Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 386kWORD 64k
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Διορισμός νέου Επιτρόπου
P8_TA(2016)0348

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 για την έγκριση του διορισμού του κ. Julian King ως Επιτρόπου (C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 246 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη το σημείο 6 της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη την υποβληθείσα στις 25 Ιουνίου 2016 παραίτηση του κ. Jonathan Hill από τη θέση του Επιτρόπου,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2016 με την οποία το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με απόφαση, η οποία θα πρέπει να ληφθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για το διορισμό του κ. Julian King ως Επιτρόπου (C8-0339/2016),

–  έχοντας υπόψη την πραγματοποιηθείσα στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 ακρόαση του κ. Julian King ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και τη δήλωση αξιολόγησης που συνέταξε η λόγω επιτροπή κατόπιν της ακρόασης αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 118 και το παράρτημα XVI του Κανονισμού του,

1.  εγκρίνει τον διορισμό του κ. Julian King ως Επιτρόπου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου