Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0089(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0236/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0236/2016

Συζήτηση :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0354

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 564kWORD 58k
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Άσυλο: προσωρινά μέτρα υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας *
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0171),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0133/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0236/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601, από τις 26 Σεπτεμβρίου 2016, 54 000 αιτούντες θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα στο έδαφος άλλων κρατών μελών, εκτός εάν μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, η Επιτροπή υποβάλει πρόταση να κατανεμηθούν σε άλλο (-α) δικαιούχο (-α) κράτος (-η) μέλος (-η) που αντιμετωπίζει (-ουν) κατάσταση έκτακτης ανάγκης που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εισροή προσώπων.
(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601, από τις 26 Σεπτεμβρίου 2016, 54 000 αιτούντες θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα στις αναλογίες που ορίζονται στην εν λόγω απόφαση (συγκεκριμένα 12 764 αιτούντες από την Ιταλία και 41 236 από την Ελλάδα) στο έδαφος άλλων κρατών μελών, εκτός εάν μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, η Επιτροπή υποβάλει πρόταση να κατανεμηθούν σε άλλο (-α) δικαιούχο (-α) κράτος (-η) μέλος (-η) που αντιμετωπίζει (-ουν) κατάσταση έκτακτης ανάγκης που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εισροή προσώπων.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 προβλέπει ότι η Επιτροπή θα διατηρεί υπό συνεχή εξέταση την κατάσταση όσον αφορά τη μαζική εισροή υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, όταν χρειάζεται, προτάσεις για την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης που επικρατεί επιτόπου και ο αντίκτυπός της στον μηχανισμό μετεγκατάστασης, καθώς επίσης και η εξέλιξη της πίεσης στα κράτη μέλη, ιδίως στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής.
Διαγράφεται
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 προβλέπει την μετεγκατάσταση 54 000 αιτούντων. Ως μετεγκατάσταση ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της εν λόγω αποφάσεως η μεταφορά του αιτούντος από το έδαφος του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησής του για διεθνή προστασία στο έδαφος του κράτους μέλους μετεγκατάστασης. Η μετεγκατάσταση δεν περιλαμβάνει την επανεγκατάσταση ή εισδοχή ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τρίτη χώρα στο έδαφος ενός κράτους μέλους.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
(3β)  Καθήκον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να είναι η διαρκής παρακολούθηση της κατάστασης όσον αφορά τις μαζικές εισροές υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ συμφώνησαν, στις 7 Μαρτίου, να εργαστούν με βάση μια σειρά από αρχές για συμφωνία με την Τουρκία, που προβλέπει μεταξύ άλλων την επανεγκατάσταση, για κάθε Σύριο που θα γίνεται εκ νέου δεκτός στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ενός άλλου Σύριου από την Τουρκία στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των υφιστάμενων δεσμεύσεων. Οι αρχές αυτές αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τα επόμενα επιχειρησιακά στάδια της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας στον τομέα της μετανάστευσης με την οποία γίνεται έκκληση να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά ορισμένων από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων αποφάσεων μετεγκατάστασης, συγκεκριμένα όλων ή μέρους των αδιάθετων 54.000 θέσεων, στο πρόγραμμα 1:1.
(4)  Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ συμφώνησαν με δήλωσή τους στις 7 Μαρτίου, να εργαστούν με βάση μια σειρά από αρχές για συμφωνία με την Τουρκία, που προβλέπει μεταξύ άλλων την επανεγκατάσταση, για κάθε Σύρο που θα γίνεται εκ νέου δεκτός στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ενός άλλου Σύρου από την Τουρκία στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των υφιστάμενων δεσμεύσεων. Η φόρμουλα 1 προς 1 πρέπει να εφαρμόζεται με σκοπό την προστασία των Σύρων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις και με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος αίτησης χορήγησης ασύλου και της αρχής της μη επαναπροώθησης, που κατοχυρώνονται στο ενωσιακό δίκαιο, στη σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και στο πρωτόκολλό της της 31ης Ιανουαρίου 1967 για το καθεστώς των προσφύγων.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η επανεγκατάσταση, η εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους ή άλλες μορφές νόμιμης εισόδου από την Τουρκία στο πλαίσιο εθνικών και πολυμερών προγραμμάτων αναμένεται να αμβλύνουν τη μεταναστευτική πίεση στα κράτη μέλη που είναι δικαιούχοι μετεγκατάστασης σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1601, παρέχοντας νόμιμη και ασφαλή διαδρομή για την είσοδο στην Ένωση και την αποτρέποντας παράτυπες εισόδους. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες αλληλεγγύης των κρατών μελών, που συνίστανται στην αποδοχή στο έδαφός τους Σύριων υπηκόων που βρίσκονται στην Τουρκία και οι οποίοι έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά τους 54 000 αιτούντες διεθνή προστασία που προαναφέρονται. Ο αριθμός των ατόμων που ένα κράτος μέλος δέχεται με τον τρόπο αυτό από την Τουρκία θα πρέπει να αφαιρείται από τον αριθμό των ατόμων που προβλέπεται να μετεγκατασταθούν σε αυτό το κράτος μέλος δυνάμει της απόφασης 2015/1601 όσον αφορά τους εν λόγω 54 000 αιτούντες.
(5)  Η μεγάλης κλίμακας επανεγκατάσταση, η εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους ή άλλες μορφές νόμιμης εισόδου από την Τουρκία στο πλαίσιο εθνικών και πολυμερών προγραμμάτων είναι αναγκαίες προκειμένου να αμβλύνουν τη μεταναστευτική πίεση στα κράτη μέλη παρέχοντας νόμιμη και ασφαλή διαδρομή για την είσοδο στην Ένωση και καθιστώντας περιττές τις παράτυπες εισόδους. Πρέπει, επομένως, να παραταθούν. Μέχρι σήμερα ελάχιστος αριθμός Σύρων προσφύγων έχει επανεγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης. Στο ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε έκκληση για την ανάπτυξη μεγαλύτερου αριθμού ασφαλέστερων και νόμιμων οδών για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης μιας δεσμευτικής και υποχρεωτικής νομοθετικής προσέγγισης της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, τη δημιουργία προγραμμάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους από όλα τα κράτη μέλη και ευρύτερη χρήση των θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά προς τα προγράμματα μετεγκατάστασης που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Οι μηχανισμοί εισδοχής μπορεί να περιλαμβάνουν την επανεγκατάσταση, την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους, άλλες νόμιμες οδούς για την εισδοχή των ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όπως τα προγράμματα θεώρησης για ανθρωπιστικούς λόγους, η μεταφορά για ανθρωπιστικούς λόγους, τα προγράμματα επανένωσης οικογενειών, τα συστήματα ιδιωτικής χορηγίας, τα προγράμματα υποτροφιών, τα συστήματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, και άλλα.
(6)  Οι μηχανισμοί εισδοχής μπορεί να περιλαμβάνουν την επανεγκατάσταση, την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους, άλλες νόμιμες οδούς για την εισδοχή των ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όπως τα προγράμματα θεώρησης για ανθρωπιστικούς λόγους, η μεταφορά για ανθρωπιστικούς λόγους, τα προγράμματα επανένωσης οικογενειών, τα συστήματα ιδιωτικής χορηγίας, τα προγράμματα υποτροφιών, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, τα συστήματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, και άλλα.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Η οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου1a προβλέπει τα σχετικά με την οικογενειακή επανένωση μέτρα να εκδίδονται σύμφωνα με την υποχρέωση προστασίας της οικογένειας και σεβασμού της οικογενειακής ζωής, η οποία κατοχυρώνεται δυνάμει πολλών πράξεων διεθνούς δικαίου. Ως εκ τούτου, η οικογενειακή επανένωση δεν εξαρτάται από άλλες πολιτικές της Ένωσης ή μέτρα αλληλεγγύης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προωθείται από τα κράτη μέλη σε όλες τις περιπτώσεις.
___________________
Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12).
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Πολλοί αιτούντες που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και την Ιταλία δεν μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα μετεγκατάστασης δεδομένου ότι εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν ταχέως το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και να επιταχύνουν τη διεκπεραίωση ευπαθών περιπτώσεων ώστε να τους δώσουν τη δυνατότητα να επανενωθούν με την οικογένειά τους το ταχύτερο δυνατό.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος επανεγκατάστασης που συμφωνήθηκε στα συμπεράσματα των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2015, δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από την παρούσα απόφαση και δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει της απόφασης 2015/1601. Ως εκ τούτου, κράτος μέλος που αποφασίζει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601, δεχόμενο μέσω επανεγκατάστασης Σύριους ευρισκόμενους στην Τουρκία, δεν μπορεί να θεωρήσει ότι η εν λόγω προσπάθεια αποτελεί μέρος της δέσμευσης που ανέλαβε δυνάμει του προγράμματος επανεγκατάστασης της 20ής Ιουλίου 2015.
(7)  Οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος επανεγκατάστασης που συμφωνήθηκε στα συμπεράσματα των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2015, δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από την παρούσα απόφαση και δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Για να διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση της κατάστασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τους ευρισκόμενους στην Τουρκία Σύρους που έγιναν δεκτοί στην επικράτειά τους κάνοντας χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παρούσα τροπολογία, προσδιορίζοντας το εθνικό ή πολυμερές πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου έγιναν δεκτοί, καθώς και τη μορφή της νόμιμης εισόδου.
(8)  Για να διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση της κατάστασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τους ευρισκόμενους στην Τουρκία Σύρους που έγιναν δεκτοί στην επικράτειά τους, σχετικά με την μορφή εισόδου που χρησιμοποιήθηκε και τον τύπο του προγράμματος βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκε.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Η επανεγκατάσταση δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος της μετεγκατάστασης. Και τα δύο είναι σημαντικά μέσα αλληλεγγύης. Η μετεγκατάσταση αποτελεί μορφή εσωτερικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, ενώ η επανεγκατάσταση και η εισδοχή προσφύγων για ανθρωπιστικούς λόγους ή άλλοι τύποι εισδοχής είναι μια μορφή εξωτερικής αλληλεγγύης προς τις τρίτες χώρες που φιλοξενούν την πλειονότητα των προσφύγων.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)  Έχοντας υπόψη τον τρέχοντα αριθμό αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και τον αυξανόμενο αριθμό αιτούντων άσυλο που φθάνουν στην Ιταλία, αναμένεται να παραμείνει υψηλή η ανάγκη για επείγουσες μετεγκαταστάσεις.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)
(8γ)  Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 53 859 άνθρωποι που ζητούν διεθνή προστασία εξακολουθούν να παραμένουν στην Ελλάδα, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων είναι Σύροι (45%), Ιρακινοί (22%) και Αφγανοί (21%). Παρά τη μείωση του αριθμού των αφίξεων και με δεδομένη την πολιτική φύση της δήλωσης της 18ης Μαρτίου 2016 των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για συνεργασία με την Τουρκία, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν η τωρινή μείωση των αφίξεων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα θα εξακολουθήσει και στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, οι πρόσφυγες θα μπορούσαν να στραφούν σε νέες διαδρομές, όπως της οδού της Κεντρικής Μεσογείου προς την Ιταλία, όπου η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναφέρει αύξηση κατά 42,5% του αριθμού των μεταναστών που φθάνουν μέσω της Λιβύης, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2015. Κατά συνέπεια, μπορεί να αναμένεται ότι η ανάγκη για θέσεις μετεγκατάστασης θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 δ (νέα)
(8δ)  Στην ανακοίνωσή της της 16ης Μαρτίου 2016 με τίτλο «Πρώτη έκθεση σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση», η Επιτροπή υπέδειξε τα πολυάριθμα προβλήματα που παρουσιάζει η απόφαση (ΕΕ) 2015/1601. Η ανταπόκριση των κρατών μελών στη γενική έκκληση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για 374 εμπειρογνώμονες είναι σαφώς ανεπαρκής δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετωπίζουν η Ιταλία και η Ελλάδα. Παρά τον αυξανόμενο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων μεταξύ των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων που δικαιούνται μετεγκατάσταση, πολύ μικρός μόνο αριθμός εξ αυτών έχει μετεγκατασταθεί, αν και οι αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση προβλέπουν να δίνεται προτεραιότητα στους ευάλωτους αιτούντες. Ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν διαθέσει μέχρι στιγμής καμία θέση μετεγκατάστασης. Μόνο 18 κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να μετεγκαταστήσουν αιτούντες από την Ελλάδα και 19 από την Ιταλία. Μεταξύ αυτών των κρατών μελών, ορισμένα έχουν δεσμευτεί σε πολύ μικρό βαθμό δεδομένης της συνολικής τους κατανομής.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 ε (νέα)
(8ε)  Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ιταλίας και της Ελλάδας σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a και κατά της Ελλάδας σε σχέση με την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1b. Ωστόσο, δεν έχουν ξεκινήσει νομικές ενέργειες έναντι των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) 2015/1601.
_________________
1a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 1).
Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 στ (νέα)
(8στ)  Τα κράτη μέλη μετεγκατάστασης πρέπει να εκπληρώσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601, για να αμβλυνθεί η πίεση που ασκείται στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής. Τα κράτη μέλη της μετεγκατάστασης θα πρέπει να αυξήσουν ταχέως και ουσιαστικά τις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στην επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στην Ελλάδα και να αποτρέψουν την επιδείνωση της κατάστασης στην Ιταλία. Μέχρι στιγμής, τα κράτη μέλη δεν έχουν διαθέσει μόνο το 7% των θέσεων μετεγκατάστασης. Έως τις 5 Ιουνίου 2016 μετεγκαταστάθηκαν εμπράκτως μόνο 793 άτομα από την Ιταλία και 2 033 από την Ελλάδα. Η Επιτροπή, στην πρώτη της έκθεση σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, της 16ης Μαρτίου 2016, τόνισε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν ρυθμό μηνιαίας μετεγκατάστασης τουλάχιστον 5 680 ανθρώπων, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν για μετεγκατάσταση εντός της διετούς προθεσμίας.
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19 ζ (νέα)
(8ζ)  Οι Αφγανοί θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμοι για μετεγκατάσταση σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1601. Το 2015 ο αριθμός των αιτήσεων χορήγησης ασύλου που υποβλήθηκε από Αφγανούς στην Ένωση ανήλθε στο άνευ προηγουμένου επίπεδο των 180 000 περίπου, με αποτέλεσμα να γίνουν οι Αφγανοί η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο στην Ένωση το συγκεκριμένο έτος. Μακράν ο μεγαλύτερος αριθμός εξ αυτών έρχεται στην Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Έχουν ειδικές ανάγκες προστασίας, στις οποίες η Ελλάδα, λόγω της έντονης πίεσης που υφίσταται στον τομέα του ασύλου, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί. Η επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας στο Αφγανιστάν, με τον πρωτοφανή αριθμό τρομοκρατικών επιθέσεων και νεκρών αμάχων το 2015, οδήγησε σε σημαντική αύξηση του ποσοστού αναγνώρισης των Αφγανών αιτούντων άσυλο στην Ένωση: από 43% το 2014 σε 66% το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(14)  Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1601
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
-1)   Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η μετεγκατάσταση, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζεται μόνο για τους αιτούντες που ανήκουν σε εθνικότητες, για τις οποίες, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό των αποφάσεων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας μεταξύ των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που εκδίδονται επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2013/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), ανέρχεται σε 75% ή είναι υψηλότερο. Στην περίπτωση των απάτριδων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής. Οι τριμηνιαίες ενημερώσεις λαμβάνονται υπόψη μόνον στην περίπτωση αιτούντων που δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη ως αιτούντες οι οποίοι θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.
«2. Η μετεγκατάσταση, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζεται μόνο για τους αιτούντες συριακής, ιρακινής, ερυθραϊκής ή αφγανικής εθνικότητας ή για αυτούς που ανήκουν σε εθνικότητες, για τις οποίες, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επικαιροποιημένα τριμηνιαία στοιχεία της Eurostat σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό των αποφάσεων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας μεταξύ των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που εκδίδονται επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), ανέρχεται σε 75% ή είναι υψηλότερο. Στην περίπτωση των απάτριδων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής. Οι τριμηνιαίες ενημερώσεις λαμβάνονται υπόψη μόνον στην περίπτωση αιτούντων που δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη ως αιτούντες οι οποίοι θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.».
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1601
Άρθρο 4 – παράγραφος 3α
Στο άρθρο 4 της απόφασης (ΕΕ) αριθ. 2015/1601, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
Διαγράφεται
«3α. Σε σχέση με τη μετεγκατάσταση αιτούντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), η αποδοχή από τα κράτη μέλη στο έδαφός τους Σύριων υπηκόων ευρισκόμενων στην Τουρκία, στο πλαίσιο εθνικού ή πολυμερούς προγράμματος νόμιμης εισδοχής για πρόσωπα που έχουν σαφώς ανάγκη διεθνούς προστασίας, πλην του προγράμματος επανεγκατάστασης που αποτέλεσε αντικείμενο των συμπερασμάτων των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2015, οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση της υποχρέωσης του οικείου κράτους μέλους.
Το άρθρο 10 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε τέτοια νόμιμη εισδοχή η οποία έχει ως συνέπεια τη μείωση της υποχρέωσης μετεγκατάστασης.
Κάθε μήνα, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, έκθεση σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που έγιναν νόμιμα δεκτά αναφέροντας το είδος του προγράμματος υπό το οποίο πραγματοποιήθηκε η εισδοχή και τον τύπο της νόμιμης εισδοχής που χρησιμοποιήθηκε.»
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1601
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
1α)   Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν, σε τακτά διαστήματα και οπωσδήποτε ανά τρίμηνο, τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν ταχέως στο έδαφός τους, και παρέχουν κάθε άλλη σχετική πληροφορία.
«2. Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν, σε τακτά διαστήματα και οπωσδήποτε ανά τρίμηνο, τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν ταχέως στο έδαφός τους, και παρέχουν κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Τα κράτη μέλη έχουν καταστήσει διαθέσιμο τουλάχιστον το ένα τρίτο των θέσεων μετεγκατάστασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.”.
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1601
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
1β)   Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Βάσει της έγκρισης του κράτους μέλους μετεγκατάστασης, η Ιταλία και η Ελλάδα λαμβάνουν το συντομότερο δυνατό την απόφαση μετεγκατάστασης κάθε προσδιοριζόμενου αιτούντα σε συγκεκριμένο κράτος μέλος μετεγκατάστασης, σε διαβούλευση με την ΕΥΥΑ, και ενημερώνουν τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4. Το κράτος μέλος μετεγκατάστασης μπορεί να αποφασίσει να μην εγκρίνει τη μετεγκατάσταση του αιτούντος μόνον εφόσον συντρέχουν βάσιμοι λόγοι, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
«4. Βάσει της έγκρισης του κράτους μέλους μετεγκατάστασης, η Ιταλία και η Ελλάδα λαμβάνουν το συντομότερο δυνατό την απόφαση μετεγκατάστασης κάθε προσδιοριζόμενου αιτούντα σε συγκεκριμένο κράτος μέλος μετεγκατάστασης, σε διαβούλευση με την ΕΥΥΑ, και ενημερώνουν τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4. Το κράτος μέλος μετεγκατάστασης μπορεί να αποφασίσει να μην εγκρίνει τη μετεγκατάσταση του αιτούντος μόνον εφόσον συντρέχουν βάσιμοι λόγοι, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Εάν το κράτος μέλος μετεγκατάστασης δεν εγκρίνει τη μετεγκατάσταση εντός δύο εβδομάδων, η έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους θα θεωρείται δοθείσα.».
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1601
Άρθρο 5 – παράγραφος 10
1γ)   Στο άρθρο 5 η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
10.  Η διαδικασία μετεγκατάστασης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο περατώνεται το συντομότερο δυνατόν και όχι πάνω από δύο μήνες από τη στιγμή της υπόδειξης εκ μέρους του κράτους μέλους μετεγκατάστασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εκτός εάν η έγκριση εκ μέρους του κράτους μέλους μετεγκατάστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 γίνει σε διάστημα λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη του διμήνου. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την περάτωση της διαδικασίας μετεγκατάστασης μπορεί να παραταθεί για περαιτέρω διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες. Επιπλέον, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για επιπλέον τέσσερις εβδομάδες, όπου αρμόζει, εάν η Ιταλία και η Ελλάδα δείξουν ότι υπάρχουν αντικειμενικά πρακτικά κωλύματα που παρεμποδίζουν τη μεταφορά.
«10. Η διαδικασία μετεγκατάστασης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο περατώνεται το συντομότερο δυνατόν και όχι πάνω από δύο μήνες από τη στιγμή της υπόδειξης εκ μέρους του κράτους μέλους μετεγκατάστασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, όπου αρμόζει, εάν η Ιταλία και η Ελλάδα δείξουν ότι υπάρχουν αντικειμενικά πρακτικά κωλύματα που παρεμποδίζουν τη μεταφορά.».
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου