Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 151kWORD 39k
Torsdag den 15. september 2016 - Strasbourg
Udnævnelse af en ny kommissær
P8_TA(2016)0348

Europa-Parlamentets afgørelse af 15. september 2016 om godkendelse af udnævnelsen af Julian King til medlem af Kommissionen (C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 246, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til punkt 6 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(1),

–  der henviser til Jonathan Hills fratræden som medlem af Kommissionen, der fandt sted den 25. juni 2016,

–  der henviser til Rådets skrivelse af 15. juli 2016, hvorved Rådet hørte Parlamentet vedrørende en afgørelse, der skal træffes ved fælles overenskomst med formanden for Kommissionen, om udnævnelse af Julian King til medlem af Kommissionen (C8-0339/2016),

–  der henviser til høringen den 12. september 2016 af Julian King ved Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, og til den evalueringsudtalelse, som er udarbejdet efter den mundtlige høring;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 118 og bilag XVI hertil,

1.  godkender udnævnelsen af Julian King til medlem af Kommissionen;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik