Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2881(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0989/2016

Arutelud :

PV 15/09/2016 - 8.2
CRE 15/09/2016 - 8.2

Hääletused :

PV 15/09/2016 - 11.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0350

Vastuvõetud tekstid
PDF 179kWORD 54k
Neljapäev, 15. september 2016 - Strasbourg
Somaalia
P8_TA(2016)0350RC-B8-0989/2016

Euroopa Parlamendi 15. septembri 2016. aasta resolutsioon Somaalia kohta (2016/2881(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Somaalia kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 27. veebruari 2016. aasta, 2. juuni 2016. aasta, 26. juuni 2016. aasta, 26. juuli 2016. aasta ja 21. augusti 2016. aasta avaldusi rünnakute kohta Somaalias,

–  võttes arvesse nõukogu 18. juuli 2016. aasta ja 15. veebruari 2016. aasta järeldusi Somaalia kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini avaldust Somaalia 2016. aasta valimismudelit käsitleva otsuse kohta,

–  võttes arvesse Brüsselis 16. septembril 2013. aastal vastu võetud uut Somaalia kokkulepet (New Deal Compact),

–  võttes arvesse 2011. aasta septembris vastu võetud Saheli julgeolekut ja arengut käsitlevat ELi strateegiat,

–  võttes arvesse 4. septembril 2016. aastal avaldatud ÜRO aruannet sõnavabaduse kohta Somaalias,

–  võttes arvesse 7. juulil 2016. aastal vastu võetud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2297 (2016),

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 8. jaanuari 2016. aasta ja 9. mai 2016. aasta aruandeid ÜRO Julgeolekunõukogule Somaalia kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu üldise korrapärase läbivaatamise töörühma 13. aprilli 2016. aasta aruannet,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri eriesindaja Somaalias, Michael Keatingu väljendatud hukkamõistu 30. augustil 2016. aastal Muqdisho hotellis korraldatud pommirünnaku suhtes,

–  võttes arvesse viimast Somaalia inimõiguste olukorra üldist korrapärast läbivaatamist enne ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta jaanuaris,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu missiooni Somaalias (AMISOM) 2. septembri 2016. aasta abipalvet, et võidelda isetehtud lõhkekehade kasutamise vastu Somaalias,

–  võttes arvesse AMISOMi 26. juuli 2016. aasta avaldust, milles mõisteti hukka terrorirünnakud Muqdishos,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu komisjoni esimehe eriesindaja Somaalias, suursaadik Francisco Caetano Madeira 30. augusti 2016. aasta avaldust, milles ta avaldas tunnustust Somaalia julgeolekujõudude tegevusele seoses hotellirünnakuga Muqdishos,

–  võttes arvesse AKV riikide ja ELi vahelist Cotonou partnerluslepingut,

–  võttes arvesse 2. septembril 2014. aastal toimunud Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 455. kohtumisel vastu võetud kommünikeed Aafrikas terrorismi ja vägivaldse äärmusluse ennetamise ja selle vastu võitlemise kohta,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjoni volitusi edendada ja kaitsta inimõigusi ja rahvaste õigusi, mis tulenevad inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartast,

–  võttes arvesse Aafrika Ühtsuse Organisatsiooni 1999. aastal vastu võetud konventsiooni terrorismi ennetamise ja sellega võitlemise kohta Aafrikas,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Somaalia on pärast kaks aastakümmet väldanud kodusõda, riigipoolse kontrolli puudumist ja terrorismi otsustavas üleminekuetapis; arvestades, et pärast 2012. aastal toimunud uue, rahvusvahelise toetusega valitsuse võimuletulekut on olukord Somaalias hakanud stabiliseeruma, kuid uutel ametivõimudel on endiselt probleeme Al-Qaida meelsete Al-Shababi mässulistega;

B.  arvestades, et vaatamata Somaalia valitsuse võetud positiivsetele kohustustele ja poliitilistele arengutele, nagu sõltumatu riikliku inimõiguste komisjoni loomine, ei võimalda ebaturvalisus ja poliitilised erimeelsused endiselt saavutada kohtu- ja julgeolekusektori reformi valdkonnas konkreetseid edusamme;

C.  arvestades, et toimiva tsiviilkohtusüsteemi puudumisel kasutab Somaalia valitsus tsiviilisikute kohtuasjade arutamiseks ja neile süüdistuse esitamiseks sõjaväekohtuid, kus tsiviilisikutest süüdistatavate õiguste kaitse ei ole tagatud; arvestades, et ulatuslikud uurimisvolitused on antud riiklikule luure- ja julgeolekuagentuurile (NISA), millel ei ole praegu õiguskaitsealaseid volitusi, mistõttu NISA rikub oluliselt kinnipeetavate õigusi nõuetekohasele kohtumenetlusele;

D.  arvestades, et Somaalia rahvas võitleb sõjapealike ja terroristide pidevate jõhkrate rünnakutega ja kannatab nende tagajärgede all; arvestades, et 30. augustil 2016 tapeti Muqdishos presidendipalee juures vähemalt kümme inimest, sealhulgas sõdureid ja tsiviilisikuid; arvestades, et 26. juulil 2016 ründasid Al-Shababi mässulised Aafrika Liidu baasi Muqdishos, tappes vähemalt 13 inimest, sealhulgas ÜRO töötajaid, ning varasematel kuudel on teatatud teistestki mürsurünnakutest, mille käigus on hukkunud üle 100 inimese; arvestades, et Al-Shababi mässulised tegutsevad ka naaberriigis Keenias, kus nad panevad pidevalt toime terrorirünnakuid;

E.  arvestades, et 22 000 sõdurist koosneva Aafrika Liidu rahuvalvemissiooni AMISOMi ülesanne on muu hulgas vähendada Al-Shababi mässulistest ja teistest relvastatud vastupanurühmitustest tulenevat ohtu, tagada julgeolek, et võimaldada kõigil tasanditel poliitilise protsessi, stabiliseerimispüüdluste, lepitamise ja rahu kindlustamise jätkumine Somaalias ning anda järk-järgult julgeolekualased ülesanded üle AMISOMilt Somaalia julgeolekujõududele, kui neil kujuneb selleks suutlikkus; arvestades, et AMISOMi mandaati pikendati 31. maini 2017 ja Euroopa Parlament väljendab selle üle heameelt;

F.  arvestades, et Uganda, kes on lähetanud kõige rohkem sõdureid, teatas, et viib 2017. aasta lõpuks Somaaliast välja üle 6 000 sõduri; arvestades, et Aafrika Liit on teatanud kavast viia väed täielikult välja 2020. aasta lõpuks, ning et julgeolekualased ülesanded antakse 2018. aastast alates järk-järgult üle Somaalia sõjaväelastele;

G.  arvestades, et AMISOMi relvajõude on mitmel korral süüdistatud rasketes inimõiguste rikkumistes, sealhulgas meelevaldses tapmises ning mõnedes seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise juhtumites;

H.  arvestades, et eelseisvad valimised Somaalias on sealsele rahvale oluliseks tähiseks ning avaldavad pikaajalist mõju Somaalia ja kogu piirkonna julgeolekule, stabiilsusele ja arengule;

I.  arvestades, et Somaalia föderaalparlamendi ülemkoja liikmete valimised peaksid toimuma 25. septembril 2016 ja alamkoja valimised ajavahemikul 24. septembrist kuni 10. oktoobrini 2016; arvestades, et mõlemad kojad peaksid valima presidendi 30. oktoobril 2016;

J.  arvestades, et valimisprotsess on otsustavalt tähtis 2020. aasta demokraatlike üldvalimiste jaoks, mida korraldab sõltumatu riiklik valimiskomisjon;

K.  arvestades, et valimiste föderaalse kaudse rakendusmeeskonna (FIEIT) esimees Omar Mohamed Abdulle on uuesti kinnitanud, et 2016. aasta valimisprotsess toimub õigeaegselt ning läbipaistval ja usaldusväärsel viisil;

L.  arvestades, et sõnavabadus, millel on demokraatliku riigi ülesehitamisel keskne roll, on riigis endiselt märkimisväärselt piiratud; arvestades, et hiljutisest ÜRO aruandest sõnavabaduse kohta Somaalias ilmneb, et ajakirjanikud, inimõiguste kaitsjad ja poliitilised liidrid on endiselt raskes olukorras, neid tapetakse (peamiselt Al-Shababi poolt), vahistatakse ja ähvardatakse ning kriitilisi meediaväljaandeid suletakse; arvestades, et ametivõimud ei uuri enamasti neid juhtumeid ega võta süüdlasi vastutusele;

M.  arvestades, et ulatuslikud uurimisvolitused on antud riiklikule luure- ja julgeolekuagentuurile (NISA), millel ei ole praegu õiguskaitsealaseid volitusi, mistõttu NISA rikub oluliselt kinnipeetavate õigusi nõuetekohasele kohtumenetlusele;

N.  arvestades, et ÜRO aruande kohaselt võib ajavahemikus 2014. aasta jaanuarist kuni 2016. aasta juulini tuvastada 120 meediatöötajate meelevaldse vahistamise ja kinnipidamise juhtumit; arvestades, et 2015. aasta jaanuarist saadik on kohtu ette toodud ainult 48 kinnipeetud ajakirjanikku ja meediatöötajat;

O.  arvestades, et Somaalia on üks maailma suurima ja pikaajalisema põgenikekogukonnaga riike, kus on 1,1 miljonit riigisisest põgenikku, kellest hinnanguliselt 400 000 elab Muqdishos, ning ligikaudu miljon põgenikku elab Aafrika Sarve piirkonnas; arvestades, et ÜRO pagulaste ülemvoliniku teate kohaselt tekkis ainuüksi 2016. aasta juulis sunniviisiliste väljakihutamiste ja jätkuvatest sõjalistest rünnakutest tingitud ebaturvalisuse tõttu juurde 28 000 uut põgenikku;

P.  arvestades, et Keenia laagrites on 420 000 Somaalia pagulast, neist 350 000 Dadaabi laagris, ning et Somaalia ja Keenia valitsused ja ÜRO pagulaste ülemvolinik on kokku leppinud, et lihtsustavad 10 000 pagulase vabatahtlikku tagasipöördumist Somaaliasse nendele aladele, mis ei ole Al-Shababi kontrolli all; arvestades, et Keenia valitsus teatas 2016. aasta mais, et Dadaabi pagulaslaager Keenia kirdeosas suletakse aasta lõpuks;

Q.  arvestades, et lapsi tapetakse endiselt, neid peetakse meelevaldselt kinni ja värvatakse relvajõududesse, kuigi Somaalia ratifitseeris 2015. aasta jaanuaris ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja toetas 2015. aasta novembris ohutute koolide deklaratsiooni, kohustudes võtma konkreetseid meetmeid õpilaste ja haridusasutuste kaitseks;

R.  arvestades, et EL on eraldanud Euroopa Arengufondi (2014–2020) kaudu 286 miljonit eurot, pöörates põhitähelepanu Somaalia kokkuleppe (Compact) rakendamisele ning eelkõige riigi ülesehitamisele ja rahu kindlustamisele, toiduga kindlustatusele, toimetulekuvõime suurendamisele ja haridusele; arvestades, et EL on lisaks võtnud kohustuse toetada AMISOMi Aafrika rahutagamisrahastust;

1.  väljendab oma sügavaimat kaastunnet hiljutiste terrorirünnakute ohvritele ja nende perekondadele Somaalias ning tunneb sügavat kahetsust inimelude kaotuse pärast; mõistab samal ajal karmilt hukka nende, Al-Shababi mässuliste rühmitusele omistatud rünnakute toimepanijad;

2.  nõuab riikliku julgeolekustruktuuri tugevdamist ja elanikkonna kaitsmist ning rahvusvahelise üldsuse täiendavat toetust AMISOMile ja Somaalia valitsusele nende töös rahu ja stabiilsuse rajamisel;

3.  tuletab meelde, et kestvat stabiilsust ja rahu on võimalik saavutada üksnes sotsiaalse kaasamise, jätkusuutliku arengu ja hea valitsemistava abil, mis põhinevad demokraatia ja õigusriigi põhimõtetel ning milles austatakse täiel määral inimväärikust ja inimõigusi;

4.  osutab vajadusele dialoogi järele, mis hõlmaks kõiki riigi ühiskondlikke sektoreid, sh ka hõime ja suguharusid, kes moodustavad Somaalia rahva, et võimaldada vastastikust üksteisemõistmist ning kehtestada konsensusel põhinev kauakestev ja stabiilne rahu;

5.  väljendab heameelt valitsuse ja piirkondlike juhtide poolt heaks kiidetud uue riikliku julgeolekupoliitika üle, kutsudes valitsust üles selle rakendamist kiirendama, võttes arvesse jätkuvat ohtu, mida kujutab Al-Shabab;

6.  kutsub ELi ja selle rahvusvahelisi partnereid üles jääma kindlaks võetud kohustusele teha Somaaliaga koostööd, et rajada legitiimsed institutsioonid ja Somaalia enda juhitud julgeolekusektor võitluseks terrorismiga ja kõigi inimeste kaitseks; rõhutab, et see on otsustava tähtsusega Somaalia konstruktiivseks arenguks ja julgeolekuks kogu piirkonnas;

7.  kutsub Aafrika Liitu üles tagama, et kõik vägesid lähetavad riigid jagaksid AMISOMi tsiviilisikutest inimohvrite jälgimise, analüüsi ja reageerimise üksusega (CCTARC) teavet, mis puudutab teateid vägesid lähetatavate riikide põhjustatud tsiviilohvrite kohta või selliste juhtumite uurimist, ning et seda teavet jagataks vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 2297 (2016) ka ÜROga ning võetaks arvesse AMISOMi tegevusplaanide koostamisel;

8.  kutsub valitsust ja ELi (osana oma õigusriigi põhimõtteid edendavast tegevusest Somaalias) üles tagama, et NISA suhtes kehtestataks tõhusad järelevalvemehhanismid, ja edendama Somaalia kriminaaluurimise osakonna (CID) tehnilist pädevust põhjalike, tulemuslike ja õigusi austavate juurdluste läbiviimisel;

9.  peab tervitatavaks, et Aafrika Liit uurib AMISOMi vägedega seotud väidetavaid seksuaalvägivalla juhtumeid, nõuab raporti soovituste täielikku rakendamist ning kooskõlas ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2272 (2016) nõuab tungivalt, et Aafrika Liit ja vägesid lähetavad riigid tagaksid nende väidete nõuetekohase ja põhjaliku uurimise ning süüdlaste vastutusele võtmise;

10.  nõuab ELilt paremat järelevalvet ja suutlikkuse arendamist, et tagada vastutusele võtmine väärkohtlemisjuhtumite eest, mis on seotud AMISOMiga, eriti arvestades asjaolu, et EL on põhiosas vastutav selle rahastamise eest;

11.  rõhutab asjaolu, et alates 2012. aastast on saavutatud lootustäratavat edu kaasavamate valimiste ja usaldusväärse valitsuse küsimuses; väljendab heameelt seoses riikliku juhtimisfoorumi otsusega edendada järgneva kahe aasta jooksul poliitiliste erakondade moodustamist ja registreerimist, pidades silmas 2020. aasta valimisi, mis põhinevad printsiibil „üks isik – üks hääl“, samuti tervitab püüet uuesti üles ehitada riiklikud institutsioonid ning oluliste uute seaduste vastuvõtmist poliitiliste erakondade ning sõltumatu riikliku inimõiguste komisjoni loomise kohta; väljendab heameelt seoses otsustega suurendada naiste esindatust; rõhutab usaldusväärse, kaasava, läbipaistva ja kontrollitava valimisprotsessi ülimat tähtsust valitavatele juhtidele vajaliku legitiimsuse tagamisel;

12.  tunnustab positiivset panust, mida ÜRO Somaalia tugiamet (UNSOS) on andnud AMISOMi ja UNSOMi (ÜRO abimissioon Somaalias) saavutuste toetamisel, lähetades vägesid ning osutades rahalist ja materiaalset abi, et tagada tsiviilelanike kaitse Somaalias;

13.  nõuab tungivalt, et Somaalia riiklik sõjavägi ja AMISOM võtaksid kõik vajalikud meetmed, et peatada mässuliste võitlejate rühmituse Al-Shabab mis tahes katsed häirida eelseisvat valimisprotsessi; rõhutab, et esmane prioriteet peab olema valimisprotsessi kindlustamine;

14.  väljendab hukkamõistu seoses asjaoluga, et julgeolekujõud värbavad ja kasutavad sõdurite ja informaatoritena lapsi, sh vangi langenud või deserteerunud lapssõdureid; kutsub Somaalia valitsust üles sellisele praktikale lõppu tegema;

15.  nõuab resoluutsemaid meetmeid laste kaitseks sõjalise konflikti kahjuliku mõju ning värbamise ja ärakasutamise eest sõjaväe ja sõjaliste rühmituste poolt; nõuab tungivalt, et ametivõimud suhtuksid lastesse, keda kahtlustatakse seotuses Al-Shababiga, eelkõige kui ohvritesse ning juhinduksid lapse parimatest huvidest ja rahvusvahelistest kaitsestandardite põhimõtetest;

16.  tuletab meelde, et areng ei saa toimuda ilma julgeolekuta ja julgeolek ei ole võimalik ilma arenguta; nõuab suuremat sidusust julgeoleku- ja arengumeetmete vahel, et tugevdada programme nii majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks kui ka mahajäämuse ja terrorismi põhjuste ja aluste vastu võitlemiseks; tuletab meelde vajadust võimaldada vabastatud inimestele põhiteenuseid ja tuge, eelkõige selleks, et tagada riiki tagasipöörduvate põgenike taasintegreerumine; rõhutab vajadust kiirendada Somaalia riigi haldusstruktuuri ning eelmainitud teenuseid osutavate institutsioonide tugevdamist;

17.  nõuab tungivalt, et Somaalia põgenikele pelgupaika pakkuvad riigid hindaksid põgenikke Somaaliasse tagasi saates realistlikult julgeolekuolukorda paljudes Somaalia osades;

18.  väljendab sügavat muret seoses rünnakutega humanitaartöötajate vastu Somaalias; rõhutab veel kord humanitaarabi olulisust hädasolevate inimeste abistamisel kooskõlas sõltumatuse ja neutraalsuse põhimõtetega;

19.  tuletab meelde, et sõnavabadus etendab keskset rolli demokraatliku riigi ülesehitamisel, eelkõige poliitiliste üleminekuperioodide ajal; palub, et Somaalia valitsus vaataks läbi karistusseadustiku, uue meediaseaduse ja teised õigusaktid, et viia need kooskõlla Somaalia rahvusvaheliste kohustustega sõnavabaduse ja meediavabaduse valdkonnas;

20.  mõistab karmilt hukka arvukad tapmised ja vahistamised ning laialtlevinud ähvardamise, kriitiliste meediaväljaannete sulgemise, töövahendite konfiskeerimise ja veebisaitide blokeerimise; nõuab Somaalia ametivõimudelt kiireloomulisi meetmeid, tagamaks et kõiki sõnavabaduse rikkumise juhtumeid uuritaks põhjalikult ning süüdlased võetaks vastutusele;

21.  tunnustab asjaolu, et UNSOM ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo avaldasid 4. septembril 2016 aruande sõnavabaduse kohta Somaalias, mis kujutab endast ÜRO esimest avalikku inimõigustealast aruannet Somaalia kohta; palub, et ÜRO koostaks rohkem avalikke aruandeid;

22.  nõuab tungivalt, et ametivõimud võtaksid vastu ja rakendaksid asjakohaseid õigusraamistikke ning vastuseks inimeste vajadusele õiguse ja kaitse järele viiksid läbi vajalikud kohtureformid, sest karistamatusega ei saa leppida;

23.  väljendab muret põgenike üha sageneva sunniviisilise väljakihutamisega Somaalia suuremate linnade avalikest ja eraomanduses olevatest taristutest; tuletab meelde, et need väljasaatmised peavad järgima asjakohaseid riiklikke ja rahvusvahelisi raamistikke; palub Somaalia Föderaalvalitsusel ja kõigi asjaomastel osapooltel leida ümberasustatud inimeste probleemidele konkreetsed ja kestlikud lahendused; palub Somaalia valitsusel luua oma partnerite abiga tingimused põgenike inimväärseks tagasipöördumiseks kohe, kui julgeolekuolukord riigis seda võimaldab;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Somaalia presidendile, peaministrile ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO Julgeolekunõukogule, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika