Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0089(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0236/2016

Pateikti tekstai :

A8-0236/2016

Debatai :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Balsavimas :

PV 15/09/2016 - 11.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0354

Priimti tekstai
PDF 483kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2016 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras
Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui *
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

2016 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016)0171),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 78 straipsnio 3 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0133/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0236/2016),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis
(2)  pagal Tarybos sprendimo (ES) 2015/1601 4 straipsnio 2 dalį 54 000 prašytojų nuo 2016 m. rugsėjo 26 d. turėtų būti perkelti iš Italijos ir Graikijos į kitų valstybių narių teritoriją, nebent iki tos dienos pagal 4 straipsnio 3 dalį Komisija pateiktų pasiūlymą juos paskirstyti kitai valstybei narei (-ėms) – numatomai migrantų priėmėjai (-oms), susidūrusiai su nepaprastąja padėtimi, susidariusia dėl staigaus atvykusių asmenų antplūdžio;
(2)  pagal Sprendimo (ES) 2015/1601 4 straipsnio 2 dalį 54 000 prašytojų nuo 2016 m. rugsėjo 26 d. turėtų būti perkelti iš Italijos ir Graikijos į kitų valstybių narių teritoriją, laikantis minėtame sprendime nustatyto santykio (t. y. 12 764 prašytojų iš Italijos ir 41 236 – iš Graikijos), nebent iki tos dienos pagal 4 straipsnio 3 dalį Komisija pateiktų pasiūlymą perkelti asmenis iš kitos valstybės narės (-ių) – numatomos () migrantų priėmėjos (), susidūrusios (-ių) su nepaprastąja padėtimi, susidariusia dėl staigaus atvykusių asmenų antplūdžio;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis
(3)   Sprendimo (ES) 2015/1601 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Komisija nuolat stebi padėtį, susijusią su trečiųjų šalių piliečių antplūdžiu į valstybes nares. Komisija prireikus turėtų pateikti pasiūlymus iš dalies pakeisti šį sprendimą, kad būtų atsižvelgta į padėties vietoje pokyčius ir jų įtaką perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmui bei kintantį spaudimą valstybėms narėms, visų pirma pasienio valstybėms narėms;
Išbraukta.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)   Sprendimo (ES) 2015/1601 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta, kad turi būti perkelta 54 000 prašytojų. Perkėlimas Europos Sąjungoje yra apibrėžtas minėtojo sprendimo 2 straipsnio e punkte – prašytojo perkėlimas iš valstybės narės, kuri yra atsakinga už jo tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, teritorijos į valstybės narės, į kurią perkeliama, teritoriją. Perkėlimas Europos Sąjungoje neapima asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, perkėlimo į ES ar jų priėmimo iš trečiosios šalies į valstybės narės teritoriją;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)   Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai turėtų būti pavesta nuolat stebėti padėtį, susijusią su trečiųjų šalių piliečių antplūdžiu į valstybes nares;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
(4)  ES valstybių ir vyriausybių vadovai kovo 7 d. susitarė dėl principų, kuriais remsis siekdami susitarimo su Turkija, be kita ko, jei Turkija priims atgal vieną sirą iš Graikijos salų, perkelti kitą sirą iš Turkijos į ES valstybes nares, laikantis esamų įsipareigojimų. Šie principai buvo išsamiau išdėstyti Komisijos komunikate dėl tolesnių ES ir Turkijos bendradarbiavimo migracijos srityje veiksmų, kuriame paraginta vadinamosios schemos 1:1 reikmėms perskirstyti pagal esamus perkėlimo ES viduje sprendimus prisiimtus įsipareigojimus – visas arba dalį iš kol kas nepaskirstytų 54 000 vietų;
(4)  ES valstybių ir vyriausybių vadovai, pateikdami kovo 7 d. pareiškimą, susitarė dėl principų, kuriais remsis siekdami susitarimo su Turkija, be kita ko, jei Turkija priims atgal vieną sirą iš Graikijos salų, perkelti kitą sirą iš Turkijos į ES valstybes nares, laikantis esamų įsipareigojimų. Schema 1:1 dėl asmenų turėtų būti įgyvendinama siekiant apsaugoti sirus, bėgančius nuo karo ir persekiojimo, visapusiškai laikantis teisės prašyti prieglobsčio ir negrąžinimo principo, įtvirtintų Sąjungos teisėje, 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijoje ir jos 1967 m. sausio 31 d. Protokole dėl pabėgėlių statuso;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis
(5)  galima tikėtis, kad perkėlimas į ES, humanitarinis priėmimas arba kitų formų teisėtas priėmimas iš Turkijos pagal nacionalines ir daugiašales programas sumažins migracijos spaudimą valstybėms narėms, į kurias numatyta perkelti migrantus pagal Sprendimą (ES) 2015/1601, suteikiant teisėtus ir saugius kelius atvykti į Sąjungą ir atgrasyti nuo neteisėto atvykimo. Todėl valstybių narių solidarumo pastangos priimti Turkijoje esančius Sirijos piliečius, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, į savo teritoriją turėtų būti įvertintos siejant su pirmiau minėtu 54 000 tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimu. Taip priimtų asmenų iš Turkijos į valstybę narę skaičių reikėtų atimti iš asmenų, kuriuos reikia perkelti į tą valstybę narę pagal Sprendimą 2015/1601, skaičiaus, susijusio su tais 54 000 prašytojų;
(5)  būtinas didelio masto perkėlimas į ES, humanitarinis priėmimas arba kitų formų teisėtas priėmimas iš Turkijos pagal nacionalines ir daugiašales programas, kad būtų galima sumažinti migracijos spaudimą valstybėms narėms suteikiant teisėtus ir saugius kelius atvykti į Sąjungą ir užtikrinant, kad neteisėtas atvykimas taptų nereikalingas. Todėl turėtų būti išplėstas tokio perkėlimo ir priėmimo taikymas. Iki šiol tik minimalus pabėgėlių iš Sirijos skaičius perkeltas į Sąjungą. 2016 m. balandžio 12 d. rezoliucijoje dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją Europos Parlamentas paragino sukurti daugiau, saugesnių ir labiau teisėtų maršrutų prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams pateikti į Sąjungą, įskaitant įpareigojantį ir privalomą Sąjungos teisėkūros požiūrį į perkėlimą į ES, humanitarinio priėmimo programų nustatymą visose valstybėse narėse ir platesnį humanitarinių vizų taikymą. Tos priemonės turėtų papildyti pagal sprendimus (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 patvirtintus perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmus;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
(6)  priėmimo mechanizmai gali apimti asmenų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimą į ES, humanitarinį priėmimą arba kitų formų priėmimą, kaip antai humanitarinės vizos programas, humanitarinį perkėlimą, šeimos susijungimo programas, privataus rėmimo projektus, stipendijų programas, darbuotojų judumo programas ir kt.;
(6)  priėmimo mechanizmai gali apimti asmenų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimą į ES, humanitarinį priėmimą arba kitų formų priėmimą, kaip antai humanitarinės vizos programas, humanitarinį perkėlimą, šeimos susijungimo programas, privataus rėmimo projektus, stipendijų programas, galimybę mokytis, darbuotojų judumo programas ir kt.;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)   Tarybos direktyvoje 2003/86/EB1a numatyta, kad laikantis daugelyje tarptautinės teisės dokumentų įrašyto įsipareigojimo saugoti šeimą ir gerbti šeimos gyvenimą, turi būti imamasi priemonių dėl šeimos susijungimo. Todėl šeimos susijungimas negali ribojamas dėl kitų Sąjungos politikos krypčių arba solidarumo ar neatidėliotinų priemonių. Šeimos susijungimo principo turi būti paisoma ir valstybės narės turėtų jį skatinti visais atvejais;
___________________
1a 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (OL L 251, 2003 10 3, p. 12).
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)   daugelis šiuo metu Graikijoje ir Italijoje esančių prašytojų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, negali pasinaudoti perkėlimo mechanizmu, nes jiems taikomos Reglamento (ES) Nr. 604/2013 nuostatos. Valstybės narės turi nedelsdamos įgyvendinti teisę į šeimos susijungimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 604/2013 ir paspartinti pažeidžiamų asmenų atvejų nagrinėjimą, kad jie galėtų kuo greičiau susitikti su savo šeimomis;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis
(7)  įsipareigojimai, kuriuos valstybės narės prisiėmė pagal perkėlimo į ES programą, dėl kurios sutarta 2015 m. liepos 20 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvadose, neturėtų būti paveikti šio sprendimo ir neturėtų būti įskaitomi vykdant įsipareigojimus pagal Sprendimą 2015/1601. Taigi valstybė narė, kuri nusprendžia vykdyti įsipareigojimus pagal Sprendimą (ES) 2015/1601, priimdama Turkijoje esančius ir į ES perkeliamus sirus, negali laikyti, kad šios pastangos yra dalis jos įsipareigojimų pagal 2015 m. liepos 20 d. perkėlimo į ES programą;
(7)  įsipareigojimai, kuriuos valstybės narės prisiėmė pagal perkėlimo į ES programą, dėl kurios sutarta 2015 m. liepos 20 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvadose, neturėtų būti paveikti šio sprendimo ir neturėtų būti įskaitomi vykdant įsipareigojimus pagal Sprendimą 2015/1601;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis
(8)  siekdamos užtikrinti tinkamą padėties stebėseną, valstybės narės turėtų kas mėnesį pranešti Komisijai apie Turkijoje esančių sirų priėmimą į jų teritoriją pagal šiame pakeitime numatytą galimybę, nurodydamos, pagal kurią programą (nacionalinę ar daugiašalę) asmuo buvo priimtas, ir teisėto priėmimo formą;
(8)  siekdamos užtikrinti tinkamą padėties stebėseną, valstybės narės turėtų kas mėnesį pranešti Komisijai apie Turkijoje esančių sirų priėmimą į jų teritoriją, nurodyti priėmimo formą ir pagal kurią programą asmenys buvo priimti;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   dėl vykdomo perkėlimo į ES neturėtų būti ribojamas perkėlimas Europos Sąjungoje. Abu būdai yra svarbios solidarumo priemonės. Perkėlimas Europos Sąjungoje yra valstybių narių vidaus solidarumo forma, o perkėlimas į ES ir humanitarinis priėmimas ar kitų formų priėmimas yra išorės solidarumo su trečiosiomis šalimis, priimančiomis daugumą pabėgėlių, forma;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)   atsižvelgiant į dabartinį prieglobsčio prašytojų skaičių Graikijoje ir didėjantį į Italiją atvykstančių prieglobsčio prašytojų skaičių, manoma, kad išliks didelis skubių perkėlimo vietų poreikis;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl sprendimo
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(8c)   vadovaujantis naujausiais UNHCR duomenimis, 53 859 tarptautinės apsaugos ieškantys asmenys šiuo metu yra Graikijoje, didžioji dauguma jų yra sirai (45 %), irakiečiai (22 %) ir afganistaniečiai (21 %). Nepaisant sumažėjusio atvykimų skaičiaus ir atsižvelgiant į 2016 m. kovo 18 d. ES valstybių ar vyriausybių vadovų pareiškimo dėl bendradarbiavimo su Turkija politinį pobūdį, labai neaišku, ar dabartinis į Graikiją atvykstančių prieglobsčio prašytojų skaičiaus sumažėjimas išsilaikys. Kita vertus, pabėgėliai gali rinktis naujus maršrutus, pavyzdžiui, centrinės Viduržemio regiono dalies maršrutą į Italiją – UNHCR praneša, kad ten iš Libijos atvykstančių migrantų skaičius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2015 m., išaugo 42,5 %. Todėl manoma, kad perkėlimo vietų poreikis išliks didelis;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl sprendimo
8 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(8d)   Komisija savo 2016 m. kovo 16 d. komunikate „Pirmoji perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaita“ nurodė, kad Sprendimo (ES) 2015/1601 įgyvendinimas turi daugybę trūkumų. Valstybių narių atsakas į EASO bendrą prašymą paskirti 374 ekspertus, atsižvelgiant į kritinę Italijos ir Graikijos padėtį, yra akivaizdžiai nepakankamas. Nepaisant didėjančio nelydimų nepilnamečių skaičiaus tarp prieglobsčio prašytojų ir perkėlimo kriterijus atitinkančių pabėgėlių, jų Europos Sąjungoje perkelta labai mažai, nesilaikant Tarybos sprendimų dėl to, kad pažeidžiamų prašytojų prašymų dėl perkėlimo Europos Sąjungoje nagrinėjimui būtų teikiama pirmenybė. Kai kurios valstybės narės iki šiol neparengė jokių perkėlimo vietų. Tik 18 valstybių narių įsipareigojo perkelti prašytojus iš Graikijos ir 19 valstybių narių įsipareigojo juos perkelti iš Italijos. Iš šių valstybių narių kai kurios prisiėmė labai ribotus įsipareigojimus, atsižvelgiant į bendrą asmenų skaičių, kuriuos numatyta perkelti į jų teritoriją;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl sprendimo
8 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(8e)   Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Italiją ir Graikiją dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 603/20131a įgyvendinimo ir prieš Graikiją dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/33/ES1b įgyvendinimo. Vis dėlto nesiimta jokių teisinių veiksmų dėl valstybių narių, kurios nesilaiko Sprendime (ES) 2015/1601 nustatytų įpareigojimų;
_________________
1a 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (nauja redakcija) (OL L 180, 2013 6 29, p. 1).
1b 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (OL L 180, 2013 6 29, p. 96).
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl sprendimo
8 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(8f)   valstybės narės, į kurias perkeliama, turi visapusiškai įgyvendinti savo prievoles pagal sprendimus (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 siekiant sumažinti spaudimą pirmosioms su migrantų antplūdžiu susiduriančioms valstybėms narėms. Valstybės narės, į kurias perkeliama, turėtų operatyviai iš esmės padidinti savo pastangas siekiant reaguoti į ekstremalią humanitarinę padėtį Graikijoje ir neleisti padėčiai pablogėti Italijoje. Iki šiol valstybės narės parengė tik 7 % perkėlimo vietų. Iki 2016 m. birželio 5 d. iš tikrųjų buvo perkelti tik 793 asmenys iš Italijos ir 2 033 asmenys iš Graikijos. Komisija savo pirmojoje 2016 m. kovo 16 d. ataskaitoje apie perkėlimą Europos Sąjungoje ir perkėlimą į ES nurodė, kad valstybės narės per mėnesį turėtų perkelti bent 5 680 asmenis, kad per dvejų metų terminą įvykdytų savo perkėlimo prievoles;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl sprendimo
8 g konstatuojamoji dalis (nauja)
(8g)   pagal Sprendimą (ES) 2015/1601 afganistaniečiai taip pat turėtų atitikti perkėlimo Europos Sąjungoje kriterijus. 2015 m. afganistaniečių pateiktų prieglobsčio prašymų Sąjungoje buvo beprecedentis – apie 180 000, dėl to tais metais afganistaniečiai tapo antra pagal dydį prieglobsčio prašytojų grupe Sąjungoje. Didžioji dauguma jų atvyksta į Graikiją. Daugelis jų yra nelydimi nepilnamečiai. Jie turi specialių apsaugos poreikių, kurių Graikija negali patenkinti dėl besitęsiančio didelio spaudimo prieglobsčio sistemai. Dėl prastėjančios saugumo padėties Afganistane, 2015 m. užfiksuoto rekordinio teroristinių išpuolių ir žuvusių civilių gyventojų skaičiaus Sąjungoje labai padidėjo prieglobsčio suteikimo prieglobsčio prašytojams iš Afganistano lygis – nuo 43 % 2014 m. iki 66 % 2015 m. (Eurostato duomenys);
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis
(14)  atsižvelgiant į būtinybę kuo skubiau spręsti šį klausimą, šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,
(14)  šis sprendimas įsigalioja nedelsiant – kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Sprendimas (ES) 2015/1601
3 straipsnio 2 dalis
-1)   3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Perkėlimas Europos Sąjungoje pagal šį sprendimą taikomas tik prašytojui, turinčiam pilietybę tos šalies, kurios piliečių tarptautinės apsaugos prašymų, patenkintų pagal pirmosios instancijos procedūrą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES [1] III skyriuje, dalis, remiantis Sąjungos vidurkiu, nustatytu pagal paskutinius atnaujintus turimus Eurostato kas ketvirtį teikiamus duomenis, yra 75 % arba daugiau. Asmenų be pilietybės atveju atsižvelgiama į ankstesnės gyvenamosios vietos šalį. Į kas ketvirtį teikiamus atnaujinimus atsižvelgiama tik prašytojų, kurie dar nebuvo identifikuoti kaip prašytojai, kurie galėtų būti perkelti Europos Sąjungoje pagal šio sprendimo 5 straipsnio 3 dalį, atžvilgiu.
2. Perkėlimas Europos Sąjungoje pagal šį sprendimą taikomas tik prašytojams, turintiems Sirijos, Irako, Eritrėjos ar Afganistano pilietybę arba pilietybę tos šalies, kurios piliečių tarptautinės apsaugos prašymų, patenkintų pagal pirmosios instancijos procedūrą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES [1] III skyriuje, dalis, remiantis Sąjungos vidurkiu, nustatytu pagal paskutinius atnaujintus turimus Eurostato kas ketvirtį teikiamus duomenis, yra 75 % arba daugiau. Asmenų be pilietybės atveju atsižvelgiama į ankstesnės gyvenamosios vietos šalį. Į kas ketvirtį teikiamus atnaujinimus atsižvelgiama tik prašytojų, kurie dar nebuvo identifikuoti kaip prašytojai, kurie galėtų būti perkelti Europos Sąjungoje pagal šio sprendimo 5 straipsnio 3 dalį, atžvilgiu.“.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis
Sprendimas (ES) 2015/1601
4 straipsnio 3 a dalis
Reglamento (ES) Nr. 2015/1601 4 straipsnyje įterpiama ši 3a dalis:
Išbraukta.
„3a. Atsižvelgiant į prašytojų, nurodytų 1 dalies c punkte, perkėlimą Europos Sąjungoje, Turkijoje esančių Sirijos piliečių priėmimas valstybių narių teritorijose pagal nacionalines ar daugiašales teisėto priėmimo programas, skirtas asmenims, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, išskyrus perkėlimo į ES programą, dėl kurios sutarta 2015 m. liepos 20 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvadose, turi atitinkamai sumažinti atitinkamos valstybės narės įsipareigojimą.
10 straipsnis taikomas mutatis mutandis visais tokio teisėto priėmimo atvejais sumažinant perkėlimo Europos Sąjungoje įsipareigojimą.
Kiekvieną mėnesį valstybės narės atsiskaito Komisijai apie tai, kiek asmenų teisėtai priimta taikant šią dalį, nurodydamos programos, pagal kurią vykdytas priėmimas, tipą ir teisėto priėmimo formą.“
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Sprendimas (ES) 2015/1601
5 straipsnio 2 dalis
1a)   5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Valstybės narės reguliariai ir bent kas tris mėnesius nurodo prašytojų, kurie gali būti greitai perkelti į jų teritoriją, skaičių ir bet kurią kitą aktualią informaciją.
2. Valstybės narės reguliariai ir bent kas tris mėnesius nurodo prašytojų, kurie gali būti greitai perkelti į jų teritoriją, skaičių ir bet kurią kitą aktualią informaciją. Valstybės narės iki 2016 m. gruodžio 31 d. turi parengti bent trečdalį savo perkėlimo vietų.“.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
Sprendimas (ES) 2015/1601
5 straipsnio 4 dalis
1b)   5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
4.  Gavusios valstybės narės, į kurią perkeliama, pritarimą, Italija ir Graikija, pasikonsultavusios su EASO, kuo skubiau priima sprendimą perkelti kiekvieną iš nustatytų prašytojų į konkrečią valstybę narę, į kurią perkeliama, ir informuoja prašytoją pagal 6 straipsnio 4 dalį. Valstybė narė, į kurią perkeliama, gali nuspręsti nepatvirtinti prašytojo perkėlimo Europos Sąjungoje tik tuo atveju, jei esama pagrįstų priežasčių, kaip nurodyta šio straipsnio 7 dalyje.
4. Gavusios valstybės narės, į kurią perkeliama, pritarimą, Italija ir Graikija, pasikonsultavusios su EASO, kuo skubiau priima sprendimą perkelti kiekvieną iš nustatytų prašytojų į konkrečią valstybę narę, į kurią perkeliama, ir informuoja prašytoją pagal 6 straipsnio 4 dalį. Valstybė narė, į kurią perkeliama, gali nuspręsti nepatvirtinti prašytojo perkėlimo Europos Sąjungoje tik tuo atveju, jei esama pagrįstų priežasčių, kaip nurodyta šio straipsnio 7 dalyje. Jeigu valstybė narė, į kurią perkeliama, per dvi savaites neišreiškia pritarimo perkėlimui, laikoma, kad ta valstybė narė pritarė.“.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)
Sprendimas (ES) 2015/1601
5 straipsnio 10 dalis
1c)   5 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:
10.  Šiame straipsnyje numatyta perkėlimo Europos Sąjungoje procedūra užbaigiama kuo greičiau ir ne vėliau kaip per du mėnesius nuo valstybės narės, į kurią perkeliama, nurodymo pateikimo, kaip nurodyta 2 dalyje, išskyrus atvejus, kai 4 dalyje nurodytas valstybės narės, į kurią perkeliama, pritarimas pateikiamas likus mažiau nei dviem savaitėms iki to dviejų mėnesių laikotarpio pabaigos. Tokiu atveju perkėlimo Europos Sąjungoje procedūros terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip dar dviejų savaičių laikotarpiui. Be to, šis terminas atitinkamais atvejais taip pat gali būti pratęstas dar keturiomis savaitėmis, jeigu Italija ar Graikija pagrindžia objektyvias praktines kliūtis, dėl kurių neįmanoma atlikti perdavimo.
10. Šiame straipsnyje numatyta perkėlimo Europos Sąjungoje procedūra užbaigiama kuo greičiau ir ne vėliau kaip per du mėnesius nuo valstybės narės, į kurią perkeliama, nurodymo pateikimo, kaip nurodyta 2 dalyje. Šis terminas atitinkamais atvejais gali būti pratęstas keturiomis savaitėmis, jeigu Italija ar Graikija pagrindžia objektyvias praktines kliūtis, dėl kurių neįmanoma atlikti perdavimo.“.
Teisinė informacija - Privatumo politika