Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0089(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0236/2016

Внесени текстове :

A8-0236/2016

Разисквания :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0354

Приети текстове
PDF 633kWORD 57k
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург
Убежище: временни мерки в полза на Италия и Гърция *
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0171),

—  като взе предвид член 78, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0133/2016),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0236/2016),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 2
(2)  Съгласно член 4, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1601, считано от 26 септември 2016 г. нататък 54 000 кандидати следва да бъдат преместени от Италия и Гърция на територията на други държави членки, освен ако до тази дата, съгласно член 4, параграф 3, Комисията не направи предложение за разпределянето им към друга държава членка бенефициер, която се намира в извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на хора.
(2)  Съгласно член 4, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1601, считано от 26 септември 2016 г. нататък 54 000 кандидати следва да бъдат преместени от Италия и Гърция в съотношенията, постановени от настоящото решение (а именно 12 764 кандидати от Италия и 41 236 от Гърция) на територията на други държави членки, освен ако до тази дата, съгласно член 4, параграф 3, Комисията не направи предложение за разпределянето им към друга държава членка бенефициер, която се намира в извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на хора.
Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 3
(3)  Член 1, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1601 предвижда, че Комисията извършва постоянно наблюдение на обстановката по отношение на масираните потоци на граждани на трети държави в държавите членки. Комисията следва да представи по целесъобразност предложения за изменение на това решение, за да се вземе предвид изменящата се на място ситуация и въздействието ѝ върху механизма за преместване, както и увеличаващият се натиск върху държавите членки, по-конкретно върху тези държави членки, които са разположени на първа линия.
заличава се
Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)
3a)  Член 4, параграф 1, буква в) от Решение (ЕС) 2015/1601 предвижда преместването на 54 000 кандидати. „Преместване“ е определено в член 2, буква д) от това решение като прехвърлянето на търсещо убежище лице от територията на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, на територията на държавата членка на преместване. Преместването не включва презаселването или приема на лица, нуждаещи се от международна закрила, от трета държава на територията на държава членка.
Изменение 4
Предложение за решение
Съображение 3 б (ново)
3б)   Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да има задължението да държи под постоянно наблюдение положението по отношение на масирания приток на граждани на трети страни в държавите членки.
Изменение 5
Предложение за решение
Съображение 4
(4)  На 7 март държавните или правителствените ръководители на ЕС се споразумяха да работят въз основа на серия от принципи за споразумение с Турция, включващо презаселването — за всеки сирийски гражданин, който Турция приеме обратно от гръцки острови, на друг сирийски гражданин от Турция към държавите — членки на ЕС, в рамките на съществуващите ангажименти. Тези принципи бяха допълнително разработени в съобщението на Комисията относно следващите оперативни стъпки в сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на миграцията, в което беше отправен призив за предприемане на необходимите мерки за прехвърляне на част от ангажиментите, поети в съществуващите решения за преместване, а именно всички или поне част от понастоящем неразпределените 54 000 места, към т.нар. схема „1:1“.
(4)  На 7 март държавните или правителствените ръководители на ЕС се споразумяха посредством изявление да работят въз основа на серия от принципи за споразумение с Турция, включващо презаселването — за всеки сирийски гражданин, който Турция приеме обратно от гръцки острови, на друг сирийски гражданин от Турция към държавите — членки на ЕС, в рамките на съществуващите ангажименти. Тази схема 1:1 следва да се прилага с цел защита на сирийски граждани, които бягат от война и преследване и при пълно зачитане на правото на търсене на убежище и на принципа на неотблъскване, залегнали в правото на Съюза, в Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и в Протокола от 31 януари 1967 г. относно статута на бежанците.
Изменение 6
Предложение за решение
Съображение 5
(5)  Презаселването, хуманитарният прием или другите форми на законен прием от Турция съгласно националните и многостранните схеми може да се очаква да облекчи миграционния натиск върху държавите членки, в чиято ползва е преместването на кандидати за международна закрила съгласно Решение (ЕС) 2015/1601, посредством предоставяне на законен и безопасен начин за влизане в Съюза и намаляване на атрактивността на незаконните влизания. Следователно усилията за солидарност на държавите членки, състоящи се в прием на тяхна територия на сирийски граждани, които се намират в Турция и очевидно се нуждаят от международна закрила, следва да бъдат отчетени във връзка с 54 000 кандидати за международна закрила, посочени по-горе. Броят на лицата, приети по този начин в държава членка от територията на Турция, следва да бъде приспаднат от броя на лицата, които трябва да бъдат преместени в тази държава членка по силата на Решение 2015/1601 във връзка с тези 54 000 кандидати.
(5)  Широкомащабното презаселване, хуманитарният прием или другите форми на законен прием от Турция съгласно националните и многостранните схеми са необходими за облекчаване на миграционния натиск върху държавите членки посредством предоставяне на законен и безопасен начин за влизане в Съюза и обезпредметяване на незаконните влизания. Следователно тези форми на прием следва да бъдат разширени. Досега само минимален брой сирийски бежанци са били презаселени в Съюза. В своята резолюция от 12 април 2016 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията, Европейският парламент призова за разработването на по-голям брой по-безопасни и законни начини за търсещите убежище и бежанците в ЕС, включително обвързващ и задължителен законодателен подход на Съюза за презаселване, създаването на хуманитарни програми за приемане от всички държави членки и по-широко използване на визи по хуманитарни причини. Тези мерки следва да допълват схемите за преместване, приети съгласно решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601.
Изменение 7
Предложение за решение
Съображение 6
(6)  Механизмите за прием могат да включват презаселване, хуманитарен прием или други законни начини за прием на лица, очевидно нуждаещи се от международна закрила, като например програми за хуманитарни визи, хуманитарно прехвърляне, програми за събиране на семейството, проекти за частно спонсориране, програми за стипендии, схеми за трудова мобилност и други.
(6)  Механизмите за прием могат да включват презаселване, хуманитарен прием или други законни начини за прием на лица, очевидно нуждаещи се от международна закрила, като например програми за хуманитарни визи, хуманитарно прехвърляне, програми за събиране на семейството, проекти за частно спонсориране, програми за стипендии, достъп до образование, схеми за трудова мобилност и други.
Изменение 8
Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)
6a)  Директива 2003/86/ЕО на Съвета1a предвижда мерките относно събирането на разделени семейства да се вземат в съответствие със задължението за защита на семейството и зачитане на семейния живот, което е залегнало в редица актове на международното право. Следователно събирането на разделени семейства не е зависимо от други политики на Съюза, нито мерки на солидарност или при спешни ситуации. То следва да бъде зачитано и насърчавано от държавите членки във всички случаи.
___________________
1a Директива 2003/86/EО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, 3.10.2003 г., стр. 12).
Изменение 25
Предложение за решение
Съображение 6 б (ново)
(6б)   Много кандидати, нуждаещи се от международна закрила и понастоящем намиращи се в Гърция и Италия, не могат да се възползват от схемата за преместване, тъй като попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 604/2013. Държавите членки трябва бързо да приложат правото на събиране на семействата съгласно Регламент (ЕС) № 604/2013 и да разглеждат ускорено случаите на уязвими лица, за да им дадат възможност да се съберат със семействата си възможно най-скоро.
Изменение 9
Предложение за решение
Съображение 7
(7)  Ангажиментите, които държавите членки поеха в рамките на схемата за презаселване, установена в Заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 юли 2015 г., не следва да бъдат засегнати от настоящото решение и не следва да бъдат отчитани спрямо изпълнението на задълженията по Решение 2015/1601. Следователно държава членка, която избере да изпълни задълженията си по Решение (ЕС) 2015/1601, като приеме чрез презаселване сирийци, намиращи се в Турция, не може да впише това усилие като част от задълженията си по схемата за презаселване от 20 юли 2015 г.
(7)  Ангажиментите, които държавите членки поеха в рамките на схемата за презаселване, установена в Заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 юли 2015 г., не следва да бъдат засегнати от настоящото решение и не следва да бъдат отчитани спрямо изпълнението на задълженията по Решение 2015/1601.
Изменение 10
Предложение за решение
Съображение 8
(8)  За да се осигури адекватен мониторинг на ситуацията, държавите членки следва да докладват ежемесечно на Комисията за приетите на тяхна територия сирийци, намиращи се в Турция, съгласно възможността, предвидена в настоящото изменение, като уточняват по коя схема — национална или многостранна — дадено лице е прието и формата на законен прием.
(8)  За да се осигури адекватен мониторинг на ситуацията, държавите членки следва да докладват ежемесечно на Комисията за приетите на тяхна територия сирийци, намиращи се в Турция, използваната форма на прием и вида на схемата, по която е бил извършен.
Изменение 11
Предложение за решение
Съображение 8 a (ново)
8a)  Презаселването не трябва да се извършва за сметка на преместването. И двете процедури представляват важни инструменти на солидарност. Преместването е форма на вътрешна солидарност между държавите членки, докато за презаселването и приемът по хуманитарни причини или други видове прием са форма на външна солидарност с трети държави, които приемат по-голямата част от бежанците.
Изменение 12
Предложение за решение
Съображение 8 б (ново)
8б)   По отношение на броя на лицата, търсещи убежище в Гърция, и нарастващия брой на търсещите убежище, пристигащи в Италия, необходимостта от места за спешно преместване се очаква да остане голяма.
Изменение 13
Предложение за решение
Съображение 8 в (ново)
8в)  Според последните данни на ВКБООН, 53 859 лица, които търсят международна закрила понастоящем се намират в Гърция, като по-голямата част от тях са сирийци (45 %), иракчани (22 %) и афганистанци (21 %). Въпреки намаления брой пристигащи лица, и като се има предвид политическият характер на изявлението от 18 март 2016 г. на държавните и правителствените ръководители на ЕС относно сътрудничеството с Турция, съвсем не е сигурно, че сегашният спад на пристиганията на търсещите убежище лица в Гърция ще се задържи. От друга страна, бежанците могат да се обърнат към нови маршрути, например маршрута през Централното Средиземноморие към Италия, където сведенията на ВКБООН са за увеличение с 42,5 % на броя на мигрантите, които пристигат през Либия, в сравнение със същия период през 2015 г. Поради това се очаква необходимостта от места за преместване да остане висока.
Изменение 14
Предложение за решение
Съображение 8 г (ново)
8г)   В своето съобщение, озаглавено „Първи доклад относно преместването и презаселването“ от 16 март 2016 г. Комисията посочи, че изпълнението на Решение (ЕС) 2015/1601 има много недостатъци. Отговорът на държавите членки на общата покана от EASO за 374 експерта е явно недостатъчен предвид критичната ситуация, пред която са изправени Италия и Гърция. Независимо от увеличаването на броя на непридружените непълнолетни лица, лицата, търсещи убежище, и бежанците, отговарящи на условията за преместване, само много ограничен брой от тях са били преместени, въпреки решенията на Съвета за преместване, предвиждащи уязвимите кандидати да се обработват с предимство. Някои държави членки не са предоставили никакви места за преместване до момента. Само 18 държави членки са поели ангажимент да участват в преместването на кандидати от Гърция и 19 държави членки са обещали да го направят от Италия. Сред тези държави членки има само много ограничени ангажименти в контекста на тяхната обща квота.
Изменение 15
Предложение за решение
Съображение 8 д (ново)
8д)   Комисията откри процедури за нарушение срещу Италия и Гърция, относно прилагането на Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a и срещу Гърция във връзка с Директива № 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. При все това не бяха предприети никакви правни действия спрямо държавите членки, които не спазват задълженията, предвидени в Решение (ЕС) 2015/1601.
_________________
1a Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1).
Директива № 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила, OВ L 180, 29.6.2013 г., стp. 96.
Изменение 16
Предложение за решение
Съображение 8 e (ново)
8е)  Държавите членки на преместване трябва да изпълняват изцяло своите задължения съгласно решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 с цел облекчаване на натиска върху държавите членки по външните граници на Съюза. Държавите членки на преместване трябва бързо и в значителна степен да увеличат усилията си да откликнат на спешната хуманитарна ситуация в Гърция и да предотвратят влошаването на положението в Италия. До момента държавите членки са предоставили едва 7% от местата за преместване. До 5 юни 2016 г. са били успешно преместени само 793 души от Италия и 2033 души от Гърция. В своя първи доклад относно преместването и презаселването от 16 март 2016 г. Комисията посочва, че държавите членки ще трябва да постигнат равнище на ежемесечно преместване от най-малко 5 680 души с цел изпълнение на задълженията им в рамките на двегодишен срок.
Изменение 17
Предложение за решение
Съображение 8 ж (ново)
8ж)  Афганистанските граждани също следва да имат право на преместване съгласно Решение (ЕС) 2015/1601. През 2015 г. броят на молбите за предоставяне на убежище, подадени от афганистански граждани в Съюза достигна безпрецедентното равнище от около 180 000, което прави афганистанците втората най-голяма група на търсещи убежище граждани в Европейския съюз през тази година. Най-голямата част от тях пристигат в Гърция. Много от тях са непълнолетни без придружител. Те имат специфични нужди от защита, които Гърция, поради продължаващия остър бежански натиск, не е в състояние да удовлетвори. Влошаващото се положение на сигурността в Афганистан, с рекорден брой терористични атаки и цивилни жертви през 2015 г., доведе до значително увеличение в процента на признаване на афганистанските кандидати за убежище в Съюза: от 43 % през 2014 г. до 66% през 2015 г., според данни на Евростат.
Изменение 18
Предложение за решение
Съображение 14
(14)  Предвид неотложния характер на ситуацията настоящото решение следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,
(14)  Настоящото решение влиза в сила незабавно в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,
Изменение 19
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Решение (ЕС) 2015/1601
Член 3 – параграф 2
-1.  В член 3 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Преместване съгласно настоящото решение се прилага само по отношение на кандидат, принадлежащ към националност, за която — съгласно последните налични и актуализирани на всяко тримесечие средностатистически данни на Евростат за целия Съюз — делът на решенията, с които се предоставя международна закрила, е 75 % или повече от общия брой първоинстанционни решения по молбите за международна закрила, както е посочено в глава III от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1). При лица без гражданство се взема под внимание държавата на предишното обичайно пребиваване. Тримесечните актуализации се вземат предвид само по отношение на кандидати, които все още не са определени като кандидати, които могат да бъдат преместени съгласно член 5, параграф 3 от настоящото решение.
2. Преместване съгласно настоящото решение се прилага само по отношение на кандидати със сирийска, иракска, еритрейска или афганистанска националност или по отношение на кандидати, принадлежащ към националност, за която — съгласно последните налични и актуализирани на всяко тримесечие средностатистически данни на Евростат за целия Съюз — делът на решенията, с които се предоставя международна закрила, е 75 % или повече от общия брой първоинстанционни решения по молбите за международна закрила, както е посочено в глава III от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1). При лица без гражданство се взема под внимание държавата на предишното обичайно пребиваване. Тримесечните актуализации се вземат предвид само по отношение на кандидати, които все още не са определени като кандидати, които могат да бъдат преместени съгласно член 5, параграф 3 от настоящото решение.
Изменение 20
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1
Решение (ЕС) 2015/1601
Член 4 – параграф 3а
В член 4 от Решение (ЕС) 2015/1601 се вмъква следният параграф 3а:
заличава се
."3a. Във връзка с преместването на кандидатите, посочени в буква в) от параграф 1, приемането от държавите членки на тяхна територия на сирийски граждани, намиращи се в Турция, посредством национални или многостранни схеми за законен прием на лица, които очевидно се нуждаят от международна закрила, като тези схеми са различни от схемата за презаселване, която беше предмет на Заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 юли 2015 г., води до съответно намаление на задължението на съответната държава членка.
Член 10 се прилага mutatis mutandis за всеки такъв законен прием, водещ до намаление на задължението за преместване.
Всеки месец държавите членки докладват на Комисията за броя на лицата, законно приети за целите на настоящия параграф, като посочват вида на схемата, по която е направен приемът, и използваната форма на законен прием.“
Изменение 21
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Решение (ЕС) 2015/1601
Член 5 – параграф 2
1a.  В член 5 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Държавите членки редовно и поне веднъж на всеки три месеца съобщават броя на кандидатите, които могат да бъдат бързо преместени на тяхна територия, както и всякаква друга подходяща информация.
2. Държавите членки редовно и поне веднъж на всеки три месеца съобщават броя на кандидатите, които могат да бъдат бързо преместени на тяхна територия, както и всякаква друга подходяща информация. Държавите членки предоставят най-малко една трета от местата им за преместване до 31 декември 2016 г.“.
Изменение 22
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Решение (ЕС) 2015/1601
Член 5 – параграф 4
1б.  В член 5 параграф 4 се заменя със следното:
4.  След одобрение от държавата членка на преместване, Италия и Гърция, в консултации с EASO, вземат възможно най-бързо решение за преместване на всеки от определените кандидати в конкретни държави членки на преместване и уведомяват кандидата в съответствие с член 6, параграф 4. Държавата членка на преместване може да реши да не одобри преместването на даден кандидат само ако са налице разумни основания, както е посочено в параграф 7 от настоящия член.
4. След одобрение от държавата членка на преместване, Италия и Гърция, в консултации с EASO, вземат възможно най-бързо решение за преместване на всеки от определените кандидати в конкретни държави членки на преместване и уведомяват кандидата в съответствие с член 6, параграф 4. Държавата членка на преместване може да реши да не одобри преместването на даден кандидат само ако са налице разумни основания, както е посочено в параграф 7 от настоящия член. В случай, че държавата членка на преместване не одобри преместването в срок от две седмици, се счита, че въпросната държава членка е дала одобрението си.“.
Изменение 23
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 1 в (нова)
Решение (ЕС) 2015/1601
Член 5 – параграф 10
1в.  В член 5 параграф 10 се заменя със следното:
10.  Процедурата по преместване, предвидена в настоящия член, приключва възможно най-бързо и не по-късно от два месеца, считано от датата на съобщението, направено от държавата членка на преместване съгласно параграф 2, освен ако държавата членка на преместване не даде одобрението, посочено в параграф 4, по-малко от две седмици преди изтичането на този двумесечен срок. В този случай срокът за приключване на процедурата по преместване може да бъде удължен за допълнителен период, който не надвишава две седмици. Освен това, ако е необходимо, този срок може да бъде удължен с още четири седмици, ако Италия или Гърция посочат обективни практически пречки, които възпрепятстват осъществяването на прехвърлянето.
10. Процедурата по преместване, предвидена в настоящия член, приключва възможно най-бързо и не по-късно от два месеца, считано от датата на съобщението, направено от държавата членка на преместване съгласно параграф 2. Освен това, ако е необходимо, този срок може да бъде удължен с още четири седмици, ако Италия или Гърция посочат обективни практически пречки, които възпрепятстват осъществяването на прехвърлянето.“.
Правна информация - Политика за поверителност