Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 242kWORD 57k
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg
Vymenovanie nového člena Komisie
P8_TA(2016)0348

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o schválení vymenovania pána Juliana Kinga za člena Komisie (C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 246 druhý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na bod 6 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(1),

–  so zreteľom na odstúpenie pána Jonathana Hilla z funkcie člena Komisie, ktoré bolo predložené 25. júna 2016,

–  so zreteľom na list Rady z 15. júla 2016, ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom rozhodnutie, ktoré sa má prijať po spoločnej dohode s predsedom Komisie ohľadom vymenovania pána Juliana Kinga za člena Komisie (C8-0339/2016),

–  so zreteľom na vypočutie pána Juliana Kinga dňa 12. septembra 2016, ktoré viedol Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, a na hodnotiace vyhlásenie vypracované po tomto vypočutí,

–  so zreteľom na článok 118 a prílohu XVI rokovacieho poriadku,

1.  schvaľuje vymenovanie pána Juliana Kinga za člena Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia