Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2880(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0990/2016

Forhandlinger :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Afstemninger :

PV 15/09/2016 - 11.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0349

Vedtagne tekster
PDF 173kWORD 52k
Torsdag den 15. september 2016 - Strasbourg
Filippinerne
P8_TA(2016)0349RC-B8-0990/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2016 om Filippinerne (2016/2880(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Filippinerne, navnlig beslutningen af 8. juni 2016(1) om rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinerne, af 14. juni 2012(2) og af 21. januar 2010(3),

–  der henviser til erklæringen af 3. september 2016 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om angrebet i Davao,

–  der henviser til de diplomatiske forbindelser mellem Filippinerne og EU (dengang Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF)), som blev etableret den 12. maj 1964 med udnævnelsen af Filippinernes ambassadør til EØF,

–  der henviser til Filippinernes status som stiftende medlem af Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) efter undertegnelsen af Bangkokerklæringen den 8. august 1967,

–  der henviser til udkast til rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side,

–  der henviser til den erklæring, som FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, fremsatte den 8. juni 2016 vedrørende den tilsyneladende godkendelse af udenretslige henrettelser,

–  der henviser til erklæringen af 3. august 2016 fra den administrerende direktør for FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet (UNODC) om situationen i Filippinerne,

–  der henviser til den erklæring om Filippinerne af 4. september 2016, der tilskrives talsmanden for FN's generalsekretær,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring til pressen af 4. september 2016 om terrorangrebet i Filippinerne,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Filippinerne og EU har langvarige diplomatiske, økonomiske, kulturelle og politiske forbindelser;

B.  der henviser til, at demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder og dialog med civilsamfundsorganisationer altid har udgjort en vigtig del af de bilaterale forhandlinger mellem EU og Filippinerne;

C.  der henviser til de enorme udfordringer, der venter den nyligt valgte regering i Filippinerne for så vidt angår bekæmpelsen af ulighed og korruption og med hensyn til at lede fredsprocessen i landet;

D.  der henviser til, at den ulovlige narkotikahandel i Filippinerne stadig giver anledning til alvorlig bekymring på såvel nationalt som på internationalt plan; der henviser til, at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), landets ledende myndighed på narkotikaområdet, ifølge den årlige rapport fra det amerikanske udenrigsministerium til kongressen, rapporterede, at 8 629 landsbyer eller barangays (ca. 20 % af landets landsbyer) indberettede narkotikarelaterede forbrydelser, og der henviser til, at Filippinerne anses for at have den højeste udnyttelsesrate for metamfetamin i Østasien;

E.  der henviser til, at et af de centrale elementer i Rodrigo Dutertes præsidentkampagne var et tilsagn om at sætte en stopper for alle niveauer af narkotikarelateret kriminalitet i hele landet; der henviser til, at præsident Duterte under sin valgkamp og i løbet af de første dage i embedet gentagne gange indtrængende opfordrede de retshåndhævende myndigheder og offentligheden til at dræbe personer mistænkt for ulovlig handel med narkotika, som ikke har overgivet sig selv, samt stofmisbrugere;

F.  der henviser til, at præsident Duterte offentligt erklærede, at han ikke ville forfølge de retshåndhævelsespersoner og de borgere, der har dræbt narkotikahandlere, som har modsat sig anholdelse;

G.  der henviser til, at tal fra det filippinske politi viser, at politiet i perioden fra den 1. juli til den 4. september 2016 har dræbt flere end 1 000 formodede narkopushere og stofmisbrugere, og der henviser til, at politiets statistikker desuden tilskriver ukendte bevæbnede mænd drabene på mere end 1 000 påståede narkotikahandlere og stofmisbrugere i de sidste to måneder; der henviser til, at Al Jazeera har oplyst, at mere end 15 000 narkotikarelaterede mistænkte er blevet arresteret, hovedsagelig på grundlag af rygter og påstande, der er fremført af medborgere, og der henviser til, at næsten 700 000 personer "frivilligt" har meldt sig selv til politiet og ladet sig registrere til behandling under Tokhang-programmet med henblik på at undgå at blive et mål for politiet eller selvtægtsudøvere;

H.  der henviser til, at FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, den 8. juni 2016 fordømte rækken af udenretslige henrettelser som værende ulovlige og en krænkelse af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder;

I.  der henviser til, at FN's særlige rapportør om udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser, Agnes Callamard, og FN's særlige rapportør om retten til sundhed, Dainius Pūras, den 18. august 2016 indtrængende opfordrede den filippinske regering til at sætte en stopper for den igangværende bølge af udenretslige henrettelser og drab i forbindelse med en intensiveret kampagne for bekæmpelse af kriminalitet og narkotikamisbrug rettet mod narkotikahandlere og stofmisbrugere;

J.  der henviser til, at det filippinske senat og Menneskerettighedskommissionen har foretaget deres egne uafhængige undersøgelser af dødsfaldene;

K.  der henviser til, at Filippinerne var et af de første lande i Asien til at afskaffe dødsstraffen i 1987; der henviser til, at dødstraffen – efter at være blevet genindført – for anden gang blev afskaffet under præsident Arroyo i 2006; der henviser til, at præsident Duterte under sin valgkamp opfordrede til endnu engang at genindføre dødsstraffen, navnlig for ulovlig narkotikahandel, og der henviser til, at kongressen nu er i færd med at behandle et lovforslag;

L.  der henviser til, at et andet lovforslag i kongressen har til formål at nedsætte den kriminelle lavalder fra 15 til ni år;

M.  der henviser til, at et bombeangreb, som Abu Sayyaf og tilknyttede grupper tog ansvaret for, den 2. september 2016 dræbte mindst 14 mennesker og sårede yderligere 70 på et marked i byen Davao; der henviser til, at Filippinernes væbnede styrker fortsætter en militær offensiv mod militante medlemmer af den IS-affilierede Abu Sayyaf-gruppe i den sydlige Suluprovins;

N.  der henviser til, at den filippinske regering efter angrebet har erklæret Mindanao for et "nationalt katastrofeområde som følge af den lovløse vold";

O.  der henviser til, at der den 26. august 2016 under den norske regerings auspicier blev undertegnet en ubegrænset våbenhvile mellem den filippinske regering og Filippinernes Nationale Demokratiske Front (NDFP), hvilket udgør et vigtigt gennembrud i den 47 år gamle guerillakrig, der har kostet ca. 40 000 mennesker livet;

P.  der henviser til, at Filippinerne skal varetage formandskabet for ASEAN i 2017, og til, at præsident Dutarte har meddelt, at "ASEAN under Filippinernes formandskab vil blive fremhævet som en model for regionalisme og en global aktør, der sætter befolkningens interesser i centrum";

1.  fordømmer på det kraftigste angrebet på et marked i byen Davao den 2. september 2016 og udtrykker sin medfølelse med de pårørende til ofrene; understreger, at de ansvarlige for disse drab bør stilles til regnskab herfor, men opfordrer EU's delegation til nøje at overvåge anvendelsen af "lovløshed"; opfordrer indtrængende alle stater til i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til folkeretten og de relevante FN-resolutioner at samarbejde aktivt med Filippinernes regering og alle andre relevante myndigheder på dette område;

2.  fordømmer på det kraftigste narkotikahandel og narkotikamisbrug i Filippinerne; understreger, at ulovlig narkotika udgør en trussel mod unge mennesker i Filippinerne, og at det er et af de alvorligste samfundsmæssige problemer;

3.  forstår, at millioner af mennesker i Filippinerne er påvirket negativt af det høje niveau af narkotikamisbrug og konsekvenserne heraf; giver imidlertid udtryk for den største bekymring over det ekstraordinært store antal af mennesker, som er blevet dræbt under politiaktioner og af private vagtværn som led i en intensiveret kampagne for bekæmpelse af kriminalitet og narkotikamisbrug, som er rettet mod narkotikahandlere og stofmisbrugere, og opfordrer indtrængende den filippinske regering til at sætte en stopper for den nuværende bølge af udenretslige drab og henrettelser;

4.  glæder sig over, at regeringen agter at begrænse den høje grad af kriminalitet og korruption i landet, men opfordrer regeringen til at vedtage specifikke og omfattende politikker og programmer, som også bør omfatte forebyggelses- og rehabiliteringsforanstaltninger, og til ikke udelukkende at fokusere på voldelig undertrykkelse;

5.  bifalder i høj grad præsident Dutertes initiativ til at puste nyt liv i fredsprocessen med Filippinernes Nationale Demokratiske Front (NDFP) og ser frem til i en meget nær fremtid at kunne se en ende på denne konflikt, i betragtning af at der ifølge forhandlingsplanen vil kunne indgås en endelig aftale om at afslutte den væbnede konflikt inden for ét år;

6.  understreger, at reaktioner på ulovlig narkotikahandel skal ske i fuld overensstemmelse med nationale og internationale forpligtelser;

7.  opfordrer indtrængende myndighederne til at sikre respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsstandarder og de internationale instrumenter, der er undertegnet af Filippinerne;

8.  tilskynder myndighederne til omgående at indlede en undersøgelse af det usædvanligt store antal dræbte under politiaktioner;

9.  bemærker, at UNODC er parat til at gå i dialog med Filippinerne med henblik på at retsforfølge narkotikahandlere under iagttagelse af de nødvendige retsgarantier i overensstemmelse med internationale standarder og normer;

10.  anbefaler, at der straks indføres en national mekanisme til forebyggelse af tortur som fastsat i FN's konvention mod tortur og den valgfri protokol hertil;

11.  opfordrer indtrængende den filippinske regering til at fordømme handlinger foretaget af private vagtværn og undersøge deres ansvar for drabene; opfordrer indtrængende de filippinske myndigheder til at foretage en hurtig, grundig, effektiv og upartisk undersøgelse for at finde frem til alle de ansvarlige, bringe dem for en kompetent og upartisk domstol og anvende de strafferetlige sanktioner, der er fastsat i lovgivningen;

12.  opfordrer den filippinske regering til at sikre tilstrækkelig beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, fagforeningsfolk og journalister;

13.  glæder sig over præsident Dutertes tilsagn om at indføre narkotikarelaterede rehabiliteringsprogrammer og opfordrer EU til at støtte regeringen i dens bestræbelser på at sikre stofmisbrugere den nødvendige hjælp til at frigøre sig fra deres afhængighed samt til at fortsætte sin støtte til reformer af det strafferetlige system i Filippinerne;

14.  henstiller til, at Filippinerne snarest muligt ratificerer den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding, og at den kriminaliserer tvangsforsvindinger og udenretslige henrettelser i sin nationale lovgivning;

15.  opfordrer indtrængende den filippinske kongres til at afstå fra at genindføre dødsstraffen og fra at nedsætte den kriminelle lavalder;

16.  bemærker, at dødsstraf ifølge al empirisk dokumentation ikke reducerer antallet af narkotikarelaterede lovovertrædelser og ville ødelægge én af det filippinske retssystems store fortjenester;

17.  opfordrer indtrængende EU til at benytte alle de instrumenter, der er til rådighed, til at bistå den filippinske regering i dens bestræbelser på at overholde dens internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet, navnlig gennem rammeaftalen;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer, Filippinernes regering og parlament, ASEAN-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's højkommissær for menneskerettigheder og FN's generalsekretær.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0263.
(2) EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 99.
(3) EUT C 305 E af 11.11.2010, s. 11.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik