Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 150kWORD 41k
Donderdag 15 september 2016 - Straatsburg
Benoeming van een nieuwe commissaris
P8_TA(2016)0348

Besluit van het Europees Parlement van 15 september 2016 houdende goedkeuring van de benoeming van Julian King als lid van de Commissie (C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 246, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien punt 6 van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie(1),

–  gezien het feit dat Jonathan Hill op 25 juni 2016 als lid van de Commissie is teruggetreden,

–  gezien de brief van de Raad van 15 juli 2016 waarbij de Raad het Parlement heeft geraadpleegd over een besluit tot benoeming van Julian King als lid van de Commissie, dat in onderlinge overeenstemming moet worden genomen met de voorzitter van de Commissie (C8-0339/2016),

–  gezien de hoorzitting met Julian King op 12 september 2016, die is geleid door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, en de na die hoorzitting opgestelde evaluatieverklaring,

–  gezien artikel 118 van en bijlage XVI bij zijn Reglement,

1.  hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van Julian King als lid van de Commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten.

(1) PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.

Juridische mededeling - Privacybeleid