Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0089(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0236/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0236/2016

Rasprave :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Glasovanja :

PV 15/09/2016 - 11.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0354

Usvojeni tekstovi
PDF 489kWORD 59k
Četvrtak, 15. rujna 2016. - Strasbourg
Azil: privremene mjere u korist Italije i Grčke *
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. rujna 2016. o prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2016)0171),

–  uzimajući u obzir članak 78. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0133/2016),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

—  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0236/2016),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 2.
(2)   Prema članku 4. stavku 2. Odluke (EU) 2015/1601, od 26. rujna 2016. 54 000 podnositelja zahtjeva trebalo bi premjestiti iz Italije i Grčke na područja drugih država članica, osim ako Komisija u skladu s člankom 4. stavkom 3. do tog datuma podnese prijedlog o njihovoj dodjeli drugoj državi članici korisnici zbog hitne situacije uzrokovane iznenadnim priljevom osoba.
(2)   Prema članku 4. stavku 2. Odluke (EU) 2015/1601, od 26. rujna 2016. 54 000 podnositelja zahtjeva trebalo bi, u skladu s omjerom utvrđenim spomenutom Odlukom (odnosno 12 764 podnositelja zahtjeva iz Italije i 41 236 iz Grčke), premjestiti iz Italije i Grčke na područja drugih država članica, osim ako Komisija u skladu s člankom 4. stavkom 3. do tog datuma podnese prijedlog o njihovoj dodjeli drugim državama članicama korisnicama zbog hitne situacije uzrokovane iznenadnim priljevom osoba.
Amandman 2
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 3.
(3)  U članku 1. stavku 2. Odluke (EU) 2015/1601 utvrđeno je da bi Komisija trebala stalno preispitivati stanje u vezi s masovnim priljevima državljana trećih zemalja u države članice. Komisija bi prema potrebi trebala podnositi prijedloge izmjene te Odluke kako bi se u obzir uzeo razvoj situacije na terenu i njezin učinak na mehanizam premještanja, kao i novi pritisak na države članice, posebno one najizloženije.
Briše se.
Amandman 3
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)  Člankom 4. stavkom 1. točkom (c) Odluke (EU) 2015/1601 predviđa se premještanje 54 000 podnositelja zahtjeva. Premještanje je u članku 2. točki (e) te Odluke definirano kao transfer podnositelja zahtjeva s državnog područja države članice koja je odgovorna za razmatranje njegova zahtjeva za međunarodnu zaštitu na državno područje države članice premještanja. Premještanje ne uključuje preseljenje ni prihvat osoba iz trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita na teritorij država članica.
Amandman 4
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 3.b (nova)
(3b)  Europska agencija za graničnu i obalnu stražu trebala bi biti nadležna za stalno preispitivanje stanja u vezi s masovnim priljevima državljana trećih zemalja u države članice.
Amandman 5
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 4.
(4)   Šefovi država ili vlada EU-a dogovorili su se 7. ožujka da će raditi na temelju niza načela na postizanju sporazuma s Turskom, među ostalim da će, za svakog Sirijca kojeg Turska ponovno prihvati s grčkih otoka, preseliti jednog Sirijca iz Turske u države članice, u okviru postojećih obveza. Ta su načela razrađena u Komunikaciji Komisije o sljedećim operativnim koracima u suradnji EU-a i Turske u području migracija kojom se traži poduzimanje potrebnih mjera za preraspodjelu u program 1:1 određenih obveza iz postojećih odluka o premještanju, posebice svih ili dijela trenutačno nedodijeljenih 54 000 mjesta.
(4)   Šefovi država ili vlada EU-a dogovorili su se u okviru izjave od 7. ožujka da će raditi na temelju niza načela na postizanju sporazuma s Turskom, među ostalim da će, za svakog Sirijca kojeg Turska ponovno prihvati s grčkih otoka, preseliti jednog Sirijca iz Turske u države članice, u okviru postojećih obveza. Taj program 1:1 trebao bi se provesti u cilju zaštite Sirijaca koji bježe od rata i progona te uz puno poštovanje prava na traženje azila i načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, koji su sadržani u pravu Unije, Ženevskoj konvenciji od 28. srpnja 1951. i Protokolu uz nju od 31. siječnja 1967. o statusu izbjeglica.
Amandman 6
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 5.
(5)   Može se očekivati da će se preseljenjem, humanitarnim prihvatom ili drugim oblicima zakonitog prihvata iz Turske u okviru nacionalnih i multilateralnih programa smanjiti migracijski pritisak na države članice koje imaju koristi od premještanja na temelju Odluke (EU) 2015/1601 jer će se osigurati zakonit i siguran put prema Uniji te suzbiti nezakoniti ulasci. Stoga bi solidarnost koju su države članice pokazale prihvatom na vlastito državno područje sirijskih državljana koji se nalaze u Turskoj, a kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, trebalo uzeti u obzir u pogledu 54 000 navedenih podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Trebalo bi oduzeti broj osoba koje je država članica prihvatila iz Turske od broja osoba koje je potrebno premjestiti u tu državu članicu na temelju Odluke 2015/1601 u pogledu navedenih 54 000 podnositelja zahtjeva.
(5)   Opširno preseljenje, humanitarni prihvat ili drugi oblici zakonitog prihvata iz Turske u okviru nacionalnih i multilateralnih programa potrebni su kako bi se smanjio migracijski pritisak na države članice tako što će se osigurati zakonit i siguran put prema Uniji te će nezakoniti ulasci postati nepotrebni. Stoga ih je potrebno proširiti. Dosad je tek minimalan broj sirijskih izbjeglica premješten u Uniju. U svojoj Rezoluciji od 12. travnja 2016. o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji Europski parlament pozvao je na razvoj većeg broja sigurnih i zakonitih putova prema Uniji za tražitelje azila i izbjeglice, uključujući obvezujući i obvezan zakonodavni pristup Unije preseljenju, uspostavu programa humanitarnog prihvata u svim državama članicama i širu upotrebu humanitarnih viza. Te bi mjere trebale biti komplementarne sustavima premještanja u skladu s odlukama (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601.
Amandman 7
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 6.
(6)   Prihvatni mehanizmi mogu uključivati preseljenje, humanitarni prihvat ili druge zakonite načine prihvata osoba kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, kao što su programi humanitarnih viza, humanitarnih transfera, spajanja obitelji, privatnih sponzoriranja, stipendiranja, mobilnosti radne snage i drugi.
(6)   Prihvatni mehanizmi mogu uključivati preseljenje, humanitarni prihvat ili druge zakonite načine prihvata osoba kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, kao što su programi humanitarnih viza, humanitarnih transfera, spajanja obitelji, privatnih sponzoriranja, stipendiranja, pristupa obrazovanju, mobilnosti radne snage i drugi.
Amandman 8
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6a)  U Direktivi Vijeća 2003/86/EZ1a predviđene su mjere u pogledu spajanja obitelji koje se trebaju usvojiti u skladu s obvezom zaštite obitelji i poštovanja obiteljskog života, ugrađenom u mnoge instrumente međunarodnog prava. Stoga spajanje obitelji nije uvjetovano drugim politikama Unije, mjerama solidarnosti ili hitnim mjerama. Države članice trebaju ga u svakom slučaju poštovati i promicati.
___________________
1aDirektiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. pravu na spajanje obitelji (SL L 251, 3.10.2003., str. 12.).
Amendment 25
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 6b (nova)
(6b)   Brojni podnositelji zahtjeva kojima je potrebna međunarodna zaštita, a koji se trenutačno nalaze u Grčkoj i Italiji ne mogu imati koristi od sustava premještanja jer se na njih primjenjuje Uredba (EU) br. 604/2013. Države članice trebaju žurno primijeniti pravo na spajanje obitelji u okviru Uredbe (EU) br. 604/2013, uz ubrzano rješavanje posebno osjetljivih slučajeva kako bi se takvi pojedinci što prije mogli spojiti s obiteljima.
Amandman 9
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 7.
(7)   Ovom Odlukom ne bi trebalo utjecati na obveze koje su države članice preuzele u okviru programa preseljenja dogovorenog u Zaključcima predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 20. srpnja 2015. te se one ne bi trebale uzeti u obzir pri ispunjenju obveza iz Odluke 2015/1601. Stoga država članica koja odluči ispuniti obveze iz Odluke (EU) 2015/1601 prihvatom Sirijaca koji se nalaze u Turskoj, odnosno njihovim preseljenjem, ne može to smatrati dijelom obveza na temelju programa preseljenja od 20. srpnja 2015.
(7)   Ovom Odlukom ne bi trebalo utjecati na obveze koje su države članice preuzele u okviru programa preseljenja dogovorenog u Zaključcima predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 20. srpnja 2015. te se one ne bi trebale uzeti u obzir pri ispunjenju obveza iz Odluke 2015/1601.
Amandman 10
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.
(8)   Kako bi se osiguralo pravilno praćenje situacije, države članice trebale bi svaki mjesec Komisiju izvješćivati o prihvatu Sirijaca koji se nalaze u Turskoj na svoje državno područje na temelju mehanizma predviđenog ovom izmjenom te navesti u okviru kojeg je programa, nacionalnog ili multilateralnog, osoba prihvaćena te oblik zakonitog prihvata.
(8)   Kako bi se osiguralo pravilno praćenje situacije, države članice trebale bi svaki mjesec Komisiju izvješćivati o prihvatu Sirijaca koji se nalaze u Turskoj na svoje državno područje, obliku prihvata koji je primijenjen te vrsti programa u sklopu kojeg je prihvat izvršen.
Amandman 11
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8a)  Preseljenje se ne bi trebalo provoditi nauštrb premještanja. Oba su procesa važni instrumenti solidarnosti. Premještanje je oblik unutarnje solidarnosti među državama članicama, dok su preseljenje i humanitarni prihvat ili druge vrste prihvata oblici vanjske solidarnosti s trećim zemljama koje su primile većinu izbjeglica.
Amandman 12
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.b (nova)
(8b)  S obzirom na trenutačni broj tražitelja azila u Grčkoj te sve veći broj tražitelja azila koji pristižu u Italiju, očekuje se da će potreba za mjestima za hitno premještanje ostati velika.
Amandman 13
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.c (nova)
(8c)  U skladu s najnovijim podacima UNHCR-a, u Grčkoj se trenutačno nalazi 53 859 osoba koje traže međunarodnu zaštitu, od kojih većinu čine Sirijci (45 %), Iračani (22 %) i Afganistanci (21 %). Unatoč smanjenju broja dolazaka i s obzirom na političku narav izjave šefova država ili vlada EU-a o suradnji s Turskom od 18. ožujka 2016., vrlo je neizvjesno hoće li se trenutačno smanjenje dolaska tražitelja azila u Grčku nastaviti. S druge strane, izbjeglice bi se mogli okrenuti novim rutama, poput središnje sredozemne rute prema Italiji, na kojoj UNHCR bilježi porast od 42,5 % u usporedbi s istim razdobljem 2015. kad je riječ o broju migranata koji dolaze preko Libije. Stoga se očekuje da će potreba za mjestima za premještanje ostati visoka.
Amandman 14
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.d (nova)
(8d)  U svojoj komunikaciji od 16. ožujka 2016. naslovljenoj „Prvo izvješće o premještanju i preseljenju” Komisija je navela da je u provedbi Odluke (EU) 2015/1601 uočeno mnogo nedostataka. Odgovor država članica na opći poziv EASO-a za 374 stručnjaka očito nije dovoljan s obzirom na kritično stanje s kojim se suočavaju Italija i Grčka. Bez obzira na porast broja maloljetnika bez pratnje među tražiteljima azila i izbjeglicama koji ispunjavaju uvjete za premještanje te unatoč odlukama Vijeća o premještanju kojima se predviđa prioritetna obrada ugroženih podnositelja zahtjeva, premješten je samo vrlo ograničen broj tih maloljetnika. Neke države članice još nisu stavile na raspolaganje mjesta za premještanje. Samo se 18 država članica obvezalo se na premještanja podnositelja zahtjeva iz Grčke, a 19 država članica obvezalo se na premještanja iz Italije. Od tih država članica, neke su preuzele samo ograničene obveze u odnosu na ukupne dodjele.
Amandman 15
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.e (nova)
(8e)  Komisija je pokrenula postupke radi utvrđivanja povrede protiv Italije i Grčke u pogledu provedbe Uredbe (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 1a i protiv Grčke u vezi s Direktivom 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća1b. Međutim, nisu pokrenuti nikakvi pravni postupci u vezi s državama članicama koje ne ispunjavaju obveze utvrđene Odlukom (EU)2015/1601.
_________________
1aUredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (preinaka) (SL L 180, 29.6.2013., str. 1.).
1bDirektiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (SL L 180, 29.6.2013., str. 96.).
Amandman 16
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.f (nova)
(8f)  Države članice premještanja trebaju u potpunosti provesti svoje obveze u sklopu odluka (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 u cilju smanjenja pritiska na najizloženije države članice. Države članice premještanja trebale bi žurno i znatno pojačati svoje napore u pružanju odgovora na hitno humanitarno stanje u Grčkoj i spriječiti pogoršanje stanja u Italiji. Države članice dosad su na raspolaganje stavile tek 7 % mjesta za premještanje. Do 5. lipnja 2016. uspješno su premještene samo 793 osobe iz Italije i 2033 osobe iz Grčke. Komisija je u svojem Prvom izvješću od 16. ožujka 2016. o premještanju i preseljenju istaknula da države članice moraju ostvariti mjesečnu stopu premještanja od najmanje 5 680 kako bi ispunile svoje obveze u pogledu premještanja u roku od dvije godine.
Amandman 17
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.g (nova)
(8g)  U skladu s Odlukom (EU) 2015/1601 i Afganistanci bi trebali imati pravo na premještanje. Godine 2015. u Uniji je zahtjev za azil podnijelo oko 180 000 Afganistanaca, dotad nezabilježeni broj, što ih za tu godinu čini drugom najvećom skupinom tražitelja azila u Uniji. Daleko najveći broj njih dolazi u Grčku. Mnogi su od njih maloljetnici bez pratnje. Oni imaju posebne potrebe u pogledu zaštite koje Grčka nije u stanju ispuniti zbog stalnog iznimnog pritiska na sustav azila. Sve gore stanje u Afganistanu, s rekordnim brojem terorističkih napada i civilnih žrtava 2015., dovelo je do znatnog povećanja stope priznavanja zahtjeva afganistanskih tražitelja azila u Uniji: sa 43 % 2014. na 66 % 2015., prema podacima Eurostata.
Amandman 18
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 14.
(14)   S obzirom na hitnost situacije, ova Odluka trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,
(14)   Ova Odluka trebala bi stupiti na snagu odmah na dan objave u Službenom listu Europske unije,
Amandman 19
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)
Uredba (EU) br. 2015/1601
Članak 3. – stavak 2.
-1.  U članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
2.   Premještanje u skladu s ovom Odlukom primjenjuje se samo na podnositelja zahtjeva s državljanstvom za koje udio odluka o priznavanju međunarodne zaštite u odnosu na prvostupanjske odluke o zahtjevima za međunarodnu zaštitu iz poglavlja III. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1), prema najnovijim raspoloživim podacima Eurostata o prosjeku Unije koji se ažuriraju svaka tri mjeseca, iznosi 75 % ili više. U slučaju osoba bez državljanstva u obzir se uzima država prethodnog uobičajenog boravišta. Tromjesečno ažurirani podaci uzimaju se u obzir samo u pogledu podnositelja zahtjeva koji već nisu utvrđeni kao podnositelji zahtjeva koje bi se moglo premjestiti u skladu s člankom 5. stavkom 3. ove Odluke.
2. Premještanje u skladu s ovom Odlukom primjenjuje se samo na podnositelje zahtjeva sa sirijskim, iračkim, eritrejskim ili afganistanskim državljanstvom ili pak one s državljanstvom za koje udio odluka o priznavanju međunarodne zaštite u odnosu na prvostupanjske odluke o zahtjevima za međunarodnu zaštitu iz poglavlja III. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1), prema najnovijim raspoloživim podacima Eurostata o prosjeku Unije koji se ažuriraju svaka tri mjeseca, iznosi 75 % ili više. U slučaju osoba bez državljanstva u obzir se uzima država prethodnog uobičajenog boravišta. Tromjesečno ažurirani podaci uzimaju se u obzir samo u pogledu podnositelja zahtjeva koji već nisu utvrđeni kao podnositelji zahtjeva koje bi se moglo premjestiti u skladu s člankom 5. stavkom 3. ove Odluke.
Amandman 20
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1.
Uredba (EU) br. 2015/1601
Članak 4. – stavak 3.a
U članak 4. Odluke (EU) 2015/1601 umeće se sljedeći stavak 3.a:
Briše se.
."3a. U pogledu premještanja podnositelja zahtjeva iz stavka 1. točke (c), prihvat sirijskih državljana koji se nalaze u Turskoj na područje država članica u okviru nacionalnih ili multilateralnih programa zakonitog prihvata osoba kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, osim programa preseljenja koji je predmet Zaključaka predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 20. srpnja 2015., podrazumijeva odgovarajuće smanjenje obveze dotične države članice.
Članak 10. primjenjuje se mutatis mutandis na svaki zakoniti prihvat koji podrazumijeva smanjenje obveze premještanja.
Za potrebe ovog stavka države članice svakog mjeseca izvješćuju Komisiju o broju zakonito prihvaćenih osoba te navode vrstu programa u okviru kojeg je prihvat izvršen te oblik zakonitog prihvata.”
Amandman 21
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Uredba (EU) br. 2015/1601
Članak 5. – stavak 2.
1a.  U članku 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
2.   Države članice u redovitim vremenskim razmacima, a najmanje svaka tri mjeseca, navode broj podnositelja zahtjeva koji se mogu brzo premjestiti na njihovo državno područje i sve druge relevantne informacije.
2. Države članice u redovitim vremenskim razmacima, a najmanje svaka tri mjeseca, navode broj podnositelja zahtjeva koji se mogu brzo premjestiti na njihovo državno područje i sve druge relevantne informacije. Države članice do 31. prosinca 2016. stavljaju na raspolaganje najmanje jednu trećinu svojih mjesta za premještanje.”
Amandman 22
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)
Uredba (EU) br. 2015/1601
Članak 5. – stavak 4.
1b.  U članku 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:
4.   Nakon što to odobri država članica premještanja, Italija i Grčka što je prije moguće, savjetujući se s EASO-om, donose odluku o premještanju svakog utvrđenog podnositelja zahtjeva u konkretnu državu članicu premještanja i obavješćuju podnositelja zahtjeva u skladu s člankom 6. stavkom 4. Država članica premještanja može odlučiti ne odobriti premještanje podnositelja zahtjeva samo ako za to postoje opravdani razlozi kako je navedeno u stavku 7. ovog članka.
4. Nakon što to odobri država članica premještanja, Italija i Grčka što je prije moguće, savjetujući se s EASO-om, donose odluku o premještanju svakog utvrđenog podnositelja zahtjeva u konkretnu državu članicu premještanja i obavješćuju podnositelja zahtjeva u skladu s člankom 6. stavkom 4. Država članica premještanja može odlučiti ne odobriti premještanje podnositelja zahtjeva samo ako za to postoje opravdani razlozi kako je navedeno u stavku 7. ovog članka. Ako država članica premještanja ne odobri premještanje u roku od dva tjedna, smatrat će se da je ta država članica odobrila premještanje.”
Amandman 23
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.c (nova)
Uredba (EU) br. 2015/1601
Članak 5. – stavak 10.
1c.  U članku 5. stavak 10. zamjenjuje se sljedećim:
10.   Postupak premještanja predviđen ovim člankom dovršava se što je prije moguće, a najkasnije dva mjeseca od trenutka kada država članica premještanja uputi navod u skladu sa stavkom 2., osim ako država članica premještanja odobri premještanje u skladu sa stavkom 4. manje od dva tjedna prije isteka tog dvomjesečnog razdoblja. U tom se slučaju rok za dovršenje postupka premještanja može produljiti za najviše dva dodatna tjedna. Osim toga, navedeni se rok prema potrebi može produljiti i za dodatna četiri tjedna ako Italija ili Grčka dokažu objektivne praktične prepreke koje sprečavaju da se transfer dogodi.
10. Postupak premještanja predviđen ovim člankom dovršava se što je prije moguće, a najkasnije dva mjeseca od trenutka kada država članica premještanja uputi navod u skladu sa stavkom 2. Navedeni se rok prema potrebi može produljiti za četiri tjedna ako Italija ili Grčka dokažu objektivne praktične prepreke koje sprečavaju da se transfer dogodi.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti