Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2816(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0974/2016

Předložené texty :

B8-0974/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/09/2016 - 9.9
CRE 14/09/2016 - 9.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0347

Přijaté texty
PDF 325kWORD 66k
Středa, 14. září 2016 - Štrasburk
Námitka k aktu v přenesené pravomoci: sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou
P8_TA(2016)0347B8-0974/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2016 o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2016)03999) (dále jen „nařízení v přenesené pravomoci“),

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, a zejména na čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 5 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), kterým se mění rozhodnutí č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutí Komise 2009/78/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), kterým se upravuje rozhodnutí č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutí Komise 2009/79/ES, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), kterým se mění rozhodnutí č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutí Komise 2009/77/ES,

–  s ohledem na návrh regulačních technických norem předložený dne 6. dubna 2016 Společným výborem evropských orgánů dohledu podle článků 10 a 56 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010,

–  s ohledem na dopis, který Komisi předem oznámil a dne 30. června 2016 zaslal předseda Hospodářského a měnového výboru, a na dopis, který předseda Hospodářského a měnového výboru zaslal dne 12. července 2016,

–  s ohledem na návrh usnesení Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že informace pro spotřebitele o investičních produktech musí být srovnatelné, aby se podpořily rovné podmínky na trhu bez ohledu na to, jaký finanční zprostředkovatel tyto produkty vytváří či nabízí;

B.  vzhledem k tomu, že odstranění úvěrového rizika z kategorizace výpočtu rizika pojistných produktů by bylo pro investory zavádějící;

C.  vzhledem k tomu, že je stále nutné zpřesnit právní úpravu produktů s možností volby, zejména v souvislosti s výslovnou výjimkou udělenou podle nařízení (EU) č. 1286/2014 fondům SKIPCP;

D.  vzhledem k tomu, že akt v přenesené pravomoci, který Komise přijala, obsahuje nedostatky v metodě výpočtu scénářů budoucí výkonnosti, a tím pádem nesplňuje požadavek stanovený v nařízení (EU) č. 1286/2014 na poskytování informací, které musí být „přesné, pravdivé a jasné“ a nesmí uvádět investory v omyl, a především u některých produktů s investiční složkou neukazuje (dokonce ani v nepříznivém scénáři, ani u produktů, které během doporučené minimální doby držení pravidelně vedou ke ztrátám), že investoři mohou o své peníze přijít;

E.  vzhledem k tomu, že v nařízení v přenesené pravomoci chybí podrobné pokyny týkající se upozornění ohledně srozumitelnosti, což vážně ohrožuje konzistentní uplatňování tohoto prvku ve sdělení klíčových informací v rámci celého jednotného trhu;

F.  vhledem k tomu, že Parlament nadále zastává názor, že do regulačních technických norem by se měl začlenit dodatečný mandát pro vypracování normy ohledně toho, kdy zmíněné upozornění uvádět;

G.  vzhledem k tomu, že pokud se nařízení v přenesené pravomoci nezmění, pravidla v něm uvedená by mohla odporovat duchu a cílům právní úpravy, tj. poskytovat retailovým investorům jasné, srovnatelné, srozumitelné a nezavádějící informace o produktech s investiční složkou;

H.  vzhledem k tomu, že v dopise, který předseda Hospodářského a měnového výboru zaslal Komisi dne 30. června 2016, požádal vyjednávací tým Parlamentu, aby Komise zvážila, zda by se provádění nařízení (EU) č. 1286/2014 nemělo oddálit;

1.  vyslovuje námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval o tom, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3.  vyzývá Komisi, aby předložila nový akt v přenesené pravomoci, který zohlední výše uvedené obavy;

4.  vyzývá Komisi, aby zvážila návrh na oddálení data použitelnosti nařízení (EU) č. 1286/2014, aniž by tím bylo změněno jakékoliv ustanovení úrovně 1, s cílem zajistit, že požadavky stanovené v tomto nařízení a v nařízení v přenesené pravomoci budou hladce splněny a že úrovně 1 se nevyužije, dokud nevstoupí v platnost regulační technické normy;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.

Právní upozornění - Ochrana soukromí