Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2816(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0974/2016

Ingivna texter :

B8-0974/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2016 - 9.9
CRE 14/09/2016 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0347

Antagna texter
PDF 244kWORD 43k
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg
Invändning mot en delegerad akt: Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter
P8_TA(2016)0347B8-0974/2016

Europaparlamentets resolution av den 14 september 2016 om kommissionens delegerade förordning av den 30 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2016)03999) (nedan kallad den delegerade förordningen),

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), särskilt artiklarna 8.5, 10.2 och 13.5,

–  med beaktande av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG och med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG,

–  med beaktande av utkastet till den tekniska standarden för tillsyn, som lades fram den 6 april 2016 av den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna enligt artiklarna 10 och 56 i Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010,

–  med beaktande av den skrivelse som meddelades kommissionen, och som sändes av ordföranden för utskottet för ekonomi och valutafrågor till kommissionen den 30 juni 2016, och den skrivelse som sändes av ordföranden för utskottet för ekonomi och valutafrågor den 12 juli 2016,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det är mycket viktigt att konsumentinformationen om investeringsprodukter är jämförbar för att främja lika villkor på marknaden oavsett vilka slags finansiella mellanhänder det är som utvecklar eller marknadsför dessa produkter.

B.  Det skulle vara missvisande för investerare att avlägsna kreditrisken vid beräkningen av riskklassificering för försäkringsprodukter.

C.  Behandlingen av produkter med flera möjligheter bör ännu preciseras, särskilt när det gäller den uttryckliga befrielse som beviljats fondföretag enligt förordning (EU) nr 1286/2014.

D.  Den delegerade akten i den form som den antogs av kommissionen innehåller felaktigheter i metoden för beräkning av framtida resultatscenarier och uppfyller därför inte kravet enligt förordning (EU) nr 1286/2014 att tillhandahålla information som är ”korrekt, opartisk, tydlig och inte vilseleder” och särskilt, i fråga om vissa Priip-produkter, visar informationen inte ens i ett negativt scenario, och inte ens för produkter som regelbundet har resulterat i förluster under den rekommenderade kortaste innehavstiden, att investerare skulle kunna förlora pengar.

E.  Den delegerade förordningen innehåller ingen detaljerad information om ”varningsmeddelandet”, och detta medför en allvarlig risk för att detta avsnitt i faktabladet tillämpas inkonsekvent på den inre marknaden.

F.  Parlamentet anser fortfarande att en ökad standardisering av när varningsmeddelandet ska användas bör införas som ett tillägg till de tekniska standarderna för tillsyn.

G.  Om den delegerade förordningen inte ändras finns det en risk för att bestämmelserna i den delegerade förordningen står i strid med lagstiftningens anda och syfte, som är att erbjuda tydlig, jämförbar, begriplig och icke vilseledande information om Priip-produkter för icke-professionella investerare.

H.  I den skrivelse av den 30 juni 2016 som ordföranden för utskottet för ekonomi och valutafrågor översände till kommissionen bad parlamentets förhandlingsgrupp kommissionen att bedöma huruvida genomförandet av förordning (EU) nr 1286/2014 borde skjutas upp.

1.  Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny delegerad akt där hänsyn tas till ovan nämnda farhågor.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga ett förslag som skjuter upp den dag då förordning (EU) nr 1286/2014 börjar tillämpas utan att ändra någon annan nivå 1-bestämmelse för att säkerställa ett smidigt genomförande av de skyldigheter som fastställs i förordningen och i den delegerade förordningen, och undvika tillämpningen av nivå 1 innan de tekniska standarderna för tillsyn har trätt i kraft.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy