Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0089(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0236/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0236/2016

Viták :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Szavazatok :

PV 15/09/2016 - 11.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0354

Elfogadott szövegek
PDF 421kWORD 54k
2016. szeptember 15., Csütörtök - Strasbourg
Menedékjog: átmeneti intézkedések Olaszország és Görögország érdekében *
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i jogalkotási állásfoglalása a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0171),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. cikkének (3) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0133/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

—  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0236/2016),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az (EU) 2015/1601 határozat 4. cikkének (2) bekezdése szerint 2016. szeptember 26-tól 54 000 kérelmezőt át kell helyezni Olaszországból és Görögországból a többi tagállam területére, kivéve ha – a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően – a Bizottság eddig az időpontig javaslatot tesz arra, hogy csoportosítsák át ezt a létszámot más kedvezményezett tagállamokhoz, amelyek szükséghelyzettel kerülnek szembe az érkező személyek hirtelen beáramlása következtében.
(2)  Az (EU) 2015/1601 határozat 4. cikkének (2) bekezdése szerint 2016. szeptember 26-tól 54 000 kérelmezőt át kell helyezni Olaszországból és Görögországból a többi tagállam területére az említett határozat által meghatározott arányban (vagyis 12 764 kérelmezőt Olaszországból és 41 236-ot Görögországból), kivéve ha – a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően – a Bizottság eddig az időpontig javaslatot tesz arra, hogy csoportosítsák át ezt a létszámot más kedvezményezett tagállamokhoz, amelyek szükséghelyzettel kerülnek szembe az érkező személyek hirtelen beáramlása következtében.
Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)   Az (EU) 2015/1601 határozat 1. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a harmadik országbeli állampolgároknak a tagállamokba történő tömeges beáramlásával kapcsolatos helyzetet. A Bizottságnak adott esetben javaslatokat kell benyújtania e határozat módosítására vonatkozóan a helyszíni helyzet alakulásának, és annak az áthelyezési mechanizmusra gyakorolt hatásának, valamint a tagállamokra, különösen a leginkább érintett tagállamokra nehezedő nyomás alakulásának figyelembevétele érdekében.
törölve
Módosítás 3
Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)   Az (EU) 2015/1601 határozat 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében 54 000 kérelmezőt kell áthelyezni. Az „áthelyezést” a határozat a következőképpen határozza meg: egy kérelmezőnek az illető személy által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam területéről az áthelyezési céltagállam területére történő átadása. Az áthelyezés nem foglalja magában a nemzetközi védelemre szoruló, harmadik országokból érkező személyek egy uniós tagállam területére történő áttelepítését vagy befogadását.
Módosítás 4
Határozatra irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
(3b)   Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség feladata kellene, hogy legyen a harmadik országbeli állampolgároknak a tagállamokba történő tömeges beáramlásával kapcsolatos helyzet folyamatos figyelemmel kísérése.
Módosítás 5
Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Az EU állam-, illetve kormányfői március 7-én megállapodtak arról, hogy tevékenységüket a Törökországgal kötendő megállapodással kapcsolatos elvekre alapozzák, többek között arra, hogy minden szíriai állampolgárért cserébe, akit Törökország visszafogad a görög szigetekről – a meglévő kötelezettségvállalások keretei között – Törökországból a tagállamokba telepítenek át egy másik szíriai állampolgárt. Az EU és Törökország között a migráció területén folytatott együttműködés soron következő operatív lépéseiről szóló bizottsági közlemény még részletesebben kifejtette az említett elveket, valamint sürgette az ahhoz szükséges lépések megtételét, hogy a hatályos áttelepítési határozatok alapján tett kötelezettségvállalások bizonyos részét – konkrétan a jelenleg még kiosztatlan 54 000 helyet vagy annak egy részét – átirányítsák az 1:1 arányú rendszerbe.
(4)  Az EU állam-, illetve kormányfői március 7-én nyilatkozat formájában megállapodtak arról, hogy tevékenységüket a Törökországgal kötendő megállapodással kapcsolatos elvekre alapozzák, többek között arra, hogy minden szíriai állampolgárért cserébe, akit Törökország visszafogad a görög szigetekről – a meglévő kötelezettségvállalások keretei között – Törökországból a tagállamokba telepítenek át egy másik szíriai állampolgárt. A háború és üldöztetés elől menekülő szíriaiak védelmét szolgáló 1:1 arányú rendszert a menedékhez való jog és a visszaküldés tilalmának elve teljes körű tiszteletben tartásával kell megvalósítani, amelyek az uniós jog, az menekültek jogállásáról szóló 1951. július 28-i genfi egyezmény és ezen egyezmény 1967. január 31-i jegyzőkönyvének részét képezik.
Módosítás 6
Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Az áttelepítés, a humanitárius befogadás, illetve a Törökországból – nemzeti és többoldalú programok alapján történő – legális befogadás egyéb formái várhatóan olyan módon enyhíthetik a migrációs nyomást azokban a tagállamokban, amelyek (EU) 2015/1601 határozat szerint az áthelyezés kedvezményezettjei, hogy legális és biztonságos lehetőséget biztosítanak az Unióba történő belépésre és visszatartanak a szabálytalan határátlépésektől. Ennélfogva a fent említett 54 000 kérelmező tekintetében figyelembe kell venni a tagállamok abban megnyilvánuló szolidaritási erőfeszítéseit, hogy befogadnak a területükre egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló, Törökországban tartózkodó szíriai állampolgárokat. A tagállamok által Törökországból így befogadott személyek számát az említett 54 000 kérelmező vonatkozásában le kell vonni az adott tagállam által az (EU) 2015/1601 határozat alapján áthelyezendő személyek számából.
(5)  A nagyarányú áttelepítés, a humanitárius befogadás, illetve nemzeti és többoldalú programok alapján a Törökországból történő legális befogadás egyéb formái szükségesek a migrációs nyomás tagállamokban történő enyhítéséhez azáltal, hogy legális és biztonságos lehetőséget biztosítanak az Unióba történő belépésre és szükségtelenné teszik a szabálytalan határátlépéseket. Ezért ezeket bővíteni kell. Eddig csak minimális számú szíriai menekültet telepítettek át az Unióba. A Földközi-tenger térségében uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről szóló, 2016. április 12-i állásfoglalásában az Európai Parlament felszólított az Unióba érkező menedékkérők és menekültek számára több biztonságos és jogszerű út kidolgozására, többek között az áttelepítéssel kapcsolatban egy kötelező érvényű jogalkotási megközelítésre, humanitárius befogadási programok tagállamok általi kialakítására és a humanitárius vízumok szélesebb körű használatára. Ezeknek az intézkedéseknek ki kell egészíteniük az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 határozatok értelmében elfogadott áthelyezési programokat.
Módosítás 7
Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A befogadási mechanizmusok közé tartozhat az áttelepítés, a humanitárius befogadás, illetve az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyek befogadására vonatkozó egyéb legális formák, mint például a humanitárius célú vízum programok, a magántámogatási projektek, az ösztöndíjprogramok, a munkaerő-mobilitási programok és egyéb lehetőségek.
(6)  A befogadási mechanizmusok közé tartozhat az áttelepítés, a humanitárius befogadás, illetve az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyek befogadására vonatkozó egyéb legális formák, mint például a humanitárius célú vízum programok, a magántámogatási projektek, az ösztöndíjprogramok, az oktatáshoz való hozzáférés, munkaerő-mobilitási programok és egyéb lehetőségek.
Módosítás 8
Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)   A 2003/86/EK tanácsi irányelv1a rendelkezik arról, hogy a családegyesítéssel kapcsolatos intézkedéseket a több nemzetközi jogi okmányban megállapított, a család védelmére és a családi élet tiszteletben tartására irányuló kötelezettségnek megfelelően kell elfogadni. A családegyesítést tehát nem lehet más uniós politikáktól, szolidaritási vagy vészhelyzeti intézkedésektől függővé tenni, és azt a tagállamoknak minden egyes esetben tiszteletben kell tartaniuk és elő kell mozdítaniuk.
___________________
1a A Tanács 2003/86/EK irányelve (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról (HL L 251., 2003.10.3., 12. o.).
Módosítás 25
Határozatra irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
(6b)   Sok, jelenleg Görögországban és Olaszországban tartózkodó, nemzetközi védelemre szoruló kérelmező nem profitálhat az áthelyezési programból, mivel a 604/2013/EU rendelet hatálya alá tartozik. A tagállamoknak mihamarabb végre kell hajtaniuk a 604/2013/EU rendeletben szereplő családegyesítési jogot, és fel kell gyorsítaniuk a veszélyeztetett személyeket érintő ügyeket, hogy minél hamarabb lehetővé tegyék e személyek számára a családegyesítést.
Módosítás 9
Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  E határozat nem érintheti a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2015. július 20-i következtetésekbe foglalt áttelepítési program keretében tett tagállami kötelezettségvállalásokat, és nem számítható be az (EU) 2015/1601 szerinti kötelezettségek teljesítésébe. Ezért azok a tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy Törökországban tartózkodó szíriai állampolgárok áttelepítésével teljesítik az (EU) 2015/1601 határozat szerinti kötelezettségeiket, ezen erőfeszítéseket nem számíthatják bele a 2015. július 20-i áttelepítési program alapján vállalt kötelezettségvállalásaik teljesítésébe.
(7)  E határozat nem érintheti a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2015. július 20-i következtetésekbe foglalt áttelepítési program keretében tett tagállami kötelezettségvállalásokat, és nem számítható be az (EU) 2015/1601 szerinti kötelezettségek teljesítésébe.
Módosítás 10
Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A helyzet megfelelő figyelemmel kísérése érdekében a tagállamoknak havonta jelentést kell tenniük a Bizottság számára az ezen módosításban biztosított lehetőség alapján a területükre befogadott, Törökországban tartózkodó szíriai állampolgárokról, megjelölve, hogy mely nemzeti vagy többoldalú program alapján, és milyen legális formában került sor a befogadásra.
(8)  A helyzet megfelelő figyelemmel kísérése érdekében a tagállamoknak havonta jelentést kell tenniük a Bizottság számára a területükre befogadott, Törökországban tartózkodó szíriai állampolgárokról, az alkalmazott befogadási formáról és a befogadás alapjául szolgáló program típusáról.
Módosítás 11
Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)   Az áttelepítés nem történhet az áthelyezés kárára. Mindkettő a szolidaritás fontos eszközét képezi. Az áthelyezés a tagállamok közötti belső szolidaritás formája, míg az áttelepítés és a humanitárius befogadás vagy a befogadás más formái a menekültek többségét befogadó harmadik országokkal vállalt külső szolidaritás formái.
Módosítás 12
Határozatra irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)
(8b)   Tekintettel a menedékkérők jelenlegi létszámára Görögországban, és az Olaszországba érkező menedékkérők növekvő számára, várhatóan továbbra is nagy szükség lesz vészhelyzeti áthelyezési helyekre.
Módosítás 13
Határozatra irányuló javaslat
8 c preambulumbekezdés (új)
(8c)   Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának legutóbbi adatai szerint 53 859 nemzetközi védelmet kereső személy tartózkodik jelenleg Görögországban, túlnyomó részük szír (45%), iraki (22%) és afgán (21%). Az érkezések számának csökkenése ellenére, és tekintettel az EU állam-, illetve kormányfőinek a Törökországgal való együttműködés kapcsán kiadott 2016. március 18-i nyilatkozatának politikai természetére, igen kétséges, hogy a Görögországba érkező menedékkérők számának jelenlegi csökkenése tartós lesz. Másrészt pedig a menekültek új útvonalakat is találhatnak, mint a földközi-tengeri térség középső része Olaszországba, ahol az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa a Líbián keresztül érkező migránsok számának a 2015. évi hasonló időszakhoz képest 42,5%-os emelkedéséről számol be. Ezért várható, hogy az áthelyzési helyek iránti igény magas marad.
Módosítás 14
Határozatra irányuló javaslat
8 d preambulumbekezdés (új)
(8d)   Az „Első jelentés a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és áttelepítéséről” című, 2016. március 16-i közleményében a Bizottság rámutatott arra, hogy számos hiányosság tapasztalható az (EU) 2015/1601 határozat végrehajtásában. A tagállamok reakciója az EASO 374 szakértőre irányuló általános felhívására egyértelműen elégtelen az Olaszországban és Görögországban tapasztalható kritikus helyzetre tekintettel. Az áthelyezésre jogosult menedékkérők és menekültek között megjelenő kísérő nélküli kiskorúak növekvő száma ellenére csak nagyon korlátozott számban került sor áthelyezésre közülük, jóllehet az áthelyezésről szóló tanácsi határozatok értelmében a kiszolgáltatott kérelmezők kérelmének feldolgozásához prioritást kell rendelni. Egyes tagállamok a mai napig sem bocsátottak rendelkezésre áthelyezésre szolgáló helyeket. Csak 18 tagállam vállalta, hogy áthelyez kérelmezőket Görögországból, és 19 tette ugyanezt Olaszország vonatkozásában. E tagállamok körében egyesek csak korlátozott kötelezettségvállalást tettek a tekintetükben áthelyezendő személyek teljes számának fényében.
Módosítás 15
Határozatra irányuló javaslat
8 e preambulumbekezdés (új)
(8e)   A Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Olaszországgal és Görögországgal szemben a 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a végrehajtása kapcsán, valamint Görögországgal szemben a 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1b kapcsán. Ugyanakkor nem indított keresetet azon tagállamokkal szemben, amelyek nem feleltek meg az (EU) 2015/1601 határozatban foglalt kötelezettségeknek.
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 180., 2013.6.29., 1. o.).
1b Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 96. o.).
Módosítás 16
Határozatra irányuló javaslat
8 f preambulumbekezdés (új)
(8f)   Az áthelyezési céltagállamoknak teljes mértékben végre kell hajtaniuk az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 határozatok értelmében rájuk háruló kötelezettségeket annak érdekében, hogy enyhíteni lehessen a leginkább érintett tagállamokra nehezedő nyomást. Az áthelyezési céltagállamoknak gyorsan és jelentősen fokozniuk kell erőfeszítéseiket a görögországi humanitárius helyzet mihamarabbi kezelése és az olaszországi helyzet rosszabbodásának megakadályozása érdekében. A tagállamok eddig az áthelyezési helyek épp 7%-át tették hozzáférhetővé. 2016. június 5-ig ténylegesen csak 793 személyt helyeztek át Olaszországból és 2033-at Görögországból. A Bizottság az áthelyezésre és áttelepítésre vonatkozó 2016. március 16-i első jelentésében rámutatott, hogy a tagállamoknak minimum havi 5680 fős áthelyezési ütemet kell elérniük ahhoz, hogy áthelyezési kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni a kétéves határidőn belül.
Módosítás 17
Határozatra irányuló javaslat
8 g preambulumbekezdés (új)
(8g)   Az (EU) 2015/1601 határozat értelmében az afgánoknak is jogosultnak kell lenniük az áthelyezésre. 2015-ben az afgánok által az Unióba benyújtott menedékkérelmek száma elérte a példa nélkül álló 180 ezret, így abban az évben az afgánok az Unióba igyekvő menedékkérők második legnagyobb csoportját tették ki. Döntő többségük Görögországba érkezik. Közöttük sok a kísérő nélküli kiskorú. Nekik különleges védelemre van szükségük, amelyet Görögország a rá nehezedő folyamatos menekültügyi nyomás miatt képtelen teljesíteni. Az egyre romló biztonsági helyzet Afganisztánban, valamint a terrortámadások és a civil áldozatok minden korábbit meghaladó száma 2015-ben jelentősen megemelte az afgán menedékkérők elismerési arányát az Unióban: az Eurostat adatai szerint a 2014-es 43%-ról 2015-ben 66%-ra emelkedett.
Módosítás 18
Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  A helyzet sürgősségére tekintettel indokolt, hogy ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lépjen hatályba,,
(14)  Indokolt, hogy ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően azonnal hatályba lépjen,
Módosítás 19
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
2015/1601/EU határozat
3 cikk – 2 bekezdés
-1.   Az 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(2)  E határozat alapján áthelyezésre csak az olyan állampolgárságú kérelmezők esetében kerülhet sor, amelyek tekintetében – a rendelkezésre álló legfrissebb negyedéves, uniós szintű Eurostat-adatok szerint – a nemzetközi védelem iránti kérelmek tárgyában hozott, a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) III. fejezete szerinti elsőfokú határozatok legalább 75%-ában megítélték a nemzetközi védelmet. Hontalan személyek esetében a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országot kell figyelembe venni. A frissített negyedéves adatokat csak azon kérelmezők vonatkozásában kell figyelembe venni, akik esetében még nem került megállapításra, hogy e határozat 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően áthelyezhetők.
(2) E határozat alapján áthelyezésre csak a szír, iraki, eritreai vagy afgán, illetve olyan állampolgárságú kérelmezők esetében kerülhet sor, amelyek tekintetében – a rendelkezésre álló legfrissebb negyedéves, uniós szintű Eurostat-adatok szerint – a nemzetközi védelem iránti kérelmek tárgyában hozott, a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) III. fejezete szerinti elsőfokú határozatok legalább 75%-ában megítélték a nemzetközi védelmet. Hontalan személyek esetében a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országot kell figyelembe venni. A frissített negyedéves adatokat csak azon kérelmezők vonatkozásában kell figyelembe venni, akik esetében még nem került megállapításra, hogy e határozat 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően áthelyezhetők.”.
Módosítás 20
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2015/1601/EU határozat
4 cikk – 3 a bekezdés
Az (EU) 2015/1601 határozat 4. cikke a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
törölve
„(3a) Az (1) bekezdés c) pontjában említett kérelmezők áthelyezése tekintetében, ha a tagállamok Törökországban tartózkodó szíriai állampolgárokat fogadnak be a területükre az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyek legális befogadására szolgáló, a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2015. július 20-i következtetések tárgyát képező áttelepítési programtól eltérő nemzeti vagy többoldalú programok alapján, akkor ennek megfelelően csökken az érintett tagállam kötelezettsége.
A 10. cikk értelemszerűen alkalmazandó az áthelyezési kötelezettség csökkenését eredményező valamennyi legális befogadásra.
A tagállamok havonta jelentést tesznek a Bizottságnak az e bekezdés alkalmazásában legálisan befogadott személyek számáról, megjelölve a befogadás alapjául szolgáló program típusát, valamint az alkalmazott legális befogadási formát.”
Módosítás 21
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2015/1601/EU határozat
5 cikk – 2 bekezdés
1a.   Az 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(2)  A tagállamok rendszeres időközönként, de legalább háromhavonta jelzik egyrészt, hogy hány kérelmezőt tudnak rövid időn belül áthelyezni a területükre, másrészt közölnek minden egyéb lényeges információt.
(2) A tagállamok rendszeres időközönként, de legalább háromhavonta jelzik egyrészt, hogy hány kérelmezőt tudnak rövid időn belül áthelyezni a területükre, másrészt közölnek minden egyéb lényeges információt. A tagállamok áthelyezési helyük legalább egyharmadát 2016. december 31-ig hozzáférhetővé teszik.”.
Módosítás 22
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
2015/1601/EU határozat
5 cikk – 4 bekezdés
1b.   Az 5. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(4)  Az áthelyezési céltagállam jóváhagyását követően Olaszország és Görögország a lehető legrövidebb időn belül – az EASO-val konzultálva – döntést hoz minden egyes azonosított kérelmezőnek az adott, áthelyezési céltagállamba történő áthelyezéséről, és a 6. cikk (4) bekezdésének megfelelően értesíti a kérelmezőt. Az áthelyezési céltagállam csak abban az esetben hozhat a kérelmező áthelyezését elutasító döntést, ha az e cikk (7) bekezdésében említett alapos okok fennállnak.
(4) Az áthelyezési céltagállam jóváhagyását követően Olaszország és Görögország a lehető legrövidebb időn belül – az EASO-val konzultálva – döntést hoz minden egyes azonosított kérelmezőnek az adott, áthelyezési céltagállamba történő áthelyezéséről, és a 6. cikk (4) bekezdésének megfelelően értesíti a kérelmezőt. Az áthelyezési céltagállam csak abban az esetben hozhat a kérelmező áthelyezését elutasító döntést, ha az e cikk (7) bekezdésében említett alapos okok fennállnak. Ha az áthelyezési céltagállam két héten belül nem hagyja jóvá az áthelyezést, úgy kell tekinteni, hogy az a tagállam jóváhagyását adta.”.
Módosítás 23
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)
2015/1601/EU határozat
5 cikk – 10 bekezdés
1c.   Az 5. cikk (10) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(10)  Az e cikkben meghatározott áthelyezési eljárást a lehető leggyorsabban, de legkésőbb az azon időponttól számított két hónapon belül le kell folytatni, hogy az áthelyezési céltagállam jelezte a (2) bekezdésben említett információkat, kivéve, ha az áthelyezési céltagállam általi, a (4) bekezdésben említett jóváhagyás kevesebb mint két héttel a két hónapos időszak lejárta előtt történik meg. Ilyen esetben az áthelyezési eljárás befejezésére rendelkezésre álló határidőt legfeljebb további két héttel meg lehet hosszabbítani. Ezen túlmenően, ezt a határidőt szükség esetén további négy héttel meg lehet hosszabbítani abban az esetben, ha Olaszország és Görögország objektív és gyakorlati akadályok fennállásával indokolja azt, hogy nem történhet meg az átadás.
(10) Az e cikkben meghatározott áthelyezési eljárást a lehető leggyorsabban, de legkésőbb az azon időponttól számított két hónapon belül le kell folytatni, hogy az áthelyezési céltagállam jelezte a (2) bekezdésben említett információkat. Ezt a határidőt szükség esetén négy héttel meg lehet hosszabbítani abban az esetben, ha Olaszország és Görögország objektív és gyakorlati akadályok fennállásával indokolja azt, hogy nem történhet meg az átadás.”.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat