Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0089(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0236/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0236/2016

Debates :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Balsojumi :

PV 15/09/2016 - 11.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0354

Pieņemtie teksti
PDF 565kWORD 58k
Ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris - Strasbūra
Patvērums: pagaidu pasākumi Itālijas un Grieķijas labā *
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 15. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza Padomes Lēmumu (ES) 2015/1601 (2015. gada 22. septembris), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0171),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 78. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0133/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

—  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0236/2016),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2015/1601 4. panta 2. punktu no 2016. gada 26. septembra 54 000 pieteikuma iesniedzēju no Itālijas un Grieķijas būtu jāpārceļ uz citu dalībvalstu teritoriju, ja vien līdz tam laikam Komisija saskaņā ar 4. panta 3. punktu nav ierosinājusi iedalīt tos citām labumguvējām dalībvalstīm, kuras saskaras ar ārkārtas situāciju, ko raksturo pēkšņs personu pieplūdums.
(2)  Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2015/1601 4. panta 2. punktu no 2016. gada 26. septembra 54 000 pieteikuma iesniedzēju no Itālijas un Grieķijas minētajā Lēmumā noteiktajā proporcijā (t. i., 12 764 pieteikuma iesniedzēji no Itālijas un 41 236 no Grieķijas) būtu jāpārceļ uz citu dalībvalstu teritoriju, ja vien līdz tam laikam Komisija saskaņā ar 4. panta 3. punktu nav ierosinājusi iedalīt tos citām labumguvējām dalībvalstīm, kuras saskaras ar ārkārtas situāciju, ko raksturo pēkšņs personu pieplūdums.
Grozījums Nr. 2
Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums
(3)   Lēmuma (ES) 2015/1601 1. panta 2. punktā paredzēts, ka Komisija pastāvīgi pārskata situāciju attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo masveida pieplūdumu dalībvalstīs. Vajadzības gadījumā Komisijai būtu jāiesniedz priekšlikums grozīt minēto lēmumu, lai ņemtu vērā situācijas attīstību uz vietas un tās ietekmi uz pārcelšanas mehānismu, kā arī pieaugošo spiedienu uz dalībvalstīm, jo īpaši dalībvalstīm, kuras savas ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ pirmās saskaras ar migrāciju.
svītrots
Grozījums Nr. 3
Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3a)   Lēmuma (ES) 2015/1601 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzēta 54 000 pieteikuma iesniedzēju pārcelšana. Lēmuma 2. panta e) punktā pārcelšana definēta kā pieteikuma iesniedzēja pārsūtīšana no tās dalībvalsts teritorijas, kura ir atbildīga par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, uz pārcelšanas mērķa dalībvalsts teritoriju. Pārcelšana neietver personu, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārmitināšanu vai uzņemšanu dalībvalsts teritorijā no trešās valsts.
Grozījums Nr. 4
Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)
(3b)   Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai vajadzētu būt pienākumam pastāvīgi novērtēt situāciju attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo masveida pieplūdumu dalībvalstīs.
Grozījums Nr. 5
Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums
(4)  ES valstu vai to valdību vadītāji 7. martā vienojās strādāt, pamatojoties uz virkni principu, kas kalpo par pamatu nolīgumam ar Turciju, tostarp principu, ka par katru sīrieti, ko Turcija uzņēmusi atpakaļ no Grieķijas salām, no Turcijas uz dalībvalstīm atbilstoši spēkā esošajām saistībām pārmitina citu sīrieti. Minētie principi tika sīkāk izstrādāti Komisijas paziņojumā par turpmākajiem operatīvajiem pasākumiem ES un Turcijas sadarbībā migrācijas jomā, ar ko aicināja veikt vajadzīgos pasākumus, lai dažas no saistībām saskaņā ar spēkā esošajiem pārcelšanas lēmumiem (proti, visas pašlaik neiedalītās 54 000 vietas vai daļu no tām) pārvest uz tā dēvēto “1:1” shēmu.
(4)  ES valstu vai to valdību vadītāji 7. martā, pieņemot paziņojumu, vienojās strādāt, pamatojoties uz virkni principu, kas kalpo par pamatu nolīgumam ar Turciju, tostarp principu, ka par katru sīrieti, ko Turcija uzņēmusi atpakaļ no Grieķijas salām, no Turcijas uz dalībvalstīm atbilstoši spēkā esošajām saistībām pārmitina citu sīrieti. Šī 1:1 shēma būtu jāīsteno, lai aizsargātu sīriešus, kuri bēg no kara un vajāšanas, un pilnībā ievērojot tiesības meklēt patvērumu un neizraidīšanas principu, kas paredzēti Savienības tiesību aktos un 1951. gada 28. jūlija Ženēvas konvencijā un tās 1967. gada 31. janvāra protokolā par bēgļa statusu.
Grozījums Nr. 6
Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Var sagaidīt, ka pārmitināšana, ar humāniem apsvērumiem pamatota uzņemšana vai cita veida likumīga uzņemšana no Turcijas atbilstīgi valsts un daudzpusējām shēmām atvieglos migrācijas spiedienu uz tām dalībvalstīm, kuras gūst labumu saskaņā ar Lēmumu (ES) 2015/1601, nodrošinot likumīgu un drošu ceļu uz Savienību un tādējādi mazinot neatbilstīgas ieceļošanas apmērus. Tāpēc dalībvalstu solidaritātes centieni, savā teritorijā uzņemot Sīrijas valstspiederīgos, kuri atrodas Turcijā un kuriem nepārprotami vajadzīga starptautiskā aizsardzība, būtu jāņem vērā attiecībā uz iepriekš minētajiem 54 000 starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem. Attiecībā uz minētajiem 54 000 pieteikuma iesniedzējiem to personu skaits, ko dalībvalsts uzņēmusi no Turcijas, būtu jāatskaita no personu skaita, kas uz minēto dalībvalsti ir pārceļamas saskaņā ar Lēmumu 2015/1601.
(5)  Vajadzīga liela mēroga pārmitināšana, ar humāniem apsvērumiem pamatota uzņemšana vai cita veida likumīga uzņemšana no Turcijas atbilstīgi valsts un daudzpusējām shēmām, lai atvieglotu migrācijas spiedienu uz dalībvalstīm, nodrošinot likumīgu un drošu ceļu uz Savienību un dodot iespēju izvairīties no neatbilstīgas ieceļošanas. Tāpēc tās būtu jāpaplašina. Līdz šim Savienībā ir pārmitināts vien niecīgs Sīrijas bēgļu skaits. 2014. gada 12. aprīļa rezolūcijā par situāciju Vidusjūras reģionā un nepieciešamību pēc holistiskas ES pieejas migrācijai Eiropas Parlaments aicināja izveidot vairāk drošāku un likumīgu patvēruma meklētāju un bēgļu ceļu uz Savienību, tostarp izveidot saistošu un obligātu Savienības leģislatīvo pieeju pārmitināšanai, visās dalībvalstīs izveidot humanitārās uzņemšanas programmas un plašāk izmantot humānās vīzas. Šiem pasākumiem būtu jāpapildina pārcelšanas mehānismi, kas pieņemti saskaņā ar Lēmumu (ES) 2015/1523 un Lēmumu (ES) 2015/1601.
Grozījums Nr. 7
Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Uzņemšanas mehānismi var ietvert pārmitināšanu, ar humāniem apsvērumiem pamatotu uzņemšanu vai citus likumīgus veidus to personu uzņemšanai, kurām nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība, piemēram, humānās vīzas programmas, humāno pārcelšanu, ģimenes atkalapvienošanās programmas, privātas sponsorēšanas projektus, stipendiju programmas, darbaspēka mobilitātes shēmas un citus.
(6)  Uzņemšanas mehānismi var ietvert pārmitināšanu, ar humāniem apsvērumiem pamatotu uzņemšanu vai citus likumīgus veidus to personu uzņemšanai, kurām nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība, piemēram, humānās vīzas programmas, humāno pārcelšanu, ģimenes atkalapvienošanās programmas, privātas sponsorēšanas projektus, stipendiju programmas, izglītības pieejamību, darbaspēka mobilitātes shēmas un citus.
Grozījums Nr. 8
Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
(6a)   Padomes Direktīvā 2003/86/EK1a paredzēts, ka pasākumi attiecībā uz ģimeņu atkalapvienošanos jānosaka saskaņā ar pienākumu aizsargāt ģimeni un ievērot ģimenes dzīves tiesības, kas paustas daudzos starptautisko tiesību aktos. Līdz ar to ģimenes atkalapvienošanās nav atkarīga no citām Savienības politikām vai solidaritātes vai ārkārtas pasākumiem. Dalībvalstīm tā būtu jāievēro un jāsekmē vienmēr.
___________________
1a Padomes Direktīva 2003/86/EK (2003. gada 22. septembris) par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos (OV L 251, 3.10.2003., 12. lpp.).
Grozījums Nr. 25
Lēmuma priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)
(6.b) Daudzi pieteikuma iesniedzēji, kuriem nepieciešama starptautiska aizsardzība un kuri pašlaik atrodas Grieķijā un Itālijā, nevar gūt labumu no pārvietošanas shēmas, jo uz viņiem attiecas Regula (ES) Nr. 604/2013. Dalībvalstīm ir ātri jāīsteno tiesības uz ģimeņu atkalapvienošanos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 604/2013 un paātrināti jāizskata neaizsargāto personu lietas, lai tās pēc iespējas ātrāk varētu atkalapvienoties ar ģimeni.
Grozījums Nr. 9
Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Šim ieteikumam nevajadzētu ietekmēt saistības, ko dalībvalstis uzņēmušās saistībā ar pārmitināšanas shēmu, par ko dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties 2015. gada 20. jūlija Padomes sanāksmē, vienojās savos secinājumos, un tās nebūtu jāņem vērā saistību izpildē atbilstoši Lēmumam 2015/1601. Tāpēc dalībvalsts, kas izvēlas pildīt savas saistības saskaņā ar Lēmumu (ES) 2015/1601, uzņemot Sīrijas valstspiederīgos, kuri atrodas Turcijā, izmantojot pārmitināšanu, šo pasākumu nedrīkst ņemt vērā kā daļu no tās saistībām atbilstīgi 2015. gada 20. jūlija pārmitināšanas shēmai.
(7)  Šim ieteikumam nevajadzētu ietekmēt saistības, ko dalībvalstis uzņēmušās saistībā ar pārmitināšanas shēmu, par ko dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties 2015. gada 20. jūlija Padomes sanāksmē, vienojās savos secinājumos, un tās nebūtu jāņem vērā saistību izpildē atbilstoši Lēmumam 2015/1601.
Grozījums Nr. 10
Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Lai nodrošinātu pienācīgu situācijas uzraudzību, dalībvalstīm katru mēnesi būtu jāziņo Komisijai par Sīrijas valstspiederīgajiem, kuri atradušies Turcijā un kuri uzņemti dalībvalstu teritorijā saskaņā ar šajā grozījumā paredzēto iespēju, precizējot, saskaņā ar kuru shēmu – valsts vai daudzpusējo – persona ir uzņemta, un precizējot likumīgās uzņemšanas formu.
(8)  Lai nodrošinātu pienācīgu situācijas uzraudzību, dalībvalstīm katru mēnesi būtu jāziņo Komisijai par Sīrijas valstspiederīgajiem, kuri atradušies Turcijā un kuri uzņemti dalībvalstu teritorijā, par izmantoto uzņemšanas formu un to, atbilstoši kādai shēmai tas noticis.
Grozījums Nr. 11
Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
(8a)   Pārmitināšanu nevajadzētu veikt uz pārcelšanas rēķina. Abi ir svarīgi solidaritātes instrumenti. Pārcelšana ir dalībvalstu savstarpējās iekšējās solidaritātes forma, savukārt pārmitināšana un humanitārā uzņemšana, kā arī citi uzņemšanas veidi ir ārējās solidaritātes forma attiecībā uz trešām valstīm, kurās mīt lielākā daļa bēgļu.
Grozījums Nr. 12
Lēmuma priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)
(8b)   Ņemot vērā pašreizējo patvēruma meklētāju skaitu Grieķijā un to patvēruma meklētāju pieaugumu, kas ierodas Itālijā, ir sagaidāms, ka joprojām būs liela nepieciešamība pēc pārcelšanas vietām ārkārtas gadījumiem.
Grozījums Nr. 13
Lēmuma priekšlikums
8.c apsvērums (jauns)
(8c)   Saskaņā ar neseniem UNHCR datiem Grieķijā šobrīd ir 53 859 personas, kas meklē starptautisko aizsardzību, lielākā daļa no viņiem ir sīrieši (45 %), irākieši (22 %) un afgāņi (21 %). Lai gan ierodošos personu skaits ir samazinājies un ņemot vērā ES valstu vai to valdību vadītāju 2016. gada 18. marta paziņojuma par sadarbību ar Turciju politisko raksturu, nepavisam nav skaidrs, vai tas, ka pašreiz patvēruma meklētāji Grieķijā ierodas mazāk, turpināsies. No otras puses, bēgļi, iespējams, izvēlēsies jaunus ceļus, piemēram, Vidusjūras centrālās daļas maršrutu uz Itāliju, pa kuru — saskaņā ar UNHCR ziņām — caur Lībiju salīdzinājumā ar to pašu periodu 2015. gadā ieradušies par 42,5 % vairāk migrantu. Tāpēc paredzams, ka nepieciešamība pēc pārcelšanas vietām arī turpmāk būs liela.
Grozījums Nr. 14
Lēmuma priekšlikums
8.d apsvērums (jauns)
(8d)   Komisija 2016. gada 16. marta paziņojumā „Pirmais ziņojums par pārcelšanu un pārmitināšanu” norādīja, ka Lēmuma (ES) 2015/1601 īstenošanā ir daudz nepilnību. Ņemot vērā kritisko situāciju, ar ko saskaras Itālija un Grieķija, dalībvalstu reakcija uz EASO vispārējo aicinājumu nodrošināt 374 ekspertus ir acīmredzami nepietiekama. Neraugoties uz to, ka patvēruma meklētāju un bēgļu, kam ir tiesības uz pārcelšanu, vidū ir aizvien vairāk nepavadītu nepilngadīgo, no tiem ir pārcelts ļoti ierobežots skaits, lai gan Padomes Lēmums par pārcelšanu prasa prioritārā kārtā izskatīt neaizsargātu pieteikuma iesniedzēju lietas. Dažas dalībvalstis līdz šim nav darījušas pieejamu nevienu pārcelšanas vietu. Tikai 18 dalībvalstis ir apņēmušās pārcelt pieteikuma iesniedzējus no Grieķijas, un 19 dalībvalstis ir apņēmušās pārcelt pieteikuma iesniedzējus no Itālijas. Dažas no šīm dalībvalstīm ir izteikušas tikai ierobežotas apņemšanās, ņemot vērā to kopējo piešķīrumu.
Grozījums Nr. 15
Lēmuma priekšlikums
8.e apsvērums (jauns)
(8e)   Komisija ir sākusi pārkāpuma procedūras pret Itāliju un Grieķiju saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 603/20131a īstenošanu un pret Grieķiju saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/33/ES1b. Nekādas tiesiskas darbības gan nav sāktas pret dalībvalstīm, kas nepilda pienākumus, kuri izklāstīti Padomes Lēmumā (ES) 2015/1601.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 603/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (pārstrādāta redakcija) (OV L 180, 29.6.2013., 1. lpp.).
1b Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 96. lpp.).
Grozījums Nr. 16
Lēmuma priekšlikums
8.f apsvērums (jauns)
(8f)   Pārcelšanas mērķa dalībvalstīm ir pilnībā jāīsteno savas saistības, kas paredzētas Lēmumā (ES) 2015/1523 un Lēmumā (ES) 2015/1601, lai palīdzētu mazināt spiedienu uz priekšposteņa dalībvalstīm. Pārcelšanas mērķa dalībvalstīm būtu steidzami un būtiski jāpastiprina savi centieni reaģēt uz ārkārtas humanitāro situāciju Grieķijā un jānovērš situācijas pasliktināšanās Itālijā. Līdz šim dalībvalstis darījušas pieejamus vien 7 % pārcelšanas vietu. Līdz 2016. gada 5. jūnijam patiešām pārceltas vien 793 personas no Itālijas un 2033 personas no Grieķijas. Pirmajā 2016. gada 16. marta ziņojumā par pārcelšanu un pārmitināšanu Komisija norādīja, ka, lai dalībvalstis divu gadu termiņā izpildītu savas pārcelšanas saistības, tām jāpanāk pārcelšanas līmenis vismaz 5 680 personas mēnesī.
Grozījums Nr. 17
Lēmuma priekšlikums
8.g apsvērums (jauns)
(8g)   Arī afgāņiem vajadzētu būt tiesīgiem uz pārcelšanu saskaņā ar Lēmumu (ES) 2015/1601. 2015. gadā afgāņu iesniegto patvēruma pieteikumu skaits Savienībā sasniedza vēl nepieredzētu apjomu, proti, aptuveni 180 000, līdz ar to 2015. gadā afgāņi kļuva par otro lielāko patvēruma meklētāju grupu Savienībā. Lielākā daļa ierodas Grieķijā. Daudzi no viņiem ir nepavadīti nepilngadīgie. Viņiem nepieciešama īpaša aizsardzība, ko Grieķija, saskardamās ar ārkārtīgu spiedienu patvēruma jomā, nespēj sniegt. Drošības situācija Afganistānā pasliktinās, 2015. gadā teroristu uzbrukumu un civiliedzīvotāju upuru skaitam sasniedzot nepieredzētu apmēru, tāpēc afgāņu patvēruma meklētāju pieteikumu atzīšanas līmenis Savienībā ir būtiski pieaudzis: saskaņā ar Eurostat datiem no 43 % 2014. gadā līdz 66 % 2015. gadā.
Grozījums Nr. 18
Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums
(14)  Ņemot vērā situācijas steidzamību, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,
(14)  Šim lēmumam būtu jāstājas spēkā nekavējoties nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Grozījums Nr. 19
Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts – -1. apakšpunkts (jauns)
Lēmums (ES) 2015/1601
3. pants – 2. punkts
-1.   Lēmuma 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Pārcelšanu, ievērojot šo lēmumu, piemēro vienīgi tādam pieteikuma iesniedzējam, kuram ir tāda valstspiederība, attiecībā uz ko saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem, ik ceturksni atjauninātajiem visas Savienības vidējiem Eurostat datiem pirmajā instancē pieņemto pozitīvo starptautiskās aizsardzības piešķiršanas lēmumu procentuālā attiecība pret visiem pieteikumiem starptautiskās aizsardzības piešķiršanai, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES (1) III nodaļā, ir 75 % vai vairāk. Bezvalstnieku gadījumā ņem vērā iepriekšējo pastāvīgās dzīvesvietas valsti. Ceturkšņa atjauninājumus ņem vērā vienīgi attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem, kuri nav jau identificēti kā pieteikuma iesniedzēji, ko varētu pārcelt saskaņā ar šā lēmuma 5. panta 3. punktu.
2. Pārcelšanu, ievērojot šo lēmumu, piemēro vienīgi pieteikuma iesniedzējiem ar Sīrijas, Irākas, Eritrejas vai Afganistānas valstspiederību vai tādiem pieteikuma iesniedzējiem, kuriem ir tāda valstspiederība, attiecībā uz ko saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem, ik ceturksni atjauninātajiem visas Savienības vidējiem Eurostat datiem pirmajā instancē pieņemto pozitīvo starptautiskās aizsardzības piešķiršanas lēmumu procentuālā attiecība pret visiem pieteikumiem starptautiskās aizsardzības piešķiršanai, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES (1) III nodaļā, ir 75 % vai vairāk. Bezvalstnieku gadījumā ņem vērā iepriekšējo pastāvīgās dzīvesvietas valsti. Ceturkšņa atjauninājumus ņem vērā vienīgi attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem, kuri nav jau identificēti kā pieteikuma iesniedzēji, ko varētu pārcelt saskaņā ar šā lēmuma 5. panta 3. punktu.
Grozījums Nr. 20
Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Lēmums (ES) 2015/1601
4. pants – 3.a punkts
Lēmuma (ES) 2015/1601 4. pantā pievieno šādu 3.a punktu:
svītrots
„3.a Saistībā ar 1. punkta c) apakšpunktā minēto pieteikuma iesniedzēju pārcelšanu tas, ka dalībvalstis savā teritorijā uzņem Sīrijas valstspiederīgos, kuri atrodas Turcijā, saskaņā ar valstu vai daudzpusējām likumīgas uzņemšanas programmām personām, kurām nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība, bet izņemot pārmitināšanas shēmu, kas bija valdību pārstāvju 2015. gada 20. jūlija Padomes sanāksmē izdarīto secinājumu priekšmets, rada attiecīgu minētās dalībvalsts pienākuma samazinājumu.
Attiecībā uz katru šādu likumīgu uzņemšanu, kas samazina pārcelšanas pienākumu, 10. pantu piemēro mutatis mutandis.
Dalībvalstis katru mēnesi ziņo Komisijai par to personu skaitu, kas likumīgi uzņemtas šā punkta nolūkā, norādot tās shēmas veidu, saskaņā ar kuru notikusi uzņemšana, un izmantotās likumīgas uzņemšanas veidu.”
Grozījums Nr. 21
Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)
Lēmums (ES) 2015/1601
5. pants – 2. punkts
1.a   Lēmuma 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Dalībvalstis regulāri un vismaz ik pēc trim mēnešiem norāda, cik pieteikuma iesniedzējus var ātri pārcelt uz to teritoriju, un citu svarīgu informāciju.
2. Dalībvalstis regulāri un vismaz ik pēc trim mēnešiem norāda, cik pieteikuma iesniedzējus var ātri pārcelt uz to teritoriju, un citu svarīgu informāciju. Vismaz vienu trešdaļu savu pārcelšanas vietu dalībvalstis dara pieejamas līdz 2016. gada 31. decembrim.”
Grozījums Nr. 22
Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.b apakšpunkts (jauns)
Lēmums (ES) 2015/1601
5. pants – 4. punkts
1.b   Lēmuma 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4.  Pēc tam, kad pārcelšanas mērķa dalībvalsts ir sniegusi apstiprinājumu, Itālija un Grieķija cik drīz vien iespējams, apspriežoties ar EASO, pieņem lēmumu par katra identificētā pieteikuma iesniedzēja pārcelšanu uz konkrētu pārcelšanas mērķa dalībvalsti un paziņo to pieteikuma iesniedzējam saskaņā ar 6. panta 4. punktu. Lēmumu neapstiprināt pieteikuma iesniedzēja pārcelšanu pārcelšanas mērķa dalībvalsts var pieņemt vienīgi tad, ja ir pamatots iemesls, kā minēts 7. punktā.
4. Pēc tam, kad pārcelšanas mērķa dalībvalsts ir sniegusi apstiprinājumu, Itālija un Grieķija cik drīz vien iespējams, apspriežoties ar EASO, pieņem lēmumu par katra identificētā pieteikuma iesniedzēja pārcelšanu uz konkrētu pārcelšanas mērķa dalībvalsti un paziņo to pieteikuma iesniedzējam saskaņā ar 6. panta 4. punktu. Lēmumu neapstiprināt pieteikuma iesniedzēja pārcelšanu pārcelšanas mērķa dalībvalsts var pieņemt vienīgi tad, ja ir pamatots iemesls, kā minēts 7. punktā. Ja pārcelšanas mērķa dalībvalsts divu nedēļu laikā pārcelšanu neapstiprina, uzskata, ka minētā dalībvalsts ir to apstiprinājusi.”
Grozījums Nr. 23
Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.c apakšpunkts (jauns)
Lēmums (ES) 2015/1601
5. pants – 10. punkts
1.c   Lēmuma 5. panta 10. punktu aizstāj ar šādu:
10.  Šajā pantā paredzēto pārcelšanas procedūru pabeidz cik iespējams drīz un ne vēlāk kā divus mēnešus no brīža, kad pārcelšanas mērķa dalībvalsts ir norādījusi 2. punktā minēto informāciju, izņemot gadījumu, kad pārcelšanas mērķa dalībvalsts apstiprinājums, kas minēts 4. punktā, notiek īsākā laikā nekā divās nedēļās pirms minētā divu mēnešu laikposma beigām. Šādos gadījumos termiņu pārcelšanas procedūras pabeigšanai var pagarināt uz laikposmu, kas nepārsniedz divas nedēļas. Turklāt šo termiņu attiecīgā gadījumā var pagarināt uz vēl četru nedēļu laikposmu, ja Itālija vai Grieķija demonstrē objektīvus praktiskus šķēršļus, kas neļauj pārsūtīšanai notikt.
10. Šajā pantā paredzēto pārcelšanas procedūru pabeidz cik iespējams drīz un ne vēlāk kā divus mēnešus no brīža, kad pārcelšanas mērķa dalībvalsts ir norādījusi 2. punktā minēto informāciju. Šo termiņu attiecīgā gadījumā var pagarināt uz četru nedēļu laikposmu, ja Itālija vai Grieķija demonstrē objektīvus praktiskus šķēršļus, kas neļauj pārsūtīšanai notikt.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika