Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2816(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0974/2016

Внесени текстове :

B8-0974/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/09/2016 - 9.9
CRE 14/09/2016 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0347

Приети текстове
PDF 466kWORD 51k
Сряда, 14 септември 2016 г. - Страсбург
Представяне на възражения срещу делегиран акт: основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти
P8_TA(2016)0347B8-0974/2016

Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2016 г. относно Делегиран регламент на Комисията от 30 юни 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи; (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегирания регламент на Комисията (C(2016)03999) („делегиран регламент“),

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) и по-специално член 8, параграф 5, член 10, параграф 2 и член 13, параграф 5 от него,

—  като взе предвид член 13 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията, и от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията,

—  като взе предвид проекта на регулаторен технически стандарт (РТС), представен на 6 април 2016 г. от Съвместния комитет на европейските надзорни органи съгласно членове 10 и 56 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010,

—  като взе предвид писмото, представено на Комисията и изпратено от председателя на комисията по икономически и парични въпроси до Комисията на 30 юни 2016 г. и писмото, изпратено от председателя на комисията по икономически и парични въпроси на 12 юли 2016 г.,

—  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 3 от Правилника за дейността,

А.  като има предвид, че е от съществено значение информацията за потребителите по отношение на инвестиционните продукти да бъде съпоставима, за да се насърчават еднакви условия на конкуренция на пазара, независимо от вида на финансовия посредник, който ги емитира или предоставя на пазара;

Б.  като има предвид, че за инвеститорите би било подвеждащо да се премахне кредитния риск при изчисляването на рисковата категория на застрахователните продукти;

В.  като има предвид, че третирането на продукти, предлагащи няколко възможности, все още се нуждае от изясняване, по-специално във връзка с изричното освобождаване за фондовете на ПКИПЦК съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014;

Г.  като има предвид, че делегираният акт, приет от Комисията, съдържа слабости в методологията за изчисляване на сценарии за бъдещите резултати и следователно не отговаря на изискването по Регламент (ЕС) № 1286/2014 да предоставя информация, която е „точна, коректна, ясна и да не е подвеждаща“, и по-специално по отношение на някои ПИПДОЗИП, дори при неблагоприятен сценарий, и дори за продукти, които редовно са водили до загуби за препоръчителния минимален срок за държане, не показва, че инвеститорите могат да загубят пари;

Д.  като има предвид, че липсата на подробни насоки в делегирания регламент относно „предупреждението относно разбирането“ създава сериозен риск от непоследователно прилагане на този елемент в основния информационен документ в рамките на единния пазар;

Е.  като има предвид, че Парламентът продължава да счита, че по-нататъшното стандартизиране на случаите, в които следва да се използва предупреждението за разбиране, следва да бъде въведено като допълнителен мандат за РТС;

Ж.  като има предвид, че ако това не се промени, съществува риск установените в настоящия делегиран регламент правила да противоречат на духа и целта на законодателство, което има за цел да даде ясна, сравнима, разбираема и неподвеждаща информация относно ПИПДОЗИП на инвеститори на дребно;

З.  като има предвид, че в писмото от 30 юни 2016 г., изпратено до Комисията от председателя на комисията по икономически и парични въпроси, преговарящият екип на Парламента поиска от Комисията да прецени дали прилагането на Регламент (ЕС) № 1286/2014 следва да бъде отложено;

1.  Възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

3.  Отправя искане към Комисията да представи нов делегиран акт, който да взема предвид горепосочените опасения;

4.  Призовава Комисията да обмисли предложение за отлагане на датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 1286/2014, без да променя някоя от другите разпоредби от ниво 1, с цел да се гарантира правилното прилагане на изискванията, установени в регламента и в делегирания регламент, и за да се избегне прилагането на ниво 1 без РТС предварително да е влязъл в сила;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност