που εκτελούν μεταφορές μεταξύ κρατών μελών (COM(1998)0251),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/63/EΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η ομοσπονδία των ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST)(12), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη(14),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί δημιουργίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας(15),

–  έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και τις συμβάσεις και τις συστάσεις της σχετικά με τη διαχείριση και την επιθεώρηση της εργασίας, που αποτελούν σημεία αναφοράς σε διεθνές επίπεδο όταν τίθεται θέμα διασφάλισης της εφαρμογής των νομικών διατάξεων που διέπουν τις συνθήκες εργασίας και την προστασία των εργαζομένων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Αποσπασμένοι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση» («Posted workers in the European Union») (2010)(16) και τις εθνικές εκθέσεις,

–  έχοντας υπόψη το λεξικό βιομηχανικών σχέσεων (Industrial Relations Dictionary) του Eurofound(17),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα - ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Κοινοβουλίου του 2015 με τίτλο «Κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα στην ΕΕ και δίκαιο εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής του 2015 «Συστήματα καθορισμού μισθού και ελάχιστες αμοιβές που ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζομένους σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ σε επιλεγμένο αριθμό κρατών μελών και τομέων»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης και χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή το 2015 με τίτλο «Άτυπες μορφές απασχόλησης στον τομέα των αερομεταφορών»,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης που εκφώνησε στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0255/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη εργασία και η εικονική αυτοαπασχόληση μπορούν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μακροπρόθεσμη ζημία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, αυξανόμενο αριθμό επισφαλών θέσεων εργασίας και μειούμενα επίπεδα προστασίας των εργαζομένων και ποιότητας των θέσεων εργασίας γενικά, και κατά συνέπεια πρέπει να καταπολεμηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη τάση προσφυγής στην εξωτερική ανάθεση εργασιών και στην υπεργολαβία ενδέχεται να δημιουργήσει δυνατότητες παραβίασης ή καταστρατήγησης του υφιστάμενου εργασιακού και κοινωνικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση παρόμοιων καταχρήσεων είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην εσωτερική αγορά και της αλληλεγγύης στην Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη, προβλέπει την διασφάλιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά το κοινωνικό ντάμπινγκ, από τις κύριες προκλήσεις της ΕΕ είναι να αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των γυναικών, να βελτιωθεί η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και να εξαλειφθούν τα χάσματα μεταξύ των φύλων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις κύριες αρχές των πολιτικών της ΕΕ είναι η κοινωνική συνοχή, το οποίο σημαίνει συνεχή και διαρκή προσέγγιση των μισθών και εγγυημένη προστασία κοινωνικής ασφάλισης σε όλους τους εργαζομένους, είτε τοπικούς είτε μετακινούμενους· λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν στην Ένωση σημαντικές διαφορές στις εργασιακές συνθήκες και τους μισθούς και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω συνιστά βασικό παράγοντα για την ευημερία και τη βελτιωμένη εσωτερική ζήτηση εντός του συνόλου της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισθολογικές διαφορές αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους για την αναχώρηση των εργαζομένων από την πατρίδα τους,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 ΣΛΕΕ κατοχυρώνει ως θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια της κρίσης και των υψηλών ποσοστών ανεργίας στην πλειονότητα των κρατών μελών, η ανισότητα επιδεινώνεται·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υφίσταται μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και ότι, παρά την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και τις συστάσεις μη δεσμευτικού χαρακτήρα, η πρόοδος στον τομέα αυτό είναι εξαιρετικά περιορισμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ, σε συνδυασμό με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, επιδεινώνει την κατάσταση, και οδηγεί σε συνταξιοδοτικό χάσμα, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένες γυναίκες να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από τους ηλικιωμένους άνδρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων, και ιδίως η εμπορία γυναικών, όχι μόνο από τρίτες χώρες προς την ΕΕ αλλά και μεταξύ των χωρών της ΕΕ, συχνά συνδέεται με εικονικές συμβάσεις εργασίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο περιθώριο για «κοινωνικό ντάμπινγκ» που προκαλείται από εργασιακές σχέσεις που παρουσιάζουν εξωεδαφικά χαρακτηριστικά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των μεταφορών, η ασφάλεια, η προστασία των επιβατών και οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας είναι αλληλένδετες σε μεγάλο βαθμό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών επιβεβαιώθηκε ως απώτερος στόχος της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το 2016 σκοπεύει να υποβάλει νέες πρωτοβουλίες σχετικά με τις οδικές μεταφορές, που θα συμπεριλαμβάνουν και τις κοινωνικές πτυχές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών έχει καίρια σημασία για την κοινωνία και την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα σχεδόν (72 %) του συνόλου των εγχώριων εμπορικών μεταφορών· ότι μεταφέρει περισσότερους επιβάτες απ᾽ ό,τι ο υπόγειος και υπέργειος σιδηρόδρομος και το τραμ συνολικά και απασχολεί ποσοστό άνω του 2,2 % (5 εκατομμύρια άτομα) του συνολικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλές συνθήκες εργασίας, που προστατεύουν τη σωματική και ψυχική υγεία, αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα κάθε εργαζομένου(18), και έχουν από μόνες τους θετική αξία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιουλίου 2014 και στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2015, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, επισήμανε την ανάγκη για μια πιο δίκαιη και πραγματικά πανευρωπαϊκή αγορά εργασίας η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προώθησης και της διαφύλαξης «της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών ως θεμελιώδους δικαιώματος της ΕΕ, αποφεύγοντας ταυτόχρονα περιπτώσεις καταχρήσεων και τους κινδύνους κοινωνικού ντάμπινγκ»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεσήμανε στην απόφασή του C -341/05 Laval της 18ης Δεκεμβρίου 2007(19) το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης κατά του ενδεχόμενου κοινωνικού ντάμπινγκ και τόνισε ότι κάθε δράση αυτού του είδους πρέπει να είναι αναλογική προκειμένου να μην περιορίζονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ, όπως η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης πρέπει να αναγνωριστεί ως έκφραση της συναίνεσης των κρατών μελών στον τομέα των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των καταχρηστικών πρακτικών και η αυξανόμενη άσκηση κοινωνικού ντάμπινγκ αποδυναμώνουν τη στήριξη προς την αρχή της εσωτερικής αγοράς και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων, υπονομεύουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εργαζομένων και την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και καθιστούν απαραίτητη την πραγματική κοινωνική σύγκλιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί τομείς τους οποίους αφορά το θέμα είναι η γεωργία, οι κατασκευές, ο επισιτιστικός τομέας, οι μεταφορές, η υγεία και οι υπηρεσίες περίθαλψης και οικιακών εργασιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ουσιώδης κοινωνική σύγκλιση στην ενιαία αγορά είναι σημαντικά θέματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 45 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγενείας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας και απασχόλησης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ντάμπινγκ, είτε είναι κοινωνικό είτε φορολογικό είτε περιβαλλοντικό, αντίκειται στις ευρωπαϊκές αξίες, διότι θέτει σε κίνδυνο την προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων(20)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν μέχρι στιγμής μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2014/67/ΕΕ, παρόλο που η προθεσμία μεταφοράς είχε οριστεί για τις 18 Ιουνίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, όταν αυτή θα έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών μελών, ώστε να προσδιοριστεί ο πραγματικός της αντίκτυπος στην καταπολέμηση των διαφόρων μορφών απάτης που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με την απόσπαση των εργαζομένων και την προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι αποτελούν περίπου το 0,7 % του συνόλου του εργατικού δυναμικού της ΕΕ(21),

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αποσπασμένων εργαζομένων στην Ένωση εκτιμάται στα 1,92 εκατομμύρια, κυρίως στους τομείς των κατασκευών (43,7 % του συνόλου των αποσπασμένων εργαζομένων), καθώς και στις υπηρεσίες, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και στη γεωργία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι απαραίτητη για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλά αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, προκειμένου να επιτευχθεί ισχυρή και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα στο σύνολο των κρατών μελών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεσήμανε στην απόφασή του C-396/13 ότι η οδηγία 96/71/ΕΚ έχει ως σκοπό, αφενός, να εξασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των ημεδαπών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε διεθνική παροχή υπηρεσιών, και, αφετέρου, να εξασφαλίσει στους αποσπασμένους εργαζομένους την εφαρμογή ενός πυρήνα υποχρεωτικών κανόνων ελάχιστης προστασίας του κράτους μέλους υποδοχής·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσπαση των εργαζομένων πρέπει να διευκολύνει την κατανομή αρμοδιοτήτων και την ανταλλαγή επαγγελματικών εμπειριών και να μην αποτελεί πηγή κοινωνικού ντάμπινγκ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες εργοδοτών και εργαζομένων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναληφθεί δέσμευση να μην αυξηθεί η οικονομική επιβάρυνση για επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός των αμοιβών συνιστά αρμοδιότητα του κράτους μέλους·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεσήμανε, στην απόφασή του στην υπόθεση C-396/13, ότι το κράτος μέλος υποδοχής είναι αρμόδιο να καθορίζει το ύψος του κατώτατου μισθού, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού, και να αξιολογεί τα κριτήρια που εφαρμόζονται·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει δηλώσει ότι «πρέπει να υπάρχει ίση αμοιβή για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο»·(22) λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη μια νομική διευκρίνιση της δήλωσης αυτής και της εφαρμογής της·

I. Ενίσχυση των ελέγχων και του συντονισμού μεταξύ κρατών μελών και από τα ίδια τα κράτη μέλη

1.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και δεν υπάρχει νομικά αναγνωρισμένος και κοινά αποδεκτός ορισμός του κοινωνικού ντάμπινγκ, η έννοια καλύπτει ευρύ φάσμα σκόπιμα καταχρηστικών πρακτικών και καταστάσεων, και την καταστρατήγηση της υφιστάμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων νόμων και συλλογικών συμβάσεων καθολικής ισχύος), γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη αθέμιτου ανταγωνισμού με την παράνομη ελαχιστοποίηση του κόστους της εργασίας και του λειτουργικού κόστους και οδηγεί σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σε εκμετάλλευση των εργαζομένων· θεωρεί ότι οι συνέπειες αυτών των πρακτικών και καταστάσεων μπορεί να έχουν επιπτώσεις σε σχέση με τρεις βασικές διαστάσεις:

   οικονομική πτυχή: η χρήση παράνομων πρακτικών από ορισμένους οικονομικούς παράγοντες (όπως η αδήλωτη εργασία) ή οι καταχρηστικές πρακτικές (όπως η εικονική αυτοαπασχόληση) μπορούν να οδηγήσουν σε μείζονες στρεβλώσεις της αγοράς οι οποίες είναι επιζήμιες για εταιρείες που λειτουργούν καλή τη πίστει, ιδίως τις ΜΜΕ·
   κοινωνική πτυχή: το κοινωνικό ντάμπινγκ μπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση διακρίσεων και άνισης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων στην ΕΕ και να τους στερήσει την ουσιαστική άσκηση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αμοιβή και την κοινωνική προστασία·
   οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων λόγω κοινωνικού ντάμπινγκ συνιστά απειλή για την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών·

2.  πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίζονται ίσοι όροι και θεμιτός ανταγωνισμός σε ολόκληρη την ΕΕ και να εξαλειφθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ· τονίζει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας και/ή οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην επιβολή των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στον καθορισμό της αξιοπρεπούς αμοιβής σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πρακτική των κρατών μελών και στην παροχή συμβουλών και καθοδήγησης στους εργοδότες· τονίζει ότι 28 κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση αριθ. 81 της ΔΟΕ περί επιθεωρήσεων εργασίας, και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλες της οι διατάξεις εφαρμόζονται· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη θέσπιση αποτελεσματικών και αποδοτικών επιθεωρήσεων εργασίας και να εκπονήσει σύσταση με βάση τη σύμβαση αριθ. 81 της ΔΟΕ περί επιθεωρήσεων εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των εργασιακών προτύπων και η προστασία των εργαζομένων, μεταξύ άλλων με διατάξεις σχετικά με τον χρόνο εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και να εξασφαλίσουν κατάλληλα επίπεδα στελέχωσης και πόρων των οργάνων ελέγχου τους (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιθεωρήσεων και/ή των επιθεωρήσεων εργασίας, των υπηρεσιών και των γραφείων σύνδεσης), συμπεριλαμβανομένης της διερμηνείας και μετάφρασης, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής· καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν τον συγκριτικό στόχο του ενός επιθεωρητή εργασίας για κάθε 10 000 εργαζομένους, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ, και να εξασφαλίσουν ότι οι επιθεωρητές είναι επαρκώς εξοπλισμένοι για την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και των υπηρεσιών·

4.  ζητεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών επιθεώρησης και την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να προληφθούν η κοινωνική απάτη, η εικονική αυτοαπασχόληση και η αδήλωτη εργασία, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σπουδαιότητα της προστασίας δεδομένων, και με σκοπό την υποχρεωτική συνεργασία και αλληλοβοήθεια μεταξύ των κρατών μελών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εσωτερικά προγράμματα επιμόρφωσης σε επίπεδο Ένωσης για τους επιθεωρητές, ώστε να εντοπίζονται νέες τεχνικές καταστρατήγησης των κανόνων και να οργανώνονται διασυνοριακοί έλεγχοι· αναγνωρίζει το έργο της Επιτροπής όσον αφορά τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αμοιβαίας εκμάθησης για επιθεωρητές εργασίας στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας και/ή των κοινωνικών εταίρων σε όλους τους πραγματικούς χώρους εργασίας και στους συναφείς τόπους διαβίωσης που παρέχονται από τον εργοδότη, όταν αυτό επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, και με τον δέοντα σεβασμό στην ιδιωτικότητα, δεδομένου ότι τούτο είναι προαπαιτούμενο προκειμένου να μπορούν να εκτελούν την εργασία τους και να ελέγχουν για περιστατικά κοινωνικού ντάμπινγκ· συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μετατροπής των έργων του Eurodetachement σε μια μόνιμη πλατφόρμα ανταλλαγής, κοινής εκπαίδευσης και συνεργασίας για επιθεωρητές εργασίας (και δημόσιους αξιωματούχους γραφείων σύνδεσης σχετικά με τους αποσπασμένους εργαζομένους) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του ελέγχου και της παρακολούθησης, μια πλατφόρμα που θα μπορούσε να περιληφθεί, ή να λειτουργεί σε συντονισμό, με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας·

5.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, όπου αρμόζει, ad hoc διμερείς ειδικές μονάδες και, όπου υπάρχει ανάγκη, μια πολυμερή ειδική μονάδα που να περιλαμβάνει τις εθνικές αρμόδιες αρχές και τις επιθεωρήσεις εργασίας, οι οποίες θα εκτελούν, με την επιφύλαξη της έγκρισης όλων των εμπλεκόμενων κρατών μελών, επιτόπιους διασυνοριακούς ελέγχους, σε συμφωνία με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών στα οποία διενεργούνται οι έλεγχοι, σε εικαζόμενες περιπτώσεις κοινωνικού ντάμπινγκ, εργασίας υπό παράνομες συνθήκες ή απάτης, και να εντοπίζονται οι εικονικές εταιρείες, τα ψευδή γραφεία εύρεσης εργασίας και οι καταχρήσεις των κανόνων που οδηγούν σε εκμετάλλευση των εργαζομένων· επισημαίνει ότι αυτές οι ειδικές μονάδες θα μπορούσαν να εργάζονται σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας και με την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας προκειμένου να περιορίζεται η σχετική δημοσιονομική επιβάρυνση, και ότι θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα δίκτυο εθνικών υπηρεσιών κοινωνικής επιθεώρησης, ώστε να προωθείται η ανταλλαγή πληροφοριών· εκφράζει επίσης την άποψη ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων είναι σημαντική για τον τερματισμό του κοινωνικού ντάμπινγκ και τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πιο αποτελεσματική υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων των κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για τις επιθεωρήσεις εργασίας, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές επιθεωρήσεις εργασίας· χαιρετίζει τη δρομολόγηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας και τους στόχους που έχει θεσπίσει με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας· ελπίζει ότι η πλατφόρμα αυτή θα βοηθήσει να ανιχνεύονται και να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις παραβίασης εργασιακών διατάξεων εθνικού και ενωσιακού δικαίου και διατάξεων της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών·

7.  τονίζει την ανάγκη να συμπληρωθεί η δράση κατά των παραβιάσεων των κοινωνικών δικαιωμάτων με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, προκειμένου να διασφαλισθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις·

8.  σημειώνει ότι η έλλειψη δήλωσης ή η παρατυπία στη δήλωση συγκαταλέγονται στις πιο συνήθεις μορφές καταστρατήγησης των κανόνων περί απόσπασης εργαζομένων· συνιστά, στις περιπτώσεις απόσπασης, να καταστεί υποχρεωτική σε όλα τα κράτη μέλη, η υποβολή δήλωσης το αργότερο όταν αρχίζει η παροχή των υπηρεσιών, και οι δηλώσεις αυτές να καταχωρούνται σε ευρωπαϊκό μητρώο, κάτι που θα έκανε ευκολότερη την ανεύρεσή τους, θα διευκόλυνε τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και θα περιόριζε τις τρέχουσες νομικές αβεβαιότητες που απορρέουν από τις διαφορές μεταξύ διαδικασιών και εγγράφων που υπάρχουν από τη μια χώρα στην άλλη·

9.  υπογραμμίζει ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, σε συνεννόηση με αυτές του κράτους αποστολής, πρέπει να μπορούν να ελέγχουν την αξιοπιστία του εντύπου Α1 σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα μιας απόσπασης· ζητεί από την ειδική διοικητική ομάδα εργασίας σχετικά με το έντυπο Α1 να εντείνει τις προσπάθειές της βελτιώνοντας την αξιοπιστία των εντύπων Α1 και να διερευνήσει τη δυνατότητα εποπτείας με συγκέντρωση των εντύπων Α1 σε ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (EESSI) να καταστεί πλήρως λειτουργική, να χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη και να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι η βελτιωμένη πρόσβαση σε πληροφορίες για εργαζόμενους, εργοδότες και επιθεωρητές εργασίας, για παράδειγμα μέσα από έναν ενιαίο εθνικό ιστότοπο, συνιστά βασικό εργαλείο στην καταπολέμηση της παραβίασης των κανόνων·

10.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη σύμβαση αριθ. 189 της ΔΟΕ για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κανονιστικό πλαίσιο ο οποίο θα επιτρέπει τη νόμιμη απασχόληση οικιακών βοηθών και προσωπικού φροντίδας, προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους εργοδότες και δίκαιοι όροι απασχόλησης, καθώς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, στους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκτιμήσουν τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλουν συστάσεις για βελτίωση σύμφωνα με τις τρέχουσες Συνθήκες (ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ), μεταξύ άλλων και σχετικά με την κατάλληλη κατάρτιση και ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων·

11.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο του κοινωνικού ντάμπινγκ σε ορισμένους τομείς, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών φροντίδας νοικοκυριού και προσώπων (ιδιαίτερα κατ’ οίκον)· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αξιολογήσουν όλες τις καταστάσεις στις οποίες οι γυναίκες αντιμετωπίζουν κοινωνικό και μισθολογικό ντάμπινγκ ή επιδίδονται σε αδήλωτη εργασία, καθώς και την υπάρχουσα συναφή ενωσιακή νομοθεσία·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την διακρατική και τοπική συνεργασία μεταξύ κρατικών φορέων, συνδικαλιστικών ενώσεων και ΜΚΟ προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολυσύνθετα, πολλές φορές, προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, και να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες εργασίας καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία που άπτονται της ποιότητας ζωής όπως η υγεία εν γένει, η κοινωνική ένταξη και η στέγαση·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία των διατάξεων της οδηγίας 2014/67/ΕΕ σχετικά με τη διασυνοριακή επιβολή χρηματικών διοικητικών κυρώσεων και/ή προστίμων που θα συμβάλουν στην εξάλειψη παραβιάσεων της νομοθεσίας· πιστεύει ότι οι αρχές πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναστολής της παροχής υπηρεσιών, σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης της νομοθεσίας σχετικά με την απόσπαση ή των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων· θεωρεί ότι το ύψος των προστίμων πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά και ότι πρέπει να βελτιωθεί η παροχή πληροφοριών για τις ΜΜΕ όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία για τις αποσπάσεις·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν σημαντικά την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τους αποσπασμένους εργαζομένους, προκειμένου να βελτιωθεί η επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας· υπενθυμίζει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα να δημιουργηθεί και, εάν αρμόζει, να προσφερθεί, μια ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης που δεν θα μπορεί να παραποιηθεί ή άλλο ηλεκτρονικό έγγραφο ενωσιακής κλίμακας, στο οποίο θα μπορούσαν να αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για τον έλεγχο της κατάστασης κοινωνικής ασφάλισης του κατόχου της βάσει της εργασιακής σχέσης του(23), καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τις περιόδους απόσπασης του εργαζομένου τηρώντας αυστηρά τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, ιδίως όταν γίνεται επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τούτο δεν πρέπει να περιορίζει ή να υπονομεύει με οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα των αρχών των χωρών υποδοχής και των κοινωνικών εταίρων να αξιολογούν και να διεξάγουν ελέγχους και επαληθεύσεις στο περιεχόμενο των δεδομένων μιας τέτοιας κάρτας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και την ισχύουσα πρακτική·

15.  ζητεί να καταρτισθεί ένας πανενωσιακός κατάλογος επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών εταιρειών, που είναι υπεύθυνες για σοβαρές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας, αφού τους έχει απευθυνθεί προηγούμενη προειδοποίηση, ο οποίος θα είναι στη διάθεση μόνο των αρμόδιων αρχών επιθεώρησης· ζητεί την απαγόρευση της πρόσβασης των επιχειρήσεων αυτών στις δημόσιες συμβάσεις, τις δημόσιες επιχορηγήσεις και τα κοινοτικά κονδύλια για μια καθορισμένη περίοδο·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργάζονται σε διασυνοριακή βάση σε σχέση με την παροχή πληροφοριών που αφορούν την επιβολή των κανόνων, να δίνουν στις αρχές παρακολούθησης καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα που καταγράφονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα των κρατών μελών και στο Ευρωπαϊκό Μητρώο για τις Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ERRU) και να ενοποιήσουν τον κατάλογο των παραβάσεων που οδηγούν στην απώλεια των εχέγγυων αξιοπιστίας των οδικών μεταφορέων, συμπεριλαμβάνοντας τη μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε συναφή νομοθεσία της ΕΕ· τονίζει ότι η ευθύνη για την παράβαση των κανόνων αυτών θα πρέπει να επιρρίπτεται σε εκείνους που δίδουν εντολές στους εργαζομένους·

II. Κάλυψη ρυθμιστικών κενών με στόχο την επιβολή της εθνικής και ευρωπαϊκής εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας και συνεκτίμηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης

17.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να εξαλείψει τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί στους υφιστάμενους κανόνες, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το κοινωνικό ντάμπινγκ και η κοινωνική και φορολογική απάτη·

18.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και την αποτελεσματικότητα της Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας όσον αφορά την καταπολέμηση του φαινομένου των εικονικών εταιρειών, γενικεύοντας την αρχή ότι κάθε εταιρεία πρέπει να έχει μια κεντρική εταιρική έδρα και εξασφαλίζοντας ότι σε περιπτώσεις ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με χρήση αποσπασμένων εργαζομένων κάθε εμπλεκόμενος πάροχος υπηρεσιών πρέπει να ασκεί μια «πραγματική δραστηριότητα» στο κράτος μέλος εγκατάστασης και κατά συνέπεια να αποτελεί πραγματική επιχείρηση· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να έχουν «πραγματική δραστηριότητα» στο κράτος μέλος προέλευσής τους ως αιτιολόγηση της απόσπασης εργαζομένων· υπενθυμίζει την απόρριψη της πρότασης οδηγίας σχετικά με τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς ορισμένες από τις προτεινόμενες διατάξεις θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη δημιουργία οντοτήτων αυτού του είδους, με πλασματικές κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, που δεν τηρούν τις συμβατικές και νομικές τους υποχρεώσεις και είναι υπεύθυνες για την απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να προτείνει την ανάπτυξη διαφανούς και προσβάσιμου μητρώου επιχειρήσεων όλων των εταιρειών της ΕΕ και την υποχρεωτική χρήση του συστήματος EESSI (ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης)·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει νέα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη ως προς την επίτευξη των αναγκαίων βελτιώσεων στις εθνικές φορολογικές διοικήσεις τους και στα συστήματα για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, όπως προτείνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής» (COM(2012)0722

20.  σημειώνει ότι η οδηγία 96/71/ΕΚ αναφέρεται μόνο στα άρθρα 64 και 74 ΣΛΕΕ τα οποία αφορούν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης, τη στιγμή που ένας από τους βασικούς στόχους της οδηγίας είναι η προστασία των εργαζομένων· υπενθυμίζει εξάλλου τη σημασία των άρθρων 151 και 153 ΣΛΕΕ που καθορίζουν ως στόχους της ΕΕ και των κρατών μελών της την προώθηση της εργασίας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, την προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου και την καταπολέμηση των αποκλεισμών·

21.  αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχουν οι μεγάλες αλυσίδες υπεργολαβίας· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν, σε διαβούλευση με τους σχετικούς κοινωνικούς εταίρους, μηχανισμούς «αλληλέγγυας ευθύνης» σε εθνικό επίπεδο οι οποίοι θα ισχύουν για εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς εργαζόμενους να ασκούν τα δικαιώματά τους· υπενθυμίζει ότι αυτή η δυνατότητα επιβεβαιώθηκε από την οδηγία 2014/67/ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει με προσοχή την εφαρμογή της υποχρέωσης που επιβάλλει στα κράτη μέλη η οδηγία αυτή σχετικά με τη λήψη μέτρων τα οποία θα διασφαλίζουν ότι στις αλυσίδες υπεργολαβίας του κλάδου των κατασκευών, αποσπασμένοι εργαζόμενοι μπορούν να θεωρούν υπεύθυνο για την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους τον εργολάβο του οποίου ο εργοδότης τους είναι άμεσος υπεργολάβος·

22.  επισημαίνει τα προβλήματα που συνδέονται με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την εφαρμογή της· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διευθετηθούν αυτά τα προβλήματα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν δίκαιες συνθήκες εργασίας, σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ίσοι όροι ανταγωνισμού για εταιρείες που λειτουργούν με αποσπάσεις και τοπικές εταιρείες στη χώρα υποδοχής, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ΜΜΕ· ζητεί την έγκαιρη συνεχιζόμενη εφαρμογή της οδηγίας 2014/67/ΕΕ· παρατηρεί την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ ώστε να εισαχθεί περιορισμός στις περιόδους απόσπασης, να εισαχθούν διατάξεις για τις αμοιβές και να ορισθούν οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η απαγόρευση κάθε διάκρισης με βάση την εθνικότητα, όπως κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ από την εποχή των ιδρυτικών Συνθηκών· επιμένει ότι οι διατάξεις για την απόσπαση εργαζομένων πρέπει να είναι σαφείς, αναλογικοί και αιτιολογημένοι· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η συμμόρφωση με τις συλλογικές συμβάσεις και τα συστήματα βιομηχανικών σχέσεων της χώρας υποδοχής·

Μετακινούμενοι εργαζόμενοι: καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ στον τομέα των μεταφορών

23.  ζητεί την εντατικοποίηση των ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές· ζητεί τη βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης και την έγκαιρη εισαγωγή ευφυών ταχογράφων για επαγγελματική χρήση, με σκοπό να διασφαλισθεί η σωστή, αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από τα κράτη μέλη χωρίς να δημιουργούνται περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δημιουργία «ηλεκτρονικού και ολοκληρωμένου αρχείου επιχειρήσεων» για όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με κοινοτική άδεια με στόχο τη συγκέντρωση όλων των συναφών δεδομένων σχετικά με τον μεταφορέα, το όχημα και τον οδηγό τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια οδικών ελέγχων·

24.  ζητεί εντατικοποίηση των ελέγχων σε σχέση με την τήρηση των ωραρίων εργασίας, του χρόνου διαθεσιμότητας, του χρόνου οδήγησης και των περιόδων ανάπαυσης σε όλους τους συναφείς τομείς, όπως για παράδειγμα στις κατασκευές, στην εστίαση, στην ιατρική, στις μεταφορές, καθώς και την επακόλουθη επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων·

25.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οδικών Μεταφορών προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και να προωθήσει την τυποποίηση και την συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών όσον αφορά της οδικές μεταφορές·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να συντονίσει και να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές μεταξύ των εθνικών αρχών, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και άλλων προσπαθειών για την υποστήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης· επισημαίνει ότι η επιβολή της νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στενότερη συνεργασία με την Euro Contrôle Route και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Οργάνων της Τροχαίας (TISPOL) με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές της ΕΕ διασφαλίζοντας την ισότιμη και κατάλληλη εφαρμογή της·

27.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει συλλογικά για τους μετακινούμενους εργαζόμενους του τομέα των οδικών μεταφορών το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 (Ρώμη Ι), όπως ερμηνεύτηκε στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Koelzsch (απόφαση C-29/10 του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 15ης Μαρτίου 2011)·

28.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι σχετικές διατάξεις έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται διάκριση μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων προκειμένου να καταπολεμηθεί η εικονική αυτοαπασχόληση και καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένες συστάσεις με βάση τους δείκτες ύπαρξης σχέσης εργασίας σύμφωνα με τη σύσταση R198 της ΔΟΕ σχετικά με τις σχέσεις εργασίας, χωρίς παράλληλα να εισάγονται διακρίσεις εναντίον πραγματικά αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων με μικρό αριθμό πελατών· υπογραμμίζει την ανάγκη να παρακολουθείται το καθεστώς απασχόλησης εργαζομένων όπως οι χειριστές αεροσκαφών και οι μηχανοδηγοί και η σχέση εργασίας τους για τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται· υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα της εικονικής αυτοαπασχόλησης έχει σημαντικές συνέπειες όσον αφορά την κοινωνική προστασία των εργαζομένων και την ασφάλεια, ενώ θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στον θεμιτό ανταγωνισμό·

29.  απορρίπτει οποιαδήποτε περαιτέρω ελευθέρωση των ενδομεταφορών μέχρις ότου ενισχυθεί η εφαρμογή του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει βελτιωμένους κανόνες για τη διασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής και τη διευκόλυνση των ελέγχων· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία σχετικά με τις συνδυασμένες μεταφορές (92/106/ΕΟΚ)(24), προκειμένου να καταπολεμήσει τις αθέμιτες πρακτικές, και ζητεί περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την κοινωνική νομοθεσία στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών·

30.  ζητεί από εκείνα τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν σύστημα διοδίων να παρέχουν στις ελεγκτικές αρχές πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τα διόδια με σκοπό την αξιολόγησή τους, ώστε με τον τρόπο αυτό να καθίσταται εφικτός μεταξύ άλλων ο καλύτερος έλεγχος των ενδομεταφορών·

31.  συνιστά, σε περιπτώσεις εξαγοράς ή μεταβίβασης της κυριότητας των εταιρειών, να διατυπώνονται με σαφήνεια οι απαιτήσεις εκείνες που δεν παραβλέπονται αλλά διατηρούνται στις νέες συμβάσεις, κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ(25), σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων·

32.  ζητεί τη βελτίωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 προκειμένου να διασφαλιστεί η δεσμευτική εφαρμογή του εθνικού εργατικού δικαίου για τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν επιχειρησιακές βάσεις στην ΕΕ και να βελτιωθεί ο ορισμός και η έννοια του όρου «κύριος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», και επίσης, στο πλαίσιο του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και εργατικής νομοθεσίας, ζητεί την εναρμόνιση του ορισμού «έδρα βάσης» για τα μέλη του πληρώματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 83/2014(26) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 465/2012(27)·

33.  καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αναφορικά με τον κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και άλλη συναφή νομοθεσία, να υποστηρίξουν ως πρότυπο τη σχέση άμεσης απασχόλησης και να περιορίσουν τη χρήση άτυπων σχέσεων απασχόλησης·

34.  ζητεί να προστατευτούν τα κοινωνικά δικαιώματα του προσωπικού των αεροπορικών εταιρειών και του πληρώματος θαλάμου επιβατών·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τη νομοθεσία τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλες οι συμβάσεις στον αεροπορικό τομέα προσφέρουν ποιοτική απασχόληση και καλές συνθήκες εργασίας· εκτιμά ότι οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας συνιστούν παράγοντα που επιτείνει τους κινδύνους για την ασφάλεια· υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν πρέπει να αποτελεί αντίτιμο για το «ξεπούλημα» των κοινωνικών διασφαλίσεων των εργαζομένων και της ποιότητας των υπηρεσιών·

36.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της Στρατηγικής για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου 2015, δεδομένου ότι η ποιοτική απασχόληση και οι καλές συνθήκες εργασίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας τόσο των επιβατών όσο και του προσωπικού· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ανάγκη για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγχουν και να εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της εθνικής κοινωνικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμφωνιών για τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν επιχειρησιακές βάσεις στην επικράτεια της ΕΕ· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη σύνδεση μεταξύ των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και της ποιότητας υπηρεσιών καθώς και της ασφάλειας· αναγνωρίζει τη σημασία θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης για το προσωπικό συντήρησης στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 περί της προστασίας από τις πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζημία στους κοινοτικούς αερομεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(28), και να αναλύσει τις αιτίες της μη εφαρμογής της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τους κανόνες τους σχετικά με την αρχική εκπαίδευση και την χορήγηση άδειας πληρώματος αεροσκάφους με στόχο να εξαλειφθούν οι αδυναμίες οι οποίες οδηγούν στην εκμετάλλευση των χειριστών αεροσκάφους, όπως είναι οι συμβάσεις «pay to fly»·

37.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα μιας επιπρόσθετης πρότασης σε σχέση με τις εφαρμόσιμες συνθήκες εργασίας στις θαλάσσιες μεταφορές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα πληρώματα των πλοίων·

38.  θεωρεί ότι, στον ναυτιλιακό τομέα, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν μέτρα που ενθαρρύνουν την πρόσληψη και διατήρηση έμπειρων ναυτικών με έδρα την Ευρώπη·

Πρόβλεψη των προκλήσεων που συνδέονται με την ψηφιοποίηση της οικονομίας

39.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να συνδεθεί η ανάπτυξη της ψηφιακής και συνεργατικής οικονομίας με την προστασία των εργαζομένων σε αυτόν τον νέο τομέα, όπου οι πιο ευέλικτες εργασιακές πρακτικές ενδέχεται να οδηγήσουν σε μορφές απασχόλησης με χαμηλότερα πρότυπα σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τα ωράρια εργασίας, τον τόπο εργασίας, τη συμμετοχή των εργαζομένων και την προστασία της απασχόλησης· υπογραμμίζει ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις πρέπει να έχουν εφαρμογή στο πλαίσιο αυτών των νέων μορφών απασχόλησης, σύμφωνα με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τις εθνικές πρακτικές· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους στην ψηφιακή και συνεργατική οικονομία, και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αξιολογήσουν ταχέως τις ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον τομέα αυτόν και, εάν είναι απαραίτητο, να επεξεργαστεί προτάσεις για τη ρύθμιση της ψηφιακής και συνεργατικής οικονομίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

40.  επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση έχει αποφασιστικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας· υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση μπορεί αφενός να δημιουργήσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες θέσεις εργασίας, κυρίως για τους εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης αλλά και για τους ανειδίκευτους, αφετέρου όμως μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μη ασφαλείς μορφές απασχόλησης· τονίζει ότι η κοινωνική διάσταση πρέπει να ληφθεί υπόψη στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το σχετικό δυναμικό απασχόλησης και ανάπτυξης και παράλληλα να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει ένα κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο πλαίσιο για την ψηφιακή ενιαία αγορά· εκτιμά ότι τα υφιστάμενα συστήματα κοινωνικής προστασίας πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των εργαζομένων της ψηφιακής και συνεργατικής οικονομίας ώστε να διασφαλίζεται κατάλληλη κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους αυτούς·

41.  υπενθυμίζει ότι σε ορισμένους οικονομικούς κλάδους, όπως η γεωργία, οι ώρες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με τους εποχιακούς περιορισμούς·

III. Προς μια κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω

42.  υπογραμμίζει την υπεροχή των θεμελιωδών δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τον κοινωνικό διάλογο, ο οποίος είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη συνθηκών εργασίας υψηλού επιπέδου· υπογραμμίζει ότι το εργατικό δίκαιο και τα υψηλά κοινωνικά πρότυπα έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επανεξισορρόπηση των οικονομιών, στην υποστήριξη των εισοδημάτων και στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ικανότητες· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα κείμενα ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής πρέπει να σέβονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, να συμμορφώνονται με τις συλλογικές συμβάσεις και να υποστηρίζουν την ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων·

43.  καλεί την Επιτροπή να λάβει ειδικά μέτρα για την παροχή βοήθειας σε γυναίκες που υφίστανται κοινωνικό ντάμπινγκ, εστιάζοντας όλες τις γενικές πολιτικές και μέτρα στην επίτευξη της ισότητας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον συνεχιζόμενο διαχωρισμό στην αγορά εργασίας και την ανισότητα στις συμβάσεις εργασίας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται μέσα από τη σημαντική και σταθερή μισθολογική διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών·

44.  υπογραμμίζει ότι η ανισότητα στην Ευρώπη βαθαίνει υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά τη φτώχεια και την απασχόληση·

45.  υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας, εντός του εδάφους της Ένωσης και/ή της ζώνης του ευρώ, οικονομικών, φορολογικών και κοινωνικών μηχανισμών που θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των πολιτών της ΕΕ μέσα από τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών· παροτρύνει, επιπλέον, την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη απόψεις σε ζητήματα κοινωνικής υφής ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων μέσω της σύγκλισης·

46.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να συγκροτήσει έναν πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στο άρθρο 151 της ΣΛΕΕ· υπογραμμίζει ότι ο καθορισμός κριτηρίων σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων εθνικών κοινωνικών συστημάτων δεν θα μπορούσε να αποτελέσει αυτόν τον πυλώνα, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει μόνο ως προκαταρκτικό αναλυτικό πλαίσιο· υπογραμμίζει ότι η θέσπιση ενός πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων δεν πρέπει να οδηγήσει στην υποβάθμιση των υφιστάμενων εργασιακών και κοινωνικών κανόνων·

47.  παρατηρεί τα διαφορετικά επίπεδα των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων και εργοδοτών στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των διαφορών αυτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

48.  θεωρεί ότι οι μισθοί που επιτρέπουν στους εργαζομένους να ζουν αξιοπρεπώς είναι σημαντικοί για την κοινωνική συνοχή και για τη διατήρηση μιας παραγωγικής οικονομίας· ζητεί τον σεβασμό και την προώθηση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων· συνιστά επίσης τη θέσπιση ελάχιστων μισθολογικών ορίων υπό μορφή κατώτατου εθνικού μισθού, όπου αρμόζει, με τον δέοντα σεβασμό στις πρακτικές κάθε κράτους μέλους και ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο να επιτευχθεί σταδιακά το 60% τουλάχιστον του αντίστοιχου εθνικού μέσου μισθού, ει δυνατόν, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι υπερβολικές μισθολογικές ανισότητες, να υποστηριχθεί η συνολική ζήτηση και η οικονομική ανάκαμψη και να βοηθηθεί η κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω·

49.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δυνητική αξία των αυτόματων σταθεροποιητών· τονίζει την ανάγκη να συμπληρωθούν αυτοί οι σταθεροποιητές με αποτελεσματικές πολιτικές για την απασχόληση, οι οποίες θα αποσκοπούν πρωτίστως στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

50.  καλεί την Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, να εξετάσουν την ανάγκη ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστούν διάφορες πτυχές της υπεργολαβίας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της αλληλέγγυας ευθύνης στην αλυσίδα της υπεργολαβίας·

51.  τονίζει ότι όλοι οι υπεργολάβοι, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης που αποστέλλουν κυρίως γυναίκες σε άλλα κράτη μέλη για σκοπούς οικιακής εργασίας και κατ’ οίκον φροντίδας, πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για μη καταβληθείσες αμοιβές, για τις κοινωνικές εισφορές, την ασφαλιστική κάλυψη ατυχημάτων και για την τήρηση των διατάξεων περί ασθενείας και εργατικού ατυχήματος· τονίζει ότι οι υπεργολάβοι πρέπει επίσης να μπορούν να βοηθούν τους εργαζομένους σε περίπτωση κακομεταχείρισης και κακοποίησης από τους πελάτες, καθώς και σχετικά με τον επαναπατρισμό·

52.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να συγκροτήσει έναν μηχανισμό βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερη υποχρέωση πρόνοιας και θα μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνες, τόσο σε σχέση με τις θυγατρικές τους όσο και σε σχέση με τους υπεργολάβους τους που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε τρίτη χώρα, προκειμένου να προλαμβάνονται φαινόμενα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφθοράς, σοβαρής σωματικής ή περιβαλλοντικής βλάβης και παραβίασης των συμβάσεων της ΔΟΕ·

53.  θεωρεί ότι η οδηγία 96/71/ΕΚ και οι διατάξεις περί συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να έχουν εφαρμογή στην απασχόληση αποσπασμένων εργαζομένων από τρίτες χώρες, με βάση τη ρύθμιση Mode 4 (Τρόπος 4) του ΠΟΕ και στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο ευνοϊκότερης μεταχείρισης επιχειρήσεων και εργαζομένων από τρίτες χώρες σε σύγκριση με επιχειρήσεις και εργαζομένους των κρατών μελών·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις συστάσεις του παρόντος ψηφίσματος·

55.  υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11.
(3) ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.
(4) ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6.
(6) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72.
(7) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51.
(8) ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1.
(9) ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35.
(10) ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3.
(11) ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7.
(12) ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 33.
(13) ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 30.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0012.
(15) ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 12..
(16) http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-workers-in-the-european-union
(17) https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary
(18) Άρθρο 31 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του».
(19) ΕΕ:C:2007:809.
(20) Βλ. κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0252.
(21) Βλ.: Βλέπε Pacolet, Jozef, and De Wispelaere, Frederic, ‘Posting of workers: Report on A1 portable documents issued in 2012 and 2013’, σελ. 15. Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT, το σύνολο του εργατικού δυναμικού της ΕΕ το 2013 ανερχόταν σε 243,2 εκατ. άτομα (Labour force survey overview 2013 (Έρευνα εργατικού δυναμικού για το 2013), Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Labour_force_survey_overview_2013).
(22) https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf
(23) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0012).
(24) Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38).
(25) Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16).
(26) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 83/2014 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 28 της 31.1.2014, σ. 17).
(27) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 465/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (ΕΕ L 149 της 8.6.2012, σ. 4).
(28) ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου