Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 453kWORD 48k
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург
Назначаване на нов член на Комисията
P8_TA(2016)0348

Решение на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. за одобряване на назначаването на Джулиан Кинг за член на Комисията (C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 246, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид точка 6 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(1),

—  като взе предвид оставката на г-н Джонатан Хил като член на Комисията, подадена на 25 юни 2016 г.,

—  като взе предвид писмото на Съвета от 15 юли 2016 г., с което Съветът се консултира с Парламента относно решението за назначаване на г-н Джулиан Кинг за член на Комисията, което следва да бъде взето по общо съгласие с председателя на Комисията (C8-0339/2016),

—  като взе предвид изслушването на г-н Джулиан Кинг на 12 септември 2016 г., пред комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, и като взе предвид декларацията за оценка, изготвена от тези комисии,

—  като взе предвид член 118 от своя правилник и приложение ХVІ към него,

1.  Одобрява назначаването на г-н Джулиан Кинг за член на Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

Правна информация - Политика за поверителност