Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0268(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0238/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0238/2016

Rasprave :

PV 14/09/2016 - 20
CRE 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Glasovanja :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Objašnjenja glasovanja
PV 05/04/2017 - 9.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

Usvojeni tekstovi
PDF 1058kWORD 134k
Četvrtak, 15. rujna 2016. - Strasbourg
Prospekt koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje ***I
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016
Tekst
 Pročišćeni tekst

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 15. rujna 2016. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))(1)
AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(2)
na prijedlog Komisije
---------------------------------------------------------
Prijedlog

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

[Amandman 1, osim ako je drukčije navedeno]

(1) Predmet je vraćen nadležnom odboru na daljnje razmatranje sukladno članku 61. stavku 2. drugom podstavku (A8-0238/2016).
(2)* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označava se podebljanim kurzivom, a brisani tekst oznakom ▌.


UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Ova Uredba predstavlja ključan korak prema dovršetku unije tržišta kapitala, kako je utvrđena u Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalom odboru i Odboru regija pod nazivom „Akcijski plan o izgradnji unije tržišta kapitala” od 30. rujna 2015. Cilj je unije tržišta kapitala društvima pomoći u dobivanju pristupa raznovrsnijim izvorima kapitala iz cijele Europske unije (dalje u tekstu „Unija”), osigurati učinkovitiji rad tržišta te ulagateljima i štedišama ponuditi dodatne mogućnosti učinkovitije upotrebe novca kako bi se povećao rast i otvorila nova radna mjesta.

(2)  Direktivom 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(4) utvrđena su usklađena načela i propisi o prospektu koji je potrebno sastaviti, odobriti i objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu. Uzimajući u obzir novosti na zakonodavnom i tržišnom planu od njezina stupanja na snagu, tu bi Direktivu trebalo zamijeniti.

(3)  Objavljivanje informacija u slučaju ponuda vrijednosnih papira javnosti ili uvrštavanja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu nužno je za zaštitu ulagatelja uklanjanjem asimetričnosti informacija između njih i izdavatelja. Usklađivanjem tog objavljivanja omogućuje se uspostavljanje mehanizma prekogranične putovnice kojim se olakšava učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta u pogledu širokog spektra vrijednosnih papira.

(4)  Različiti zahtjevi doveli bi do rascjepkanosti unutarnjeg tržišta jer bi se na izdavatelje, ponuditelje i osobe koje traže uvrštenje primjenjivali različiti propisi u različitim državama članicama te bi se prospektima odobrenima u jednoj državi članici moglo onemogućiti korištenje u drugoj državi članici. U slučaju izostanka usklađenog okvira kojim bi se osigurala jedinstvenost objavljivanja i funkcioniranja putovnice u Uniji vjerojatno bi se zbog razlika u zakonodavstvu država članica stvorile prepreke nesmetanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta vrijednosnih papira. Stoga, kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i poboljšanje uvjeta njegova funkcioniranja, posebno u pogledu tržišta kapitala, te kako bi se zajamčila visoka razina zaštite potrošača i ulagatelja, primjereno je stoga utvrditi regulatorni okvir za prospekte na razini Unije.

(5)  Primjereno je i nužno da propisi o objavljivanju prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu imaju zakonodavni oblik uredbe kako bi se osiguralo da se te odredbe kojima se izravno nalažu obveze osobama koje su uključene u ponude vrijednosnih papira javnosti i uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu primjenjuju na jedinstven način u cijeloj Uniji. Budući da pravni okvir odredaba o prospektima nužno uključuje mjere kojima se utvrđuju točni zahtjevi u pogledu svih različitih aspekata svojstvenih prospektima, čak bi i male razlike u pristupu jednom od tih aspekata mogle dovesti do znatnih prepreka prekograničnim ponudama vrijednosnih papira, višestrukim uvrštenjima na uređena tržišta i propisima EU-a o zaštiti potrošača. Stoga bi se upotrebom uredbe, koja je izravno primjenjiva te je nije potrebno prenijeti u nacionalno zakonodavstvo, trebala smanjiti mogućnost postojanja različitih mjera na nacionalnoj razini, osigurati dosljedan pristup i veća pravna sigurnost te spriječiti pojava znatnih prepreka prekograničnim ponudama i višestrukim uvrštenjima. Upotrebom uredbe povećat će se i povjerenje u transparentnost tržišta u Uniji, smanjiti regulatorna složenost te troškovi za društva povezani s pretraživanjem i usklađivanjem.

(6)  Na temelju procjene Direktive 2010/73/EU Europskog parlamenta i Vijeća(5) utvrđeno je da određenim promjenama koje su uvedene tom Direktivom nisu ispunjeni njihovi izvorni ciljevi i da su daljnje izmjene propisa iz područja prospekta u Uniji potrebne u cilju pojednostavnjenja i poboljšanja njezine primjene, povećanja njezine učinkovitosti i unaprjeđenja međunarodne konkurentnosti Unije, čime bi se pridonijelo smanjenju administrativnih opterećenja.

(7)  Cilj je ove Uredbe osigurati zaštitu ulagatelja i učinkovitost tržišta, uz istovremeno unaprjeđenje jedinstvenog tržišta kapitala. Pružanjem informacija koje su, u skladu s prirodom izdavatelja i vrijednosnih papira, nužne da bi se ulagateljima omogućilo donošenje utemeljene investicijske odluke osigurava se, zajedno s pravilima poslovanja, zaštita ulagatelja. Nadalje, takva informiranost omogućuje učinkovita sredstva povećanja povjerenja u vrijednosne papire i stoga pridonosi pravilnom funkcioniranju i razvoju tržišta vrijednosnih papira. Objava prospekta odgovarajući je način da se ove informacije učine dostupnima.

(8)  Zahtjevima za objavljivanje iz ove Uredbe ne sprječava se državu članicu, nadležno tijelo ili burzu da pravilnikom nametne druge posebne zahtjeve u kontekstu uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu (posebno u pogledu korporativnog upravljanja). Takvim zahtjevima ne smije se izravno ili neizravno ograničiti sastavljanje, sadržaj i distribucija prospekta koji je odobrilo nadležno tijelo.

(9)  Nevlasnički vrijednosni papiri koje su izdale države članice ili jedno od regionalnih ili lokalnih tijela države članice, javna međunarodna tijela čija je članica jedna ili više država članica, Europska središnja banka ili središnje banke država članica ne bi trebali biti obuhvaćeni ovom Uredbom i stoga se ova Uredba ne bi trebala odnositi na njih.

(10)  Područjem primjene zahtjeva u pogledu prospekta trebalo bi obuhvatiti vlasničke i nevlasničke vrijednosne papire ponuđene javnosti ili uvrštene za trgovanje na uređenim tržištima kako bi se osigurala zaštita ulagatelja. Neki od vrijednosnih papira obuhvaćenih ovom Uredbom daju imatelju pravo stjecanja prenosivih vrijednosnih papira ili primitak iznosa u novcu putem namire u novcu određene upućivanjem na druge instrumente, posebno prenosive vrijednosne papire, valute, kamatne stope ili prinose, robu ili druge indekse ili mjere. Ovom su Uredbom posebno obuhvaćeni varanti, pokriveni varanti, potvrde, potvrde o depozitu i konvertibilne obveznice, kao što su vrijednosni papiri konvertibilni prema izboru ulagatelja.

(11)  Kako bi se osigurali odobrenje i upotreba putovnice prospekta te nadzor usklađenosti s ovom Uredbom, posebno u pogledu oglašavanja, za svaki je prospekt potrebno utvrditi nadležno tijelo. Stoga bi ovom Uredbom trebalo jasno odrediti državu članicu domaćina koja je najmjerodavnija za odobravanje prospekta.

(12)  Za ponude vrijednosnih papira javnosti s ukupnom vrijednošću u Uniji nižom od 1 000 000 EUR trošak izrade prospekta u skladu s ovom Uredbom vjerojatno će biti nerazmjeran predviđenim prihodima od ponude. Stoga je primjereno da se zahtjev u pogledu sastavljanja prospekta u skladu s ovom Uredbom ne primjenjuje na takve manje ponude. Države članice ne bi trebale proširiti zahtjev u pogledu sastavljanja prospekta u skladu s ovom Uredbom na ponude vrijednosnih papira čija je ukupna vrijednost ispod tog praga. Osim toga, države članice trebale bi se suzdržati od uvođenja drugih zahtjeva za objavljivanje na nacionalnoj razini koji bi mogli predstavljati nerazmjerno ili nepotrebno opterećenje u odnosu na te ponude te bi se stoga time povećala rascjepkanost unutarnjeg tržišta. U slučaju da države članice uvedu takve nacionalne zahtjeve za objavljivanje, trebale bi obavijestiti Komisiju i ESMA-u o mjerodavnim pravilima.

(12a)   Komisija bi trebala analizirati te nacionalne zahtjeve za objavljivanje i rezultate uvrstiti u svoj rad na području skupnog financiranja, uzimajući u obzir da je potrebno izbjeći rascjepkanost unutarnjeg tržišta. Važno je da regulatorno okruženje na razini Unije društvima pruža dovoljno mogućnosti za prikupljanje kapitala. Stoga, u duhu unije tržišta kapitala i radi poticanja ulaganja, Komisija bi trebala predložiti regulatornu inicijativu za reguliranje i usklađivanje praksi skupnog financiranja u cijeloj Uniji.

(13)  Nadalje, uzimajući u obzir različite veličine financijskih tržišta u Uniji, države članice trebale bi imati mogućnost da se ponude vrijednosnih papira javnosti koje ne premašuju 5 000 000 EUR izuzmu iz obveze u pogledu prospekta predviđene ovom Uredbom. Točnije, države članice trebale bi slobodno moći u svojem nacionalnom pravu utvrditi prag između 1 000 000 EUR i 5 000 000 EUR, izražen kao ukupna vrijednost ponude u Uniji tijekom razdoblja od 12 mjeseci, od kojeg bi trebalo primjenjivati izuzeće, uzimajući u obzir razinu zaštite domaćih ulagatelja koju smatraju primjerenom. Države članice trebale bi obavijestiti Komisiju i ESMA-u o utvrđenim pragovima. Na ponude vrijednosnih papira javnosti koje se temelje na tom izuzeću ne bi se trebao primjenjivati sustav putovnice u skladu s ovom Uredbom. Osim toga, u tim bi se ponudama na jasan način trebalo naznačiti da javna ponuda nema prekograničnu narav i da se njome ne bi smjeli aktivno tražiti ulagatelji izvan određene države članice.

(13a)   U slučaju da država članica izuzme ponude vrijednosnih papira javnosti čija ukupna vrijednost ne premašuje 5 000 000 EUR, nijednom odredbom ove Uredbe dotična država članica ne sprječava se da na nacionalnoj razini donese pravila kojima se multilateralnim trgovinskim platformama omogućuje da odrede sadržaj dokumenta o uvrštenju koji izdavatelj mora predočiti nakon što se njegovi vrijednosni papiri uvrste za trgovanje. U tom bi slučaju operater multilateralne trgovinske platforme trebao utvrditi način preispitivanja dokumenta o uvrštenju, koji ne bi nužno podrazumijevao službeno odobrenje nadležnog tijela ili multilateralne trgovinske platforme.

(14)  Ako je ponuda vrijednosnih papira upućena isključivo ograničenom krugu ulagatelja koji nisu kvalificirani ulagatelji ili drugi ulagatelji koji ispunjavaju uvjete iz točaka (a) i (b) članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 345/2013, sastavljanje prospekta predstavlja nerazmjerno opterećenje s obzirom na mali broj osoba na koje je ponuda usmjerena te stoga ne bi trebalo zahtijevati prospekt. To bi, na primjer, trebalo primijeniti na ponudu upućenu rođacima ili poznanicima rukovoditelja društva.

(15)  Poticanje direktora i zaposlenika na držanje vrijednosnih papira svojeg društva može imati pozitivan učinak na upravljanje društvom te se time može pomoći u stvaranju dugoročne vrijednosti poticanjem predanosti i osjećaja vlasništva među zaposlenicima, usklađivanjem interesa dioničara i zaposlenika te pružanjem potonjima prilika za ulaganje. Sudjelovanje zaposlenika u vlasništvu njihova društva posebno je važno za mala i srednja poduzeća (MSP) u kojima pojedini zaposlenici vjerojatno imaju znatnu ulogu u uspjehu društva. Stoga ne bi trebalo zahtijevati sastavljanje prospekta za ponude izrađene u okviru plana radničkog dioničarsva u Uniji, pod uvjetom da je dostupan dokument u kojem su sadržane informacije o broju i prirodi vrijednosnih papira te razlozi za ponudu i pojedinosti o njoj kako bi se osigurala zaštita ulagatelja. Kako bi se osigurao jednak pristup planu radničkog dioničarstva za sve direktore i zaposlenike, neovisno o tome ima li njihov poslodavac poslovni nastan u Uniji ili izvan nje, više ne bi trebala biti potrebna odluka o istovrijednosti za tržišta trećih zemalja dok god je dostupan prethodno navedeni dokument. Stoga će svi sudionici plana radničkog dioničarstva ostvariti korist od jednakog tretmana i informacija.

(16)  Izdanja dionica ili vrijednosnih papira kojima se daje pristup dionicama, a koja dovode do razvodnjavanja, često se odnose na transakcije sa znatnim učinkom na strukturu kapitala, perspektive i financijsku situaciju izdavatelja za koje su potrebne informacije sadržane u prospektu. Za razliku od toga, ako izdavatelj ima dionice koje su već uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, ne bi trebalo zahtijevati prospekt za svako daljnje uvrštenje istih dionica na isto uređeno tržište, uključujući slučaj u kojem te dionice proizlaze iz konverzije ili zamjene drugih vrijednosnih papira ili iz ostvarivanja prava dodijeljenih na temelju drugih vrijednosnih papira, pod uvjetom da novouvrštene dionice predstavljaju ograničen udjel u odnosu na dionice istog roda koje su već izdane na istom uređenom tržištu, osim ako se to uvrštenje provodi zajedno s ponudom javnosti koja je obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe. Isto bi se načelo trebalo općenitije primjenjivati na vrijednosne papire koji su zamjenjivi vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu.

(17)  Pri primjeni definicije „ponude vrijednosnih papira javnosti” sposobnost ulagatelja da donese samostalnu odluku o kupnji ili upisu vrijednosnih papira trebala bi biti presudni kriterij. Stoga, ako ponuda vrijednosnih papira ne uključuje samostalan izbor primatelja, uključujući dodjelu vrijednosnih papira ako se ne može odbiti ta dodjela, ta transakcija ne bi trebala biti obuhvaćena definicijom „ponude vrijednosnih papira javnosti” propisanom ovom Uredbom.

(18)  Izdavatelji, ponuditelji ili osobe koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu vrijednosnih papira, a koji ne podliježu obvezi objavljivanja prospekta trebali bi imati pravo prema potrebi dobrovoljno sastaviti cjeloviti prospekt ili prospekt EU-a za rast, u skladu s ovom Uredbom. Stoga bi trebali imati koristi od jedinstvene putovnice ako odluče dobrovoljno poštovati ovu Uredbu.

(19)  Prospektom omogućeno objavljivanje ne bi trebalo tražiti za ponude ograničene na kvalificirane ulagatelje. Suprotno tome, svaka preprodaja javnosti ili javno trgovanje putem uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu zahtijeva objavu prospekta.

(20)  Važeći prospekt koji sastavi izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta, koji je dostupan javnosti u trenutku konačnog plasmana vrijednosnih papira preko financijskih posrednika ili kod bilo koje naknadne ponovne prodaje vrijednosnih papira, pruža ulagateljima dovoljno informacija za donošenje utemeljenih investicijskih odluka. Stoga bi se financijski posrednici koji plasiraju ili naknadno ponovno prodaju vrijednosne papire trebali moći osloniti na izvorni prospekt koji je objavio izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta dok god on vrijedi ili je valjano dopunjen te pod uvjetom da je izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje takvog prospekta suglasna s njegovom upotrebom. Izdavatelju ili osobi odgovornoj za sastavljanje prospekta potrebno je omogućiti da dodaje uvjete u pogledu svoje suglasnosti. Suglasnost u pogledu upotrebe prospekta, uključujući sve uvjete koji su joj dodani, potrebno je dati u obliku pisanog sporazuma, čime se omogućuje da relevantne strane ocijene je li ponovna prodaja ili konačna prodaja vrijednosnih papira u skladu sa sporazumom. U slučaju da je dana suglasnost za upotrebu prospekta, izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje izvornog prospekta trebala bi biti odgovorna i za informacije navedene u njemu, a u slučaju osnovnog prospekta, za pružanje i dostavljanje konačnih uvjeta te nije potrebno zahtijevati nikakav drugi prospekt. Međutim, u slučaju da izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje takvog izvornog prospekta nije suglasna s njegovom upotrebom od financijskog posrednika trebalo bi zahtijevati da objavi novi prospekt. U tom slučaju, financijski posrednik trebao bi biti odgovoran za informacije navedene u prospektu, uključujući sve informacije uključene upućivanjem, a u slučaju osnovnog prospekta, za konačne uvjete.

(21)  Usklađivanjem informacija sadržanih u prospektu trebalo bi omogućiti jednaku zaštitu ulagatelja na razini Unije. Kako bi se ulagateljima omogućilo donošenje utemeljene investicijske odluke, prospekt sastavljen u skladu s ovom Uredbom trebao bi sadržavati relevantne i potrebne informacije koje su povezane s ulaganjem u vrijednosne papire i koje bi ulagatelj opravdano mogao zatražiti kako bi izvršio utemeljenu procjenu imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti i gubitaka te perspektiva izdavatelja i mogućih jamaca, kao i prava povezana s vrijednosnim papirima. Te informacije potrebno je sastaviti i predstaviti u sažetom i razumljivom obliku u kojem ih je moguće jednostavno analizirati i trebalo bi ih se prilagoditi vrsti prospekta sastavljenog u skladu s ovom Uredbom, uključujući one kojima se poštuju pojednostavnjeni uvjeti za objavljivanje za sekundarna izdanja i za propise iz područja prospekta EU-a za rast. Prospekt ne bi trebao sadržavati informacije koje nisu značajne ili specifične za izdavatelja i predmetne vrijednosne papire jer bi se time mogle sakriti informacije koje su relevantne za ulagatelje, a time i smanjiti zaštita ulagatelja. Stoga bi informacije uključene u prospekt trebale prilagoditi kako bi odražavale prirodu i okolnosti izdavatelja, vrstu vrijednosnih papira, tip ulagatelja na kojeg je ponuda usmjerena ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu te moguće poznavanje tih ulagatelja kao i informacije koje su im dostupne jer su objavljene javno ili u okviru drugih pravnih ili regulatornih zahtjeva.

(22)  Sažetak prospekta trebao bi biti koristan izvor informacija za ulagatelje, a posebno za male ulagatelje. Trebao bi biti samodostatan dio prospekta usmjeren na ključne informacije koje su ulagateljima potrebne kako bi mogli odlučiti koje će ponude i uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje dalje proučavati pregledavanjem prospekta u cjelini radi donošenja utemeljene odluke o ulaganju. Navedeno podrazumijeva da se informacije iznesene u sažetku ne ponavljaju u tijelu teksta prospekta ako to nije nužno. Takve ključne informacije trebale bi prenijeti bitna obilježja i rizike povezane s izdavateljem, bilo kojim jamcem ili vrijednosnim papirima ponuđenima ili uvrštenima za trgovanje na uređenom tržištu, uključujući jedinstvene identifikatore kao što je identifikator pravnih osoba dionika uključenih u ponudu (LEI) i međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN). Trebale bi sadržavati i opće uvjete ponude. Točnije, čimbenike rizika u sadržaju trebalo bi predstaviti tako da se navede ograničeni izbor specifičnih rizika koje izdavatelj smatra najbitnijima za ulagatelja prilikom donošenja odluke o ulaganju. Opis čimbenika rizika u sažetku trebao bi se odnositi na konkretnu ponudu i trebao bi biti pripremljen isključivo na korist ulagateljima, a ne služiti iznošenju općih izjava o riziku ulaganja ili ograničavanju odgovornosti izdavatelja, ponuditelja ili bilo koje osobe koja djeluje u njihovo ime.

(22a)   Sažetak treba sadržavati jasno upozorenje uz isticanje rizika, posebno za male ulagatelje, u slučaju kada vrijednosne papire izdaju banke koje podliježu bail-inu u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (BRRD)(6).

(23)  Sažetak prospekta trebao bi biti kratak, jednostavan, jasan i ulagateljima jednostavan za razumijevanje. Potrebno ga je sastaviti jednostavnim, netehničkim jezikom, predstavljajući informacije koje su jednostavno dostupne. Ne bi trebao biti samo skup izvadaka iz prospekta. Primjereno je odrediti najveću dopuštenu duljinu sažetka kako bi se osiguralo da se ulagatelje ne odbije od njegova čitanje i kako bi se izdavatelje potaknulo da odaberu informacije koje su bitne za ulagatelje. Međutim, nadležno tijelo trebalo bi u iznimnim slučajevima moći dopustiti izdavatelju da sastavi duži sažetak od najviše deset ispisanih stranica A4 papira ako je to nužno zbog složenosti djelatnosti izdavatelja, prirode izdanja ili prirode izdanih vrijednosnih papira te ako postoji mogućnost da se ulagatelj bez dodatnih informacija u sažetku dovede u zabludu.

(24)  Kako bi se osigurala jedinstvena struktura sažetka prospekta, potrebno je osigurati opće odjeljke i podnaslove, s naznakom sadržaja koji bi izdavatelj trebao ispuniti kratkim, narativnim opisima, uključujući brojčane podatke, prema potrebi. Pod uvjetom da su informacije predstavljene na pošten i uravnotežen način, izdavateljima bi trebalo dati diskrecijsko pravo u pogledu odabira informacija koje smatraju značajnima i smislenima.

(25)  Sažetak prospekta trebalo bi u najvećoj mogućoj mjeri izraditi prema dokumentu s ključnim informacijama koji se zahtijeva u skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(7). Ako su vrijednosni papiri obuhvaćeni ovom Uredbom i Uredbom (EU) br. 1286/2014, trebalo bi dopustiti potpunu ponovnu upotrebu sadržaja dokumenta s ključnim informacijama u sažetku kako bi se troškovi usklađivanja i administrativno opterećenje za izdavatelje sveli na minimum. Međutim, ne bi se trebalo odustati od zahtjeva za izradu sažetka ako se zahtijeva dokument s ključnim informacijama jer potonji ne sadržava ključne informacije o izdavatelju i ponudi javnosti ili uvrštenju predmetnih vrijednosnih papira za trgovanje.

(26)  Građanskopravna odgovornost ne bi se smjela povezivati s bilo kojom osobom isključivo na temelju sažetka, uključujući bilo koji njegov prijevod, osim ako dovodi u zabludu, ako je netočan ili nedosljedan u odnosu na odgovarajuće dijelove prospekta. Sažetak bi trebao sadržavati jasno upozorenje u tom smislu.

(27)  Izdavateljima koji opetovano prikupljaju sredstva na tržištima kapitala trebalo bi ponuditi specifične oblike registracijskih dokumenata i prospekata te specifične postupke za njihovo dostavljanje i odobrenje kako bi im se dalo više fleksibilnosti i omogućilo iskorištavanje tržišnih prilika. U svakom slučaju, ti oblici i postupci trebaju biti neobavezni i ostavljeni na izbor izdavateljima.

(28)  Za sve nevlasničke vrijednosne papire, uključujući slučaj u kojem se izdaju stalno ili opetovano ili kao dio ponudbenog programa, izdavateljima bi trebalo dopustiti sastavljanje prospekta u obliku osnovnog prospekta. Osnovni prospekt i njegovi konačni uvjeti trebali bi sadržavati iste informacije kao i prospekt.

(29)  Primjereno je pojasniti da bi konačni uvjeti osnovnog prospekta trebali sadržavati samo informacije koje se odnose na obavijest o vrijednosnim papirima specifične za pojedino izdanje i koje se mogu odrediti samo u vrijeme pojedinog izdanja. Takve informacije mogu, na primjer, uključivati međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira, cijenu izdanja, datum dospijeća, kupon, datum izvršenja, cijenu izvršenja, otkupnu cijenu i druge uvjete koji nisu poznati u trenutku sastavljanja osnovnog prospekta. Ako konačni uvjeti nisu uključeni u osnovni prospekt, nadležno tijelo ne bi ih trebalo odobriti, nego bi ih samo trebalo dostaviti tom tijelu. Ostale nove informacije koje mogu utjecati na procjenu izdavatelja i vrijednosnih papira trebale bi biti uključene u dopuni osnovnog prospekta. Ni konačni uvjeti ni dopuna ne bi se trebali upotrebljavati za uključivanje vrste vrijednosnih papira koji već nisu opisani u osnovnom prospektu.

(30)  U okviru osnovnog prospekta izdavatelj bi trebao sastaviti sažetak samo u pogledu svakog pojedinačnog ponuđenog izdanja kako bi se smanjila administrativna opterećenja te povećala čitljivost za ulagatelje. Sažetak tog izdanja trebalo bi priložiti konačnim uvjetima te bi ga nadležno tijelo trebalo odobriti samo ako su konačni uvjeti uključeni u osnovni prospekt ili u njegovu dopunu.

(31)  U cilju povećanja fleksibilnosti i isplativosti osnovnog prospekta izdavatelju bi trebalo dopustiti sastavljanje osnovnog prospekta kao zasebnih dokumenata te upotrebu univerzalnog registracijskog dokumenta kao sastavnog dijela tog osnovnog prospekta ako je riječ o čestom izdavatelju.

(32)  Česte izdavatelje trebalo bi poticati na sastavljanje vlastitog prospekta kao zasebnih dokumenata jer se time može smanjiti njihov trošak usklađivanja s ovom Uredbom te im omogućiti brzu reakciju na tržišne prilike. Izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenim tržištima ili na multilateralnim trgovinskim platformama trebali bi stoga imati mogućnost, ali ne i obvezu, sastaviti i objaviti univerzalni registracijski dokument svake poslovne godine koji sadržava pravne, poslovne, financijske i računovodstvene informacije te informacije o dionicama te u kojem je naveden opis izdavatelja za tu poslovnu godinu. Time bi izdavatelju trebalo omogućiti ažuriranje informacija i sastavljanje prospekta kad tržišni uvjeti postanu povoljni za ponudu ili uvrštenje dodavanjem obavijesti o vrijednosnim papirima i sažetka. Univerzalni registracijski dokument trebao bi biti višenamjenski utoliko da bi njegov sadržaj trebao biti isti bez obzira na to upotrebljava li ga izdavatelj naknadno za ponudu ili uvrštenje za trgovanje vlasničkim vrijednosnim papirima, dužničkim vrijednosnim papirima ili izvedenicama. Dokument bi trebao predstavljati izvor upućivanja na izdavatelja, pružajući ulagateljima i analitičarima minimalne informacije koje su potrebne za donošenje utemeljene odluke o poslovanju društva, financijskom položaju, zaradi i perspektivama, upravljanju i vlasništvu.

(33)  Izdavatelja koji je dostavio i zaprimio odobrenje univerzalnog registracijskog dokumenta za dvije uzastopne godine može se smatrati dobro poznatim nadležnom tijelu. Stoga bi trebalo omogućiti dostavljanje svih naknadnih univerzalnih registracijskih dokumenata i njihovih mogućih izmjena bez prethodnog odobrenja te njihovo ex post preispitivanje koje će provesti nadležno tijelo ako to smatra potrebnim, osim ako se te izmjene odnose na propuste, ili značajne pogreške ili netočne informacije, što bi javnost moglo dovesti u zabludu u pogledu činjenica i okolnosti koje su bitne za utemeljenu procjenu izdavatelja temeljenu. Svako nadležno tijelo trebalo bi odlučiti o učestalosti tog preispitivanja uzimajući u obzir na primjer svoju procjenu rizika izdavatelja, kvalitetu njegovih prošlih objavljivanja ili vrijeme koje je proteklo od posljednjeg preispitivanja dostavljenog univerzalnog registracijskog dokumenta.

(34)  Sve dok univerzalni registracijski dokument nije sastavni dio odobrenog prospekta, trebalo bi omogućiti njegove izmjene koje će svojevoljno provesti izdavatelj, na primjer u slučaju značajne promjene u njegovoj organizaciji ili financijskoj situaciji, ili će se provesti na zahtjev nadležnog tijela u okviru preispitivanja nakon dostavljanja ako nisu ispunjeni standardi u pogledu potpunosti, sveobuhvatnosti i dosljednosti. Te je izmjene potrebno objaviti u skladu s istim uvjetima koji se primjenjuju na univerzalni registracijski dokument. Točnije, kad nadležno tijelo utvrdi propust ili značajnu pogrešku ili netočnu informaciju izdavatelj bi trebao izmijeniti svoj univerzalni registracijski dokument i bez nepotrebne odgode učiniti ga dostupnim javnosti. S obzirom na to da nije riječ o ponudi javnosti ili uvrštenju za trgovanje vrijednosnih papira, postupak izmjene univerzalnog registracijskog dokumenta potrebno je razlikovati od postupka za dopunu prospekta koji bi trebalo primjenjivati samo nakon odobrenja prospekta.

(35)  Ako izdavatelj sastavlja prospekt koji se sastoji od zasebnih dokumenata, sve sastavne dijelove prospekta potrebno je odobriti, uključujući, ako je primjenjivo, univerzalni registracijski dokument i njegove izmjene ako su prethodno dostavljeni nadležnom tijelu, ali nisu odobreni. U slučaju čestog izdavatelja, moguće izmjene univerzalnog registracijskog dokumenta ne bi trebale podlijegati odobrenju prije objave, već bi se trebalo omogućiti da ih nadležno tijelo preispita na ex post osnovi.

(36)  Kako bi se ubrzao postupak izrade prospekta i olakšao pristup tržištima kapitala na isplativ način, čestim izdavateljima koji izrađuju univerzalni registracijski dokument trebalo bi omogućiti brži postupak odobrenja s obzirom na to da je glavni sastavni dio prospekta već odobren ili je već dostupan nadležnom tijelu za preispitivanje. Vrijeme potrebno za odobrenje prospekta trebalo bi stoga skratiti ako registracijski dokument ima oblik univerzalnog registracijskog dokumenta.

(37)  Pod uvjetom da izdavatelj poštuje postupke za dostavljanje, širenje i pohranu propisanih informacija te da poštuje rokove utvrđene u člancima 4. i 5. Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(8), trebalo bi dopustiti objavljivanje godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja, kako se zahtijevaju Direktivom 2004/109/EZ, kao dijelova univerzalnog registracijskog dokumenta, osim ako se matične države članice izdavatelja razlikuju za potrebe primjene ove Uredbe i Direktive 2004/109/EZ te osim ako zbog jezika univerzalnog registracijskog dokumenta nisu ispunjeni uvjeti iz članka 20. Direktive 2004/109/EZ. Time bi se trebalo smanjiti administrativno opterećenje povezano s višestrukim dostavljanjima, a da se pritom ne utječe na javno dostupne informacije ili nadzor tih izvještaja u skladu s Direktivom 2004/109/EZ.

(38)  Za valjanost prospekta trebalo bi odrediti jasan rok kako bi se izbjeglo donošenje odluka o ulaganjima koje se temelje na zastarjelim informacijama. Radi poboljšanja pravne sigurnosti, valjanost prospekta trebala bi započeti s njegovim odobrenjem u trenutku koji nadležno tijelo može lako provjeriti. Javnu ponudu vrijednosnih papira u okviru osnovnog prospekta trebalo bi produljiti i nakon isteka valjanosti osnovnog prospekta samo ako je sljedeći osnovni prospekt odobren prije nego što ta valjanost istekne i ako je njime obuhvaćen nastavak ponude.

(39)  Informacije o porezima na prihod od vrijednosnih papira u prospektu prema svojoj prirodi mogu biti samo generičke, uz malu dodanu informativnu vrijednost za pojedinačnog ulagatelja. S obzirom na to da tim informacija mora biti obuhvaćena ne samo zemlja u kojoj izdavatelj ima sjedište, nego i zemlje u kojima se daje ponuda ili se traži uvrštenje za trgovanje, ako se za prospekt upotrebljava putovnica, njegova je izrada skupa te se time mogu otežati prekogranične ponude. Stoga bi prospekt trebao sadržavati samo upozorenje da porezno zakonodavstvo države članice u kojoj izdavatelj ima poslovni nastan i države članice u kojoj ulagatelj ima poslovni nastan može utjecati na prihod dobiven od vrijednosnih papira. Međutim, prospekt bi i dalje trebao sadržavati odgovarajuće informacije o oporezivanju ako predloženo ulaganje uključuje specifični porezni sustav, na primjer u slučaju ulaganja u vrijednosne papire kojima se ulagateljima odobrava povoljan porezni tretman.

(40)  Nakon što se rod vrijednosnih papira uvrsti za trgovanje na uređenom tržištu, izdavatelj ulagateljima stalno dostavlja informacije u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(9) te Direktivom 2004/109/EZ. Potreba za cjelovitim prospektom u slučaju naknadnih ponuda javnosti ili uvrštenja za trgovanje tog izdavatelja stoga nije toliko izražena. Odvojeni pojednostavnjeni prospekt stoga bi trebao biti dostupan za upotrebu u slučaju sekundarnih izdanja te je njegov sadržaj potrebno smanjiti u odnosu na uobičajeni režim, uzimajući u obzir informacije koje su već objavljene. Međutim, ulagateljima je potrebno pružiti konsolidirane i dobro strukturirane informacije o elementima kao što su uvjeti ponude i njezin kontekst ▌. Stoga bi pojednostavnjeni prospekt za sekundarno izdanje trebao sadržavati relevantne sažete informacije koje bi ulagatelj opravdano mogao zatražiti kako bi razumio prospekte izdavatelja i mogućih jamaca, prava povezana s vrijednosnim papirima kao i razloge za izdavanje i njihov utjecaj na izdavatelja, konkretnije izvještaj o obrtnom kapitalu, izjavu o kapitalizaciji i zaduženosti, učinak na cjelokupnu strukturu kapitala i kratak sažetak relevantnih informacija objavljenih u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 od datuma posljednjeg izdanja.

(41)  Pojednostavnjene obveze objavljivanja za sekundarna izdanja trebalo bi proširiti na vrijednosne papire uvrštene za trgovanje na rastućim tržištima MSP-ova s obzirom na to da su njihovi operateri u skladu s Direktivom 2014/65/EU obvezni uspostaviti i primjenjivati propise kojima se osigurava odgovarajuće stalno objavljivanje koje provode izdavatelji čijim se vrijednosnim papirima trguje na tim mjestima. Obveze bi se trebale moći primijeniti i na multilateralne trgovinske platforme koje ne predstavljaju rastuće tržište MSP-ova, u slučaju da se na te multilateralne trgovinske platforme primjenjuju zahtjevi za objavljivanje ekvivalentni onima za rastuća tržišta MSP-ova u skladu s Direktivom 2014/65/EU.

(42)  Pojednostavnjene obveze objavljivanja za sekundarna izdanja trebale bi biti dostupne za primjenu tek nakon isteka minimalnog razdoblja od inicijalnog uvrštenja roda vrijednosnih papira izdavatelja za trgovanje. Odgodom od 18 mjeseci trebalo bi se osigurati da je izdavatelj barem jednom ispunio obvezu objavljivanja godišnjeg financijskog izvještaja u skladu s Direktivom 2004/109/EZ ili u skladu s pravilima tržišnog operatera rastućeg tržišta MSP-ova ili multilateralne trgovinske platforme s ekvivalentnim zahtjevima za objavljivanje.

(43)  Jedan je od temeljnih ciljeva unije tržišta kapitala olakšati pristup financiranju na tržištima kapitala za MSP-ove u Uniji. S obzirom na to da ta društva obično trebaju prikupiti relativno manje iznose za razliku od drugih izdavatelja, trošak sastavljanja cjelovitog prospekta može biti nerazmjerno visok te ih može obeshrabriti u ponudi svojih vrijednosnih papira javnosti. Istovremeno, zbog svoje veličine i kratkoročnijih evidencija MSP-ovi mogu predstavljati specifičan rizik ulaganja u usporedbi s većim izdavateljima te bi trebali objaviti dostatne informacije kako bi ulagatelji mogli donijeti odluku o ulaganju. Osim toga, ovom bi se Uredbom trebalo zajamčiti da se rastućim tržištima MSP-ova posvećuje posebna pozornost kako bi se MSP-ove potaknulo da se za financiranje služe tržištima kapitala. Rastuća tržišta MSP-ova obećavajući su instrument pomoću kojega se manjim rastućim društvima omogućuje prikupljanje kapitala. Međutim, uspjeh takvih mjesta trgovanja ovisi o tome koliko su privlačna društvima određene veličine. Na isti bi način izdavatelji koji nude vrijednosne papire čija ukupna vrijednost u Uniji ne premašuje 20 000 000 EUR ostvarili lakši pristup financiranju tržišta kapitala u cilju rasta i ostvarenja svojeg punog potencijala te bi trebali biti u mogućnosti prikupljati sredstva uz troškove koji nisu nerazmjerno visoki. Stoga bi se ovom Uredbom trebali uvesti konkretni razmjerni propisi iz područja prospekta EU-a za rast koji bi bili na raspolaganju svim MSP-ovima, izdavateljima koji javnosti nude vrijednosne papire koje treba uvrstiti za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova kao i izdavateljima koji javnosti nude vrijednosne papire čija ukupna vrijednost u Uniji ne premašuje 20 000 000 EUR. Stoga bi trebalo uspostaviti odgovarajuću ravnotežu između isplativog pristupa financijskim tržištima i zaštite ulagatelja pri prilagodbi sadržaja prospekta EU-a za rast koji se primjenjuje na MSP-ove te bi stoga trebalo izraditi posebne obveze objavljivanja za MSP-ove kako bi se ostvario taj cilj. Nakon odobravanja, na prospekte EU-a za rast trebao bi se u skladu s ovom Uredbom primjenjivati sustav putovnice te bi stoga trebali vrijediti za sve ponude vrijednosnih papira javnosti u cijeloj Uniji.

(44)  Sažete informacije koje su MSP-ovi obvezni objaviti u okviru prospekata EU-a za rast trebalo bi prilagoditi tako da su usmjerene na informacije koje su značajne i relevantne za ulaganje u izdane vrijednosne papire te bi se njome trebala osigurati proporcionalnost između veličine društva i njegovih potreba za financijskim sredstvima s jedne strane, te troška sastavljanja prospekta s druge strane. Kako bi se osiguralo da ta društva mogu sastaviti prospekte bez stvaranja troškova koji su nerazmjerni njihovoj veličini te stoga i veličini njihova financiranja, propisi iz područja prospekta EU-a za rasttrebali bi biti fleksibilniji od propisa koji se primjenjuju na društva na uređenim tržištima u mjeri u kojoj se osigurava objavljivanje ključnih informacija koje su potrebne ulagateljima.

(45)  Razmjerne obveze objavljivanja za prospekte EU-a za rast ne bi trebale biti na raspolaganju za ▌vrijednosne papire koji će se uvrstiti za trgovanje na uređenom tržištu jer bi ulagatelji na uređenim tržištima trebali biti sigurni da izdavatelji u čije vrijednosne papire ulažu podliježu jednom skupu propisa o objavljivanju. Stoga ne bi smio postojati dvostruki standard za uvrštavanje vrijednosnih papira za trgovanje na uređenim tržištima ovisno o veličini izdavatelja.

(46)  Prospekt EU-a za rast trebao bi biti standardizirani dokument koji bi izdavatelji mogli lako ispuniti i kojim bi trebale biti obuhvaćene ključne informacije o izdavatelju, vrijednosnim papirima i ponudi. Komisija bi trebala izraditi delegirane akte u kojima bi pojasnila sažeti sadržaj i oblik standardiziranog prospekta EU-a za rast. Komisija bi prilikom utvrđivanja pojedinosti razmjernih obveza objavljivanja za prospekte EU-a za rast u obzir trebala uzeti potrebu da se zajamči da je prospekt EU-a za rast uistinu znatno jednostavniji od cjelovitog prospekta u pogledu administrativnog opterećenja i troškova izdanja, zatim potrebu da se MSP-ovima olakša pristup tržištima kapitala i istodobno osigura povjerenje ulagatelja u ulaganja u takva društva, potrebu za smanjenjem troškova i opterećenja za MSP-ove, potrebu za prikupljanjem posebnih vrsta informacija koje su osobito važne za MSP-ove, veličinu izdavatelja i trajanje njegova poslovanja, različite vrste i značajke ponuda te različite vrste informacija o različitim vrstama vrijednosnih papira koje su potrebne ulagateljima.

(48)  Primarna je svrha uključivanja čimbenika rizika u prospekt osigurati da ulagatelji izvrše utemeljenu procjenu tih rizika te donesu odluke o ulaganjima imajući sve činjenice na raspolaganju. Čimbenike rizika stoga bi trebalo ograničiti na rizike koji su značajni i specifični za izdavatelja i njegove vrijednosne papire te koji su potkrijepljeni sadržajem prospekta. Prospekt ne bi trebao sadržavati čimbenike rizika koji su generički i služe samo kao oslobođenja od odgovornosti jer bi se njima mogli sakriti specifičniji čimbenici rizika kojih bi ulagatelji trebali biti svjesni te tako onemogućiti predstavljanje informacija u prospektu u sažetom i razumljivom obliku u kojem ih je moguće jednostavno analizirati. Osim toga, ESMA bi trebala izraditi smjernice o procjeni specifičnosti i značenja čimbenika rizika kako bi pomogla nadležnim tijelima u njihovu preispitivanju tih čimbenika na način koji potiče izdavatelje na iznošenje propisnih i relevantnih čimbenika rizika.

(49)  Nadležno tijelo trebalo bi na temelju izuzeća u određenim okolnostima dopustiti izostavljanje osjetljivih informacija iz prospekta u cilju izbjegavanja štetnih situacija za izdavatelja.

(50)  Države članice objavljuju brojne informacije o svojoj financijskoj situaciji koje su na raspolaganju javnosti. Stoga, ako država članica jamče za ponudu vrijednosnih papira, te se informacije ne bi trebale navesti u prospektu.

(51)  Dopuštanjem izdavateljima da upućuju na dokumente koji sadržavaju informacije koje je u prospektu ili osnovnom prospektu potrebno objaviti, pod uvjetom da su dokumenti na koje se upućuje prethodno bili objavljeni u elektroničkom obliku, trebao bi se olakšati postupak sastavljanja prospekta i omogućiti niže troškove izdavateljima bez ugrožavanja zaštite ulagatelja. Međutim, to pojednostavnjivanje i smanjivanje troškova sastavljanja prospekta ne bi se trebalo postići na štetu drugih interesa koje je prospektom potrebno štititi, uključujući dostupnost informacija. Jezik koji se upotrebljava za informacije na koje se upućuje trebao bi biti u skladu s propisima o jeziku koji se primjenjuje na prospekte. Informacije uključene upućivanjem mogu upućivati na povijesne podatke, međutim ako te informacije više nisu relevantne zbog značajnih promjena, to bi trebalo jasno navesti u prospektu te bi trebalo osigurati i ažurirane informacije. Osim toga, česti izdavatelji trebali bi imati mogućnost da u prospektu navedu moguće promjene univerzalnog registracijskog dokumenta korištenjem dinamičnog referiranja. Tim dinamičnim upućivanjem osiguralo bi se da se čitatelja uvijek upućuje na najnoviju inačicu univerzalnog registracijskog dokumenta, bez potrebe za dopunama. Uporaba dinamičnog referiranja umjesto dopune ne smije utjecati na pravo ulagatelja na povlačenje.

(52)  Sve propisane informacije ▌trebale bi ispunjavati kriterij upućivanja u prospektu. Izdavatelji čijim se vrijednosnim papirima trguje na multilateralnoj trgovinskoj platformi te izdavatelji koji su izuzeti od objavljivanja godišnjih i polugodišnjih financijskih izvješća u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2004/109/EZ isto bi tako trebali moći upućivati u prospektu na sve ili na dijelove svojih godišnjih financijskih informacija i financijskih informacija za razdoblja tijekom godine, revizorskih izvješća, financijskih izvještaja, izvješća rukovodstva ili izvješća o korporativnom upravljanju ako su objavljeni u elektroničkom obliku.

(53)  Svi izdavatelji nemaju pristup odgovarajućim informacijama i smjernicama o postupku provjere i odobravanja te o koracima koje je potrebno poduzeti radi odobrenja prospekta jer u različitim državama članicama nadležna tijela imaju drukčije pristupe. Ovom Uredbom trebale bi se ukloniti te razlike usklađivanjem propisa koji se primjenjuju na postupak provjere i odobravanja te pojednostavnjenjem postupka odobravanja nacionalnih nadležnih tijela kako bi se osiguralo da sva nadležna tijela primjenjuju usklađeni pristup kad provjeravaju potpunost, dosljednost i sveobuhvatnost informacija sadržanih u prospektu. Smjernice o zahtijevanju odobrenja za prospekt trebale bi biti javno dostupne na web-mjestima nadležnih tijela. ESMA bi trebala imati ključnu ulogu u poticanju konvergencije nadzora u tom području primjenjujući svoje ovlasti u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(10). Točnije, ESMA bi trebala provoditi stručna preispitivanja kojima bi se obuhvatile aktivnosti nadležnih tijela u skladu s ovom Uredbom u okviru odgovarajućeg vremenskog okvira prije revizije ove Uredbe te u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010. ESMA bi trebala uspostaviti središnji sustav tijeka rada koji bi omogućio praćenje postupka odobrenja prospekta od njegova pokretanja do dobivanja odobrenja, što bi nadležnim tijelima, ESMA-i i izdavateljima omogućilo da na internetu obrađuju zahtjeve za odobrenje i njima upravljaju. U okviru tog sustava pružale bi se ključne informacije, a funkcionirao bi kao instrument pomoću kojega bi ESMA i nadležna tijela poticali ujednačivanje postupaka odobrenja prospekta diljem Unije i osigurali da se u budućnosti prospekti u cijeloj Uniji odobravaju na isti način.

(53a)   ESMA bi zajedno s nacionalnim nadležnim tijelima u kontekstu unije tržišta kapitala trebala izvršiti procjenu oblika, financiranja i rada središnjeg sustava tijeka rada.

(54)  Kako bi se olakšao pristup tržištima država članica, važno je da naknade koje nadležna tijela naplaćuju za odobravanje i dostavljanje prospekata i njihovih povezanih dokumenta budu razumne i javne. Naknade koje moraju plaćati izdavatelji s poslovnim nastanom u trećoj zemlji trebale bi odražavati opterećenje koje predstavlja ta vrsta izdavanja.

(55)  S obzirom na to da se na internetu osigurava jednostavan pristup informacijama te kako bi se osigurala veća dostupnost ulagateljima, odobreni prospekt trebalo bi uvijek objaviti u elektroničkom obliku. Prospekt bi trebalo objaviti u posebnom dijelu web-mjesta izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje ili, ako je primjenjivo, na web-mjestu financijskih posrednika koji provode poslove plasmana ili prodaje vrijednosnih papira uključujući i platne agente, na web-mjestu uređenog tržišta na kojem se traži uvrštenje za trgovanje ili na web-mjestu operatera multilateralne trgovinske platforme te bi ga nadležno tijelo trebalo poslati ESMA-i zajedno s relevantnim podatcima na temelju kojih ga se može klasificirati. ESMA bi trebala osigurati mehanizam centralizirane pohrane prospekata kojim bi se javnosti omogućio besplatan pristup uz odgovarajuće tražilice. Kako bi se zajamčilo da ulagatelji imaju pristup pouzdanim podacima koji se mogu pravodobno i učinkovito upotrebljavati i analizirati, ključne informacije u prospektima, kao što su broj ISIN, kojim se utvrđuju vrijednosni papiri, i broj LEI, kojim se utvrđuju izdavatelji, trebaju biti strojno čitljive, uključujući i kada se koriste metapodaci. Prospekti bi trebali biti javno dostupni najmanje 10 godina nakon njihove objave kako bi se osiguralo da je razdoblje njihove javne dostupnosti u skladu s razdobljem javne dostupnosti godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja u skladu s Direktivom 2004/109/EZ. Međutim, prospekt bi uvijek trebao biti ulagateljima dostupan na trajnom mediju, besplatno ▌na zahtjev.

(56)  Potrebno je i uskladiti oglašavanja kako se ne bi narušilo povjerenje javnosti i dovelo u pitanje pravilno funkcioniranje financijskih tržišta. Pravednost i točnost oglašavanja te njihova usklađenost sa sadržajem prospekta od najveće su važnosti za zaštitu ulagatelja, uključujući male ulagatelje. Ne dovodeći u pitanje sustav putovnica temeljen na ovoj Uredbi, nadzor tih oglašavanja sastavni je dio uloge nadležnih tijela. Nadležno tijelo države članice u kojoj se oglasi distribuiraju trebalo bi imati ovlast za kontrolu usklađenosti aktivnosti oglašavanja koje se odnosi na ponudu vrijednosnih papira javnosti ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, s načelima iz ove Uredbe. Matična država članica trebala bi po potrebi pomoći nadležnom tijelu države članice u kojoj se oglasi distribuiraju na način da provjerava usklađenost oglašavanja s informacijama iz prospekta. Ne dovodeći u pitanje ovlasti utvrđene u članku 30. stavku 1., provjera oglašavanja koju nadležna tijela provode ne bi trebala biti preduvjet za ponudu javnosti ili uvrštenje za trgovanje u nijednoj državi članici domaćinu.

(57)  Ulagatelji bi trebali pravilno ocijeniti svaki važan novi čimbenik, značajnu pogrešku ili netočnost koja bi mogla utjecati na procjenu ulaganja, a koja je nastala nakon objave prospekta, ali prije zaključenja ponude ili početka trgovanja na uređenom tržištu te se zbog toga zahtijeva odobrenje i distribucija dopune prospekta bez nepotrebne odgode.

(58)  Kako bi se poboljšala pravna sigurnost, trebalo bi pojasniti odgovarajuće rokove u kojima izdavatelj mora objaviti dopunu prospekta i u kojima ulagatelji imaju pravo povući svoj prihvat ponude nakon objave dopune. S jedne strane, obveza dopune prospekta trebala bi se primjenjivati do konačnog zaključenja razdoblja ponude ili početka trgovanja takvim vrijednosnim papirima na uređenom tržištu, ovisno o tome što nastupi kasnije. S druge strane, pravo na povlačenje prihvata trebalo bi se primjenjivati samo u slučaju kad se prospekt odnosi na ponudu vrijednosnih papira javnosti i kad se pojavi novi čimbenik, pogreška ili netočnost prije konačnog zaključenja ponude i isporuke vrijednosnih papira. Stoga bi pravo na povlačenje trebalo biti povezano s vremenom nastanka novog čimbenika, pogreške ili netočnosti koji su uzrokovali dopunu te bi se trebalo pretpostaviti da se događaj koji je bio povod tome dogodio dok je ponuda bila otvorena i prije isporuke vrijednosnih papira. Radi poboljšanja pravne sigurnosti u dopuni prospekta trebalo bi navesti datum prestanka prava na povlačenje. Financijski posrednici trebali bi olakšati postupke kad ulagatelji ostvaraju svoje pravo na povlačenje prihvata.

(59)  Obveza izdavatelja da prevede cjeloviti prospekt na sve relevantne službene jezike obeshrabruje prekogranične ponude ili višestruko trgovanje. Kako bi se olakšale prekogranične ponude, ako je prospekt sastavljen na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija, samo bi se sažetak trebao prevesti na službeni jezik ili službene jezike države članice domaćina ili matične države članice ili na jedan od službenih jezika koji se upotrebljavaju u dijelu države članice u kojem se investicijski proizvod distribuira.

(60)  ESMA i nadležno tijelo države članice domaćina trebali bi biti ovlašteni za primanje potvrde od nadležnog tijela matične države članice u kojoj se navodi da je prospekt, ili pojedinačni univerzalni registracijski dokument u slučaju da je odobren samo taj dokument, sastavljen u skladu s ovom Uredbom. Nadležno tijelo matične države članice trebalo bi obavijestiti i izdavatelja ili osobu odgovornu za sastavljanje prospekta ili, po potrebi, univerzalnog registracijskog dokumenta, o potvrdi o odobrenju prospekta koja je upućena tijelu države članice domaćina kako bi se izdavatelja ili osobu odgovornu za sastavljanje prospekta ili, po potrebi, univerzalnog registracijskog dokumenta, sa sigurnošću obavijestilo je li i kad obavijest stvarno dostavljena.

(61)  Da bi se osiguralo potpuno ostvarenje svrha ove Uredbe, nužno je i u njezino područje primjene uključiti vrijednosne papire koje su izdali izdavatelji za koje je mjerodavno zakonodavstvo trećih zemalja. ▌Kako bi se osigurala razmjena informacija i suradnja s tijelima trećih zemalja u vezi s učinkovitom provedbom ove Uredbe, nadležna tijela trebala bi sklopiti sporazume o suradnji s odgovarajućim tijelima u trećim zemljama. Svi prijenosi osobnih podataka izvršeni na temelju tih sporazuma trebali bi biti u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća.

(62)  Raznolikost nadležnih tijela u državama članicama, s različitim odgovornostima, može stvoriti nepotrebne troškove i preklapanje odgovornosti bez pružanja bilo kakve dodatne koristi. U svakoj državi članici trebalo bi odrediti jedno nadležno tijelo za odobravanje prospekata i preuzimanje odgovornosti za nadzor usklađenosti s ovom Uredbom. To bi se nadležno tijelo trebalo osnovati kao upravno tijelo i u takvom obliku da se jamči njegova neovisnost od gospodarskih sudionika i izbjegnu sukobi interesa. Određivanjem nadležnog tijela za odobrenje prospekata ne bi se trebala isključiti suradnja između tog nadležnog tijela i drugih subjekata, kao što su regulatorna tijela za bankarstvo i osiguranje ili tijela za uvrštenje, u cilju jamčenja učinkovite provjere i odobrenja prospekata u interesu izdavatelja, ulagatelja, sudionika na tržištu i tržišta. Delegiranje zadataka nadležnog tijela drugom subjektu trebalo bi se dopustiti samo ako je povezano s objavom odobrenih prospekata.

(63)  Skupom učinkovitih alata i ovlasti te resursa nadležnih tijela svake države članice jamči se učinkovitost nadzora. Ovom bi se Uredbom stoga posebno trebalo predvidjeti minimalni skup nadzornih i istražnih ovlasti koje bi trebalo povjeriti nadležnim tijelima država članica u skladu s nacionalnim pravom. Te bi ovlasti trebalo izvršavati, ako se to zahtijeva nacionalnim pravom, primjenom na nadležna pravosudna tijela. Pri izvršavanju svojih ovlasti prema ovoj Uredbi nadležna tijela i ESMA trebali bi djelovati objektivno i nepristrano te biti neovisni u donošenju svojih odluka.

(64)  Za potrebe otkrivanja kršenja ove Uredbe potrebno je nadležnim tijelima osigurati pristup mjestima koja ne uključuju privatne stambene prostore fizičkih osoba radi zapljenjivanja dokumenata. Pristup tim prostorijama potreban je kad postoji opravdana sumnja da postoje dokumenti i ostali podatci povezani s predmetom nadzora ili istrage koji mogu biti relevantni za dokazivanje kršenja ove Uredbe. Pristup je osim toga potreban u sljedećim slučajevima: ako osoba kojoj je prethodno već poslan zahtjev za informaciju ne postupi u skladu s njim; ili ako se opravdano smatra da se ni u slučaju dostavljanja zahtjeva ne bi postupilo u skladu s njim odnosno da bi se dokumenti ili informacije na koje se zahtjev odnosi bili uklonjeni, promijenjeni ili uništeni.

(65)  U skladu s Komunikacijom Komisije od 8. prosinca 2010. naslovljenom „Jačanje sustava sankcioniranja u sektoru financijskih usluga” i kako bi se osiguralo da su zahtjevi iz ove Uredbe ispunjeni, važno je da države članice poduzmu potrebne korake kako bi se osiguralo da kršenja ove Uredbe podliježu odgovarajućim administrativnim sankcijama i mjerama. Te sankcije i administrativne mjere trebale bi biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće te bi se njima trebao osigurati jedinstveni pristup u državama članicama i odvraćajući učinak. Ovom se Uredbom ne bi trebala ograničiti mogućnost država članica da predvide više razine administrativnih sankcija.

(66)  Kako bi se osiguralo da odluke koje donose nadležna tijela imaju odvraćajući učinak na najširu javnost, u pravilu bi ih trebalo objavljivati, osim ako nadležno tijelo u skladu s ovom Uredbom smatra da ih je potrebno objaviti anonimno, odgoditi objavu ili ne objaviti sankcije.

(67)  Iako države članice mogu utvrditi pravila o administrativnim i kaznenim sankcijama za ista kršenja, od država članica ne bi trebalo zahtijevati da utvrde pravila o administrativnim sankcijama za kršenja ove Uredbe koja podliježu nacionalnom kaznenom pravu do [unijeti datum primjene ove Uredbe]. U skladu s nacionalnim pravom države članice nemaju obvezu uvesti i administrativne i kaznene sankcije za isto kršenje, ali trebale bi moći to učiniti ako im je to dopušteno nacionalnim pravom. Međutim, zadržavanje kaznenih sankcija umjesto administrativnih sankcija za kršenja ove Uredbe ne bi trebalo umanjiti ili na bilo koji drugi način utjecati na mogućnost nadležnih tijela za pravodobnu suradnju, pristup i razmjenu informacija s nadležnim tijelima drugih država članica za potrebe ove Uredbe, uključujući i nakon upućivanja određenih kršenja pravosudnim tijelima nadležnima za kazneni progon.

(68)  Zviždači mogu upozoriti nadležna tijela na nove informacije, čime im pomažu u otkrivanju slučajeva kršenja ove Uredbe i izricanju sankcija u tom pogledu. Ovom bi se Uredbom stoga trebalo osigurati postojanje prikladnih mjera kojima se zviždačima omogućuje prijavljivanje stvarnih ili mogućih kršenja ove Uredbe nadležnim tijelima te ih se štiti od osvete.

(69)  Kako bi se odredili zahtjevi utvrđeni u ovoj Uredbi, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu ▌sadržaja minimalnih informacija u dokumentima iz članka 1. stavka 3. točaka (f) i (g) te članka 1. stavka 3. točaka (d) i (e), prilagodbe definicija iz članka 2., ▌oblika prospekta, osnovnog prospekta i konačnih uvjeta, posebnih informacija koje se moraju uključiti u prospekt, minimalnih informacija sadržanih u univerzalnom registracijskom dokumentu, sažetih informacija sadržanih u pojednostavnjenom prospektu u slučaju sekundarnih izdanja i MSP-ova, specifičnog sažetog sadržaja i oblika prospekta EU-a za rast predviđenog ovo Uredbom, oglašavanja vrijednosnih papira obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe te općih kriterija istovjetnosti za prospekte koje sastavljaju izdavatelji iz trećih zemalja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja uključujući i ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. To znači da bi, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica, a njihovi stručnjaci sustavno bi trebali imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(70)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti provedbe ove Uredbe u pogledu istovjetnosti propisa o prospektu u trećoj zemlji, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje odluke o toj istovjetnosti. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(11).

(71)  Tehničkim standardima u pogledu financijskih usluga trebalo bi osigurati primjerenu zaštitu ulagatelja i potrošača u Uniji. Bilo bi učinkovito i primjereno ESMA-i, kao tijelu s visoko specijaliziranim stručnim znanjem, povjeriti izradu nacrta regulatornih tehničkih standarda koji ne uključuju donošenje odluke u okviru politike, kao i njihovu dostavu Komisiji.

(72)  Komisija bi trebala donijeti nacrt regulatornih tehničkih standarda koje izradi ESMA u pogledu sadržaja i oblika predstavljanja povijesnih ključnih financijskih informacija koje je potrebno uključiti u sažetak, provjere, odobrenja, dostavljanja i preispitivanja univerzalnog registracijskog dokumenta te uvjeta za njegovu izmjenu ili ažuriranje i uvjeta u kojima se status čestog izdavatelja može izgubiti, informacija koje je potrebno uključiti upućivanjem i drugih vrsta dokumenata koji se zahtijevaju pravom Unije, postupaka za provjeru i odobrenje prospekta, objave prospekta, podataka potrebnih za klasificiranje prospekata u mehanizmu pohrane koji vodi ESMA, odredbi koje se odnose na oglašavanja, situacija u kojima je zbog važnog novog čimbenika, značajne pogreške ili netočnosti koja se odnosi na informacije uključene u prospekt potrebna dopuna prospekta koji će se objaviti, informacija koje nadležna tijela i ESMA razmjenjuju u kontekstu obveze suradnje te minimalnog sadržaja sporazuma o suradnji s nadzornim tijelima u trećim zemljama. Komisija bi trebala donijeti taj nacrt regulatornih tehničkih standarda s pomoću delegiranih akata na temelju članka 290. UFEU-a i u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(73)  Komisija bi trebala biti ovlaštena i donijeti provedbene tehničke standarde s pomoću provedbenih akata u skladu s člankom 291. UFEU-a i u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010. ESMA-i bi trebalo povjeriti izradu provedbenih tehničkih standarda, koji se podnose Komisiji, u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za obavješćivanje o potvrdi o odobrenju, prospekta, dopune prospekta i prijevoda prospekta i/ili sažetka, standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za suradnju i razmjenu informacija među nadležnim tijelima te postupaka i obrazaca za razmjenu informacija između nadležnih tijela i ESMA-e.

(74)  U izvršavanju svojih delegiranih i provedbenih ovlasti u skladu s ovom Uredbom Komisija bi trebala poštovati sljedeća načela:

   potrebu za osiguravanjem povjerenja malih ulagatelja i MSP-ova u financijska tržišta promicanjem visokih standarda transparentnosti na financijskim tržištima,
   potrebu za određivanjem zahtjeva za objavljivanje prospekta, uzimajući u obzir veličinu izdavatelja i informacije koje izdavatelj već mora objaviti u skladu s Direktivom 2004/109/EZ i Uredbom (EU) br. 596/2014,
   potrebu za olakšanjem pristupa tržištima kapitala za MSP-ove, osiguravajući pritom povjerenje ulagatelja u ulaganja u takva društva,
   potrebu za pružanjem ulagateljima širokog spektra konkurentnih mogućnosti ulaganja i razine objavljivanja i zaštite informacija prilagođene njihovim okolnostima,
   potrebu za osiguravanjem da neovisna regulatorna tijela dosljedno provode pravila, posebno u pogledu borbe protiv gospodarskog kriminala,
   potrebu za visokom razinom transparentnosti i savjetovanja sa svim sudionicima na tržištu i s Europskim parlamentom i Vijećem,
   potrebu za poticanjem inovacija na financijskim tržištima, kako bi postala dinamična i učinkovita,
   potrebu za osiguravanjem sustavne stabilnosti financijskog sustava tijesnim i učinkovitim praćenjem financijskih inovacija,
   važnost smanjivanja troškova i povećanje pristupa kapitalu,
   na dugoročnoj osnovi potrebu za uravnoteženjem troškova i koristi svih provedbenih mjera za sve sudionike na tržištu,
   potrebu za poticanjem međunarodne konkurentnosti financijskih tržišta Unije ne dovodeći u pitanje potrebno širenje međunarodne suradnje,
   potrebu za postizanjem ravnopravnijih uvjeta za sve sudionike na tržištu uspostavljanjem zakonodavstva Unije svaki put kad je to primjenjivo,
   potrebu za osiguravanjem koherentnosti s drugim zakonodavnim propisima Unije u ovom području, s obzirom na to da neujednačene informacije i nedostatak transparentnosti mogu ugroziti poslovanje tržišta i prije svega naštetiti potrošačima i malim ulagateljima.

(75)  Svaku obradu osobnih podataka u okviru ove Uredbe, kao što je razmjena ili prijenos osobnih podataka među nadležnim tijelima, trebalo bi provesti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(12), a svaku razmjenu ili prijenos informacija u ESMA-i trebalo bi provesti u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća(13).

(76)  Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija bi trebala revidirati primjenu ove Uredbe i posebno procijeniti jesu li obveze objavljivanja za sekundarna izdanja i MSP-ove, univerzalni registracijski dokument i sažetak prospekta i dalje primjereni za ispunjenje ciljeva ove Uredbe.

(77)  Primjenu zahtjeva iz ove Uredbe trebalo bi stoga odgoditi kako bi se omogućilo donošenje delegiranih i provedbenih akata i kako bi se sudionicima na tržištu omogućilo da se prilagode i planiraju primjenu novih mjera.

(78)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, to jest poboljšanje zaštite ulagatelja i učinkovitosti tržišta, uz istovremeno uspostavljanje unije tržišta kapitala, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojih učinaka mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(79)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Stoga bi ovu Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

(80)  U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka ▌.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Svrha i područje primjene

1.  Svrha je ove Uredbe utvrditi zahtjeve za sastavljanje, odobrenje i distribuciju prospekta koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu uspostavljenom u državi članici.

2.  Ova se Uredba, osim članka 4., ne primjenjuje na sljedeće vrste vrijednosnih papira:

(a)  udjele u subjektima za zajednička ulaganja ▌;

(b)  nevlasničke vrijednosne papire koje izdaje država članica ili jedno od regionalnih ili lokalnih tijela države članice, javna međunarodna tijela čija je članica jedna ili više država članica, Europska središnja banka ili središnje banke država članica;

(c)  udjele u kapitalu središnjih banaka država članica;

(d)  vrijednosne papire za koje država članica ili regionalno ili lokalno tijelo države članice potpuno, bezuvjetno i neopozivo jamče;

(e)  vrijednosne papire koje izdaju udruge s pravnom osobnošću ili neprofitna tijela priznata od države članice, radi pribavljanja sredstava nužnih za postizanje njihovih neprofitnih ciljeva;

(g)  nezamjenjive udjele u kapitalu čija je glavna svrha dati imatelju pravo na posjedovanje stana ili drugog oblika nekretnine ili njezina dijela i kad se udjeli ne mogu prodati bez odricanja od ovog prava;

(i)  nevlasnički vrijednosni papiri koje stalno ili opetovano izdaju kreditne institucije kad je ukupna agregirana vrijednost u Uniji za ponuđene vrijednosne papire manja od 75 000 000 EUR po kreditnoj instituciji tijekom razdoblja od 12 mjeseci, pod uvjetom da ti vrijednosni papiri:

i.  nisu podređeni, konvertibilni ili zamjenjivi;

ii.  ne daju pravo upisa ili stjecanja drugih vrsta vrijednosnih papira i nisu povezani s izvedenim financijskim instrumentom.

3.  Ova se Uredba, osim članka 4., ne primjenjuje sljedeće vrste ponuda vrijednosnih papira javnosti:

(a)  ▌one koje su upućene isključivo kvalificiranim ulagateljima;

(b)  ▌one koje su upućene manjem broju od 350 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, a ukupno ne više od 4000 fizičkih ili pravnih osoba u Uniji, koje nisu kvalificirani ulagatelji ili drugi ulagatelji koji ispunjavaju uvjete iz točaka (a) i (b) članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 345/2013;

(c)  ▌one koje su upućene ulagateljima koji stječu vrijednosne papire ukupne vrijednosti od najmanje 100 000 EUR po ulagatelju, za svaku zasebnu ponudu;

(d)  ▌one čija je ukupna vrijednost u Uniji manja od 1 000 000 EUR, a koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 mjeseci;

(e)  dionice izdane u zamjenu za dionice istog roda koje su već izdane, ako izdavanje takvih novih dionica ne uključuje povećanje temeljnog kapitala;

(f)  ponuđene vrijednosne papire kao zamjenska naknada u ponudi za preuzimanje, pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadržava informacije o transakciji i njezinu učinku na izdavatelja;

(g)  ponuđene vrijednosne papire, dodijeljene ili koji će se dodijeliti u vezi sa spajanjem ili podjelom, pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadržava informacije o transakciji i njezinu učinku na izdavatelja;

(h)  dividende isplaćene postojećim dioničarima u obliku dionica istog roda kao i dionice na koje se odnose takve isplate dividende, pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadržava informacije o broju i karakteristikama dionica te razlozima i detaljima ponude;

(i)  ponuđene vrijednosne papire, koje je sadašnjim ili bivšim direktorima ili zaposlenicima dodijelio ili će dodijeliti njihov poslodavac ili povezano društvo, bilo da imaju sjedište u Uniji ili ne, pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadržava informacije o broju i karakteristikama vrijednosnih papira te razlozima i detaljima ponude ili dodjele.

Države članice ne proširuju zahtjev u pogledu sastavljanja prospekta u skladu s ovom Uredbom na ponude vrijednosnih papira iz točke (d) prvog podstavka. Osim toga, države članice za te vrste ponuda vrijednosnih papira na nacionalnoj razini ne bi smjele uvoditi druge zahtjeve za objavljivanje koji bi mogli predstavljati nerazmjerno ili nepotrebno opterećenje. Države članice obavještavaju Komisiju i ESMA-u o zahtjevima za objavljivanje koji se primjenjuju na nacionalnoj razini, ako oni postoje, kao i o sadržaju relevantnih odredbi.

4.  Ova se Uredba ne primjenjuje na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu za sljedeće:

(a)  vrijednosne papire zamjenjive vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu, pod uvjetom da u razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20 % broja vrijednosnih papira koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu;

(b)  dionice koje nastaju konverzijom ili zamjenom drugih vrijednosnih papira ili izvršavanjem prava koja su dana drugim vrijednosnim papirima, ako su nastale dionice istog roda kao dionice koje su već uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, pod uvjetom da nastale dionice u razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20 % broja dionica istog roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu. Ako je prospekt sastavljen u skladu s ovom Uredbom ili Direktivom 2003/71/EZ nakon javne ponude ili uvrštenja za trgovanje vrijednosnih papira kojima se daje pristup dionicama ili ako su vrijednosni papiri kojima se daje pristup dionicama izdani prije stupanja na snagu ove Uredbe, ova se Uredba ne primjenjuje na uvrštenje nastalih dionica za trgovanje na uređenom tržištu, bez obzira na njihov udjel u odnosu na broj dionica istog roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu.

(c)  dionice izdane u zamjenu za dionice istog roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, ako izdavanje takvih dionica ne uključuje povećanje temeljnog kapitala;

(d)  ponuđene vrijednosne papire kao zamjenska naknada u ponudi za preuzimanje, pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadržava informacije o transakciji i njezinu učinku na izdavatelja;

(e)  ponuđene vrijednosne papire, dodijeljene ili koji će se dodijeliti u vezi sa spajanjem ili podjelom, pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadržava informacije o transakciji i njezinu učinku na izdavatelja;

(f)  ponuđene dionice, dodijeljene ili koje će se besplatno dodijeliti postojećim dioničarima, i dividende isplaćene u obliku dionica istog roda kao i dionice na koje se odnose takve isplate dividende, pod uvjetom da su navedene dionice istog roda kao i dionice koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu i da je dostupan dokument koji sadržava informacije o broju i karakteristikama dionica te razlozima i detaljima ponude ili dodjele;

(g)  ponuđene vrijednosne papire, koje je sadašnjim ili bivšim direktorima ili zaposlenicima dodijelio ili će dodijeliti njihov poslodavac ili povezano društvo, bilo da imaju sjedište u Uniji ili ne, pod uvjetom da su navedeni vrijednosni papiri istog roda kao i vrijednosni papiri koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu i da je dostupan dokument koji sadržava informacije o broju i karakteristikama vrijednosnih papira te razlozima i detaljima ponude ili dodjele;

(h)  vrijednosni papiri već uvršteni za trgovanje na drugom uređenom tržištu, pod sljedećim uvjetima:

(i)  da su ti vrijednosni papiri ili vrijednosni papiri istog roda već uvršteni za trgovanje na tom drugom uređenom tržištu više od 18 mjeseci;

(ii)  da je, za vrijednosne papire koji su prvi put uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu nakon 1. srpnja 2005., uvrštenje za trgovanje na tom drugom uređenom tržištu podlijegalo odobrenju i objavi prospekta u skladu s Direktivom 2003/71/EZ;

(iii)  da su, osim kad se primjenjuje točka ii., za vrijednosne papire koji su prvi put uvršteni u kotaciju nakon 30. lipnja 1983., pojedinosti koje treba objaviti radi uvrštenja odobrene u skladu sa zahtjevima Direktive Vijeća 80/390/EEZ(14) ili Direktive 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(15);

(iv)  da su ispunjene tekuće obveze vezane uz trgovanje na tom drugom uređenom tržištu; i

(v)  da osoba koja traži uvrštenje vrijednosnog papira za trgovanje na uređenom tržištu na temelju ovog izuzeća stavi na raspolaganje javnosti u državi članici uređenog tržišta na kojem se traži uvrštenje za trgovanje, na način utvrđen u članku 20. stavku 2., dokument čiji je sadržaj u skladu s člankom 7., sastavljen na jeziku koji je prihvatilo nadležno tijelo države članice uređenog tržišta na kojem se traži uvrštenje. U dokumentu se navodi gdje se može dobiti najnoviji prospekt i gdje su dostupne financijske informacije koje je izdavatelj objavio u skladu s njegovim stalnim obvezama objavljivanja.

6.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 42. kojima se određuju minimalne informacije u dokumentima iz stavka 3. točaka (f) i (g) te stavka 4. točaka (d) i (e) ovog članka.

Članak 2.

Definicije

1.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „vrijednosni papiri” znači prenosivi vrijednosni papiri kako je definirano člankom 4. stavkom 1. podstavkom 44. Direktive 2014/65/EU s izuzetkom instrumenata tržišta novca kako su definirani člankom 4. stavkom 1. podstavkom 17. Direktive 2014/65/EU, s dospijećem manjim od 12 mjeseci;

(b)  „vlasnički vrijednosni papiri” znači dionice i drugi prenosivi vrijednosni papiri koji su ekvivalentni udjelima u društvima, kao i bilo koja druga vrsta prenosivih vrijednosnih papira koji daju pravo stjecanja bilo kojeg prethodno navedenog vrijednosnog papira kao posljedicu njihove konverzije ili izvršavanja njima danih prava, pod uvjetom da su vrijednosni papiri posljednje vrste izdani od izdavatelja temeljnih dionica ili subjekta koji pripada grupi navedenog izdavatelja;

(c)  „nevlasnički vrijednosni papiri” znači svi vrijednosni papiri koji nisu vlasnički vrijednosni papiri;

(d)  „ponuda vrijednosnih papira javnosti” znači priopćavanje osobama u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, kojim se predstavlja dovoljno informacija o uvjetima ponude i ponuđenim vrijednosnim papirima, kako bi se omogućilo ulagatelju da odluči kupiti ili upisati te vrijednosne papire. Ova definicija primjenjuje se i na plasman vrijednosnih papira preko financijskih posrednika;

(e)  „kvalificirani ulagatelji” znači osobe ili subjekti koji su navedeni u točkama 1. do 4. odjeljka I. Priloga II. Direktivi 2014/65/EU te osobe ili subjekti s kojima se na zahtjev postupa kao s profesionalnim klijentima u skladu s odjeljkom II. Prilogom II. Direktivi 2014/65/EU ili su priznati kao kvalificirani nalogodavatelji u skladu s člankom 30. Direktive 2014/65/EU, osim ako su zatražili da se s njima postupa kao s malim ulagateljima. Investicijska društva i kreditne institucije na zahtjev dostavljaju svoju kategorizaciju izdavatelju, ne dovodeći u pitanje relevantno zakonodavstvo o zaštiti podataka;

(f)  „mala i srednja poduzeća” („MSP-ovi”) znači

–  društva koja prema svojem posljednjem godišnjem ili konsolidiranom izvještaju ispunjuju barem dva od sljedeća tri kriterija: prosječni broj zaposlenika tijekom poslovne godine manji je od 250, ukupna bilanca ne premašuje 43 000 000 EUR i godišnji neto prihod ne premašuje 50 000 000 EUR; ili

–  mala i srednja poduzeća kako su definirana u članku 4. stavku 1. podstavku 13. Direktive 2014/65/EU.

(g)  „kreditna institucija” znači društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(16);

(h)  „izdavatelj” znači pravna osoba koja izdaje ili namjerava izdati vrijednosne papire;

(i)  „ponuditelj” znači pravna osoba ili pojedinac koji nudi vrijednosne papire javnosti;

(j)  „uređeno tržište” znači uređeno tržište kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 21. Direktive 2014/65/EU;

(k)  „oglašavanje” znači oglasi:

–  koje se odnose na posebnu ponudu vrijednosnih papira javnosti ili uvrštavanje za trgovanje na uređenom tržištu;

–  koje je objavio izdavatelj, ponuditelj, osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili jamac, ili su pak objavljeni u njihovo ime; i

–  čiji je cilj posebno promicanje mogućeg upisa ili stjecanja vrijednosnih papira;

(l)  „propisane informacije” znači sve informacije koje izdavatelj ili bilo koja osoba koja je podnijela zahtjev za uvrštenje vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu bez suglasnosti izdavatelja treba objaviti prema Direktivi 2004/109/EZ ili prema zakonima, propisima ili upravnim odredbama države članice donesene na temelju članka 2. stavka 1. točke (k) te Direktive i na temelju članaka 17. i 19. Uredbe (EU) br. 596/2014;

(m)  „matična država članica” znači:

i.  za sve izdavatelje vrijednosnih papira s poslovnim nastanom u Uniji koji nisu spomenuti pod točkom ii., država članicu u kojoj izdavatelj ima sjedište;

ii.  za sva izdanja nevlasničkih vrijednosnih papira čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 1000 EUR, kao i za sva izdanja nevlasničkih vrijednosnih papira koji daju pravo stjecanja bilo kojeg prenosivog vrijednosnog papira ili primitka iznosa u novcu kao posljedicu njihove konverzije ili izvršavanja njima danih prava, pod uvjetom da izdavatelj nevlasničkih vrijednosnih papira nije izdavatelj temeljnih vrijednosnih papira ili subjekt koji pripada grupi tog izdavatelja, država članica u kojoj izdavatelj ima svoje sjedište ili gdje su vrijednosni papiri bili ili jesu uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili gdje su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje. Isto se primjenjuje na nevlasničke vrijednosne papire u valuti koja nije euro, pod uvjetom da je takva minimalna nominalna vrijednost približno jednaka 1000 EUR;

iii.  za sve izdavatelje vrijednosnih papira s poslovnim nastavnom u trećoj zemlji koji nisu spomenuti u točki ii., država članica u kojoj se vrijednosni papiri namjeravaju ponuditi javnosti prvi put ili u kojoj će biti podnesen prvi zahtjev za uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje, pod uvjetom naknadnog odabira izdavatelja s poslovnim nastanom u trećoj zemlji u nekoj od sljedećih okolnosti:

–  ako matična država članica nije određena odabirom tih izdavatelja,

–  u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom i. podtočkom iii. Direktive 2004/109/EZ;

(n)  „država članica domaćin” znači država članica u kojoj je upućena ponuda vrijednosnih papira javnosti ili traženo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, kad se ona razlikuje od matične države članice;

(na)   „nadležno tijelo” znači tijelo koje imenuje svaka država članica u skladu s člankom 29., osim ako je drukčije navedeno u ovoj Uredbi;

(o)  „subjekt za zajednička ulaganja ” znači subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) ovlašteni u skladu s člankom 5. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(17) i alternativni investicijski fondovi (AIF) u smislu članka 4. stavka 1. točke (a) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća(18);

(p)  „udjeli u subjektu za zajednička ulaganja” znači vrijednosni papiri koje izdaje subjekt za zajednička ulaganja na osnovi kojeg imatelj udjela stječe prava nad imovinom u takvom subjektu;

(q)  „odobrenje” znači pozitivna odluka nadležnog tijela matične države članice na kraju provjere potpunosti, dosljednosti i sveobuhvatnosti informacija danih u prospektu;

(r)  „osnovni prospekt” znači prospekt koji je u skladu s člankom 8. ove Uredbe i, prema izboru izdavatelja, konačni uvjeti ponude;

(s)  „radni dani”, za potrebe ove Uredbe, znači radni dani relevantnog nadležnog tijela, osim subote, nedjelje i praznika, kako su definirani u nacionalnom pravu koje se primjenjuje na to nacionalno nadležno tijelo;

(t)  „multilateralna trgovinska platforma” znači multilateralni sustav prema definiciji iz članka 4. stavka 1. podstavka 22. Direktive 2014/65/EU;

(u)  „rastuće tržište MSP-ova” znači rastuće tržište MSP-ova kako je definirano u članku 4. stavku 1. podstavku 12. Direktive 2014/65/EU;

(v)  „izdavatelj iz treće zemlje” znači izdavatelj s poslovnim nastanom u trećoj zemlji.

(va)   „trajni medij” znači svako sredstvo koje:

i.   potrošaču omogućuje pohranjivanje informacija koje su mu osobno upućene tako da mu budu dostupne za buduću uporabu u razdoblju koje odgovara namjeni tih informacija; i

ii.   omogućuje neizmijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija.

2.  Kako bi se uzela u obzir tehnička dostignuća na financijskim tržištima, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 42. kako bi odredila tehničke elemente definicija utvrđenih u stavku 1. ovog članka, osim definicije „malih i srednjih poduzeća (MSP-ova)” u stavku 1. točki (f), uzimajući u obzir situaciju na različitim nacionalnim tržištima, ▌zakonodavstvo Unije i ▌gospodarska kretanja.

Članak 3.

Obveza objave prospekta i izuzeće

1.  Vrijednosni papiri ▌smiju se ponuditi javnosti u Uniji tek nakon prethodne objave prospekta u skladu s ovom Uredbom.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 15., država članica može odlučiti ponude vrijednosnih papira javnosti izuzeti iz obveze objavljivanja prospekta iz članka 1. pod ▌uvjetom da ukupna vrijednost ponude u Uniji ne premašuje 5 000 000 EUR, izračunato tijekom razdoblja od 12 mjeseci.

Za javne ponude na temelju izuzeća iz prvog podstavka vrijedi sljedeće:

(a)   na njih se ne primjenjuje sustav putovnica u skladu s ovom Uredbom i stoga se ne primjenjuju članci 23. i 24. Uredbe;

(b)   u njima je jasno naznačeno da javna ponuda nema prekograničnu narav; i

(c)   njima se ne smiju aktivno tražiti ulagatelji izvan države članice iz prvog podstavka.

Države članice obavješćuju Komisiju i ESMA-u o svakoj odluci koju donesu u skladu s prvim podstavkom i pragom koji je utvrđen za ukupni iznos naveden u tom podstavku.

3.  Vrijednosni papiri ▌uvrštavaju se za trgovanje na uređenom tržištu ustanovljenom u Uniji tek nakon prethodne objave prospekta.

3.a   Kako bi se uzela u obzir kretanja tečajeva, uključujući inflaciju i tečajeve za valute koje nisu euro, Komisija može pomoću delegiranih akata u skladu s člankom 42. donijeti mjere koje se odnose na prag iz stavka 2. ovog članka.

Članak 4.

Dobrovoljni prospekt

Ako ponuda vrijednosnih papira javnosti ili uvrštenje vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu nisu obuhvaćeni područjem primjene iz ove Uredbe, kako je navedeno u članku 1., izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu može dobrovoljno sastaviti prospekt ili, po potrebi, prospekt EU-a za rast u skladu s ovom Uredbom.

Takav prospekt koji je sastavljen dobrovoljno i koji je odobrilo nadležno tijelo matične države članice, kako je određeno u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (m), uključuje sva prava i obveze predviđene za prospekt koji je obvezan u skladu s ovom Uredbom te se na njega primjenjuju sve odredbe ove Uredbe pod nadzorom nadležnog tijela.

Članak 5.

Naknadna ponovna prodaja vrijednosnih papira

Svaka naknadna ponovna prodaja vrijednosnih papira koji su prethodno bili predmet jedne ili više vrsta ponuda koje su isključene iz područja primjene ove Uredbe u skladu s člankom 1. stavkom 3. točkama od (a) do (d) smatra se zasebnom ponudom, a definicija navedena u članku 2. stavku 1. točki (d) primjenjuje se u svrhu određivanja je li ponovna prodaja ponuda vrijednosnih papira javnosti. Plasman vrijednosnih papira preko financijskih posrednika podliježe objavi prospekta ako nijedan uvjet iz članka 1. stavka 3. točaka od (a) do (d) nije ispunjen za konačni plasman.

U slučaju takve naknadne ponovne prodaje vrijednosnih papira ili konačnog plasmana vrijednosnih papira preko financijskih posrednika ne zahtijeva se dodatni prospekt, sve dok je važeći prospekt dostupan u skladu s člankom 12. te je izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje takvog prospekta dala suglasnost za njegovu upotrebu putem pisanog sporazuma.

POGLAVLJE II.

SASTAVLJANJE PROSPEKTA

Članak 6.

Prospekt

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 14. stavak 2. i članak 17. stavak 2., prospekt bi trebao sadržavati relevantne i potrebne informacije koje bi ulagatelj opravdano mogao zatražiti u pogledu ulaganja u vrijednosne papire kako bi izvršio utemeljenu procjenu:

(a)   imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti i gubitaka, kao i perspektiva izdavatelja i bilo kojeg jamca; i

(b)   prava danih takvim vrijednosnim papirima.

Te informacije moraju biti sastavljene i predstavljene u razumljivom i sažetom obliku u kojemu ih je jednostavno analizirati i mogu se razlikovati ovisno o:

(a)   karakteristikama izdavatelja;

(b)   vrsti vrijednosnih papira;

(c)   okolnostima izdavatelja;

(d)   po potrebi, tipu ulagatelja na kojeg se odnosi ponuda za javnost ili uvrštenje za trgovanje, mogućem poznavanju takvog tipa ulagatelja i tržištu na kojem vrijednosni papiri trebaju biti uvršteni u trgovanje;

(e)   bilo kojoj informaciji koja se stavlja na raspolaganje ulagateljima nakon dodatnih zahtjeva nametnutih izdavatelju vrijednosnih papira u okviru zakona Unije ili nacionalnih zakona ili pravila koja propisuje nadležno tijelo ili mjesto trgovanja za koje su, ili na koje su, vrijednosni papiri izdavatelja svrstani ili uvršteni za trgovanje, a kojem se može pristupiti putem službeno imenovanog mehanizma iz članka 21. Direktive 2004/109/EZ.

(f)   primjenjivosti bilo koje pojednostavnjene ili razmjerne obveze objavljivanja iz članka 14. i članka 15.;

2.  Izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu može sastaviti prospekt kao jedinstveni dokument ili kao zasebne dokumente.

Ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 7. i drugi podstavak članka 7. stavka 1., prospekt sastavljen od zasebnih dokumenata razdvaja zahtijevane informacije na registracijski dokument, obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak. Registracijski dokument sadržava informacije koje se odnose na izdavatelja. Obavijest o vrijednosnim papirima sadržava informacije koje se odnose na vrijednosne papire ponuđene javnosti ili one koji će biti uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu.

Članak 7.

Sažetak prospekta

1.  Prospekt uključuje sažetak u kojem su navedene ključne informacije potrebne ulagateljima kako bi razumjeli karakteristike i rizike izdavatelja, jamca i vrijednosnih papira koji se nude ili uvrštavaju za trgovanje na uređenom tržištu; sažetak se treba čitati zajedno s ostalim dijelovima prospekta, a služi kao pomoć ulagateljima pri razmatranju ulaganja u te vrijednosne papire.

Odstupajući od prvog podstavka, ako se prospekt odnosi na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu nevlasničkih vrijednosnih papira koji se nude isključivo kvalificiranim ulagateljima, sažetak se ne zahtijeva.

2.  Sadržaj sažetka mora biti točan, korektan, jasan i neobmanjujući. Treba ga čitati kao uvod u prospekt i mora biti u skladu s ostalim dijelovima prospekta.

3.  Sažetak se sastavlja kao kratki sažeti dokument od najviše šest ispisanih stranica A4 papira.

Međutim, nadležno tijelo samo u iznimnim slučajevima izdavatelju može dopustiti da sastavi duži sažetak od najviše deset ispisanih stranica A4 papira, ako je to nužno zbog složenosti djelatnosti izdavatelja, prirode izdanja ili prirode izdanih vrijednosnih papira te ako postoji rizik da se ulagatelj bez dodatnih informacija u sažetku dovede u zabludu.

Sažetak mora biti:

(a)  predstavljen i strukturiran tako da je jednostavan za čitanje, napisan slovima veličine koja omogućuje čitanje;

(b)  napisan na jeziku i u stilu kojima se olakšava razumijevanje informacija, a posebno na jeziku koji je jasan, netehnički, sažet i razumljiv dotičnom tipu ulagatelja.

4.  Sažetak sadržava sljedeća četiri odjeljka:

(a)  uvod s općim i specifičnim upozorenjima u kojem se navodi i u kojoj mjeri ulagatelji u najgorem slučaju mogu izgubiti ono što su uložili;

(b)  ključne informacije o izdavatelju, ponuditelju ili osobi koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu;

(c)  ključne informacije o vrijednosnim papirima;

(d)  ključne informacije o samoj ponudi i/ili uvrštenju za trgovanje.

5.  Uvod sažetka sadržava :

(a)   ime i međunarodni identifikacijski broj (ISIN) vrijednosnih papira

(b)   identitet i podatke za kontakt izdavatelja, uključujući njegov identifikator pravne osobe (LEI);

(c)   identitet i podatke za kontakt ponuditelja, uključujući njegov broj LEI ako ponuditelj ima pravnu osobnost, ili osobe koja traži uvrštenje;

(d)   identitet i podatke za kontakt matičnog nadležnog tijela i datum dokumenta.

Za potrebe točke (d) prvog podstavka, ako se prospekt sastoji od zasebnih dokumenata koje su odobrila različita nadležna tijela, u uvodu sažetka navodi se identitet i podaci za kontakt svih tih nadležnih tijela.

Mora sadržavati upozorenja da:

(a)  je sažetak potrebno čitati kao uvod u prospekt;

(b)  bi ulagatelj svaku odluku o ulaganju u vrijednosne papire trebao temeljiti na razmatranju prospekta kao cjeline;

(c)  kad se pred sudom podigne tužba koja se odnosi na informaciju sadržanu u prospektu, tužitelj ulagatelj može biti obvezan, prema nacionalnom zakonodavstvu države članice, snositi troškove prijevoda prospekta prije nego započnu sudski postupci;

(d)  se građanskopravna odgovornost povezuje samo s osobama koje su sastavile sažetak, uključujući njegov prijevod, ali samo ako sažetak dovodi u zabludu, ako je netočan ili nedosljedan kad ga se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta ili ne pruža, kad ga se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta, ključne informacije kako bi se ulagateljima pomoglo pri razmatranju ulaganja u takve vrijednosne papire.

6.  Odjeljak iz stavka 4. točke (b) sadržava sljedeće informacije:

(a)  u pododjeljku pod naslovom „Tko je izdavatelj vrijednosnih papira?” kratak opis izdavatelja vrijednosnih papira, uključujući najmanje sljedeće:

–  njegov domicil i pravni oblik, njegov broj LEI, zakonodavstvo u okviru kojeg posluje i zemlju u kojoj je osnovan;

–  njegove glavne djelatnosti;

–  njegove najveće dioničare, uključujući je li u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom neke osobe i koje;

–  identitet ključnih izvršnih direktora i upravnog odbora;

–  identitet njegovih ovlaštenih revizora.

(b)  u pododjeljku pod naslovom „Koje su ključne financijske informacije u pogledu izdavatelja?” odabir povijesnih ključnih financijskih informacija, uključujući, ako je primjenjivo, pro forma informacije, koje se predstavljaju za svaku poslovnu godinu razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama, te svako naknadno financijsko razdoblje tijekom godine popraćeno usporedivim podatcima za isto razdoblje prethodne poslovne godine. Zahtjev za usporednim informacijama o bilanci ispunjen je predstavljanjem informacija iz bilance na kraju godine.

(c)  u odjeljku pod naslovom „Koji su ključni rizici specifični za izdavatelja?” kratak opis najviše deset najznačajnih čimbenika rizika specifičnih za izdavatelja iz prospekta, posebno uključujući operativne rizike i rizike ulaganja.

7.  Odjeljak iz stavka 4. točke (c) sadržava sljedeće informacije:

(a)  u pododjeljku pod naslovom „Koja su glavna obilježja vrijednosnih papira?” kratak opis vrijednosnih papira koji se nude i/ili uvrštavaju za trgovanje, uključujući najmanje sljedeće:

–  njihovu vrstu i rod, njihov broj ISIN, njihovu valutu, pojedinačnu nominalnu vrijednost, nominalnu vrijednost, broj izdanih vrijednosnih papira, trajanje vrijednosnih papira;

–  prava povezana s vrijednosnim papirima;

–  relativnu nadređenost vrijednosnih papira u strukturi kapitala izdavatelja u slučaju nesolventnosti uključujući, po potrebi, podatke o razini podređenosti vrijednosnih papira i postupanje s njima u slučaju sanacije na temelju Direktivi o oporavku i sanaciji banaka;

–  sva ograničenja slobodne prenosivosti vrijednosnih papira;

–  ako je primjenjivo, politiku dividende ili isplate.

(b)  u pododjeljku pod naslovom „Gdje će se trgovati vrijednosnim papirima?” naznaku jesu li ili hoće li ponuđeni vrijednosni papiri biti predmet zahtjeva za uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili za trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi te naziv svih tržišta na kojima se vrijednosnim papirima trguje ili će se trgovati.

(c)  u pododjeljku pod naslovom „Postoji li jamstvo za vrijednosne papire?” kratak opis prirode i područja primjene jamstva, ako postoji, te kratak opis jamca, uključujući njegov broj LEI.

(d)  u pododjeljku pod naslovom „Koji su ključni rizici specifični za vrijednosne papire?” kratak opis najviše deset najznačajnijih čimbenika rizika specifičnih za vrijednosne papire sadržane u prospektu.

Ako je u skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(19) potrebno izraditi dokument s ključnim informacijama, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje može sadržaj utvrđen u ovom stavku zamijeniti informacijama utvrđenima u članku 8. stavku 3. točkama (b) do (i) Uredbe (EU) br. 1286/2014. U tom slučaju i ako je jedinstvenim sažetkom obuhvaćeno nekoliko vrijednosnih papira koji se razlikuju samo u nekim vrlo ograničenim pojedinostima, kao što je cijena izdanja ili datum dospijeća, u skladu s člankom 8. stavkom 8. posljednjim podstavkom, ograničena duljina utvrđena u stavku 3. produljuje se za tri dodatne stranice A4 papira za svaki dodatni vrijednosni papir.

8.  Odjeljak iz stavka 4. točke (d) sadržava sljedeće informacije:

(a)  u pododjeljku pod naslovom „Pod kojim uvjetima i prema kojem rasporedu mogu ulagati u ovaj vrijednosni papir?”, ako je primjenjivo, opće uvjete, uvjete i očekivani raspored ponude, pojedinosti o uvrštenju za trgovanje, plan distribucije, iznos i postotak trenutačnog razvodnjavanja koje proizlazi iz ponude te procjenu ukupnih troškova izdanja i/ili ponude, uključujući procijenjene troškove koje izdavatelj ili ponuditelj naplaćuje ulagatelju.

(b)  u pododjeljku pod naslovom „Zašto je izdavatelj sastavio ovaj prospekt?” kratak narativni opis razloga za ponudu ili uvrštenje za trgovanje te upotrebu i procijenjeni neto iznos sredstava.

9.  U svakom od odjeljaka opisanih u stavcima 6., 7. i 8. izdavatelj može dodati podnaslove ako to smatra potrebnim.

10.  Sažetak ne smije sadržavati međusobna upućivanja na druge dijelove prospekta ili uključivati informacije upućivanjem.

11.  ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi odredila sadržaj i oblik predstavljanja povijesnih ključnih financijskih informacija iz stavka 6. točke (b), uzimajući u obzir različite vrste vrijednosnih papira i izdavatelja te osiguravajući da dobivene informacije budu kratke, sažete i razumljive.

ESMA dostavlja Komisiji taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do [12 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 8.

Osnovni prospekt

1.  Za nevlasničke vrijednosne papire prospekt se može, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, sastojati od osnovnog prospekta koji sadržava sve relevantne informacije koje se odnose na izdavatelja i vrijednosne papire ponuđene javnosti ili one koji će biti uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu.

2.  Osnovni prospekt sadržava sljedeće informacije:

(a)  popis informacija koje će se uključiti u konačne uvjete ponude;

(b)  predložak pod naslovom „obrazac konačnih uvjeta” koji je potrebno ispuniti za svako pojedino izdanje;

(c)  adresu web-mjesta na kojem će se objaviti konačni uvjeti.

3.  Konačni uvjeti predstavljaju se u obliku zasebnog dokumenta ili se uključuju u osnovni prospekt ili njegovu dopunu. Konačni uvjeti izrađuju se u razumljivom obliku u kojem ih je moguće jednostavno analizirati.

Konačni uvjeti sadržavaju samo informacije koje se odnose na obavijest o vrijednosnim papirima i ne upotrebljavaju se kao dopuna osnovnom prospektu. U tim se slučajevima primjenjuje članak 17. stavak 1. točka (a).

4.  Ako konačni uvjeti nisu uključeni u osnovni prospekt ili dopunu, izdavatelj ih stavlja na raspolaganje javnosti u skladu s člankom 20. te ih dostavlja nadležnom tijelu matične države članice u najkraćem mogućem roku prije početka ponude javnosti ili uvrštenja za trgovanje.

U konačne uvjete umeće se jasna i istaknuta izjava u kojoj se navodi sljedeće:

(a)  konačni uvjeti izrađeni su za potrebe ove Uredbe i moraju se tumačiti zajedno s osnovnim prospektom i njegovim dopunama kako bi se dobile sve relevantne informacije;

(b)  gdje su osnovni prospekt i njegove dopune objavljeni u skladu s člankom 20.;

(c)  sažetak pojedinog izdanja priložen je konačnim uvjetima.

5.  Osnovni sažetak može se sastaviti kao jedinstveni dokument ili kao zasebni dokumenti.

Ako je izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu prethodno dostavila registracijski dokument za određenu vrstu nevlasničkog vrijednosnog papira ili univerzalni registracijski dokument, kako je definiran u članku 9., te je kasnije odlučila sastaviti osnovni prospekt, osnovni prospekt sadržava sljedeće:

(a)  informacije sadržane u registracijskom dokumentu ili univerzalnom registracijskom dokumentu;

(b)  informacije koje bi inače bile sadržane u relevantnoj obavijesti o vrijednosnim papirima ne uključujući konačne uvjete, ako konačni uvjeti nisu uključeni u osnovni prospekt.

6.  Posebne informacije o svim različitim vrijednosnim papirima uključenima u osnovni projekt jasno se odvajaju.

7.  Sažetak se sastavlja samo ako su konačni uvjeti uvršteni u osnovni prospekt u skladu sa stavkom 3. ili dostavljeni te je takav sažetak specifičan za pojedino izdanje.

8.  Na sažetak pojedinog izdanja primjenjuju se jednaki zahtjevi kao na konačne uvjete, kako je utvrđeno u ovom članku, te im se on prilaže.

Sažetak pojedinog izdanja u skladu je s člankom 7. i sadrži ključne informacije iz osnovnog prospekta i konačnih uvjeta. Njime je obuhvaćeno sljedeće:

(a)  informacije iz osnovnog prospekta koje su relevantne samo za pojedino izdanje, uključujući neophodne informacije o izdavatelju;

(b)  opcije sadržane u osnovnom prospektu koje su relevantne samo za pojedino izdanje, kako je određeno u konačnim uvjetima;

(c)  relevantne informacije dane u konačnim uvjetima koje prethodno nisu bile navedene u osnovnom prospektu.

Ako se konačni uvjeti odnose na nekoliko vrijednosnih papira koji se razlikuju samo u nekim vrlo ograničenim pojedinostima, kao što je cijena izdanja ili datum dospijeća, jedinstveni sažetak pojedinog izdanja može se priložiti svim tim vrijednosnim papirima, pod uvjetom da su informacije koje se odnose na različite vrijednosne papire jasno odvojene.

9.  Informacije sadržane u osnovnom prospektu dopunjuju se, prema potrebi, u skladu s člankom 22. ažuriranim informacijama o izdavatelju i o vrijednosnim papirima koji će biti ponuđeni javnosti ili uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu.

10.  Javna ponuda može se nastaviti nakon isteka osnovnog prospekta u okviru kojeg je započela, pod uvjetom da je sljedeći osnovni prospekt odobren najkasnije posljednjeg dana valjanosti prethodnog osnovnog prospekta. Na prvoj stranici konačnih uvjeta te ponude nalazi se istaknuto upozorenje u kojem se navodi posljednji dan valjanosti prethodnog osnovnog prospekta i mjesto na kojem će se objaviti sljedeći osnovni prospekt. U sljedećem osnovnom prospektu mora se uključiti oblik konačnih uvjeta iz izvornog osnovnog prospekta ili upućivati na njega i na konačne uvjete koji su relevantni za nastavak ponude.

Pravo na povlačenje dodijeljeno na temelju članka 22. stavka 2. primjenjuje se i na ulagatelje koji su se obvezali kupiti ili upisati vrijednosne papire tijekom razdoblja valjanosti prethodnog osnovnog prospekta, osim ako su im vrijednosni papiri već isporučeni.

Članak 9.

Univerzalni registracijski dokument

1.  Svaki izdavatelj koji ima sjedište u državi članici i čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi može svake poslovne godine sastaviti registracijski dokument u obliku univerzalnog registracijskog dokumenta u kojem su opisani organizacija poslovanje, financijski položaj, zarada i perspektiva, upravljanje i struktura dioničara društva.

2.  Svaki izdavatelj koji odluči svake poslovne godine sastaviti univerzalni registracijski dokument dostavlja ga na odobrenje nadležnom tijelu svoje matične države članice u skladu s postupkom utvrđenim u članku 19. stavcima 2., 4. i 5.

Nakon što je nadležno tijelo svake poslovne godine tijekom dvije uzastopne godine izdavatelju odobrilo univerzalni registracijski dokument, sljedeći univerzalni registracijski dokumenti ili izmjene tih univerzalnih registracijskih dokumenata mogu se dostaviti nadležnom tijelu bez prethodnog odobrenja, osim ako se te izmjene ne odnose na propuste, ili značajne pogreške ili netočne informacije, što bi javnost moglo dovesti u zabludu u pogledu činjenica i okolnosti koje su ključne za utemeljenu procjenu izdavatelja.

Ako nakon toga izdavatelj ne dostavi univerzalni registracijski dokument za jednu poslovnu godinu, gubi se povlastica u smislu dostavljanja bez odobrenja te se svi naknadni univerzalni registracijski dokumenti podnose nadležnom tijelu na odobrenje dok se ponovno ne ispuni uvjet iz drugog podstavka.

3.  Izdavateljima kojima je prije datuma primjene ove Uredbe nadležno tijelo najmanje tri uzastopne godine odobrilo registracijski dokument, sastavljen u skladu s Prilogom I. ili XI. Uredbi (EZ) br. 809/2004(20), i koji su nakon toga, u skladu s člankom 12. stavkom 3. Direktive 2003/71/EZ, dostavili ili dobili odobrenje za takav registracijski dokument svake godine dopušta se dostavljanje univerzalnog registracijskog dokumenta bez prethodnog odobrenja u skladu sa stavkom 2. drugog podstavka od datuma primjene ove Uredbe.

4.  Jednom kad se odobri ili dostavi bez odobrenja, univerzalni registracijski dokument te njegove izmjene iz stavaka 7. i 9. stavljaju se na raspolaganje javnosti bez nepotrebne odgode i u skladu s postupcima iz članka 20.

5.  Univerzalni registracijski dokument mora biti u skladu sa zahtjevima u pogledu jezika utvrđenima u članku 25.

6.  U univerzalnom registracijskom dokumentu može se upućivati na informacije u skladu s uvjetima iz članka 18.

7.  Nakon dostavljanja ili odobrenja univerzalnog registracijskog dokumenta izdavatelj može u svakom trenutku ažurirati informacije koje su u njemu sadržane tako što nadležnom tijelu dostavlja izmjene svojeg univerzalnog registracijskog dokumenta.

8.  Nadležno tijelo može u svakom trenutku preispitati sadržaj svakog univerzalnog registracijskog dokumenta koji je dostavljen bez prethodnog odobrenja te sadržaj njegovih izmjena.

Preispitivanje koje obavlja nadzorno tijelo sastoji se od provjere potpunosti, dosljednosti i sveobuhvatnosti informacija navedenih u univerzalnom registracijskom dokumentu i njegovim izmjenama.

9.  Ako nadležno tijelo tijekom preispitivanja utvrdi da se univerzalnim registracijskim dokumentom ne ispunjuju standardi u pogledu potpunosti, sveobuhvatnosti i dosljednosti i/ili da su potrebne izmjene ili dodatne informacije, ono o tome obavješćuje izdavatelja.

Zahtjev za izmjenu ili dodatne informacije koje nadležno tijelo upućuje izdavatelju izdavatelj treba uzeti u obzir samo u sljedećem univerzalnom registracijskom dokumentu koji se dostavlja za sljedeću poslovnu godinu, osim ako izdavatelj želi upotrijebiti univerzalni registracijski dokument kao sastavni dio prospekta koji se podnosi na odobrenje. U tom slučaju izdavatelj dostavlja izmjenu univerzalnog registracijskog dokumenta najkasnije po podnošenju zahtjeva iz članka 19. stavka 5.

Odstupajući od drugog podstavka, ako nadležno tijelo obavijesti izdavatelja da se njegov zahtjev za izmjenu odnosi na propust ili značajnu pogrešku ili netočnu informaciju, što bi javnost moglo dovesti u zabludu u pogledu činjenica i okolnosti koje su bitne za utemeljenu procjenu izdavatelja, izdavatelj dostavlja izmjenu univerzalnog registracijskog dokumenta bez nepotrebne odgode.

10.  Odredbe stavaka 7. i 9. primjenjuju se samo ako se univerzalni registracijski dokument ne upotrebljava kao sastavni dio prospekta. Kad god se univerzalni registracijski dokument upotrebljava kao sastavni dio prospekta, samo se propisi iz članka 22. za dopunu prospekta primjenjuju u razdoblju od odobrenja prospekta do konačnog zaključenja ponude javnosti ili, ovisno o slučaju, do početka trgovanja na uređenom tržištu, ovisno o tome što nastupi kasnije.

11.  Izdavatelj koji ispunjuje uvjete opisane u prvom i drugom podstavku stavka 2. ili u stavku 3. ima status čestog izdavatelja te ostvaruje koristi od bržeg postupka odobrenja opisanog u članku 19. stavku 5., pod sljedećim uvjetima:

(a)  nakon dostavljanja ili podnošenja za odobrenje svakog univerzalnog registracijskog dokumenta izdavatelj nadležnom tijelu dostavlja pisanu potvrdu da su sve propisane informacije koje je potrebno objaviti u skladu s Direktivom 2004/109/EZ, ako je primjenjivo, i Uredbom (EU) br. 596/2014 dostavljene i objavljene u skladu sa zahtjevima utvrđenima u tim aktima; i

(b)  ako nadležno tijelo obavlja preispitivanje iz stavka 8., izdavatelj mijenja svoj univerzalni registracijski dokument u skladu s postupcima iz stavka 9.

Ako izdavatelj nije ispunio neki od prethodnih uvjeta, gubi se status čestog izdavatelja.

12.  Ako je univerzalni registracijski dokument koji je dostavljen nadležnom tijelu ili ga je ono odobrilo objavljen najkasnije četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine te sadržava informacije koje je potrebno objaviti u godišnjem financijskom izvještaju iz članka 4. Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(21), smatra se da je izdavatelj ispunio svoju obvezu objave godišnjeg financijskog izvještaja iz tog članka.

Ako je univerzalni registracijski dokument ili njegova izmjena dostavljen nadležnom tijelu ili ga je ono odobrilo te je objavljen najkasnije tri mjeseca nakon isteka prvih šest mjeseci poslovne godine te sadržava informacije koje je potrebno objaviti u polugodišnjem financijskom izvještaju iz članka 5. Direktive 2004/109/EZ, smatra se da je izdavatelj ispunio svoju obvezu objave polugodišnjeg financijskog izvještaja iz tog članka.

U slučajevima opisanima u prvom ili drugom podstavku izdavatelj je dužan:

(a)  uključiti u univerzalni registracijski dokument popis međusobnog upućivanja na informacije u kojem je utvrđeno gdje se u univerzalnom registracijskom dokumentu nalazi svaka stavka potrebna u godišnjim i polugodišnjim financijskim izvještajima;

(b)  dostaviti univerzalni registracijski dokument u skladu s člankom 19. stavkom 1. Direktive 2004/109/EZ te ga staviti na raspolaganje službeno imenovanom mehanizmu iz članka 21. stavka 2. Direktive 2004/109/EZ;

(c)  uključiti u univerzalni registracijski dokument izjavu o odgovornosti u skladu s uvjetima koji se zahtijevaju u članku 4. stavku 2. točki (c) i članku 5. stavku 2. točki (c) Direktive 2004/109/EZ.

13.  Stavak 12. primjenjuje se samo ako je matična država članica izdavatelja za potrebe ove Uredbe isto tako i matična država članica za potrebe Direktive 2004/109/EZ te ako jezik univerzalnog registracijskog dokumenta ispunjuje uvjete iz članka 20. Direktive 2004/109/EZ.

14.  ESMA priprema nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju postupak provjere, odobrenja, dostavljanja i preispitivanja univerzalnog registracijskog dokumenta te uvjeti za njegovu izmjenu i uvjeti u kojima se status čestog izdavatelja može izgubiti.

ESMA dostavlja Komisiji taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do [12 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 10.

Prospekti koji se sastoje od zasebnih dokumenata

1.  Izdavatelj kojemu je nadležno tijelo već odobrilo registracijski dokument dužan je sastaviti samo obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak kad su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ili uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu. U tom slučaju obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak podliježu zasebnom odobrenju.

Ako se nakon odobrenja registracijskog dokumenta pojavio važan novi čimbenik, značajna pogreška ili netočnost koja se odnosi na informacije uključene u registracijski dokument i koja može utjecati na procjenu vrijednosnih papira, dopuna registracijskog dokumenta podnosi se na odobrenje istovremeno kad i obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak. Pravo na povlačenje prihvata u skladu s člankom 22. stavkom 2. ne primjenjuje se u tom slučaju.

Registracijski dokument i njegova dopuna, ako je primjenjivo, kojima su priloženi obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak čine prospekt nakon što ga je odobrilo nadležno tijelo.

2.  Izdavatelj kojemu je nadležno tijelo već odobrilo univerzalni registracijski dokument ili koji je dostavio univerzalni registracijski dokument bez odobrenja u skladu s drugim podstavkom članka 9. stavka 2. dužan je sastaviti samo obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak kad su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ili uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu. U tom slučaju obavijest o vrijednosnim papirima, sažetak i sve izmjene univerzalnog registracijskog dokumenta dostavljene nakon odobrenja ili dostavljanja univerzalnog registracijskog dokumenta, osim izmjena univerzalnog registracijskog dokumenta čestog izdavatelja u skladu s člankom 19. stavkom 5., podliježu zasebnom odobrenju.

Ako je izdavatelj dostavio univerzalni registracijski dokument bez odobrenja, cijela dokumentacija, uključujući izmjene univerzalnog registracijskog dokumenta, podliježe odobrenju, neovisno o činjenici da su ti dokumenti i dalje zasebni.

Univerzalni registracijski dokument, izmijenjen u skladu s člankom 9. stavkom 7. ili 9., kojem su priloženi obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak čini prospekt nakon što ga je odobrilo nadležno tijelo.

Članak 11.

Odgovornost povezana s prospektom

1.  Države članice osiguravaju da se odgovornost za informacije dane u prospektu povezuje s izdavateljem ili njegovim upravnim, rukovodećim ili nadzornim tijelima, ponuditeljem, osobom koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili jamcem. Odgovorne osobe moraju biti jasno navedene u prospektu zajedno s njihovim imenima i funkcijama ili, u slučaju pravnih osoba, njihovim nazivima i sjedištima kao i njihovim izjavama da su, prema njihovim saznanjima, informacije sadržane u prospektu u skladu s činjenicama i da iz prospekta nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na njegovo značenje.

2.  Države članice osiguravaju da se njihovi zakoni i drugi propisi o građanskopravnoj odgovornosti primjenjuju na one osobe koje su odgovorne za informacije dane u prospektu.

Međutim, države članice osiguravaju da se nikakva građanskopravna odgovornost ne povezuje s bilo kojom osobom isključivo na temelju sažetka, uključujući svaki njegov prijevod, osim ako dovodi u zabludu, ako je netočan ili nedosljedan kad ga se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta ili ne pruža, kad ga se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta, ključne informacije kako bi se ulagateljima pomoglo pri razmatranju ulaganja u takve vrijednosne papire. Sažetak mora sadržavati jasno upozorenje u tom smislu.

3.  Odgovornost za informacije dane u univerzalnom registracijskom dokumentu povezuje se s osobama iz stavka 1. samo u slučajevima u kojima se univerzalni registracijski dokument upotrebljava kao sastavni dio odobrenog prospekta. Ne dovodeći u pitanje članke 4. i 5. Direktive 2004/109/EZ, to se primjenjuje ako su informacije u skladu s tim člancima uključene u univerzalni registracijski dokument.

Članak 12.

Valjanost prospekta, osnovnog prospekta i registracijskog dokumenta

1.  Prospekt ili osnovni prospekt, u obliku jedinstvenog dokumenta ili zasebnih dokumenata, valjan je 12 mjeseci nakon njegova odobrenja u svrhu ponude javnosti ili uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu, pod uvjetom da je dopunjen svakom dopunom koja se zahtijeva na temelju članka 22.

Ako se prospekt ili osnovni prospekt sastoji od zasebnih dokumenata, njegova valjanost počinje nakon odobrenja obavijesti o vrijednosnim papirima.

2.  Registracijski dokument, uključujući univerzalni registracijski dokument iz članka 9., koji je prethodno dostavljen ili odobren, valjan je u svrhu upotrebe kao sastavni dio prospekta 12 mjeseci nakon njegova dostavljanja ili odobrenja.

Istek valjanosti tog registracijskog dokumenta ne utječe na valjanost prospekta čiji je on sastavni dio.

POGLAVLJE III.

SADRŽAJ I OBLIK PROSPEKTA

Članak 13.

Minimalne informacije i oblik

1.  U skladu s člankom 42. Komisija donosi delegirane akte u pogledu oblika prospekta, osnovnog prospekta i konačnih uvjeta te popisa u kojima se definiraju posebne informacije koje moraju biti uključene u prospekt, izbjegavajući pritom dupliciranje informacija kad je prospekt sastavljen od zasebnih dokumenata.

Pri sastavljanju različitih popisa prospekta posebno se uzima u obzir sljedeće:

(a)  različite vrste informacija koje su potrebne ulagateljima, a koje se odnose na vlasničke vrijednosne papire u usporedbi s nevlasničkim vrijednosnim papirima; dosljedan pristup primjenjuje se u pogledu informacija koje se zahtijevaju u prospektu za vrijednosne papire koji imaju sličnu ekonomsku logiku, posebno izvedene vrijednosne papire;

(b)  različite vrste i karakteristike ponuda i uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu nevlasničkih vrijednosnih papira;

(c)  upotrijebljeni oblik i informacije koje se zahtijevaju u osnovnom prospektu koje se odnose na nevlasničke vrijednosne papire, uključujući varante u bilo kojem obliku;

(d)  ako je primjenjivo, pravna priroda izdavatelja;

(e)  ako je primjenjivo, specifična priroda djelatnosti izdavatelja.

Konkretno, Komisija sastavlja dva zasebna i sadržajno različita popisa prospekta kojima se određuju obveze u pogledu informacija primjenjive na nevlasničke vrijednosne papire, prilagođene različitim kategorijama ulagatelja kojima je ponuda upućena – kvalificiranim ili nekvalificiranim ulagateljima, vodeći računa o tome da su tim ulagateljima potrebne različite informacije.

2.  U skladu s člankom 42. Komisija donosi delegirane akte kojima se utvrđuju popis u kojemu se definiraju minimalne informacije sadržane u univerzalnom registracijskom dokumentu te poseban popis za univerzalni registracijski dokument kreditnih institucija.

Tim se popisom osigurava da su u univerzalnom registracijskom dokumentu sadržane sve potrebne informacije o izdavatelju tako da se isti univerzalni registracijski dokument može jednako upotrijebiti za naknadnu ponudu javnosti ili uvrštenje vlasničkih vrijednosnih papira, dužničkih vrijednosnih papira ili izvedenica. U pogledu financijskih informacija, pregleda poslovanja i financijskog pregleda te perspektiva i korporativnog upravljanja te se informacije u najvećoj mogućoj mjeri usklađuju s informacijama koje je potrebno objaviti u godišnjim i polugodišnjim financijskim izvještajima iz članaka 4. i 5. Direktive 2004/109/EZ, uključujući izvješće poslovodstva i izvješće o korporativnom upravljanju.

3.  Delegirani akti navedeni u stavcima 1. i 2. temelje se na standardima u području financijskih i nefinancijskih informacija koje su utvrdile međunarodne organizacije nadzornih tijela za vrijednosne papire, a posebno IOSCO, te na prilozima I., II. III. ovoj Uredbi. Ti se delegirani akti donose do [6 mjeseci prije dana početka primjene ove Uredbe].

Članak 14.

Pojednostavnjene obveze objavljivanja za sekundarna izdanja

1.  Sljedeće osobe mogu odlučiti sastaviti pojednostavnjeni prospekt u skladu s pojednostavnjenim obvezama objavljivanja za sekundarna izdanja u slučaju ponude vrijednosnih papira javnosti ili uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu:

(a)  izdavatelji čiji su vrijednosni papiri najmanje 18 mjeseci uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi koja se ne ubraja u rastuća tržišta MSP-ova, sa zahtjevima za objavljivanje koji odgovaraju barem onima propisanima za rastuća tržišta MSP-ova kako je navedeno u članku 33. stavku 3. točkama (d), (e), (f) i (g) Direktive o tržištu financijskih instrumenata (MiFID), i koji izdaju više vrijednosnih papira istog roda;

(b)  izdavatelji čiji su vlasnički vrijednosni papiri najmanje 18 mjeseci uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova ili multilateralnoj trgovinskoj platformi koja se ne ubraja u rastuća tržišta MSP-ova, sa zahtjevima za objavljivanje koji odgovaraju barem onima propisanima za rastuća tržišta MSP-ova kako je navedeno u članku 33. stavku 3. točkama (d), (e), (f) i (g) Direktive o tržištu financijskih instrumenata, i koji izdaju nevlasničke vrijednosne papire.

(c)  ponuditelji roda vrijednosnih papira koji su najmanje 18 mjeseci uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova ili multilateralnoj trgovinskoj platformi koja se ne ubraja u rastuća tržišta MSP-ova, sa zahtjevima za objavljivanje koji odgovaraju barem onima propisanima za rastuća tržišta MSP-ova kako je navedeno u članku 33. stavku 3. točkama (d), (e), (f) i (g) Direktive o tržištu financijskih instrumenata.

Pojednostavnjeni prospekt predviđen u prvom podstavku sadržava sažetak u skladu s člankom 7., posebni registracijski dokument koji mogu upotrebljavati osobe navedene u točkama (a), (b) i (c) te posebnu obavijest o vrijednosnim papirima koju mogu upotrebljavati osobe navedene u točkama (a) i (c).

Za potrebe točaka (a), (b) i (c) prvog podstavka ESMA objavljuje i redovito ažurira popis multilateralnih trgovinskih platformi koje se ne ubrajaju u rastuća tržišta MSP-ova, sa zahtjevima za objavljivanje koji odgovaraju barem onima propisanima za rastuća tržišta MSP-ova kako je navedeno u članku 33. stavku 3. točkama (d), (e), (f) i (g) Direktive o tržištu financijskih instrumenata.

2.  U skladu s načelima utvrđenima u članku 6. stavku 1. i ne dovodeći u pitanje članak 17. stavak 2., pojednostavnjeni prospekt iz stavka 1. sadržava sažete relevantne informacije koje bi ulagatelj razumno zatražio prilikom sekundarnog izdanja radi toga da donese utemeljenu procjenu:

(a)   perspektiva izdavatelja i svih jamaca, na temelju ▌financijskih informacija koje su uključene ili na koje se upućuje u prospektu, a kojima je obuhvaćena samo posljednja financijska godina;

(b)   prava povezanih s vrijednosnim papirima;

(c)   razloga za izdanje i njegova učinka na izdavatelja, a posebno izjave o obrtnom kapitalu, podataka o kapitalizaciji i zaduženosti, učinka na cjelokupnu strukturu kapitala i jezgrovita sažetka relevantnih informacija objavljenih od posljednjeg izdanja u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014.

Sažetak obuhvaća samo relevantne informacije koje se zahtijevaju prema pojednostavnjenim obvezama objavljivanja za sekundarna izdanja.

Informacije sadržane u pojednostavnjenom prospektu koji se navodi u stavku 1. moraju biti sastavljene i predstavljene u razumljivom i sažetom obliku u kojem ih je moguće jednostavno analizirati te na temelju njih ulagatelji moraju moći donijeti utemeljenu odluku o ulaganju.

3.  U skladu s člankom 42. Komisija donosi delegirane akte kojima se određuju sažete informacije iz stavka 2., koje je potrebno uključiti u popise primjenjive u skladu s pojednostavnjenim obvezama objavljivanja iz stavka 1.

Pri određivanju sažetih informacija koje je potrebno unijeti u popise koji se primjenjuju u skladu s pojednostavnjenim obvezama objavljivanja Komisija uzima u obzir potrebu da se olakša pristup tržištima kapitala, važnost snižavanja troška kapitala i poboljšanja pristupa kapitalu te informacije koje izdavatelj već mora objaviti u skladu s Direktivom 2004/109/EZ, ako je primjenjivo, i Uredbom (EU) br. 596/2014. Kako bi se izbjegla nepotrebna opterećenja za izdavatelje, Komisija prilagođava zahtjeve tako da budu usredotočeni na informacije koje su značajne i relevantne za sekundarna izdanja te da budu proporcionalni.

Ti se delegirani akti donose do [6 mjeseci prije dana početka primjene ove Uredbe].

Članak 15.

Prospekt EU-a za rast

1.  Sljedeći subjekti mogu sastaviti prospekt EU-a za rast u skladu s razmjernim obvezama objavljivanja utvrđenima u ovom članku u slučaju ponude vrijednosnih papira javnosti, osim ako će vrijednosni papiri biti uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu:

(a)   mala i srednja poduzeća;

(b)   drugi izdavatelji osim malih i srednjih poduzeća ako se ponuda javnosti odnosi na vrijednosne papire koji će biti uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova;

(c)   drugi izdavatelji osim onih navedenih u točkama (a) i (b) ako ukupna vrijednost ponude vrijednosnih papira javnosti u Uniji u razdoblju od 12 mjeseci nije veća od 20 000 000 EUR.

Prospekt EU-a za rast odobren u skladu s ovim člankom vrijedi za sve ponude vrijednosnih papira javnosti u svakoj državi članici domaćinu u skladu s uvjetima iz članaka 23., 24. i 25.

Prospekt EU-a za rast u skladu s razmjernim obvezama objavljivanja iz prvog podstavka standardiziran je dokument, koji izdavatelj može jednostavno ispuniti.

1.a   Prospekt EU-a za rast obuhvaća sljedeća tri osnovna elementa:

(a)   ključne informacije o izdavatelju, kao što su:

i.   ime izdavatelja i osoba odgovornih za prospekt,

ii.   pregled poslovanja, trenutačne aktivnosti trgovanja i perspektive izdavatelja,

iii.   čimbenici rizika povezani s izdavateljem,

iv.   financijske informacije, na koje se u tekstu može upućivati;

(b)   ključne informacije o vrijednosnim papirima, kao što su:

i.   broj i priroda vrijednosnih papira koji su predmet ponude,

ii.   odredbe i uvjeti vrijednosnih papira i opis svih prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira,

iii.   čimbenici rizika povezani s vrijednosnim papirima;

(c)   ključne informacije o ponudi, kao što su:

i.   odredbe i uvjeti ponude, uključujući cijenu izdanja,

ii.   razlozi za ponudu i namjeravana uporaba neto prihoda.

3.  U skladu s člankom 42. Komisija donosi delegirane akte kojima se određuje sažeti sadržaj i oblik svojstven standardiziranom prospektu EU-a za rast iz stavaka 1. i 1.a. U tim se aktima iznose informacije koje se zahtijevaju u popisima prospekta, napisane jednostavnim jezikom, a pritom se prema potrebi povezuju upućivanjem.

Pri određivanju konkretnog sažetog sadržaja i oblika standardiziranog prospekta EU-a za rast Komisija prilagođava zahtjeve u pogledu informacija tako da budu usredotočeni na:

(a)   informacije koje su značajne i relevantne za ulaganje u vrijednosne papire izdane ulagateljima;

(b)   potrebu da se zajamči razmjernost između veličine poduzeća i njegovih potreba za financijskim sredstvima i

(c)   troškove izrade prospekta.

Komisija pri tome vodi računa o sljedećem:

–   potrebi da prospekt EU-a za rast bude uistinu znatno jednostavniji od cjelovitog prospekta u pogledu administrativnog opterećenja i troškova za izdavatelje;

–   potrebi za olakšanjem pristupa tržištima kapitala za MSP-ove, pri čemu se treba pobrinuti da ulagatelji imaju povjerenja u sigurnost ulaganja u takva poduzeća;

–   potrebi da se što je više moguće smanje troškovi i opterećenje za MSP-ove;

–   potrebi da se iznesu određene vrste informacija koje su osobito važne za MSP-ove;

–  veličini izdavatelja i o tome koliko vremena već posluje;

–   različitim vrstama i karakteristikama ponuda;

–   različitim vrstama informacija za različite vrste vrijednosnih papira koje su potrebne ulagateljima.

Ti se delegirani akti donose do [6 mjeseci prije dana početka primjene ove Uredbe].

Članak 16.

Čimbenici rizika

1.  Čimbenici rizika koji se navode u prospektu moraju se ograničiti na rizike koji su specifični za izdavatelja i/ili vrijednosne papire te koji su bitni za donošenje utemeljene odluke o ulaganju, što se potvrđuje u sadržaju registracijskog dokumenta i obavijesti o vrijednosnim papirima. ▌

1.a   Čimbenici rizika obuhvaćaju i one koji proizlaze iz mjere podređenosti vrijednosnog papira i učinka na očekivan iznos ili datum plaćanja imateljima vrijednosnih papira u slučaju stečaja ili drugog sličnog postupka, uključujući, ovisno o slučaju, insolventnost kreditne institucije ili njezinu sanaciju ili restrukturiranje u skladu s Direktivom 2014/59/EU (Direktiva o oporavku i sanaciji banaka).

2.  ESMA izrađuje smjernice za procjenu ▌ specifičnosti i značajnosti čimbenika rizika te raspodjelu čimbenika rizika ▌. Osim toga, ESMA izrađuje smjernice koje pomažu nadležnim tijelima u preispitivanju čimbenika rizika na način koji potiče izdavatelje na iznošenje propisnih i relevantnih čimbenika rizika.

Članak 17.

Izostavljanje informacija

1.  Ako se u prospekt ne može uključiti konačna ponudbena cijena i/ili iznos vrijednosnih papira koji će se ponuditi javnosti:

(a)  kriteriji i/ili uvjeti u skladu s kojima će se utvrditi navedeni elementi ili, u slučaju cijene, najveća moguća cijena objavljuju se u prospektu, ili

(b)  prihvat kupnje ili upisa vrijednosnih papira može biti povučen u roku koji nije kraći od dva radna dana nakon što je dostavljena konačna ponudbena cijena i/ili iznos vrijednosnih papira koji će se ponuditi javnosti.

Konačna ponudbena cijena i iznos vrijednosnih papira dostavljaju se nadležnim tijelima matične države članice i objavljuju u skladu s člankom 20. stavkom 2.

2.  Nadležno tijelo matične države članice može dopustiti izostavljanje iz prospekta određenih informacija koje trebaju biti uvrštene u prospekt ako smatra da je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a)  objava takvih informacija bila bi suprotna javnom interesu;

(b)  objava takvih informacija ozbiljno bi štetila izdavatelju, pod uvjetom da ne postoji vjerojatnost da bi izostavljanje takvih informacija dovelo javnost u zabludu u pogledu činjenica i okolnosti bitnih za utemeljenu procjenu izdavatelja, ponuditelja ili jamca, ako postoji, i prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira na koje se prospekt odnosi;

(c)  takve su informacije od manje važnosti za specifičnu ponudu ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu i ne bi utjecale na procjenu financijskog položaja i perspektiva izdavatelja, ponuditelja ili jamca.

Nadležno tijelo ESMA-i dostavlja godišnje izvješće o informacijama čije je izostavljanje odobreno.

3.  Ne dovodeći u pitanje odgovarajuće informacije koje se pružaju ulagateljima, ako iznimno određene informacije koje se moraju uključiti u prospekt nisu primjerene izdavateljevu području poslovanja ili pravnom obliku izdavatelja ili vrijednosnim papirima na koje se prospekt odnosi, prospekt sadržava informacije ekvivalentne informacijama koje se zahtijevaju, osim ako takve informacije ne postoje.

4.  Ako za vrijednosne papire jamči država članica, pri sastavljanju prospekta u skladu s člankom 4. izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ima pravo izostaviti informacije koje se odnose na tu državu članicu.

5.  ESMA može izraditi nacrt smjernica kojima se određuju slučajevi u kojima se informacije mogu izostaviti u skladu sa stavkom 2., uzimajući u obzir izvješća nadležnih tijela ESMA-i navedena u stavku 2.

Članak 18.

Uključivanje upućivanjem

1.  Na informacije se u prospektu ili osnovnome prospektu može upućivati ako su prethodno ili istovremeno objavljene elektroničkim putem, sastavljene na jeziku koji se zahtijeva u članku 25. i podnesene u kontekstu zahtjeva za objavljivanje utvrđenih pravom Unije ili u skladu s pravilima mjesta trgovanja ili rastućeg tržišta MSP-ova:

(a)  dokumenti koje je odobrilo nadležno tijelo▌, ili su dostavljeni tom tijelu, u skladu s ovom Uredbom;

(b)  dokumenti iz članka 1. stavka 3. točaka (f) i (g) te članka 1. stavka 4. točaka (d) i (e);

(c)  propisane informacije kako su definirane u članku 2. stavku 1. točki (l);

(d)  godišnje financijske informacije i financijske informacije za razdoblja tijekom godine;

(e)  revizijska izvješća i financijski izvještaji;

(f)  izvješća poslovodstva kako su definirana u članku 19. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća(22);

(g)  izvješća o korporativnom upravljanju kako su definirana u članku 20. Direktive 2013/34/EU;

(h)  [izvješća o primitcima kako su definirana u članku [X.] [revidirane Direktive o pravima dioničara(23)];

(ha)   godišnja izvješća ili bilo koje informacije koje se priopćuju u skladu s člancima 22. i 23. Direktive 2011/61/EU;

(i)  osnivački akt i statut.

Te su informacije najnovije informacije dostupne izdavatelju.

Ako se upućivanjem uključuju samo određeni dijelovi dokumenta, u prospekt se uvrštava izjava da dijelovi koji nisu uključeni nisu relevantni za ulagatelja ili su obuhvaćeni u drugim dijelovima prospekta.

2.  Pri uključivanju informacija upućivanjem, izdavatelji, ponuditelji ili osobe koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu osiguravaju dostupnost informacija. Točnije, u prospektu se navodi popis unakrsnih upućivanja kako bi se ulagateljima omogućilo da jednostavno pronađu određene informacije, te hiperveze na sve dokumente u kojima su sadržane informacije na koje se upućuje.

3.  Ako je moguće, zajedno s prvim nacrtom prospekta koji se podnosi nadležnom tijelu, a u svakom slučaju tijekom postupka preispitivanja prospekta, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u elektroničkom obliku koji se može pretraživati dostavlja sve informacije na koje se u prospektu upućuje, osim ako je te informacije već odobrilo nadležno tijelo ili su dostavljene nadležnom tijelu koje odobrava prospekt.

4.  ▌ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda radi ažuriranja popisa dokumenata navedenih u stavku 1. uključivanjem dodatnih vrsta dokumenata koje je u skladu s pravom Unije potrebno dostaviti javnom tijelu ili koje ono treba odobriti.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

POGLAVLJE IV.

POSTUPCI ODOBRENJA I OBJAVE PROSPEKTA

Članak 19.

Provjera i odobrenje prospekta

1.  Nijedan prospekt ne smije biti objavljen dok njega ili sve njegove sastavne dijelove ne odobri odgovarajuće nadležno tijelo matične države članice.

2.  Nadležno tijelo obavješćuje izdavatelja, ponuditelja ili osobu koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu o svojoj odluci o odobrenju prospekta u roku od 10 radnih dana od dana podnošenja nacrta prospekta.

▌Nadležno tijelo obavješćuje ESMA-u o odobrenju prospekta i svih njegovih dopuna u isto vrijeme kada se o tom odobrenju obavješćuje izdavatelja, ponuditelja ili osobu koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu.

3.  Rok naveden u stavku 2. produljuje se na 20 radnih dana ako ponuda javnosti uključuje vrijednosne papire koje je izdao izdavatelj koji nema vrijednosne papire uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu i koji nije prethodno ponudio vrijednosne papire javnosti.

Rok od 20 radnih dana primjenjuje se samo za početno podnošenje nacrta prospekta. U slučaju potrebe za naknadnim podnošenjem u skladu sa stavkom 4., primjenjuje se rok iz stavka 2.

4.  Ako nadležno tijelo utvrdi da se nacrtom prospekta ne zadovoljavaju standardi u pogledu potpunosti, sveobuhvatnosti i dosljednosti potrebni za njegovo odobrenje i/ili da su potrebne izmjene ili dodatne informacije:

(a)  o tome obavješćuje izdavatelja, ponuditelja ili osobu koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u roku od 10 radnih dana nakon podnošenja nacrta prospekta i/ili dodatnih informacija te navodi detaljne razloge te odluke, i

(b)  rokovi iz stavaka 2. i 3. primjenjuju se samo od datuma na koji su zatraženi izmijenjeni nacrt prospekta i/ili dodatne informacije podneseni nadležnom tijelu.

5.  Odstupajući od stavaka 2. i 4., rok iz tih stavaka smanjuje se na 5 radnih dana za česte izdavatelje iz članka 9. stavka 11. Česti izdavatelj obavješćuje nadležno tijelo najmanje 5 radnih dana prije datuma predviđenog za podnošenje zahtjeva za odobrenje.

Česti izdavatelj nadležnom tijelu podnosi zahtjev koji sadržava potrebne izmjene univerzalnog registracijskog dokumenta, ako je primjenjivo, obavijesti o vrijednosnim papirima i sažetka podnesenog na odobrenje.

Česti izdavatelj nije obvezan imati odobrenje za izmjene univerzalnog registracijskog dokumenta, osim ako se te izmjene ne odnose na propuste, ili značajne pogreške ili netočne informacije, što bi javnost moglo dovesti u zabludu o činjenicama i okolnostima koje su ključne za to da izdavatelj donese utemeljenu procjenu.

6.  Nadležna tijela na svojim web-mjestima objavljuju smjernice za postupak provjere i odobrenja kako bi se omogućilo učinkovito i pravovremeno odobravanje prospekata. U smjernicama se navode kontaktne točke za odobrenja. Izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta može izravno komunicirati i surađivati sa zaposlenicima nadležnog tijela tijekom postupka odobrenja prospekta.

9.  Iznos naknada koje nadležno tijelo matične države članice naplaćuje za odobrenje prospekta, registracijske dokumente, uključujući univerzalne registracijske dokumente, dopune i izmjene te za dostavljanje univerzalnih registracijskih dokumenata, njegovih izmjena i konačnih uvjeta razuman je i proporcionalan i objavljuje se javnosti barem na web-mjestu nadležnog tijela.

10.  ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju postupci za provjeru potpunosti, sveobuhvatnosti i dosljednosti te odobrenje prospekta.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

11.  ESMA upotrebljava svoje ovlasti u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010 radi promicanja konvergencije nadzora u pogledu postupka provjere i odobrenja nadležnih tijela pri ocjenjivanju potpunosti, sveobuhvatnosti i dosljednosti informacija sadržanih u prospektu. U tu svrhu ESMA izrađuje smjernice za nadzor i primjenu prospekata, koje upućuje nadležnim tijelima i kojima obuhvaća provjeru usklađenosti s ovom Uredbom i svim delegiranim i provedbenim aktima koji su usvojeni na temelju ove Uredbe kao i provedbu odgovarajućih administrativnih mjera i sankcija u slučaju kršenja u skladu s člancima 36. i 37. Posebice, ESMA potiče konvergenciju u pogledu učinkovitosti, metoda i vremena provjere informacija u prospektu koju provode nadležna tijela, pri čemu se prema potrebi provodi stručno preispitivanje.

11.a   ESMA mora izraditi središnji sustav praćenja procesa rada koji prikazuje postupak odobrenja prospekta od njegova pokretanja do odobrenja, što nadležnim tijelima, ESMA-i i izdavateljima omogućuje da u cijeloj Uniji obrađuju i prate zahtjeve za odobrenje na internetu.

12.  Ne dovodeći u pitanje članak 30. Uredbe (EU) br. 1095/2010, ESMA organizira i provodi najmanje jedno stručno preispitivanje postupaka provjere i odobrenja nadležnih tijela, uključujući obavijesti o odobrenju među nadležnim tijelima. U okviru stručnog preispitivanja procjenjuje se i učinak različitih pristupa koji se odnose na provjeru i odobrenje nadležnih tijela u pogledu sposobnosti izdavatelja za prikupljanje kapitala u Europskoj uniji. Izvješće o tom stručnom preispitivanju objavljuje se najkasnije tri godine od dana početka primjene ove Uredbe. U okviru tog stručnog preispitivanja ESMA uzima u obzir savjete Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala iz članka 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 20.

Objava prospekta

1.  Nakon odobrenja, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu prospekt stavlja na raspolaganje javnosti u razumnom roku prije, a najkasnije na početku ponude javnosti ili uvrštenja za trgovanje predmetnim vrijednosnim papirima.

U slučaju prve javne ponude roda dionica koje su prvi put uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu prospekt se mora učiniti dostupnim najmanje šest radnih dana prije završetka ponude.

2.  Prospekt, u obliku jedinstvenog dokumenta ili zasebnih dokumenata, smatra se dostupnim javnosti ako je objavljen u elektroničkom obliku na nekom od sljedećih web-mjesta:

(a)  web-mjestu izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje,

(b)  web-mjestu financijskih posrednika koji obavljaju poslove plasmana ili prodaje vrijednosnih papira, uključujući platne agente,

(c)  web-mjestu uređenog tržišta na kojem se traži uvrštenje za trgovanje ili operatera multilateralne trgovinske platforme, ako je primjenjivo.

3.  Prospekt se objavljuje u posebnom dijelu web-mjesta koji je lako dostupan nakon što se pristupi web-mjestu. Može ga se preuzeti, ispisati i pretraživati u elektroničkom obliku koji se ne može mijenjati.

Dokumentima u kojima su sadržane informacije na koje se u prospektu upućuje te dopunama i/ili konačnim uvjetima povezanima s prospektom može se pristupiti u istom dijelu uz prospekt, a prema potrebi i preko hiperveza.

Ne dovodeći u pitanje pravo na povlačenje iz članka 22. stavka 2., česti izdavatelji, navedeni u članku 9. stavku 11., mogu se umjesto dopunom za sve izmjene univerzalnog registracijskog dokumenta koristiti dinamičnim referiranjem na najnoviju inačicu univerzalnog registracijskog dokumenta.

4.  Za pristup prospektu ne treba se registrirati, davati izjavu o prihvaćanju ograničenja pravne odgovornosti ili plaćati naknade.

5.  Nadležno tijelo matične države članice na svojem web-mjestu objavljuje sve odobrene prospekte ili barem popis odobrenih prospekata, uključujući hipervezu na posebne dijelove web-mjesta iz stavka 3., te podatke o državama članicama domaćinima u kojima su prospekti prijavljeni u skladu s člankom 24. Objavljeni se popis, uključujući hiperveze, ažurira te svaka stavka ostaje na web-mjestu tijekom roka iz stavka 7.

U isto vrijeme kad obavještava ESMA-u o odobrenju prospekta ili svih njegovih dopuna, nadležno tijelo dostavlja ESMA-i elektronički primjerak prospekta i svih njegovih dopuna te podatke koji su ESMA-i potrebni za njegovu klasifikaciju u mehanizmu pohrane iz stavka 6. te za izvješće iz članka 45.

Nadležno tijelo države članice domaćina na svojem web-mjestu objavljuje informacije o svim obavijestima primljenima u skladu s člankom 24.

6.  Najkasnije od početka ponude javnosti ili uvrštenja predmetnih vrijednosnih papira za trgovanje ESMA na svojem web-mjestu objavljuje sve prospekte koje je primila od nadležnih tijela, uključujući sve njihove dopune, konačne uvjete i povezane prijevode ako je primjenjivo te informacije o državama članicama domaćinima u kojima su prospekti prijavljeni u skladu s člankom 24. Objava se osigurava preko mehanizma pohrane kojim se javnosti pruža besplatan pristup i mogućnost pretraživanja. Ključne informacije sadržane u prospektima kao što su ISIN, identifikacijska oznaka vrijednosnih papira, i LEI, identifikacijska oznaka izdavatelja, ponuditelja i jamaca, trebale bi biti strojno čitljive, pa i kad se koriste metapodaci.

7.  Svi odobreni prospekti ostaju javno dostupni u digitalnom obliku najmanje 10 godina nakon njihove objave na web-mjestima iz stavaka 2. i 6.

8.  Ako se prospekt sastoji od nekoliko dokumenata i/ili uključuje informacije upućivanjem, dokumenti i informacije koje čine prospekt mogu se objaviti i distribuirati zasebno pod uvjetom da su ti dokumenti dostupni javnosti u skladu sa stavkom 2. U svakom dokumentu koji je dio prospekta navodi se gdje se mogu dobiti drugi dokumenti koji su već odobreni i/ili dostavljeni nadležnom tijelu.

9.  Tekst i oblik prospekta i/ili dopune prospekta koji su javno objavljeni moraju biti u svakom trenutku istovjetni izvornoj verziji koju je odobrilo nadležno tijelo matične države članice.

10.  Izdavatelj, ponuditelj, osoba koja traži uvrštenje za trgovanje ili financijski posrednici koji obavljaju poslove plasmana ili prodaje vrijednosnih papira moraju svim fizičkim i pravnim osobama na njihov zahtjev besplatno dostaviti ▌ primjerak prospekta na trajnome mediju. Dostava je ograničena na zemlje u kojima je provedena ponuda javnosti ili u kojima je obavljeno uvrštenje za trgovanje u skladu s ovom Uredbom.

11.  Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost postupaka utvrđenih u ovom članku, ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda radi daljnjeg određivanja zahtjeva koji se odnose na objavu prospekta.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

12.  ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi određivanja podataka koji su potrebni za klasifikaciju prospekata iz stavka 5.

ESMA dostavlja Komisiji taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do [12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 21.

Oglašavanje

1.  Svi oglasi koji se odnose na ponudu vrijednosnih papira javnosti ▌ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu moraju biti u skladu s načelima sadržanima u ovom članku.

2.  U oglasima se navodi da je prospekt objavljen ili će biti objavljen i naznačuje se gdje ga ulagatelji mogu ili gdje će ga moći dobiti.

3.  Oglasi kao takvi moraju biti jasno prepoznatljivi. Informacije sadržane u oglasu ne smiju biti netočne ili dovoditi u zabludu. Osim toga, informacije sadržane u oglasu moraju biti u skladu s informacijama sadržanima u prospektu, ako je već objavljen, ili s informacijama za koje se zahtijeva da budu u prospektu, ako se prospekt objavljuje naknadno.

4.  Sve informacije koje se odnose na ponudu vrijednosnih papira javnosti ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu koje su objavljene usmenim ili pisanim putem, čak i ako nisu bile objavljene u svrhe oglašavanja, moraju biti u skladu s onima sadržanima u prospektu.

Ako izdavatelj ili ponuditelj u usmenom ili pisanom obliku otkrije značajne informacije jednom ili više odabranih ulagatelja, te se informacije daju i svim drugim ulagateljima kojima je ponuda upućena, bez obzira na to je li prospekt propisan ovom Uredbom. Kada se zahtijeva da prospekt bude objavljen, takve se informacije uvrštavaju u prospekt ili u dopunu prospekta u skladu s člankom 22. stavkom 1.

5.  Nadležno tijelo ▌države članice u kojoj se oglasi distribuiraju ima ovlast kontrolirati usklađenost aktivnosti oglašavanja koje se odnosi na ponudu vrijednosnih papira javnosti ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu s načelima navedenima u stavcima od 2. do 4.

Nadležno tijelo matične države članice po potrebi pomaže nadležnom tijelu države članice u kojoj se oglasi distribuiraju tako da provjerava usklađenost oglašenih informacija s informacijama u prospektu.

Ne dovodeći u pitanje ovlasti utvrđene u članku 30. stavku 1., ni u jednoj državi članici domaćinu za ponudu vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu nije preduvjet da nadležna tijela provjeravaju oglašene informacije.

5.b   Nadležno tijelo ne naplaćuje nikakve naknade za provjeru oglašenih informacija u skladu s ovim člankom.

5.c   Nadležno tijelo države članice u kojoj se oglasi distribuiraju može se dogovoriti s nadležnim tijelom matične države članice, ako je riječ o različitom nadležnom tijelu, da nadležno tijelo matične države članice bude ovlašteno kontrolirati usklađenost aktivnosti oglašavanja prema stavku 5. U slučaju takva dogovora nadležno tijelo matične države članice bez odgađanja o tome obavještava izdavatelja i ESMA-u.

6.  ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju odredbe o oglašavanju iz stavaka od 2. do 4. i 5.a ove Uredbe, pri čemu se određuju i odredbe o distribuiranju oglasa te utvrđuju postupci suradnje između nadležnih tijela matične države članice i države članice u kojoj se oglasi distribuiraju.

ESMA podnosi Komisiji taj nacrt regulatornih tehničkih standarda najkasnije [12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 22.

Dopune prospekta

1.  U dopuni prospekta navodi se svaki važni novi čimbenik, značajna pogreška ili netočnost koja se odnosi na informacije uključene u prospekt, a može utjecati na procjenu vrijednosnih papira i nastala je ili je primijećena u razdoblju od odobrenja prospekta do konačnog zaključenja ponude javnosti ili do početka trgovanja na uređenom tržištu, ovisno o tome što nastupi kasnije, bez nepotrebne odgode.

Ta se dopuna odobrava na isti način kao prospekt u roku od najviše pet radnih dana i objavljuje u skladu s barem istim postupcima primijenjenima kad je izvorni prospekt bio objavljen u skladu s člankom 20. Po potrebi se dopunjuje i sažetak i svaki njegov prijevod kako bi se u obzir uzele nove informacije uključene u dopunu.

2.  Kad se prospekt odnosi na ponudu vrijednosnih papira javnosti, ulagatelji koji su se obvezali kupiti ili upisati vrijednosne papire prije nego što je dopuna objavljena imaju pravo povući svoj prihvat u roku od pet radnih dana nakon objave dopune, pod uvjetom da se novi čimbenik, pogreška ili netočnost iz stavka 1. pojavi prije konačnog zaključenja ponude javnosti ili isporuke vrijednosnih papira, ovisno o tome što nastupi ranije. Izdavatelj ili ponuditelj mogu produljiti to razdoblje. U dopuni se navodi datum prestanka prava na povlačenje.

Kada izdavatelj odluči unijeti bilo kakve izmjene u univerzalni registracijski dokument dinamičnim referiranjem na najnoviju inačicu univerzalnog registracijskog dokumenta umjesto dopunom u skladu s člankom 20. stavkom 3., to ne utječe na pravo ulagatelja na povlačenje navedeno u prvom podstavku.

3.  Ako izdavatelj izrađuje dopunu u pogledu informacija u osnovnom prospektu koja se odnosi samo na jedno izdanje ili više pojedinih izdanja, pravo ulagatelja na povlačenje svojih prihvata u skladu sa stavkom 2. primjenjuje se samo na relevantna izdanja i ni na jedno drugo izdanje vrijednosnih papira u okviru osnovnog prospekta.

4.  Samo se jedna dopuna sastavlja i odobrava ako se važni novi čimbenik, značajna pogreška ili netočnost iz stavka 1. odnosi samo na informacije sadržane u registracijskom dokumentu ili univerzalnom registracijskom dokumentu i ako se taj registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument istovremeno upotrebljava kao sastavni dio nekoliko prospekata. U tom se slučaju u dopuni navode svi prospekti na koje se ona odnosi.

5.  Pri provjeri dopune prije odobrenja, ne dovodeći u pitanje podstavak 2.a članka 20. stavka 3., nadležno tijelo može zatražiti da se u dopunu uključi konsolidirana verzija dopunjenog prospekta u prilogu ako je to potrebno kako bi se osigurala sveobuhvatnost informacija danih u prospektu. Taj se zahtjev smatra zahtjevom za dodatne informacije u skladu s člankom 19. stavkom 4.

6.  Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost s ovim člankom i uzela u obzir tehnička kretanja na financijskim tržištima, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi definiranja situacija u kojima je zbog određenog važnog novog čimbenika, značajne pogreške ili netočnosti u pogledu informacija iz prospekta potrebno objaviti dopunu prospekta.

ESMA dostavlja Komisiji taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do [12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s postupkom iz članaka od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

POGLAVLJE V.

PREKOGRANIČNE PONUDE I UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE TE UPOTREBA JEZIKA

Članak 23.

Područje primjene prospekata i univerzalnih registracijskih dokumenata u Uniji

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 35., ako je ponuda javnosti ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu predviđeno u jednoj ili više država članica, ili u državi članici koja nije matična država članica, prospekt koji je odobrila matična država članica i sve njegove dopune vrijede za ponudu javnosti ili uvrštenje za trgovanje u svim državama članicama domaćinima, pod uvjetom da su ESMA i nadležno tijelo svake države članice domaćina o tome obaviješteni u skladu s člankom 24. Nadležna tijela država članica domaćina ne smiju poduzimati nikakve postupke odobrenja ili upravne postupke koji se odnose na prospekte.

Odredbe iz prvog podstavka primjenjuju se mutatis mutandis na univerzalne registracijske dokumente koji su već odobreni.

Kada se prospekt podnosi na odobrenje u jednoj ili više država članica, a sadržava univerzalni registracijski dokument koji je već odobren u nekoj drugoj državi članici, nadležno tijelo koje razmatra zahtjev za odobrenje prospekta ne provjerava iznova univerzalni registracijski dokument, već prihvaća njegovo prijašnje odobrenje.

2.  Ako nakon odobrenja prospekta izađu na vidjelo važni novi čimbenici, značajne pogreške ili netočnosti iz članka 22., nadležno tijelo matične države članice zahtijeva da se odobri objava dopune u skladu s člankom 19. stavkom 1. ESMA i nadležno tijelo države članice domaćina mogu obavijestiti nadležno tijelo matične države članice o potrebi za novim informacijama.

Članak 24.

Obavijest

1.  Na zahtjev izdavatelja ili osobe odgovorne za sastavljanje prospekta nadležno tijelo matične države članice, u roku od tri radna dana nakon primitka takvog zahtjeva ili, ako je zahtjev podnesen zajedno s nacrtom prospekta, u roku od jednog radnog dana od dana odobrenja prospekta, obavješćuje nadležno tijelo države članice domaćina o potvrdi o odobrenju kojom se potvrđuje da je prospekt sastavljen u skladu s ovom Uredbom, i to zajedno s elektroničkim primjerkom navedenog prospekta. ESMA pokreće portal na kojem svako nacionalno nadležno tijelo unosi takve informacije.

Ako je primjenjivo, obavijesti iz prvog podstavka prilaže prijevod prospekta i/ili sažetka za koji je odgovoran izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta.

Ako je univerzalni registracijski dokument odobren u skladu s člankom 9., prvi i drugi podstavak ovog stavka primjenjuju se mutatis mutandis.

Izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta ili univerzalnog registracijskog dokumenta, ako je to slučaj, obavješćuje se o potvrdi o odobrenju istovremeno kad i nadležno tijelo države članice domaćina.

2.  U potvrdi se navodi primjena odredaba iz članka 17. stavaka 2. i 3., kao i opravdanost njihove primjene.

3.  Nadležno tijelo matične države članice o potvrdi o odobrenju prospekta istovremeno obavješćuje ESMA-u i nadležno tijelo države članice domaćina.

4.  Ako konačni uvjeti osnovnog prospekta koji su prethodno prijavljeni nisu uključeni u osnovni prospekt ili dopunu, nadležno tijelo matične države članice elektronički ih prosljeđuje nadležnom tijelu države članice domaćina i ESMA-i čim je to moguće nakon njihova dostavljanja.

5.  Nadležna tijela ne naplaćuju naknadu za obavijest ili primitak obavijesti o prospektima i njihovim dopunama ili univerzalnom registracijskom dokumentu, ako je to slučaj, niti za bilo kakvu povezanu nadzornu aktivnost u matičnoj državi članici ili državi članici domaćinu.

6.  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ove Uredbe i uzeo u obzir tehnički razvoj na financijskim tržištima, ESMA može izraditi nacrte provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za obavijesti o potvrdi o odobrenju, prospektu, dopuni prospekta ili univerzalnom registracijskom dokumentu te prijevodu prospekta i/ili sažetka.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 25.

Upotreba jezika

1.  Ako su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ili je traženo njihovo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu samo u matičnoj državi članici, prospekt se sastavlja na jeziku koji je prihvatilo nadležno tijelo matične države članice.

2.  Ako su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ili je traženo njihovo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u jednoj ili više država članica koje nisu matična država članica, prospekt se sastavlja na jeziku koji su prihvatila nadležna tijela tih država članica ili na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u području međunarodnih financija, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje.

Nadležno tijelo svake države članice domaćina traži da se sažetak iz članka 7. prevede na njezin službeni jezik ili jezike, ali ne zahtijeva prijevod nijednog drugog dijela prospekta.[Am. 3]

U svrhu provjere i odobrenja koje provodi nadležno tijelo matične države članice prospekt se sastavlja na jeziku koji je prihvatilo to tijelo ili na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u području međunarodnih financija, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje.

3.  Ako su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ili je traženo njihovo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u više od jedne države članice uključujući matičnu državu članicu, prospekt se sastavlja na jeziku koji je prihvatilo nadležno tijelo matične države članice te je dostupan i na jeziku koji su prihvatila nadležna tijela svake države članice domaćina ili na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u području međunarodnih financija, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje.

Nadležno tijelo svake države članice domaćina može zahtijevati da se sažetak iz članka 7. prevede na njezin službeni jezik ili jezike, ali ne zahtijeva prijevod nijednog drugog dijela prospekta.

4.  Konačni uvjeti i sažetak pojedinog izdanja sastavljaju se na istom jeziku kao i odobreni osnovni prospekt.

Ako se konačni uvjeti dostavljaju nadležnom tijelu države članice domaćina ili, ako postoji više država članica domaćina, nadležnim tijelima država članica domaćina, na konačne uvjete i sažetak pojedinog izdanja koji im je priložen primjenjuju se zahtjevi u pogledu jezika utvrđeni u ovom članku.

POGLAVLJE VI.

POSEBNI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA IZDAVATELJE S POSLOVNIM NASTANOM U TREĆIM ZEMLJAMA

Članak 26.

Ponuda vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje u okviru prospekta sastavljenog u skladu s ovom Uredbom

1.  Kada izdavatelj iz treće zemlje namjerava ponuditi vrijednosne papire javnosti u Uniji ili tražiti uvrštenje vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu uspostavljenom u Uniji u okviru prospekta sastavljenog u skladu s ovom Uredbom, nadležno tijelo njegove matične države članice odobrava prospekt u skladu s člankom 19.

Odobren u skladu s prvim podstavkom, prospekt sa sobom nosi sva prava i obveze koji su ovom Uredbom predviđeni za prospekte i na taj se prospekt i izdavatelja iz treće zemlje primjenjuju sve odredbe ove Uredbe pod nadzorom nadležnog tijela matične države članice.

Članak 27.

Ponuda vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje u okviru prospekta sastavljenog u skladu sa zakonodavstvom treće zemlje

1.  Nadležno tijelo matične države članice izdavatelja iz treće zemlje može odobriti prospekt za ponudu javnosti ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu koji je sastavljen u skladu s nacionalnim zakonodavstvom izdavatelja iz treće zemlje i na kojeg se primjenjuje nacionalno zakonodavstvo izdavatelja iz treće zemlje pod sljedećim uvjetima:

(a)   zahtjevi u pogledu informacija prema zakonodavstvu te treće zemlje jednaki su zahtjevima u skladu s ovom Uredbom i

(b)   nadležno tijelo matične države članice sklopilo je u skladu s člankom 28. sporazume o suradnji s odgovarajućim nadzornim tijelima treće zemlje u kojoj izdavatelj ima poslovni nastan.

2.  U slučaju ponude javnosti ili uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu vrijednosnih papira koje je izdao izdavatelj iz treće zemlje u državi članici koja nije matična država članica primjenjuju se zahtjevi navedeni u člancima 23., 24. i 25.

Nadležno tijelo države članice ima pravo tim izdavateljima naplatiti dodatnu naknadu koja odražava opterećenje koje nastaje takvim izdanjem.

3.  Komisija je u skladu s člankom 42. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se utvrđuju opći kriteriji istovjetnosti na temelju zahtjeva utvrđenih u člancima 6., 7., 8. i 13.

Na temelju navedenih kriterija Komisija može donijeti provedbenu odluku u kojoj se navodi da su obveze u pogledu informacija u zakonodavstvu treće zemlje istovjetne obvezama iz ove Uredbe. Takva se provedbena odluka donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 43. stavka 2.

Članak 28.

Suradnja s trećim zemljama

1.  Za potrebe članka 27. i, ako se smatra potrebnim, za potrebe članka 26., nadležna tijela država članica sklapaju sporazume o suradnji s nadzornim tijelima trećih zemalja o razmjeni informacija s nadzornim tijelima u trećim zemljama i provođenju obveza koje proizlaze iz ove Uredbe u trećim zemljama, osim ako su te treće zemlje na popisu nekooperativnih zemalja koji sastavlja Komisija. Tim se sporazumima o suradnji osigurava barem učinkovita razmjena informacija kojom se nadležnim tijelima omogućava da vrše svoje dužnosti u okviru ove Uredbe.

Nadležno tijelo obavješćuje ESMA-u i druga nadležna tijela kad predlaže sklapanje takvog sporazuma.

2.  Za potrebe članka 27. i, ako se smatra potrebnim, za potrebe članka 26., ESMA olakšava i koordinira izradu sporazuma o suradnji između nadležnih tijela i relevantnih nadzornih tijela trećih zemalja.

ESMA olakšava i koordinira, kad je to moguće, i razmjenu informacija dobivenih od nadzornih tijela trećih zemalja koje mogu biti relevantne za poduzimanje mjera iz članaka 36. i 37. među nadležnim tijelima.

3.  Nadležna tijela sklapaju sporazume o suradnji kojima se uređuje razmjena informacija s nadzornim tijelima trećih zemalja, ali samo ako objavljeni podaci podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne koja je barem istovjetna onoj iz članka 33. Ta razmjena podataka mora biti namijenjena izvršavanju zadataka tih nadležnih tijela.

3.a   ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja minimalnog sadržaja sporazumâ o suradnji iz stavka 1.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

3.b   Kako bi se zajamčili jednaki uvjeti primjene ovog članka, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda za definiranje predloška sporazuma o suradnji kojim se koriste nadležna tijela država članica.

POGLAVLJE VII.

ESMA I NADLEŽNA TIJELA

Članak 29.

Nadležna tijela

1.  Svaka država članica određuje jedinstveno nadležno upravno tijelo odgovorno za provedbu dužnosti navedenih u ovoj Uredbi i za osiguranje primjene odredaba donesenih u skladu s ovom Uredbom. Države članice o tome obavješćuju Komisiju, ESMA-u i druga nadležna tijela drugih država članica.

Nadležna tijela ▌neovisna su o ▌sudionicima na tržištu.

2.  Države članice svojem nadležnom tijelu mogu dopustiti delegiranje zadataka koji se odnose na objavu odobrenih prospekata na internetu.

Svako delegiranje zadataka subjektima izvršava se u okviru posebne odluke u kojoj se navode zadatci koje je potrebno poduzeti i uvjeti pod kojima ih je potrebno provesti te u koju je uključena klauzula kojom se predmetni subjekt obvezuje da posluje i bude organiziran na takav način da se izbjegne sukob interesa i tako da se informacije stečene izvršavanjem delegiranih zadataka ne upotrebljavaju na nepošten način ili za sprečavanje tržišnog natjecanja. U toj se odluci navode svi sporazumi koji su sklopljeni između nadležnog tijela i subjekta kojem su zadatci delegirani.

Konačnu odgovornost za nadzor usklađenosti s ovom Uredbom i za odobravanje prospekata ima nadležno tijelo određeno u skladu sa stavkom 1.

Države članice obavješćuju Komisiju, ESMA-u i nadležna tijela drugih država članica o odluci iz podstavka 2., uključujući točne uvjete kojima se uređuje takvo delegiranje.

3.  Stavcima 1. i 2. ne dovodi se u pitanje mogućnost države članice da donese zasebne zakone i druge propise za prekomorska europska područja za čije je vanjske odnose ta država članica odgovorna.

Članak 30.

Ovlasti nadležnih tijela

1.  Kako bi ispunila svoje dužnosti u okviru ove Uredbe, nadležna tijela imaju, u skladu s nacionalnim pravom, barem sljedeće nadzorne i istražne ovlasti:

(a)  zahtijevati od izdavatelja, ponuditelja ili osoba koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu da uključe u prospekt dodatne informacije, ako je to potrebno radi zaštite ulagatelja;

(b)  zahtijevati od izdavatelja, ponuditelja ili osoba koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu i od osoba koje ih kontroliraju ili koje oni kontroliraju da dostave informacije i dokumente;

(c)  zahtijevati od revizora i rukovoditelja izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, kao i od financijskih posrednika kojima je povjerena provedba ponude javnosti ili traženje uvrštenja za trgovanje, da dostave informacije;

(d)  obustaviti ponudu javnosti ili uvrštenje za trgovanje na najviše 25 uzastopnih radnih dana u svakom pojedinom slučaju ako postoji osnovana sumnja da su prekršene odredbe ove Uredbe;

(e)  zabraniti ili obustaviti oglašavanje ili od izdavatelja, ponuditelja ili osoba koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili relevantnih financijskih posrednika zahtijevati da prekinu ili obustave oglašavanje na najviše 10 uzastopnih radnih dana u svakom pojedinom slučaju ako postoji osnovana sumnja da su prekršene odredbe ove Uredbe;

(f)  zabraniti ponudu javnosti ako utvrde da su prekršene odredbe ove Uredbe ili da postoji osnovana sumnja da će biti prekršene;

(g)  obustaviti ili od relevantnih uređenih tržišta zahtijevati da obustave trgovanje na uređenom tržištu na najviše 10 uzastopnih radnih dana u svakom pojedinom slučaju ako postoji osnovana sumnja da su prekršene odredbe ove Uredbe;

(h)  zabraniti trgovanje na uređenom tržištu ako utvrde da su prekršene odredbe ove Uredbe;

(i)  objaviti činjenicu da izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje ne ispunjava svoje obveze;

(j)  obustaviti provjeru prospekta koji je podnesen na odobrenje ili obustaviti ponudu javnosti ili uvrštenje za trgovanje ako nadležno tijelo izvršava svoju ovlast u pogledu uvođenja zabrane ili ograničenja u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(24) dok ta zabrana ili ograničenje ne prestane;

(k)  odbiti odobriti prospekt koji je sastavio određeni izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na najviše 5 godina ako je taj izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje više puta ozbiljno prekršila odredbe ove Uredbe;

(l)  objaviti ili zahtijevati od izdavatelja da objavi sve značajne informacije koje mogu utjecati na procjenu vrijednosnih papira uvrštenih za trgovanje na uređenom tržištu kako bi se osigurala zaštita ulagatelja ili neometano funkcioniranje tržišta;

(m)  obustaviti ili zahtijevati od uređenog tržišta da obustavi trgovanje vrijednosnim papirima ako smatraju da je izdavateljeva situacija takva da bi trgovanje štetilo interesima ulagatelja;

(n)  provoditi izravne nadzore ili istražne radnje na mjestima koja nisu privatni stambeni prostori fizičkih osoba te u tu svrhu ulaziti u prostore i imati pristup dokumentima i drugim podatcima u bilo kojem obliku ako postoji opravdana sumnja da dokumenti i drugi podatci povezani s predmetom nadzora ili istražnim radnjama mogu biti relevantni za dokazivanje kršenja ove Uredbe.

Kad je to potrebno prema nacionalnom zakonodavstvu, nadležno tijelo može zatražiti od odgovarajućeg sudskog tijela da odluči o upotrebi ovlasti iz prvog podstavka. U skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1095/2010 ESMA ima pravo sudjelovati u izravnim nadzorima iz točke (n) ako ih zajednički provode dva ili više nadležnih tijela.

2.  Nadležna tijela izvršavaju svoje dužnosti i ovlasti iz stavka 1. u najvećoj mjeri potrebnoj za izvršavanje svoje odgovornosti za nadzor usklađenosti s ovom Uredbom te za odobrenje prospekta na bilo koji od sljedećih načina:

(a)  izravno;

(b)  u suradnji s drugim tijelima;

(c)  u okviru svoje nadležnosti delegiranjem na ta tijela;

(d)  podnošenjem zahtjeva nadležnim pravosudnim tijelima.

3.  Države članice osiguravaju uvođenje odgovarajućih mjera kako bi nadležna tijela imala sve nadzorne i istražne ovlasti potrebne za ispunjavanje svojih dužnosti.

4.  Ne smatra se da osoba koja učini informacije dostupnima nadležnom tijelu u skladu s ovom Uredbom krši ikakvo ograničenje u vezi s objavljivanjem informacija koje je nametnuto ugovorom ili bilo kojim zakonom ili drugim propisom te ni na koji način nije odgovorna u vezi s takvim obavješćivanjem.

5.  Stavci od 1. do 3. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje mogućnost države članice da donese zasebne zakone i druge propise za prekomorska europska područja za čije je vanjske odnose ta država članica odgovorna.

Članak 31.

Suradnja između nadležnih tijela

1.  Nadležna tijela surađuju međusobno i s ESMA-om za potrebe ove Uredbe. Razmjenjuju podatke bez nepotrebnog odlaganja te surađuju u istražnim radnjama, nadzornim i provedbenim aktivnostima.

Ako su se države članice, u skladu s člankom 36., odlučile za propisivanje kaznenih sankcija za kršenje odredaba ove Uredbe, one moraju osigurati postojanje odgovarajućih mjera tako da nadležna tijela imaju sve potrebne ovlasti da se povežu sa sudskim vlastima u okviru njihove nadležnosti kako bi primila određene informacije u vezi s kaznenim istragama ili sudskim postupcima pokrenutima zbog mogućih kršenja ove Uredbe te kako bi ih dostavila drugim nadležnim tijelima i ESMA-i, u cilju ispunjenja svoje obveze međusobne suradnje i suradnje s ESMA-om za potrebe ove Uredbe.

2.  Nadležno tijelo može odbiti postupanje po zahtjevu za informacije ili zahtjevu za suradnju u istrazi samo u nekoj od sljedećih iznimnih okolnosti:

(a)  ako bi udovoljavanje zahtjevu vjerojatno negativno utjecalo na njegovu vlastitu istragu, provođenje zakona ili na kaznenu istragu;

(b)  ako je već pokrenut sudski postupak u vezi s istim djelima i protiv istih osoba pred tijelima države članice kojoj je zahtjev upućen;

(c)  ako je za te osobe već donesena pravomoćna presuda za iste radnje u državi članici kojoj je upućen zahtjev.

3.  Nadležna tijela na zahtjev odmah šalju sve informacije nužne za potrebe ove Uredbe.

4.  Nadležno tijelo može zatražiti pomoć od nadležnog tijela druge države članice u pogledu izravnih nadzora ili u istražnim radnjama.

Nadležno tijelo koje traži pomoć obavješćuje ESMA-u o svakom zahtjevu iz prvog podstavka. U slučaju istrage ili nadzora s prekograničnim učinkom, ESMA koordinira istragu ili nadzor ako to od nje zatraži neko od nadležnih tijela.

Kad nadležno tijelo primi zahtjev od nadležnog tijela druge države članice da izvrši izravni nadzor ili istragu, ono može:

(a)  provesti izravni nadzor ili istragu samostalno;

(b)  dopustiti nadležnom tijelu koje je podnijelo zahtjev da sudjeluje u izravnom nadzoru ili istrazi;

(c)  dopustiti nadležnom tijelu koje je podnijelo zahtjev da provede izravni nadzor ili istragu samostalno;

(d)  imenovati revizore ili stručne osobe da provedu izravni nadzor ili istražne radnje; i/ili

(e)  podijeliti zadatke povezane s nadzornim aktivnostima s drugim nadležnim tijelima.

5.  Nadležna tijela mogu se obratiti ESMA-i kad je zahtjev za suradnju, posebno za razmjenu informacija, odbijen ili nije obrađen u razumnom roku. Ne dovodeći u pitanje članak 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), ESMA može, u situacijama iz prve rečenice, djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

6.  ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda radi određivanja informacija koje se razmjenjuju među nadležnim tijelima u skladu sa stavkom 1.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

7.  ESMA može izraditi nacrte provedbenih tehničkih standarda za utvrđivanje standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za suradnju i razmjenu informacija među nadležnim tijelima.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz trećeg podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 32.

Suradnja s ESMA-om

1.  Za potrebe ove Uredbe nadležna tijela surađuju s ESMA-om u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010.

2.  Nadležna tijela bez odlaganja osiguravaju ESMA-i sve informacije koje su joj potrebne za izvršavanje njezinih dužnosti u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

3.  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene ovog članka, ESMA može izraditi nacrte provedbenih tehničkih standarda radi određivanja postupaka i oblika razmjene informacija iz stavka 2.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 33.

Poslovna tajna

1.  Sve informacije koje razmjenjuju nadležna tijela na temelju ove Uredbe, a koje se odnose na poslovne ili operativne uvjete i druga gospodarska ili osobna pitanja, smatraju se povjerljivima i podliježu zahtjevima čuvanja poslovne tajne, osim ako nadležno tijelo u trenutku njihova priopćavanja navede da se te informacije mogu objavljivati ili ako je njihovo objavljivanje potrebno u svrhu pravnog postupka.

2.  Obveza čuvanja poslovne tajne primjenjuje se na sve zaposlenike i bivše zaposlenike nadležnog tijela i na subjekt kojem je nadležno tijelo delegiralo svoje ovlasti. Informacije obuhvaćene poslovnom tajnom ne smiju se odati nijednoj drugoj osobi ili tijelu, osim na temelju odredaba utvrđenih pravom Unije ili nacionalnim pravom.

Članak 34.

Zaštita podataka

U pogledu obrade osobnih podataka u okviru ove Uredbe nadležna tijela obavljaju svoje zadatke za potrebe ove Uredbe u skladu s nacionalnim zakonima i drugim propisima kojima se prenosi Direktiva 95/46/EZ.

U pogledu obrade osobnih podataka koju obavlja ESMA u okviru ove Uredbe ESMA se pridržava odredaba Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Članak 35.

Mjere predostrožnosti

1.  Ako nadležno tijelo države članice domaćina utvrdi nepravilnosti koje je počinio izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje ili financijske institucije koje su nadležne za ponudu javnosti ili da su te osobe prekršile svoje obveze u skladu s ovom Uredbom, te nalaze upućuje nadležnom tijelu matične države članice i ESMA-i.

2.  Ako unatoč mjerama koje poduzme nadležno tijelo matične države članice, izdavatelj, ponuditelj, osoba koja traži uvrštenje za trgovanje ili financijska institucija nadležna za ponudu javnosti nastavi kršiti relevantne odredbe ove Uredbe, nadležno tijelo države članice domaćina, nakon obavješćivanja nadležnog tijela matične države članice i ESMA-e, poduzima sve potrebne mjere za zaštitu ulagatelja i o tome obavješćuje Komisiju i ESMA-u bez nepotrebnog odgađanja.

3.  U primjerima iz drugog stavka ESMA može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

POGLAVLJE VIII.

ADMINISTRATIVNE MJERE I SANKCIJE

Članak 36.

Administrativne mjere i sankcije

1.  Ne dovodeći u pitanje nadzorne i istražne ovlasti nadležnih tijela na temelju članka 30. i pravo država članica da predvide i izriču kaznene sankcije, države članice u skladu s nacionalnim zakonodavstvom osiguravaju da su nadležna tijela ovlaštena poduzeti administrativne mjere i izreći administrativne sankcije koje su učinkovite, razmjerne i preventivne. Te administrativne mjere i sankcije primjenjuju se barem na:

(a)  kršenja članka 3., članka 5., članka 6., članka 7. stavaka 1. do 10., članka 8., članka 9. stavaka 1. do 13., članka 10., članka 11. stavaka 1. i 3., članka 12., članka 14. stavka 2., članka 15. stavaka 1. i 2., članka 16. stavka 1., članka 17. stavaka 1. i 3., članka 18. stavaka 1. do 3., članka 19. stavka 1., članka 20. stavaka 1. do 4. i 7. do 10., članka 21. stavaka 2. do 4., članka 22. stavaka 1., 2. i 4. te članka 25. ove Uredbe;

(b)  nesudjelovanje ili nepridržavanje pravila tijekom istrage, nadzora ili zahtjeva iz članka 30.

Države članice mogu odlučiti da neće utvrditi pravila o administrativnim sankcijama iz prvog podstavka ako kršenja iz točke (a) ili (b) tog podstavka već podliježu kaznenim sankcijama prema njihovu nacionalnom pravu do [12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe]. Kada tako odluče, države članice detaljno obavješćuju Komisiju i ESMA-u o odgovarajućim dijelovima svojeg kaznenog prava.

Države članice do [12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe] detaljno obavješćuju Komisiju i ESMA-u o pravilima iz prvog i drugog podstavka. One Komisiju i ESMA-u bez odlaganja obavješćuju o daljnjim izmjenama tih pravila.

2.  Države članice, u skladu s nacionalnim pravom, osiguravaju da nadležna tijela imaju ovlast izricanja barem sljedećih administrativnih sankcija i mjera u slučaju kršenja iz stavka 1. točke (a):

(a)  javne izjave u kojoj je navedena odgovorna fizička ili pravna osoba i vrsta kršenja u skladu s člankom 40.;

(b)  naloga kojim se od odgovorne fizičke ili pravne osobe traži da prekine postupanje koje uključuje kršenje;

(c)  najviših administrativnih novčanih sankcija u iznosu barem dva puta većem od iznosa ostvarene dobiti ili izbjegnutih gubitaka zbog kršenja, ako ih je moguće utvrditi;

(d)  u slučaju pravne osobe, najviših administrativnih novčanih sankcija od najmanje 5 000 000 EUR ili, u državama članicama čija valuta nije euro, odgovarajuće vrijednosti u nacionalnoj valuti [datum stupanja na snagu ove Uredbe], ili 3 % ukupnog godišnjeg prometa te pravne osobe u skladu s posljednjim raspoloživim financijskim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo.

Ako je pravna osoba matično društvo ili društvo kći matičnog društva koje mora sastavljati konsolidirane financijske izvještaje u skladu s Direktivom 2013/34/EU, odgovarajući ukupni godišnji promet jest ukupni godišnji promet ili odgovarajuća vrsta prihoda prema relevantnom pravu Unije u području računovodstva, u skladu s posljednjim raspoloživim konsolidiranim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva;

(e)  u slučaju fizičke osobe, najviših administrativnih novčanih sankcija u iznosu od najmanje 700 000 EUR ili, u državama članicama čija valuta nije euro, odgovarajuće vrijednosti u nacionalnoj valuti [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

3.  Države članice mogu predvidjeti dodatne sankcije ili mjere te više administrativne novčane kazne od onih predviđenih ovom Uredbom.

Članak 37.

Izvršavanje ovlasti nadzora i sankcioniranja

1.  Pri određivanju vrste i razine administrativnih sankcija i mjera nadležna tijela uzimaju u obzir sve bitne okolnosti, uključujući prema potrebi:

(a)  težinu i trajanje kršenja;

(b)  stupanj odgovornosti osobe odgovorne za kršenje;

(c)  financijsku moć osobe odgovorne za kršenje, kako je prikazana ukupnim prometom odgovorne pravne osobe ili godišnjim prihodom i neto imovinom odgovorne fizičke osobe;

(d)  utjecaj kršenja na interese malih ulagatelja;

(e)  značaj ostvarene dobiti, gubitaka koje je osoba odgovorna za kršenje izbjegla ili gubitaka za treće strane koji proizlaze iz kršenja, u mjeri u kojoj se mogu odrediti;

(f)  razinu suradnje osobe odgovorne za kršenje s nadležnim tijelom, ne dovodeći u pitanje potrebu da se osigura povrat ostvarene dobiti ili izbjegnutog gubitka te osobe;

(g)  prethodna kršenja osobe odgovorne za kršenje;

(h)  mjere koje je odgovorna osoba poduzela nakon kršenja kako bi spriječila ponovno kršenje.

2.  Pri izvršavanju svojih ovlasti izricanja administrativnih sankcija i drugih administrativnih mjera na temelju članka 36. nadležna tijela blisko surađuju kako bi osigurala da su izvršavanje njihovih ovlasti nadzora i istraživanja te administrativne sankcije i mjere koje izriču učinkoviti i prikladni u okviru ove Uredbe. Ona koordiniraju svoje djelovanje kako bi izbjegla dupliciranja i preklapanja u izvršavanju svojih nadzornih i istražnih ovlasti te u izricanju administrativnih sankcija i mjera u prekograničnim slučajevima.

Članak 38.

Pravo na žalbu

Države članice osiguravaju da su odluke donesene u skladu s odredbama ove Uredbe propisno obrazložene i da podliježu pravu na žalbu pred sudom.

Članak 39.

Prijavljivanje kršenja

1.  Nadležna tijela uspostavljaju djelotvorne mehanizme za poticanje i omogućavanje prijave stvarnih ili mogućih kršenja ove Uredbe nadležnim tijelima.

2.  Mehanizmi iz stavka 1. uključuju najmanje:

(a)  posebne postupke za zaprimanje prijava stvarnih ili mogućih kršenja i daljnje postupanje, uključujući uspostavu sigurnih komunikacijskih kanala za takve prijave;

(b)  odgovarajuću zaštitu zaposlenika koji rade na temelju ugovora o radu, a koji prijave kršenja, od osvete, diskriminacije i drugih vrsta nepoštenog postupanja poslodavca ili trećih osoba prema njima;

(c)  zaštitu identiteta i osobnih podataka osobe koja prijavljuje kršenja i fizičke osobe koja je navodno odgovorna za kršenje u svim fazama postupka, osim ako se takva objava zahtijeva nacionalnim pravom u kontekstu daljnje istrage ili daljnjih sudskih postupaka.

3.  Države članice mogu predvidjeti financijske poticaje osobama koje nude relevantne informacije o stvarnim ili mogućim kršenjima ove Uredbe koji se dodjeljuju u skladu s nacionalnim pravom kad takve osobe nemaju druge postojeće zakonske ili ugovorne obveze prijaviti takve informacije i pod uvjetom da su informacije nove i da rezultiraju izricanjem administrativne ili kaznene sankcije ili poduzimanjem druge administrativne mjere zbog kršenja ove Uredbe.

4.  Države članice moraju zahtijevati da poslodavci koji obavljaju aktivnosti regulirane za potrebe financijskih usluga uspostave prikladne postupke za svoje zaposlenike kako bi mogli interno prijaviti stvarna ili moguća kršenja putem posebnog, neovisnog i samostalnog kanala.

Članak 40.

Objava odluka

1.  Odluku o izricanju administrativne sankcije ili mjere za kršenje ove Uredbe nadležna tijela objavljuju na svojem službenom web-mjestu odmah nakon što se osobu kojoj je izrečena sankcija obavijestilo o toj odluci. Objava uključuje barem informacije o vrsti i prirodi kršenja i identitetu odgovornih osoba. Ta se obveza ne primjenjuje na odluke kojima se izriču mjere istražne prirode.

2.  Ako nadležno tijelo smatra da je objava identiteta pravnih subjekata ili identiteta ili osobnih podataka fizičkih osoba nerazmjerna nakon što je za svaki pojedinačan slučaj procijenilo proporcionalnost objave tih podataka, ili ako bi takva objava ugrozila stabilnost financijskih tržišta ili istragu u tijeku, države članice osiguravaju da nadležna tijela:

(a)  odgode objavu odluke o izricanju sankcije ili mjere do trenutka kad razlozi za neobjavljivanje prestanu postojati ili

(b)  objave odluku o izricanju sankcije ili mjere anonimnim putem na način koji je u skladu s nacionalnim pravom, ako se tom anonimnom objavom osigurava učinkovita zaštita predmetnih osobnih podataka. U slučaju odluke o objavi sankcije ili mjere anonimnim putem objava relevantnih podataka može se odgoditi za razumno razdoblje ako se predviđa da će u tom razdoblju razlozi za anonimnu objavu prestati postojati;

(c)  ne objave odluku o izricanju sankcije ili mjere ako smatraju da mogućnosti iz točaka (a) i (b) nisu dostatne kako bi se osigurali:

i.  neugrožavanje stabilnosti financijskih tržišta;

ii.  proporcionalnost objave takvih odluka u odnosu na mjere koje se smatraju blažima po svojoj prirodi.

3.  Ako postoji pravo na žalbu protiv odluke o izricanju sankcije ili mjere pred relevantnim pravosudnim ili drugim tijelima, nadležna tijela na svojem web-mjestu odmah objavljuju te informacije i sve naknadne informacije o ishodu takve žalbe. Osim toga, objavljuje se i svaka odluka kojom se poništava prethodna odluka o izricanju sankcije ili mjere.

4.  Nadležna tijela osiguravaju da svaka objava, u skladu s ovim člankom, ostaje na njihovu službenom web-mjestu najmanje pet godina nakon objave. Osobni podatci sadržani u objavi ostaju na web-mjestu nadležnog tijela samo onoliko dugo koliko je potrebno u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka.

Članak 41.

Prijavljivanje sankcija ESMA-i

1.  Nadležno tijelo svake godine dostavlja ESMA-i zbirne informacije o svim administrativnim sankcijama i mjerama koje su izrečene u skladu s člankom 36. ESMA te informacije objavljuje u svojem godišnjem izvješću.

Ako su se države članice, u skladu s člankom 36. stavkom 1., odlučile za određivanje kaznenih sankcija za kršenja odredaba iz članka 36. stavka 1., njihova nadležna tijela dostavljaju ESMA-i godišnje anonimizirane i zbirne podatke o svim poduzetim kaznenim istragama i izrečenim kaznenim sankcijama. ESMA u godišnjem izvješću objavljuje podatke o izrečenim kaznenim sankcijama.

2.  Ako je nadležno tijelo objavilo administrativne ili kaznene sankcije ili druge administrativne mjere, ono istovremeno izvješćuje ESMA-u o tim administrativnim sankcijama ili mjerama.

3.  Nadležna tijela obavješćuju ESMA-u o svim izrečenim administrativnim sankcijama ili mjerama koje nisu objavljene u skladu s člankom 40. stavkom 2. točkom (c), uključujući svaku žalbu koja je s tim povezana te njezin ishod. Države članice osiguravaju da nadležna tijela dobiju informacije i konačnu presudu povezanu sa svakom izrečenom kaznenom sankcijom te je podnose ESMA-i. ESMA održava središnju bazu podataka o sankcijama koje su joj dostavljene isključivo u svrhu razmjene informacija između nadležnih tijela. Toj bazi podataka mogu pristupiti samo nadležna tijela i ona se ažurira na temelju informacija koje su pružila nadležna tijela.

POGLAVLJE IX.

DELEGIRANI I PROVEDBENI AKTI

Članak 42.

Postupak delegiranja

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 1. stavka ▌6., članka 2. stavka 2., ▌članka 13. stavaka 1. i 2., članka 14. stavka 3., članka 15. stavka 3. ▌i članka 27. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 6., članka 2. stavka 2., ▌članka 13. stavaka 1. i 2., članka 14. stavka 3., članka 15. stavka 3. ▌i članka 27. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Ona proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 1. stavka ▌6., članka 2. stavka 2., ▌članka 13. stavaka 1. i 2., članka 14. stavka 3., članka 15. stavka 3. ▌i članka 27. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 43.

Postupak odbora

1.  Europski odbor za vrijednosne papire koji je osnovan Odlukom Komisije 2001/528/EZ pomaže Komisiji.(25) Navedeni odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

POGLAVLJE X.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Stavljanje izvan snage

1.  Direktiva 2003/71/EZ stavlja se izvan snage od [datum početka primjene ove Uredbe].

2.  Upućivanja na Direktivu 2003/71/EZ tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

4.  Za prospekte odobrene u skladu s nacionalnim zakonima kojima se prenosi Direktiva 2003/71/EZ prije [datum početka primjene ove Uredbe] i dalje je mjerodavno to nacionalno pravo do isteka valjanosti tih zakona ili nakon isteka dvanaest mjeseci od [datum početka primjene ove Uredbe], ovisno o tome što nastupi ranije.

Članak 45.

Izvješće ESMA-e o prospektima

1.  Na temelju dokumenata koji su objavljeni u okviru mehanizma iz članka 20. stavka 6. ESMA svake godine objavljuje izvješće sa statističkim podatcima o prospektima koji su odobreni i prijavljeni u Uniji te analizom kretanja, uzimajući u obzir vrste izdavatelja, a posebno MSP-ove, i vrste izdanja, a posebno vrijednost ponude, vrstu prenosivih vrijednosnih papira, vrstu mjesta trgovanja i nominalnu vrijednost.

2.  U tom se izvješću posebno navodi sljedeće:

(a)  analiza opsega u kojem se obveze objavljivanja utvrđene u člancima 14. i 15. te univerzalni registracijski dokument utvrđen u članku 9. upotrebljavaju u Uniji;

(b)  statistički podatci o osnovnim prospektima i konačnim uvjetima te o prospektima koji su sastavljeni kao zasebni dokument ili kao jedinstveni dokument;

(c)  statistički podatci o prosječnim i ukupnim iznosima koje su u okviru ponuda vrijednosnih papira javnosti na koje se primjenjuje ova Uredba prikupila neuvrštena društva, društva čijim se vrijednosnim papirima trguje na multilateralnim trgovinskim platformama, uključujući rastuća tržišta MSP-ova, i društva čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenim tržištima. Ako je primjenjivo, u tim se statističkim podatcima raščlanjuju inicijalne javne ponude i daljnje ponude te vlasnički i nevlasnički vrijednosni papiri;

(ca)   statistički podatci o troškovima izrade prospekata raščlanjeni barem prema razredu izdavatelja, veličini izdanja i lokaciji, kao i razredu naknada i pristojbi koje snose izdavatelji i razredu pružatelja usluga koji ih naplaćuju; statističkim podatcima priložena je analiza djelotvornosti tržišnog natjecanja među pružateljima usluga koji sudjeluju u sastavljanju prospekata i preporuke o načinu na koji bi se mogli smanjiti troškovi.

Članak 46.

Revizija

Komisija do [5 godina od dana stupanja na snagu ove Uredbe] Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o primjeni ove Uredbe, kojemu prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog.

U izvješću se, među ostalim, procjenjuje jesu li sažetak prospekta, obveze objavljivanja utvrđene u člancima 14. i 15. te univerzalni registracijski dokument utvrđen u članku 9. i dalje primjereni za postizanje svojih ciljeva. U izvješću se uzimaju u obzir rezultati stručnog preispitivanja iz članka 19. stavka 12.

Članak 47.

Stupanje na snagu i primjena

1.  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.  Primjenjuje se od [24 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe].

2.a   Iznimno od stavka 2., države članice mogu odlučiti da se pragovi utvrđeni u svrhu izuzeća u članku 1. stavku 3. točki (d) ili mogućnost navedena u članku 3. stavku 2. primjenjuju od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

3.  Države članice do [24 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe] poduzimaju mjere potrebne za usklađivanje s člankom 11., člankom 19. stavkom 8., člankom 29., člankom 30., člankom 36., člankom 37., člankom 38., člankom 39., člankom 40. i člankom 41.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG I.

PROSPEKT

I.   Sažetak

II.   Identitet direktora, višeg rukovodstva, savjetnika i revizora

Svrha je utvrditi osobe koje zastupaju društvo i druge pojedince uključene u ponudu društva ili uvrštenje za trgovanje; to su osobe odgovorne za sastavljanje prospekta i osobe odgovorne za reviziju financijskih izvještaja.

III.   Statistika ponude i očekivani raspored

Svrha je pružiti ključne informacije o provedbi bilo koje ponude kao i utvrditi važne datume povezane s tom ponudom.

A.  Statistika ponude

B.  Metoda i očekivani raspored

IV.   Ključne informacije

Svrha je sažeti ključne informacije o financijskom položaju društva, kapitalizaciji i čimbenicima rizika. Ako su financijski izvještaji koji su uključeni u dokument promijenjeni da bi se u njima odrazile bitne promjene u grupnoj strukturi društva ili računovodstvenim politikama, onda i odabrani financijski podatci moraju biti promijenjeni.

A.  Odabrani financijski podatci

B.  Kapitalizacija i zaduženost

C.  Razlozi za ponudu i korištenje primitcima

D.  Čimbenici rizika

V.   Informacije o društvu

Svrha je pružiti informacije o poslovanju društva, proizvodima koje ono nudi ili uslugama koje pruža te činjenicama koje utječu na poslovanje. Nastoji se i pružiti informacije o adekvatnosti i prikladnosti nekretnina, postrojenja i opreme društva, kao i o planovima društva za buduće povećanje ili smanjivanje kapaciteta.

A.  Povijest i razvoj društva

B.  Pregled poslovanja

C.  Organizacijska struktura

D.  Nekretnine, postrojenja i oprema

VI.   Pregled poslovanja, financijski pregled i perspektive

Svrha je pružiti objašnjenje rukovodstva društva o činjenicama koje su utjecale na financijski položaj društva i rezultate poslovanja za razdoblja obuhvaćena financijskim izvještajima, kao i ocjenu rukovodstva o činjenicama i trendovima za koje se očekuje da će imati bitan utjecaj na financijski položaj društva i rezultate poslovanja u budućim razdobljima.

A.  Rezultati poslovanja

B.  Likvidnost i izvori sredstava

C.  Istraživanje i razvoj, patenti i licencije itd.

D.  Trendovi

VII.   Direktori, više rukovodstvo i zaposlenici

Svrha je pružiti informacije o direktorima i rukovoditeljima društva, kako bi ulagatelji mogli ocijeniti njihovo iskustvo, kvalifikacije i razinu naknade za rad, a i njihov odnos prema društvu.

A.  Direktori i više rukovodstvo

B.  Naknade za rad

C.  Praksa uprave

D.  Zaposlenici

E.  Vlasništvo dionica

VIII. Glavni dioničari i transakcije između povezanih osoba

Svrha je pružiti informacije o glavnim dioničarima i drugim osobama koje mogu kontrolirati društvo ili utjecati na njega. Pruža i informacije povezane s transakcijama društva s povezanim osobama te o tome jesu li transakcije izvršene po uvjetima koji su pošteni za društvo.

A.  Glavni dioničari

B.  Transakcije između povezanih osoba

C.  Interesi stručnjaka i savjetnika

IX.   Financijske informacije

Svrha je detaljno navesti koji financijski izvještaji moraju biti uključeni u dokument, kao i razdoblja koja moraju obuhvatiti te starost financijskih izvještaja i druge informacije financijske prirode. Računovodstvena i revizijska načela koja će se prihvatiti za upotrebu u pripremi i reviziji financijskih izvještaja odredit će se u skladu s međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima.

A.  Konsolidirani izvještaji i druge financijske informacije

B.  Važne promjene

X.   Detalji ponude i uvrštenja za trgovanje

Svrha je pružiti informacije o ponudi i uvrštenju vrijednosnih papira za trgovanje, planu distribucije vrijednosnih papira i drugim povezanim pitanjima.

A.  Ponuda i uvrštenje za trgovanje

B.  Plan distribucije

C.  Tržišta

D.  Imatelji vrijednosnih papira koji prodaju

E.  Razvodnjavanje (vlasničkih vrijednosnih papira)

F.  Troškovi izdanja

XI.   Dodatne informacije

Svrha je pružiti informacije, od kojih je većina zakonom propisana, koje nisu obuhvaćene drugdje u prospektu.

A.  Temeljni kapital

B.  Društveni ugovor i statut

C.  Bitni ugovori

D.  Kontrola deviznog poslovanja

E.  Upozorenje o poreznim posljedicama

F.  Dividende i platni agenti

G.  Izjave stručnjaka

H.  Dostupni dokumenti

I.  Informacije o ovisnim društvima

PRILOG II.

REGISTRACIJSKI DOKUMENT

I.   Identitet direktora, višeg rukovodstva, savjetnika i revizora

Svrha je utvrditi osobe koje zastupaju društvo i druge pojedince uključene u ponudu društva ili uvrštenje za trgovanje; to su osobe odgovorne za sastavljanje prospekta i osobe odgovorne za reviziju financijskih izvještaja.

II.   Ključne informacije o izdavatelju

Svrha je sažeti ključne informacije o financijskom položaju društva, kapitalizaciji i čimbenicima rizika. Ako su financijski izvještaji koji su uključeni u dokument promijenjeni da bi se u njima odrazile bitne promjene u grupnoj strukturi društva ili računovodstvenim politikama, onda i odabrani financijski podatci moraju biti promijenjeni.

A.  Odabrani financijski podatci

B.  Kapitalizacija i zaduženost

C.  Čimbenici rizika

III.   Informacije o društvu

Svrha je pružiti informacije o poslovanju društva, proizvodima koje nudi ili uslugama koje pruža te činjenicama koje utječu na poslovanje. Nastoji se pružiti i informacije o adekvatnosti i prikladnosti nekretnina, postrojenja i opreme društva, kao i o planovima društva za buduće povećanje ili smanjivanje kapaciteta.

A.  Povijest i razvoj društva

B.  Pregled poslovanja

C.  Organizacijska struktura

D.  Nekretnine, postrojenja i oprema

IV.   Pregled poslovanja, financijski pregled i perspektive

Svrha je pružiti objašnjenje rukovodstva društva o činjenicama koje su utjecale na financijski položaj društva i rezultate poslovanja za razdoblja obuhvaćena financijskim izvještajima, kao i ocjenu rukovodstva o činjenicama i trendovima za koje se očekuje da će imati bitan utjecaj na financijski položaj društva i rezultate poslovanja u budućim razdobljima.

A.  Rezultati poslovanja

B.  Likvidnost i izvori sredstava

C.  Istraživanje i razvoj, patenti i licencije itd.

D.  Trendovi

V.   Direktori, više rukovodstvo i zaposlenici

Svrha je pružiti informacije o direktorima i rukovoditeljima društva, kako bi ulagatelji mogli ocijeniti njihovo iskustvo, kvalifikacije i razinu naknade za rad, a i njihov odnos prema društvu.

A.  Direktori i više rukovodstvo

B.  Naknade za rad

C.  Praksa uprave

D.  Zaposlenici

E.  Vlasništvo dionica

VI.   Glavni dioničari i transakcije između povezanih osoba

Svrha je pružiti informacije o glavnim dioničarima i drugim osobama koje mogu kontrolirati društvo ili utjecati na njega. Pruža i informacije povezane s transakcijama društva s povezanim osobama te o tome jesu li transakcije izvršene po uvjetima koji su pošteni za društvo.

A.  Glavni dioničari

B.  Transakcije između povezanih osoba

C.  Interesi stručnjaka i savjetnika

VII.   Financijske informacije

Svrha je detaljno navesti koji financijski izvještaji moraju biti uključeni u dokument, kao i razdoblja koja moraju obuhvatiti te starost financijskih izvještaja i druge informacije financijske prirode. Računovodstvena i revizijska načela koja će se prihvatiti za upotrebu u pripremi i reviziji financijskih izvještaja odredit će se u skladu s međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima.

A.  Konsolidirani izvještaji i druge financijske informacije

B.  Važne promjene

VIII. Dodatne informacije

Svrha je pružiti informacije, od kojih je većina zakonom propisana, koje nisu obuhvaćene drugdje u prospektu.

A.  Temeljni kapital

B.  Društveni ugovor i statut

C.  Bitni ugovori

D.  Izjave stručnjaka

E.  Dostupni dokumenti

F.  Informacije o ovisnim društvima

PRILOG III.

OBAVIJEST O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

I.   Identitet direktora, višeg rukovodstva, savjetnika i revizora

Svrha je utvrditi osobe koje zastupaju društvo i druge pojedince uključene u ponudu društva ili uvrštenje za trgovanje; to su osobe odgovorne za sastavljanje prospekta i osobe odgovorne za reviziju financijskih izvještaja.

II.   Statistika ponude i očekivani raspored

Svrha je pružiti ključne informacije o provedbi bilo koje ponude kao i utvrditi važne datume povezane s tom ponudom.

A.  Statistika ponude

B.  Metoda i očekivani raspored

III.   Ključne informacije o izdavatelju

Svrha je sažeti ključne informacije o financijskom položaju društva, kapitalizaciji i čimbenicima rizika. Ako su financijski izvještaji koji su uključeni u dokument promijenjeni da bi se u njima odrazile bitne promjene u grupnoj strukturi društva ili računovodstvenim politikama, onda i odabrani financijski podatci moraju biti promijenjeni.

A.  Kapitalizacija i zaduženost

B.  Razlozi za ponudu i korištenje primitcima

C.  Čimbenici rizika

IV.   Interesi stručnjaka

Svrha je pružiti informacije o poslovima koje je društvo sklopilo sa stručnjacima ili savjetnicima koji se zapošljavaju privremeno.

V.   Detalji ponude i uvrštenja za trgovanje

Svrha je pružiti informacije o ponudi i uvrštenju vrijednosnih papira za trgovanje, planu distribucije vrijednosnih papira i drugim povezanim pitanjima.

A.  Ponuda i uvrštenje za trgovanje

B.  Plan distribucije

C.  Tržišta

D.  Imatelji vrijednosnih papira koji prodaju

E.  Razvodnjavanje (vlasničkih vrijednosnih papira)

F.  Troškovi izdanja

VI.   Dodatne informacije

Svrha je pružiti informacije, od kojih je većina zakonom propisana, koje nisu obuhvaćene drugdje u prospektu.

A.  Kontrola deviznog poslovanja

B.  Upozorenje o poreznim posljedicama

C.  Dividende i platni agenti

D.  Izjave stručnjaka

E.  Dostupni dokumenti

PRILOG IV.

Korelacijska tablica

(iz članka 44.)

Direktiva 2003/71/EZ

Ova Uredba

članak 1. stavak 1.

članak 1. stavak 1.

članak 1. stavak 2. osim članka 1. stavka 2. točke (h)

članak 1. stavak 2.

članak 1. stavak 2. točka (h)

članak 1. stavak 3. točka (d)

članak 1. stavak 3.

članak 4.

članak 1. stavak 4.

članak 1. stavak 5. točke (a) i (b)

članak 2. stavak 1.

članak 2. stavak 1.

članak 2. stavak 4.

članak 2. stavak 2.

članak 3. stavak 1.

članak 3. stavak 1.

članak 3. stavak 2. točka (a)

članak 1. stavak 3. točka (a)

članak 3. stavak 2. točka (b)

članak 1. stavak 3. točka (b)

članak 3. stavak 2. točka (c)

članak 1. stavak 3. točka (c)

članak 3. stavak 2. točka (d)

-

članak 3. stavak 2. točka (e)

-

članak 3. stavak 2. podstavci 2. i 3.

članak 5.

članak 3. stavak 3.

članak 3. stavak 3.

članak 3. stavak 4.

članak 1. stavak 5. točka (b)

članak 4. stavak 1. točka (a)

članak 1. stavak 3. točka (e)

članak 4. stavak 1. točka (b)

članak 1. stavak 3. točka (f)

članak 4. stavak 1. točka (c)

članak 1. stavak 3. točka (g)

članak 4. stavak 1. točka (d)

članak 1. stavak 3. točka (h)

članak 4. stavak 1. točka (e)

članak 1. stavak 3. točka (i)

članak 4. stavak 1. podstavci od 2. do 5.

-

članak 4. stavak 2. točka (a)

članak 1. stavak 4. točka (a)

članak 4. stavak 2. točka (b)

članak 1. stavak 4. točka (c)

članak 4. stavak 2. točka (c)

članak 1. stavak 4. točka (d)

članak 4. stavak 2. točka (d)

članak 1. stavak 4. točka (e)

članak 4. stavak 2. točka (e)

članak 1. stavak 4. točka (f)

članak 4. stavak 2. točka (f)

članak 1. stavak 4. točka (g)

članak 4. stavak 2. točka (g)

članak 1. stavak 4. točka (b)

članak 4. stavak 2. točka (h)

članak 1. stavak 4. točka (h)

članak 4. stavak 3.

članak 1. stavak 6.

članak 5. stavak 1.

članak 6. stavak 1.

članak 5. stavak 2.

članak 7.

članak 5. stavak 3.

članak 6. stavak 2.

članak 5. stavak 4. podstavak 1.

članak 8. stavak 1.

članak 5. stavak 4. podstavak 2.

članak 8. stavak 9.

članak 5. stavak 4. podstavak 3.

članak 8. stavak 4. i članak 24. stavak 4.

članak 5. stavak 5.

članak 13. stavak 1.

članak 6. stavak 1.

članak 11. stavak 1.

članak 6. stavak 2.

članak 11. stavak 2.

članak 7. stavak 1.

članak 13. stavak 1. podstavak 1.

članak 7. stavak 2. točka (a)

članak 13. stavak 1. podstavak 2. točka (a)

članak 7. stavak 2. točka (b)

članak 13. stavak 2. podstavak 2. točka (b)

članak 7. stavak 2. točka (c)

članak 13. stavak 2. podstavak 2. točka (c)

članak 7. stavak 2. točka (d)

članak 13. stavak 2. podstavak 2. točka (c)

članak 7. stavak 2. točka (e)

članak 15.

članak 7. stavak 2. točka (f)

članak 13. stavak 2. podstavak 2. točka (d)

članak 7. stavak 2. točka (g)

članak 14.

članak 7. stavak 3.

članak 13. stavak 3.

članak 7. stavak 4.

-

članak 8. stavak 1.

članak 17. stavak 1.

članak 8. stavak 2.

članak 17. stavak 2.

članak 8. stavak 3.

članak 17. stavak 3.

članak 8. stavak 3.a

članak 17. stavak 4.

članak 8. stavak 4.

članak 17. stavak 5.

članak 8. stavak 5.

-

članak 9. stavak 1.

članak 12. stavak 1.

članak 9. stavak 2.

članak 12. stavak 1.

članak 9. stavak 3.

članak 12. stavak 1.

članak 9. stavak 4.

članak 12. stavak 2.

članak 11. stavak 1.

članak 18. stavak 1.

članak 11. stavak 2.

članak 18. stavak 2.

članak 11. stavak 3.

članak 18. stavak 4.

članak 12. stavak 1.

članak 10. stavak 1. podstavak 1.

članak 12. stavak 2.

članak 10. stavak 1. podstavak 2.

članak 12. stavak 3.

-

članak 13. stavak 1.

članak 19. stavak 1.

članak 13. stavak 2.

članak 19. stavak 2.

članak 13. stavak 3.

članak 19. stavak 3.

članak 13. stavak 4.

članak 19. stavak 4.

članak 13. stavak 5.

članak 19. stavak 7.

članak 13. stavak 6.

članak 19. stavak 8.

članak 13. stavak 7.

članak 19. stavak 10.

članak 14. stavak 1.

članak 20. stavak 1.

članak 14. stavak 2.

članak 20. stavak 2.

članak 14. stavak 3.

-

članak 14. stavak 4.

članak 20. stavak 5.

članak 14. stavak 4.a

članak 20. stavak 6.

članak 14. stavak 5.

članak 20. stavak 8.

članak 14. stavak 6.

članak 20. stavak 9.

članak 14. stavak 7.

članak 20. stavak 10.

članak 14. stavak 8.

članak 20. stavak 11.

članak 15. stavak 1.

članak 21. stavak 1.

članak 15. stavak 2.

članak 21. stavak 2.

članak 15. stavak 3.

članak 21. stavak 3.

članak 15. stavak 4.

članak 21. stavak 4.

članak 15. stavak 5.

-

članak 15. stavak 6.

članak 21. stavak 5.

članak 15. stavak 7.

članak 21. stavak 6.

članak 16. stavak 1.

članak 22. stavak 1.

članak 16. stavak 2.

članak 22. stavak 2.

članak 16. stavak 3.

članak 22. stavak 6.

članak 17. stavak 1.

članak 23. stavak 1.

članak 17. stavak 2.

članak 23. stavak 2.

članak 18. stavak 1.

članak 24. stavak 1.

članak 18. stavak 2.

članak 24. stavak 2.

članak 18. stavak 3. podstavak 1.

članak 24. stavak 3.

članak 18. stavak 3. podstavak 2.

članak 20. stavak 5. podstavak 3. i članak 20. stavak 6.

članak 18. stavak 4.

članak 24. stavak 6.

članak 19. stavak 1.

članak 25. stavak 1.

članak 19. stavak 2.

članak 25. stavak 2.

članak 19. stavak 3.

članak 25. stavak 3.

članak 19. stavak 4.

-

članak 20. stavak 1.

članak 27. stavak 1.

članak 20. stavak 2.

članak 27. stavak 2.

članak 20. stavak 3.

članak 27. stavak 3.

članak 21. stavak 1.

članak 29. stavak 1.

članak 21. stavak 1.a

članak 32. stavak 1.

članak 21. stavak 1.b

članak 32. stavak 2.

članak 21. stavak 2.

članak 29. stavak 2.

članak 21. stavak 3. točka (a)

članak 30. stavak 1. točka (a)

članak 21. stavak 3. točka (b)

članak 30. stavak 1. točka (b)

članak 21. stavak 3. točka (c)

članak 30. stavak 1. točka (c)

članak 21. stavak 3. točka (d)

članak 30. stavak 1. točka (d)

članak 21. stavak 3. točka (e)

članak 30. stavak 1. točka (e)

članak 21. stavak 3. točka (f)

članak 30. stavak 1. točka (f)

članak 21. stavak 3. točka (g)

članak 30. stavak 1. točka (g)

članak 21. stavak 3. točka (h)

članak 30. stavak 1. točka (h)

članak 21. stavak 3. točka (i)

članak 30. stavak 1. točka (i)

članak 21. stavak 3. podstavak 2.

članak 30. stavak 1. podstavak 2.

članak 21. stavak 4. točka (a)

članak 30. stavak 1. točka (l)

članak 21. stavak 4. točka (b)

članak 30. stavak 1. točka (m)

članak 21. stavak 4. točka (c)

-

članak 21. stavak 4. točka (d)

članak 30. stavak 1. točka (n)

članak 21. stavak 4. podstavak 2.

članak 30. stavak 1. podstavak 3.

članak 21. stavak 5.

članak 29. stavak 3. i članak 30. stavak 5.

članak 22. stavak 1.

članak 33. stavak 2.

članak 22. stavak 2. podstavak 1.

članak 31. stavak 1.

članak 22. stavak 2. podstavak 2.

-

članak 22. stavak 2. podstavak 3.

članak 31. stavak 5.

članak 22. stavak 3.

-

članak 22. stavak 4.

članak 31. stavci 6. i 7.

članak 23. stavak 1.

članak 35. stavak 1.

članak 23. stavak 2.

članak 35. stavak 2.

članak 24.

članak 43.

članak 24.a stavak 1.

članak 42. stavak 2.

članak 24.a stavak 2.

članak 42. stavak 4.

članak 24.a stavak 3.

članak 42. stavak 1.

Članak 24.b

članak 42. stavak 3.

članak 24.c

članak 42. stavak 5.

članak 25. stavak 1.

članak 36. stavak 1.

članak 25. stavak 2.

članak 40.

članak 26.

članak 38.

članak 27.

-

članak 28.

-

članak 29.

-

članak 30.

-

članak 31.

članak 46.

članak 32.

članak 47.

članak 33.

članak 47.

(1)SL C 177, 18.5.2016., str. 9.
(2) SL C 195, 2.6.2016., str. 1.
(3) Stajalište Europskog parlamenta od ... [(SL …)/(još nije objavljeno u Službenom listu)] i odluka Vijeća od….
(4) Direktiva 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 345, 31.12.2003., str. 64.).
(5) Direktiva 2010/73/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 2003/71/EZ o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštenja u trgovanje i o izmjeni Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s podacima o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (SL L 327, 11.12.2010., str. 1.).
(6) Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).
(7)Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).
(8)Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.).
(9)Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 12.6.2014., str. 1.).
(10)Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).
(11)Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(12)Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).
(13)Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).
(14)Direktiva Vijeća 80/390/EEZ od 17. ožujka 1980. o koordinaciji zahtjeva za sastavljanje, provjeru i distribuciju pojedinosti koje treba objaviti radi uvrštenja vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze (SL L 100, 17.4.1980., str. 1.).
(15)Direktiva 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. svibnja 2001. o uvrštenju vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze te o informacijama koje treba objaviti o tim vrijednosnim papirima (SL L 184, 6.7.2001., str. 1.).
(16)Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).
(17) Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).
(18) Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).
(19)Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).
(20)Uredba Komisije (EZ) br. 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (SL L 149, 30.4.2004., str. 1.).
(21)Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.).
(22)Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).
(23)[SL C, , str.].
(24)Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).
(25)Odluka Komisije 2001/528/EZ od 6. lipnja 2001. o osnivanju Europskog odbora za vrijednosne papire (SL L 191, 13.7.2001., str. 45.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti