Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2881(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0989/2016

Debatter :

PV 15/09/2016 - 8.2
CRE 15/09/2016 - 8.2

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.3

Antagna texter :

P8_TA(2016)0350

Antagna texter
PDF 179kWORD 48k
Torsdagen den 15 september 2016 - Strasbourg
Somalia
P8_TA(2016)0350RC-B8-0989/2016

Europaparlamentets resolution av den 15 september 2016 om Somalia (2016/2881(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Somalia,

–  med beaktande av uttalandena av Europeiska utrikestjänstens talesperson om attackerna i Somalia av den 27 februari 2016, 2 juni 2016, 26 juni 2016, 26 juli 2016 och 21 augusti 2016,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Somalia av den 18 juli 2016 och den 15 februari 2016,

–  med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om beslutet om en valmodell för Somalia 2016,

–  med beaktande av pakten om den nya given (New Deal Compact), som antogs den 16 september 2013 i Bryssel,

–  med beaktande av EU:s strategi för säkerhet och utveckling i Sahelregionen från september 2011,

–  med beaktande av FN:s rapport om yttrandefriheten i Somalia, som gavs ut den 4 september 2016,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2297 (2016), antagen den 7 juli 2016,

–  med beaktande av FN:s generalsekreterares rapporter till FN:s säkerhetsråd om Somalia av den 8 januari 2016 och den 9 maj 2016,

–  med beaktande av rapporten från FN:s arbetsgrupp för den allmänna återkommande utvärderingen, underställd FN:s råd för mänskliga rättigheter, av den 13 april 2016,

–  med beaktande av att FN:s generalsekreterares särskilde representant i Somalia, Michael Keating, fördömde bombningen av ett hotell i Mogadishu den 30 augusti 2016,

–  med beaktande av den senaste allmänna återkommande utvärderingen om Somalia inför FN:s råd för mänskliga rättigheter i januari 2016,

–  med beaktande av att Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) den 2 september 2016 vädjade om hjälp för att bekämpa användningen av improviserade sprängladdningar i Somalia,

–  med beaktande av Amisoms uttalande av den 26 juli 2016, där terrorattackerna i Mogadishu fördömdes,

–  med beaktande av uttalandet av den 30 augusti 2016 från AU-kommissionens ordförandes särskilde representant för Somalia, ambassadör Francisco Caetano Madeira, där de somaliska säkerhetsstyrkorna lovordades med anledning av attacken mot ett hotell i Mogadishu,

–  med beaktande av AVS–EU-partnerskapsavtalet (Cotonouavtalet),

–  med beaktande av meddelandet från Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd vid dess 455:e sammanträde den 2 september 2014 om förebyggande och bekämpande av terrorism och våldsbejakande extremism i Afrika,

–  med beaktande av mandatet för Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter att främja och skydda mänskliga rättigheter och folkens rättigheter enligt den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–  med beaktande av Afrikanska enhetsorganisationens konvention om förebyggande och bekämpning av terrorism, som antogs 1999,

–  med beaktande av artikel 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter två årtionden av inbördeskrig, frånvaro av statlig kontroll och terrorism befinner sig Somalia i en avgörande övergångsperiod. Sedan 2012, då en ny, internationellt understödd regering tillträdde, har Somalia långsamt rört sig i riktning mot stabilitet, men de nya myndigheterna prövas alltjämt av den till al-Qaida knutna rebellgruppen al‑Shabab.

B.  Även om en del positiva åtaganden och politiska utvecklingstendenser från den somaliska regeringens sida har kunnat skönjas, exempelvis inrättandet av en oberoende nationell människorättskommission, fortsätter osäkerhet och interna politiska strider att överskugga konkreta framsteg i fråga om reformer av rättsväsendet och säkerhetssektorn.

C.  I frånvaro av ett fungerande civilt rättsväsen förlitar sig den somaliska regeringen på militärdomstolar för att lagföra och döma civilpersoner, vilket innebär att rättigheterna för civila tilltalade inte garanteras. Den nationella underrättelse- och säkerhetsmyndigheten (Nisa), som för närvarande saknar mandat som rättsvårdande myndighet, har tilldelats vittgående undersökningsbefogenheter, vilket leder till avsevärda överträdelser av de processuella rättigheterna för personer som frihetsberövats av Nisa.

D.  Det somaliska folket är hårt prövat och tvingas ta konsekvenserna av återkommande barbariska attacker av krigsherrar och terrorister. Den 30 augusti 2016 dödades minst tio människor, både soldater och civila, i Mogadishu utanför presidentpalatset. Den 26 juli 2016 angrep al-Shabab en bas tillhörande Afrikanska unionen i Mogadishu, varvid minst 13 personer, däribland FN-personal, miste livet. Under föregående månader har det kommit rapporter om ännu fler granatattacker där över 100 personer dödats. Al‑Shabab är dessutom fortsatt aktivt i grannlandet Kenya och utför där regelbundna terroristattacker.

E.  Amisom, Afrikanska unionens 22 000 man starka fredsbevarande uppdrag, har bland annat mandat att minska hotet från al-Shabab och andra väpnade oppositionsgrupper, skapa säkerhet för att möjliggöra en politisk process på alla nivåer, samt stabiliseringsinsatser, försoning och fredsbyggande arbete i Somalia, och göra det möjligt att gradvis överlämna säkerhetsansvaret från Amisom till Somalias säkerhetsstyrkor, vilket är beroende av de senares kapacitet. Amisoms mandat har förlängts till den 31 maj 2017, något som välkomnas av parlamentet.

F.  Uganda, det land som bidrar med flest soldater, har aviserat att man kommer att dra tillbaka över 6 000 av sina soldater från Somalia före utgången av 2017. Afrikanska unionen har tillkännagett sina planer på att dra tillbaka hela styrkan fram till utgången av 2020 och meddelat att säkerhetsansvaret kommer att överföras på den somaliska militären gradvis, med början under 2018.

G.  Amisoms styrkor har vid flera tillfällen anklagats för allvarliga människorättsbrott, däribland urskillningslöst dödande och vissa fall av sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

H.  Den kommande valprocessen i Somalia är en milstolpe för det somaliska folket och kommer att få långvariga konsekvenser för säkerheten, stabiliteten och utvecklingen i Somalia och hela regionen.

I.  Valet av ledamöter till det federala somaliska parlamentets överhus ska enligt planerna äga rum den 25 september 2016, medan ledamöterna till parlamentets underhus (”folkets kammare”) ska väljas mellan den 24 september och den 10 oktober 2016. Presidenten ska väljas av båda kamrarna den 30 oktober 2016.

J.  Valprocessen kommer att vara av avgörande betydelse för ett allmänt demokratiskt val 2020 organiserat av den nationella oberoende valkommissionen.

K.  Omar Mohamed Abdulle, ordförande för den federala valarbetsgruppen FIEIT, har på nytt bekräftat att valprocessen 2016 kommer att genomföras i tid och att den kommer att vara både öppen och tillförlitlig.

L.  Yttrandefriheten, som spelar en central roll i uppbyggnaden av demokratiska stater, är alltjämt kraftigt begränsad. I en färsk FN-rapport om yttrandefriheten i Somalia påtalas det fortsatt svåra klimatet för journalister, människorättsförsvarare och politiska ledare, med bland annat mord, mestadels begångna av al-Shabab, gripanden, hot och stängning av kritiska medier. Myndigheterna utreder sällan dessa fall eller lagför förövarna.

M.  Den nationella underrättelse- och säkerhetsmyndigheten (Nisa), som för närvarande saknar mandat som rättsvårdande myndighet, har tilldelats vittgående undersökningsbefogenheter, vilket leder till avsevärda överträdelser av de processuella rättigheterna för personer som frihetsberövats av Nisa.

N.  Enligt FN-rapporten har det noterats 120 fall av godtyckliga gripanden och kvarhållanden av medieanställda mellan januari 2014 och juli 2016. Sedan januari 2015 har endast 10 av de 48 gripna journalisterna och medieanställda ställts inför rätta.

O.  Somalia är alltjämt ett av de länder i världen som har den mest omfattande och långvariga förekomsten av fördrivna folkgrupper – 1,1 miljoner är internflyktingar, varav uppskattningsvis 400 000 enbart i Mogadishu, och närmare 1 miljon är flyktingar i regionen kring Afrikas horn. Enbart i juli rapporterade Förenta nationernas höge flyktingkommissarie (UNHCR) att tvångsavhysningar och osäkerhet till följd av den pågående militäroffensiven resulterat i närmare 28 000 nya fall av fördrivning.

P.  Det finns 420 000 somaliska flyktingar i läger i Kenya, varav 350 000 i Dadaab-lägret, och regeringarna i Somalia och Kenya samt UNHCR har enats om att underlätta för 10 000 flyktingar att frivilligt återvända till Somalia till områden som står utanför al‑Shababs kontroll. I maj 2016 meddelade Kenyas regering att flyktinglägret i Dadaab i nordöstra Kenya ska stängas före årets slut.

Q.  Barn fortsätter att dödas, utsättas för godtyckliga frihetsberövanden och rekryteras till de väpnade styrkorna trots att Somalia ratificerade och godkände konventionen om barnets rättigheter i januari 2015 och förklaringen om säkra skolor i november 2015 och därmed har förbundit sig att vidta konkreta åtgärder för att skydda studerande och utbildningsinstitutioner.

R.  EU har tillhandahållit 286 miljoner euro genom Europeiska utvecklingsfonden (2014–2020), med fokus på genomförandet av ”pakten”, närmare bestämt stats- och fredsbyggande arbete, trygg livsmedelsförsörjning, motståndskraft och utbildning. EU har även åtagit sig att stödja Amisom genom den fredsbevarande resursen för Afrika.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste medkänsla med offren för den senare tidens terroristattacker i Somalia och deras anhöriga, och beklagar djupt förlusten av människoliv. Parlamentet fördömer samtidigt skarpt förövarna av dessa attacker, som tillskrivits rebellgruppen al-Shabab.

2.  Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av den nationella säkerhetsstrukturen och skyddet av befolkningen, och vill se ytterligare stöd från världssamfundet till Amisom och Somalias regering i deras arbete med att bygga fred och stabilitet.

3.  Europaparlamentet erinrar om att varaktig stabilitet och fred kan uppnås endast genom social inkludering, hållbar utveckling och ett gott samhällstyre på grundval av demokratiska och rättsstatliga principer där människors värdighet och rättigheter respekteras fullt ut.

4.  Europaparlamentet framhåller behovet av en allomfattande dialog mellan landets olika sociala sektorer, inklusive de klaner och stammar som utgör den somaliska nationen, för att möjliggöra ömsesidig förståelse och uppnå samförstånd om en varaktig och stabil fred.

5.  Europaparlamentet välkomnar regeringens och de regionala ledarnas godkännande av en ny nationell säkerhetspolitik, och uppmanar regeringen att påskynda dess genomförande mot bakgrund av det fortsatta hotet från al-Shabab.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess internationella partner att förbli starkt engagerade i att samarbeta med Somalia i uppbyggnaden av legitima institutioner och en säkerhetssektor i somalisk regi för att bekämpa terrorism och erbjuda alla människor skydd. Parlamentet framhåller att detta är nyckeln till Somalias konstruktiva utveckling och säkerheten i regionen.

7.  Europaparlamentet uppmanar Afrikanska unionen (AU) att se till att alla länder som bidrar med soldater utbyter information med CCTARC (Amisoms grupp för spårning, analys och åtgärder när det gäller civila offer) i fråga om rapporter om eller utredningar av civila offer orsakade av länder som bidrar med soldater och att denna information även delas med FN, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2297 (2016), och matas in i Amisoms operativa planer.

8.  Europaparlamentet uppmanar regeringen och EU att, som ett led i sin verksamhet på rättsstatsområdet i Somalia, se till att Nisa regleras med verkningsfulla tillsynsmekanismer och bygga upp den somaliska brottsutredningsavdelningens tekniska expertis i fråga om att genomföra ingående och verkningsfulla utredningar som samtidigt respekterar rättigheter.

9.  Europaparlamentet välkomnar AU:s utredning av anklagelserna mot Amisom-soldater om sexuellt våld, kräver ett fullständigt genomförande av rekommendationerna i rapporten och uppmanar, i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 2272 (2016), AU och länder som bidrar med soldater att se till att anklagelserna utreds ordentligt och grundligt och att de ansvariga ställs inför rätta.

10.  Europaparlamentet efterlyser bättre övervakning och kapacitetsuppbyggnad från EU:s sida för att utkräva ansvar för övergrepp begångna av Amisom, särskilt med tanke på att EU svarar för huvudparten av dess finansiering.

11.  Europaparlamentet framhåller de uppmuntrande framsteg som gjorts på väg mot mer inkluderande val och ett ansvarigt styre sedan 2012. Parlamentet välkomnar det nationella ledarskapsforumets beslut att främja inrättande och registrering av politiska partier under de kommande två åren inför valet 2020 baserat på principen ”en person, en röst”, samt försöket att återuppbygga de statliga institutionerna och antagandet av nya viktiga lagar om politiska partier och om inrättandet av en oberoende nationell människorättskommission. Parlamentet välkomnar besluten om att öka kvinnors representation. Parlamentet framhåller den ytterligt stora betydelsen av en trovärdig, inkluderande och öppen valprocess där ansvar kan utkrävas och där den nödvändiga legitimiteten för den valda ledningen säkerställs.

12.  Europaparlamentet uttrycker sin erkänsla för de positiva bidrag som FN:s stödkontor i Somalia lämnat genom att stödja de vinster som åstadkommits av Amisom och FN:s biståndsuppdrag i Somalia (Unsom) när de bistått med soldater och med finansiella och materiella resurser för att garantera civilbefolkningens skydd i Somalia.

13.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den somaliska armén och Amisom att vidta alla nödvändiga åtgärder för att stoppa eventuella försök av den militanta rebellgruppen al‑Shabab att störa den kommande valprocessen. Parlamentet understryker att tryggandet av valprocessen bör vara huvudprioriteringen.

14.  Europaparlamentet fördömer säkerhetsstyrkornas rekrytering och användning av barn som soldater och informanter, däribland även tillfångatagna eller deserterade barnsoldater. Parlamentet uppmanar den somaliska regeringen att upphöra med dessa metoder.

15.  Europaparlamentet efterlyser skärpta åtgärder för att skydda barn som drabbats av väpnad konflikt och för att de inte ska rekryteras och användas av väpnade styrkor och grupper. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att behandla barn som misstänks för samröre med al-Shabab i första hand som offer och att ha barnets bästa och internationella skyddsnormer som vägledande principer.

16.  Europaparlamentet erinrar om att säkerhet inte är möjlig utan utveckling och att utveckling inte är möjlig utan säkerhet. Parlamentet efterlyser större samstämmighet mellan säkerhets- och utvecklingsinsatser och förstärkta program för att både främja ekonomisk och social utveckling och bekämpa underutveckling och terrorismens orsaker och grundvalar. Parlamentet erinrar om behovet av att tillhandahålla grundläggande tjänster och stöd till frisläppta människor, särskilt för att säkerställa en hållbar återintegrering av återvändande flyktingar i landet. Parlamentet framhåller behovet av att påskynda konsolideringen av den somaliska statens förvaltningsstruktur och av de institutioner som tillhandahåller sådana tjänster.

17.  Europaparlamentet uppmanar med kraft värdländer för flyktingar från Somalia att se realistiskt på säkerhetssituationen i stora delar av Somalia när de skickar tillbaka flyktingar till Somalia.

18.  Europaparlamentet är djupt oroat över attackerna mot humanitära aktörer i Somalia. Parlamentet upprepar den grundläggande betydelsen av humanitärt bistånd som ska lämnas till behövande människor enligt principerna om oberoende och neutralitet.

19.  Europaparlamentet erinrar om att yttrandefrihet spelar en central roll i uppbyggnaden av en demokratisk stat, särskilt under politiska övergångsperioder. Parlamentet uppmanar den somaliska regeringen att se över strafflagen, den nya medielagen och annan lagstiftning för att bringa den i samklang med Somalias internationella åtaganden om rätten till yttrande- och mediefrihet.

20.  Europaparlamentet fördömer skarpt de många fallen av mord och gripanden och den utbredda förekomsten av hot, stängningar av kritiska medier, konfiskering av utrustning och blockering av webbplatser. Parlamentet vill att de somaliska myndigheterna vidtar brådskande åtgärder för att se till att alla kränkningar av rätten till yttrandefrihet utreds fullt ut och att förövarna ställs inför rätta.

21.  Europaparlamentet lovordar Unsom och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter för offentliggörandet av rapporten den 4 september 2016 om rätten till yttrandefrihet i Somalia, vilket var FN:s första offentliga människorättsrapport om Somalia någonsin. Parlamentet uppmanar FN att bedriva mer offentlig rapportering.

22.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att anta och införa lämpliga rättsliga ramar och att genomföra de nödvändiga reformerna av rättsväsendet för att tillgodose människors behov av rättvisa och skydd, eftersom straffrihet inte kan tolereras.

23.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över det ökande antalet tvångsavhysningar av fördrivna människor från offentliga och privata anläggningar i Somalias större städer. Parlamentet erinrar om att dessa avhysningar måste vara förenliga med tillämpliga nationella och internationella ramar. Parlamentet uppmanar Somalias federala regering och alla inblandade aktörer att finna hållbara konkreta lösningar på problemen för fördrivna människor. Den somaliska regeringen uppmanas även att, med stöd av sina partner, skapa villkor för att flyktingar frivilligt ska kunna återvända under värdiga former så snart säkerhetssituationen i landet medger detta.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, presidenten, premiärministern och parlamentet i Somalia, FN:s generalsekreterare, FN:s säkerhetsråd, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy