Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0089(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0236/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0236/2016

Keskustelut :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Äänestykset :

PV 15/09/2016 - 11.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0354

Hyväksytyt tekstit
PDF 386kWORD 48k
Torstai 15. syyskuuta 2016 - Strasbourg
Turvapaikkajärjestelmä: Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat väliaikaiset toimenpiteet *
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. syyskuuta 2016 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 22 päivänä syyskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta (COM(2016)0171 – C8‑0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0171),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0133/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0236/2016),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Päätöksen (EU) 2015/1601 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti Italiasta ja Kreikasta olisi siirrettävä 26 päivästä syyskuuta 2016 alkaen 54 000 hakijaa muiden jäsenvaltioiden alueelle, ellei komissio viimeistään kyseisenä ajankohtana ehdota 4 artiklan 3 kohdan nojalla, että määrät osoitetaan sellaisen toisen edunsaajajäsenvaltion hyväksi, jossa henkilöiden äkillinen joukoittainen maahantulo on aiheuttanut hätätilanteen.
(2)  Päätöksen (EU) 2015/1601 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti Italiasta ja Kreikasta olisi siirrettävä 26 päivästä syyskuuta 2016 alkaen 54 000 hakijaa muiden jäsenvaltioiden alueelle kyseisessä päätöksessä vahvistettujen määrien mukaisesti (toisin sanoen 12 764 hakijaa Italiasta ja 41 236 hakijaa Kreikasta), ellei komissio viimeistään kyseisenä ajankohtana ehdota 4 artiklan 3 kohdan nojalla, että määrät osoitetaan sellaisten muiden edunsaajajäsenvaltioiden hyväksi, joissa henkilöiden äkillinen joukoittainen maahantulo on aiheuttanut hätätilanteen.
Tarkistus 2
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)   Päätöksen (EU) 2015/1601 1 artiklan 2 kohdan mukaan komissio seuraa jatkuvasti tilannetta, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten joukoittaista tuloa jäsenvaltioihin. Komission olisi tarvittaessa tehtävä ehdotuksia kyseisen päätöksen muuttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon tilanteen kehitys kentällä ja sen vaikutukset sisäisten siirtojen järjestelmään samoin kuin jäsenvaltioihin, erityisesti etulinjassa oleviin jäsenvaltioihin, kohdistuvan paineen kehittyminen.
Poistetaan.
Tarkistus 3
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)   Päätöksen (EU) N:o 2015/1601 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määrätään, että 54 000 hakijaa on siirrettävä. Siirto määritellään tämän päätöksen 2 artiklan e alakohdassa hakijan siirtämiseksi sellaisen jäsenvaltion alueelta, joka on vastuussa hänen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa käsittelystä, siirron kohteena olevan jäsenvaltion alueelle. Siirtoon ei sisälly kansainvälistä suojelua tarvitsevien kolmansien maiden henkilöiden uudelleensijoittaminen tai takaisinotto jäsenvaltion alueelle.
Tarkistus 4
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b)   Olisi oltava Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston tehtävä seurata jatkuvasti tilannetta, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten joukoittaista tuloa jäsenvaltioihin.
Tarkistus 5
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  EU:n valtion- tai hallitusten päämiehet sopivat 7 päivänä maaliskuuta tekevänsä työtä tiettyjen periaatteiden pohjalta sellaisen Turkin kanssa tehtävän sopimuksen tekemiseksi, jonka mukaan esimerkiksi jokaista syyrialaista kohtaan, jonka Turkki ottaa takaisin Kreikan saarilta, uudelleensijoitetaan syyrialainen Turkista EU:n jäsenvaltioihin voimassa olevien sitoumusten puitteissa. Kyseisiä periaatteita kehitettiin edelleen EU:n ja Turkin muuttoliikeyhteistyön seuraavia käytännön toimia koskevassa komission tiedonannossa, jossa kehotettiin ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta osa tämänhetkisiin sisäisiä siirtoja koskeviin päätöksiin perustuvista sitoumuksista ja erityisesti kaikki tällä hetkellä osoittamatta olevat 54 000 paikkaa tai osa niistä siirrettäisiin niin kutsuttuun 1:1-järjestelmään.
(4)  EU:n valtion- tai hallitusten päämiehet sopivat 7 päivänä maaliskuuta julkilausumalla tekevänsä työtä tiettyjen periaatteiden pohjalta sellaisen Turkin kanssa tehtävän sopimuksen tekemiseksi, jonka mukaan esimerkiksi jokaista syyrialaista kohtaan, jonka Turkki ottaa takaisin Kreikan saarilta, uudelleensijoitetaan syyrialainen Turkista EU:n jäsenvaltioihin voimassa olevien sitoumusten puitteissa. Tämä 1:1-järjestelmä olisi pantava täytäntöön sotaa ja vainoa pakenevien syyrialaisten suojelemiseksi ja noudattaen täysimääräisesti unionin lainsäädännössä, pakolaisten oikeusasemaa koskevassa 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyssä Geneven yleissopimuksessa ja 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyssä lisäpöytäkirjassa vahvistettua oikeutta hakea turvapaikkaa ja palauttamiskiellon periaatetta.
Tarkistus 6
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Uudelleensijoittamisen, humanitaarisen maahanpääsyn tai muiden laillisten kansallisten ja monenvälisten pois Turkista suuntautuvien maahanpääsyjärjestelmien voidaan odottaa helpottavan niihin jäsenvaltioihin kohdistuvaa muuttopainetta, jotka ovat uudelleensijoittamisen edunsaajavaltioita päätöksen (EU) N:o 2015/1601 nojalla, tarjoamalla laillisia ja turvallisia väyliä unioniin ja estämällä sääntöjenvastaista maahantuloa. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden solidaarisuustoimet, joihin kuuluu Turkissa olevien selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien Syyrian kansalaisten maahanpääsy niiden alueelle, olisi otettava huomioon edellä tarkoitettujen 54 000:n kansainvälistä suojelua hakevan henkilön osalta. Jäsenvaltion Turkista maahan päästämien henkilöiden määrä olisi vähennettävä niiden henkilöiden määrästä, jotka on määrä siirtää kyseiseen jäsenvaltioon päätöksen (EU) N:o 2015/1601 nojalla näiden 54 000 hakijan joukossa.
(5)  Laajamittaista uudelleensijoittamista, humanitaarisen maahanpääsyn tai muiden laillisten kansallisten ja monenvälisten pois Turkista suuntautuvia maahanpääsyjärjestelmiä tarvitaan helpottamaan niihin jäsenvaltioihin kohdistuvaa muuttopainetta tarjoamalla laillisia ja turvallisia väyliä unioniin ja tekemällä sääntöjenvastaisesta maahantulosta tarpeetonta. Tämän vuoksi niitä olisi laajennettava. Tähän mennessä unioniin on siirretty vain hyvin vähäinen määrä syyrialaispakolaisia. Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen 12 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti pyysi kehittämään turvapaikanhakijoille ja pakolaisille entistä enemmän turvallisia ja laillisia reittejä unioniin pääsyä varten, mukaan luettuina sitova ja pakollinen uudelleensijoittamista koskeva unionin lainsäädäntökehys, kaikkien jäsenvaltioiden perustamat humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmat ja entistä laajempi humanitaaristen viisumien käyttö. Näillä toimenpiteillä olisi täydennettävä päätösten (EU) N:o 2015/1523 ja (EU) N:o 2015/1601 mukaisesti hyväksyttyjä siirtojärjestelmiä.
Tarkistus 7
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Maahanpääsyn mekanismeja voivat olla uudelleensijoittaminen, humanitaarinen maahanpääsy ja muut selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien henkilöiden laillisen maahanpääsyn väylät, esimerkiksi humanitaarisen viisumin ohjelmat, humanitaariset siirrot, perheenyhdistämisen ohjelmat, yksityisen tuen hankkeet, stipendiohjelmat ja työvoiman liikkuvuuden järjestelyt.
(6)  Maahanpääsyn mekanismeja voivat olla uudelleensijoittaminen, humanitaarinen maahanpääsy ja muut selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien henkilöiden laillisen maahanpääsyn väylät, esimerkiksi humanitaarisen viisumin ohjelmat, humanitaariset siirrot, perheenyhdistämisen ohjelmat, yksityisen tuen hankkeet, stipendiohjelmat, koulutukseen pääsy ja työvoiman liikkuvuuden järjestelyt.
Tarkistus 8
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)   Neuvoston direktiivissä 2003/86/EY1 a todetaan, että perheenyhdistämistä koskevat toimenpiteet olisi hyväksyttävä perheen suojelua ja perhe-elämän kunnioittamista koskevan velvoitteen mukaisesti, joka on kirjattu useisiin kansainvälisen oikeuden säädöksiin. Perheenyhdistämiseen ei sen vuoksi voida soveltaa muita unionin toimia eikä solidaarisuus- tai hätätoimenpiteitä. Jäsenvaltioiden olisi kunnioitettava ja edistettävä sitä kaikissa tapauksissa.
___________________
1 a   Neuvoston direktiivi 2003/86/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, oikeudesta perheenyhdistämiseen (EUVL L 251, 3.10.2003, s. 12).
Tarkistus 25
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)   Monet tällä hetkellä Kreikassa ja Italiassa oleskelevat kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat hakijat eivät pysty hyödyntämään siirtojärjestelmää, koska he kuuluvat asetuksen (EU) N:o 604/2013 soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön asetuksen (EU) N:o 604/2013 mukainen oikeus perheenyhdistämiseen pikaisesti ja nopeutettava haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä koskevien tapausten käsittelyä, jotta kyseiset henkilöt pääsevät perheensä luo mahdollisimman nopeasti.
Tarkistus 9
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Tämän päätöksen ei pitäisi vakuttaa sitoumuksiin, jotka jäsenvaltiot ovat tehneet osana neuvostossa 20 päivänä heinäkuuta 2015 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmissä sovittua uudelleensijoitusjärjestelmää, eikä niitä pitäisi ottaa huomioon päätöksen (EU) N:o 2015/1601 mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Tämän vuoksi jäsenvaltio, joka päättää hoitaa päätöksen (EU) N:o 2015/1601 mukaiset velvoitteensa päästämällä Turkissa olevia syyrialaisia maahansa uudelleensijoittamisen kautta, ei voi katsoa tätä tointa osaksi 20 päivänä heinäkuuta 2015 vahvistetun uudelleensijoitusjärjestelmän sitoumuksiaan.
(7)  Tämän päätöksen ei pitäisi vaikuttaa sitoumuksiin, jotka jäsenvaltiot ovat tehneet osana neuvostossa 20 päivänä heinäkuuta 2015 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmissä sovittua uudelleensijoitusjärjestelmää, eikä niitä pitäisi ottaa huomioon päätöksen (EU) N:o 2015/1601 mukaisten velvoitteiden täyttämisessä.
Tarkistus 10
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Jotta varmistetaan tilanteen asianmukainen valvonta, jäsenvaltioiden olisi raportoitava kuukausittain komissiolle Turkista niiden alueelle päästetyistä syyrialaisista tämän muutoksen mukaisen mahdollisuuden mukaisesti ja mainittava, minkä järjestelyn (kansallisen vai monenvälisen) mukaisesti henkilö on päästetty maahan ja mikä laillisen maahanpääsyn muoto on kyseessä.
(8)  Jotta varmistetaan tilanteen asianmukainen valvonta, jäsenvaltioiden olisi raportoitava kuukausittain komissiolle Turkista niiden alueelle päästetyistä syyrialaisista, käytetystä maahanpääsyn muodosta ja järjestelystä, jonka osana maahanpääsy on tapahtunut.
Tarkistus 11
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)   Uudelleensijoittaminen ei saisi tapahtua siirtojen kustannuksella. Kummatkin ovat tärkeitä yhteisvastuun välineitä. Siirto on jäsenvaltioiden välisen sisäisen yhteisvastuun muoto, kun taas uudelleensijoittaminen ja humanitaarinen maahanpääsy tai muuntyyppinen maahanpääsy ovat ulkoisen yhteisvastuun osoitus suurimman osan pakolaisista vastaanottaville kolmansille maille.
Tarkistus 12
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)   Ottaen huomioon turvapaikanhakijoiden nykyisen määrän Kreikassa ja Italiaan saapuvien turvapaikanhakijoiden kasvavan määrän on odotettavissa, että kiireellisiä uudelleensijoituspaikkoja tarvitaan tulevaisuudessakin runsaasti.
Tarkistus 13
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)
(8 c)   UNHCR:n tuoreimpien tietojen mukaan Kreikassa on tällä hetkellä 53 859 kansainvälistä suojelua hakevaa henkilöä, joista suurin osa on syyrialaisia (45 prosenttia), irakilaisia (22 prosenttia ja afganistanilaisia (21 prosenttia). Tulijoiden määrän vähenemisestä huolimatta sekä ottaen huomioon yhteistyöstä Turkin kanssa 18 päivänä maaliskuuta 2016 annetun EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten julkilausuman poliittisen luonteen, on hyvin epävarmaa, että Kreikkaan tällä hetkellä saapuvien turvapaikanhakijoiden määrän lasku olisi pysyvä. Toisaalta pakolaiset voivat alkaa käyttää uusia reittejä, kuten keskisen Välimeren reittiä Italiaan, jossa UNHCR:n raporttien mukaan Libyan kautta saapuvien maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt 42,5 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2015. Sen vuoksi on odotettavissa, että siirtopaikkojen tarve säilyy korkeana.
Tarkistus 14
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 d kappale (uusi)
(8 d)   Komissio ilmoitti 16. maaliskuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Ensimmäinen kertomus sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta”, että päätöksen (EU) 2015/1601 täytäntöönpanossa on monia puutteita. Jäsenvaltioiden vastaus EASOn yleiseen pyyntöön 374 asiantuntijasta on täysin riittämätön ottaen huomioon Italian ja Kreikan kriittisen tilanteen. Huolimatta siirtokelpoisten ilman saattajaa tulevien alaikäisten lisääntyneestä määrästä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten joukossa vain hyvin rajallinen määrä heistä on voitu uudelleensijoittaa, vaikka neuvoston päätöksissä uudelleensijoittamisesta määrätään käsittelemään ensisijaisesti haavoittuviin ryhmiin kuuluvat hakijat. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole tähän mennessä antaneet käyttöön lainkaan siirtopaikkoja. Vain 18 jäsenvaltiota on lupautunut uudelleensijoittamaan hakijoita Kreikasta ja 19 jäsenvaltiota on lupautunut uudelleensijoittamaan Italiasta tulevia hakijoita. Jotkut kyseisistä jäsenvaltioista ovat antaneet erittäin vähän sisäisten siirtojen vastaanottolupauksia, kun otetaan huomioon niille kohdennettu kokonaismäärä.
Tarkistus 15
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 e kappale (uusi)
(8 e)   Komissio on käynnistänyt rikkomismenettelyjä Italiaa ja Kreikkaa vastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 603/20131 a täytäntöönpanosta ja Kreikkaa vastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2013/33/EU1 b liittyen. Oikeudellisia toimia ei kuitenkaan ole käynnistetty niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata päätöksessä (EU) 2015/1601 asetettuja velvoitteita.
_________________
1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1).
1 b   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96).
Tarkistus 16
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 f kappale (uusi)
(8 f)   Siirron kohteena olevien jäsenvaltioiden on pantava täysimääräisesti täytäntöön päätösten (EU) N:o 2015/1523 ja (EU) N:o 2015/1601 mukaiset velvoitteensa lieventääkseen etulinjan jäsenvaltioiden paineita. Siirron kohteena olevien jäsenvaltioiden olisi pikaisesti ja merkittävästi tehostettava toimiaan, joilla vastataan kiireelliseen humanitaariseen tilanteeseen Kreikassa, ja estettävä tilanteen paheneminen Italiassa. Tähän mennessä jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön noin 7 prosenttia siirtopaikoista. Viidenteen päivään kesäkuuta 2016 mennessä ainoastaan 793 henkilöä Italiasta ja 2 033 henkilöä Kreikasta on tosiasiallisesti siirretty. Komissio korosti 16 päivänä maaliskuuta 2016 antamassaan siirtoa ja uudelleensijoittamista koskevassa ensimmäisessä kertomuksessa, että jäsenvaltioiden olisi saavutettava kuukausittain ainakin 5 680 henkilön siirtoaste voidakseen täyttää siirtämistä koskevat velvoitteensa kahden vuoden määräajan kuluessa.
Tarkistus 17
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 g kappale (uusi)
(8 g)   Afganistanilaisten olisi oltava oikeutettuja päätöksen (EU) N:o 2015/1601 mukaiseen siirtoon. Vuonna 2015 afganistanilaisten tekemien turvapaikkahakemusten määrä unionissa saavutti ennennäkemättömät 180 000 hakemusta, mikä teki afganistanilaisista toiseksi suurimman unioniin pyrkivien turvapaikanhakijoiden ryhmän kyseisenä vuonna. Ylivoimaisesti suurin määrä heitä saapuu Kreikkaan. Monet heistä ovat ilman saattajaa olevia alaikäisiä. Heillä on erityisiä suojelutarpeita, joihin Kreikka ei pysty jatkuvan akuutin turvapaikanhakijapaineen vuoksi vastaamaan. Afganistanin heikkenevä turvallisuustilanne sekä ennätysmäinen terrori-iskujen ja siviiliuhrien määrä vuonna 2015 ovat nostaneet merkittävästi afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden hyväksymisastetta unionissa, niin että määrä on kasvanut 43 prosentista vuonna 2014 aina 66 prosenttiin vuonna 2015 Eurostatin tietojen mukaan.
Tarkistus 18
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Tilanteen kiireellisyys huomioon ottaen tämän päätöksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,
(14)  Tämän päätöksen olisi tultava voimaan välittömästi sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tarkistus 19
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Päätös (EU) N:o 2015/1601
3 artikla – 2 kohta
-1.   Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.   Tähän päätökseen perustuvaa siirtoa sovelletaan ainoastaan hakijoihin, jolla on sellainen kansalaisuus, jonka kohdalla kansainvälistä suojelua koskevien myönteisten päätösten osuus verrattuna kaikkiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU [1] III luvussa tarkoitetuista kansainvälistä suojelua koskevista hakemuksista tehtyihin ensimmäisiin päätöksiin on Eurostatin viimeisimpien saatavilla olevien unionin laajuista keskiarvoa koskevien päivitettyjen neljännesvuositietojen mukaan vähintään 75 prosenttia. Kansalaisuudettomien henkilöiden osalta otetaan huomioon entinen vakituinen asuinmaa. Päivitetyt neljännesvuositiedot otetaan huomioon ainoastaan sellaisten hakijoiden kohdalla, joita ei jo ole yksilöity hakijoiksi, jotka voitaisiin siirtää tämän päätöksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
”2. Tähän päätökseen perustuvaa siirtoa sovelletaan ainoastaan hakijoihin, jotka ovat Syyrian, Irakin, Eritrean tai Afganistanin kansalaisia tai joilla on sellainen kansalaisuus, jonka kohdalla kansainvälistä suojelua koskevien myönteisten päätösten osuus verrattuna kaikkiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU [1] III luvussa tarkoitetuista kansainvälistä suojelua koskevista hakemuksista tehtyihin ensimmäisiin päätöksiin on Eurostatin viimeisimpien saatavilla olevien unionin laajuista keskiarvoa koskevien päivitettyjen neljännesvuositietojen mukaan vähintään 75 prosenttia. Kansalaisuudettomien henkilöiden osalta otetaan huomioon entinen vakituinen asuinmaa. Päivitetyt neljännesvuositiedot otetaan huomioon ainoastaan sellaisten hakijoiden kohdalla, joita ei jo ole yksilöity hakijoiksi, jotka voitaisiin siirtää tämän päätöksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 20
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta
Päätös (EU) N:o 2015/1601
4 artikla – 3 a kohta
Lisätään päätöksen (EU) N:o 2015/1601 4 artiklaan 3 a kohta seuraavasti:
Poistetaan.
”3 a. Edellä 1 kohdan c kohdassa tarkoitettujen hakijoiden sisäisten siirtojen osalta se, että jäsenvaltiot päästävät alueelleen Turkissa olevia Syyrian kansalaisia selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville henkilöille tarkoitettujen laillista maahanpääsyä koskevien kansallisten tai monenvälisten järjestelyjen osana, lukuun ottamatta neuvostossa 20 päivänä heinäkuuta 2015 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmissä tarkoitettua uudelleensijoitusjärjestelmää, johtaa kyseisen jäsenvaltion velvoitteen vähentymiseen vastaavasti.
Kuhunkin tällaiseen lailliseen maahantuloon, joka johtaa sisäisiä siirtoja koskevien velvoitteiden vähentymiseen, sovelletaan 10 artiklaa soveltuvin osin.
Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle kuukausittain tätä kohtaa sovellettaessa laillisesti maahan päästettyjen henkilöiden määrästä ja ilmoitettava, minkätyyppisen järjestelyn osana maahanpääsy on tapahtunut ja mitä laillisen maahanpääsyn muotoa on käytetty.”
Tarkistus 21
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Päätös (EU) N:o 2015/1601
5 artikla – 2 kohta
1 a.   Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Jäsenvaltioiden on säännöllisin väliajoin ja vähintään joka kolmas kuukausi ilmoitettava niiden hakijoiden määrä, jotka voidaan siirtää nopeasti niiden alueelle, sekä kaikki muut olennaiset tiedot.
2. Jäsenvaltioiden on säännöllisin väliajoin ja vähintään joka kolmas kuukausi ilmoitettava niiden hakijoiden määrä, jotka voidaan siirtää nopeasti niiden alueelle, sekä kaikki muut olennaiset tiedot. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön vähintään kolmasosa siirtopaikoistaan 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä.”
Tarkistus 22
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Päätös (EU) N:o 2015/1601
5 artikla – 4 kohta
1 b.   Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:
4.  Siirron kohteena olevan jäsenvaltion annettua hyväksyntänsä Italian ja Kreikan on tehtävä EASOa kuullen mahdollisimman pian päätös kunkin yksilöidyn hakijan siirtämisestä tiettyyn siirron kohteena olevaan jäsenvaltioon ja ilmoitettava tästä hakijalle 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Siirron kohteena oleva jäsenvaltio voi päättää olla hyväksymättä hakijan siirtämistä ainoastaan tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitetuista perustelluista syistä.
4. Siirron kohteena olevan jäsenvaltion annettua hyväksyntänsä Italian ja Kreikan on tehtävä EASOa kuullen mahdollisimman pian päätös kunkin yksilöidyn hakijan siirtämisestä tiettyyn siirron kohteena olevaan jäsenvaltioon ja ilmoitettava tästä hakijalle 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Siirron kohteena oleva jäsenvaltio voi päättää olla hyväksymättä hakijan siirtämistä ainoastaan tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitetuista perustelluista syistä. Jos siirron kohteena oleva jäsenvaltio ei hyväksy siirtoa kahden viikon kuluessa, kyseisen jäsenvaltion katsotaan antaneen hyväksyntänsä.”
Tarkistus 23
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)
Päätös (EU) N:o 2015/1601
5 artikla – 10 kohta
1 c.   Korvataan 5 artiklan 10 kohta seuraavasti:
10.  Tämän artiklan mukainen siirtomenettely on saatettava päätökseen mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetusta siirron kohteena olevan jäsenvaltion antamasta ilmoituksesta, jollei 4 kohdassa tarkoitettua siirron kohteena olevan jäsenvaltion hyväksyntää anneta alle kaksi viikkoa ennen kyseisen kahden kuukauden määräajan umpeutumista. Siinä tapauksessa siirtomenettelyn päätökseen saattamisen määräaikaa voidaan jatkaa enintään kahdella viikolla. Lisäksi määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa vielä neljällä viikolla, jos Italia tai Kreikka esittää siirrolle objektiivisesti perusteltuja käytännön esteitä.
10. Tämän artiklan mukainen siirtomenettely on saatettava päätökseen mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetusta siirron kohteena olevan jäsenvaltion antamasta ilmoituksesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa neljällä viikolla, jos Italia tai Kreikka esittää siirrolle objektiivisesti perusteltuja käytännön esteitä.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö