Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0089(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0236/2016

Teksty złożone :

A8-0236/2016

Debaty :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Głosowanie :

PV 15/09/2016 - 11.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0354

Teksty przyjęte
PDF 656kWORD 61k
Czwartek, 15 września 2016 r. - Strasburg
Azyl: środki tymczasowe na rzecz Włoch i Grecji *
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającą środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0171),

–  uwzględniając art. 78 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0133/2016),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

—  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0236/2016),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2
(2)  Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji (UE) 2015/1601, począwszy od 26 września 2016 r. 54 000 osób ubiegających się o ochronę międzynarodową powinno zostać relokowanych z Włoch i Grecji na terytorium innych państw członkowskich, chyba że do tej daty, zgodnie z art. 4 ust. 3, Komisja wystąpi z wnioskiem o przydział miejsc innym państwom członkowskim (beneficjentom), które znalazły się w sytuacji nadzwyczajnej charakteryzującej się nagłym napływem obywateli państw trzecich.
(2)  Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji (UE) 2015/1601, począwszy od 26 września 2016 r. 54 000 osób ubiegających się o ochronę międzynarodową powinno zostać relokowanych z Włoch i Grecji zgodnie z liczbami ustalonymi w tej decyzji (mianowicie 12 764 osób ubiegających się o ochronę międzynarodową z Włoch i 41 236 takich osób z Grecji) na terytorium innych państw członkowskich, chyba że do tej daty, zgodnie z art. 4 ust. 3, Komisja wystąpi z wnioskiem o przydział miejsc innym państwom członkowskim (beneficjentom), które znalazły się w sytuacji nadzwyczajnej charakteryzującej się nagłym napływem osób.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3
(3)   W art. 1 ust. 2 decyzji (UE) 2015/1601 przewidziano, że Komisja prowadzi stały przegląd sytuacji w odniesieniu do masowego napływu obywateli państw trzecich do państw członkowskich. W stosownych przypadkach Komisja powinna przedłożyć wnioski dotyczące zmiany tej decyzji, aby uwzględnić zmianę sytuacji w terenie i jej wpływ na mechanizm relokacji, a także zmieniającą się presję na państwa członkowskie, w szczególności państwa członkowskie pierwszej linii.
skreśla się
Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)
(3a)   Art. 4 ust. 1 lit. c) decyzji (UE) 2015/1601 przewiduje relokację 54 000 wnioskodawców. Relokację zdefiniowano w art. 2 lit e) tej decyzji jako przekazanie wnioskodawcy z terytorium państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium państwa członkowskiego relokacji. Relokacja nie obejmuje przesiedlania ani przyjmowania osób wymagających ochrony międzynarodowej z państwa trzeciego na terytorium państwa członkowskiego.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 b (nowy)
(3b)   Obowiązkiem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinno być stałe analizowanie sytuacji odnośnie do masowego napływu obywateli państw trzecich do państw członkowskich.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4
(4)  W dniu 7 marca szefowie państw lub rządów UE uzgodnili, że dążyć będą do porozumienia z Turcją w oparciu o szereg zasad, między innymi, iż każdej readmisji Syryjczyka z wysp greckich do Turcji będzie towarzyszyć przesiedlenie innego Syryjczyka z Turcji do państw członkowskich UE, w ramach istniejących zobowiązań. Te zasady zostały doprecyzowane w komunikacie Komisji dotyczącym dalszych etapów operacyjnych we współpracy między UE a Turcją w dziedzinie migracji, w którym wezwano do podjęcia niezbędnych działań w celu przeniesienia niektórych zobowiązań wynikających z obowiązujących decyzji o relokacji, w szczególności wszystkich lub części obecnie nieprzydzielonych 54 000 miejsc, do tzw. programu 1:1.
(4)  W oświadczeniu z dnia 7 marca szefowie państw lub rządów UE uzgodnili, że będą dążyć do porozumienia z Turcją w oparciu o szereg zasad, między innymi, iż każdej readmisji Syryjczyka z wysp greckich do Turcji będzie towarzyszyć przesiedlenie innego Syryjczyka z Turcji do państw członkowskich UE, w ramach istniejących zobowiązań. Ten system oparty na zasadzie 1:1 należy wdrażać w celu ochrony Syryjczyków uciekających przed wojną i prześladowaniami oraz przy pełnym poszanowaniu prawa do ubiegania się o azyl oraz zasady non-refoulement zapisanych w prawie unijnym, w konwencji genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r. oraz w protokole do niej z dnia 31 stycznia 1967 r. dotyczącym statusu uchodźców.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5
(5)  Można oczekiwać, że przesiedlenie, przyjęcie ze względów humanitarnych lub inne formy legalnego przyjęcia migrantów z Turcji w ramach krajowych i wielostronnych programów złagodzą presję migracyjną wywieraną na państwa członkowskie, które są beneficjentami relokacji na mocy decyzji (UE) 2015/1601, dzięki zapewnieniu legalnych i bezpiecznych dróg wjazdu do Unii oraz zniechęcaniu do nielegalnego przekraczania granicy. Dlatego solidarne działania państw członkowskich polegające na przyjmowaniu na swoje terytorium syryjskich obywateli przebywających w Turcji, ewidentnie wymagających ochrony międzynarodowej, powinny być uwzględniane w odniesieniu do 54 000 osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, o których mowa powyżej. Liczba osób przyjętych w ten sposób z Turcji przez dane państwo członkowskie powinna zostać odjęta od liczby osób, które mają być relokowane do tego państwa członkowskiego na mocy decyzji 2015/1601 w odniesieniu do wspomnianych 54 000 osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.
(5)  Przesiedlanie, przyjmowanie ze względów humanitarnych lub inne formy legalnego przyjmowania migrantów z Turcji na wielką skalę w ramach krajowych i wielostronnych programów są potrzebne w celu złagodzenia presji migracyjnej wywieranej na państwa członkowskie poprzez zapewnienie legalnych i bezpiecznych dróg wjazdu do Unii oraz poprzez sprawienie, że nie będzie konieczne nielegalne przekraczanie granicy. Należy zatem rozszerzyć zakres tych rozwiązań. Jak dotąd do Unii przesiedlono jedynie minimalną liczbę uchodźców syryjskich. W rezolucji z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji w regionie Morza Śródziemnego oraz potrzeby opracowania całościowego podejścia UE do migracji Parlament Europejski wezwał do stworzenia większej liczby bezpieczniejszych i zgodnych z prawem możliwości wjazdu uchodźców i osób ubiegających się o azyl do UE, w tym wiążącego i obowiązkowego podejścia legislacyjnego Unii do przesiedlenia, opracowania programów przyjmowania uchodźców ze względów humanitarnych przez wszystkie państwa członkowskie oraz szerszego stosowania wiz humanitarnych. Środki te powinny stanowić uzupełnienie mechanizmów relokacji przyjętych na mocy decyzji (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6
(6)  Do mechanizmów przyjęcia można zaliczyć przesiedlenie, przyjęcie ze względów humanitarnych lub inne legalne sposoby przyjęcia osób ewidentnie wymagających ochrony międzynarodowej, takie jak programy wizowe ze względów humanitarnych, transfery ze względów humanitarnych, programy łączenia rodzin, prywatne projekty sponsorowania, programy stypendialne, programy mobilności zawodowej i inne.
(6)  Do mechanizmów przyjęcia można zaliczyć przesiedlenie, przyjęcie ze względów humanitarnych lub inne legalne sposoby przyjęcia osób ewidentnie wymagających ochrony międzynarodowej, takie jak programy wizowe ze względów humanitarnych, transfery ze względów humanitarnych, programy łączenia rodzin, prywatne projekty sponsorowania, programy stypendialne, dostęp do edukacji, programy mobilności zawodowej i inne.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)
(6a)   Dyrektywa Rady 2003/86/WE1a stanowi, że środki dotyczące łączenia rodziny powinny zostać przyjęte zgodnie z obowiązkiem ochrony rodziny i poszanowania życia rodzinnego zawartym w wielu instrumentach prawa międzynarodowego. Łączenie rodzin nie jest zatem uzależnione od innych strategii politycznych Unii ani od środków solidarnościowych czy nadzwyczajnych. Państwa członkowskie powinny szanować i propagować łączenie rodzin we wszystkich przypadkach.
___________________
1a Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz.U. L 251 z 3.10.2003, s. 12).
Poprawka 25
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 b (nowy)
(6b)   Wiele osób wymagających ochrony międzynarodowej obecnie przebywających w Grecji i we Włoszech nie może zostać objętych kryzysowym mechanizmem relokacji, ponieważ podlegają one pod rozporządzenie (UE) nr 604/2013. Państwa członkowskie powinny szybko wdrożyć prawo do łączenia rodzin na mocy rozporządzenia (UE) nr 604/2013, a w przypadku osób wymagających ochrony powinny wdrożyć przyspieszone procedury, aby umożliwić im jak najszybsze połączenie z rodziną.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7
(7)  Niniejsza decyzja nie powinna mieć wpływu na zobowiązania podjęte przez państwa członkowskie w ramach programu przesiedleń uzgodnionego w konkluzjach przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 lipca 2015 r. i zobowiązania te nie powinny liczyć się jako wypełnianie zobowiązań wynikających z decyzji 2015/1601. Z tego względu państwo członkowskie, które zdecyduje się na wypełnienie swoich zobowiązań na mocy decyzji (UE) 2015/1601 przez przyjęcie w drodze przesiedlenia Syryjczyków przebywających w Turcji, nie może zaliczać tych działań w poczet zobowiązań wynikających z programu przesiedleń z dnia 20 lipca 2015 r.
(7)  Niniejsza decyzja nie powinna mieć wpływu na zobowiązania podjęte przez państwa członkowskie w ramach programu przesiedleń uzgodnionego w konkluzjach przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 lipca 2015 r. i zobowiązania te nie powinny liczyć się jako wypełnianie zobowiązań wynikających z decyzji 2015/1601.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8
(8)  Aby zapewnić odpowiednie monitorowanie sytuacji, państwa członkowskie powinny co miesiąc składać Komisji sprawozdania dotyczące Syryjczyków przebywających w Turcji przyjętych na terytorium tych państw w ramach możliwości przewidzianej w niniejszej zmianie, wskazując przy tym, na podstawie jakiego programu, krajowego czy wielostronnego, przyjęto daną osobę oraz jaką formę legalnego przyjęcia zastosowano.
(8)  Aby zapewnić odpowiednie monitorowanie sytuacji, państwa członkowskie powinny co miesiąc informować Komisję o Syryjczykach przebywających w Turcji przyjętych na terytorium tych państw, o zastosowanej formie ich przyjęcia oraz o rodzaju systemu, zgodnie z którym do niego doszło.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)
(8a)   Przesiedlenie nie powinno odbywać się kosztem relokacji. Zarówno przesiedlenie, jak i relokacja stanowią ważne instrumenty solidarności. Relokacja jest jedną z form wyrazu wewnętrznej solidarności między państwami członkowskimi, natomiast przesiedlenie oraz przyjmowanie ze względów humanitarnych i innych należą do form wyrazu solidarności zewnętrznej z państwami trzecimi przyjmującymi większość uchodźców.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 b (nowy)
(8b)   Jeżeli chodzi o aktualną liczbę osób ubiegających się o azyl w Grecji, a także rosnącą liczbę wnioskodawców przybywających do Włoch, należy oczekiwać, że zapotrzebowanie na miejsca na potrzeby relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych będzie utrzymywać się na wysokim poziomie.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 c (nowy)
(8c)   Według uzyskanych niedawno danych Biura UNHCR w Grecji przebywa obecnie 53 859 osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, z których większość stanowią Syryjczycy (45 %), Irakijczycy (22 %) i Afgańczycy (21 %). Pomimo spadku liczby osób przybywających i z uwagi na polityczny charakter oświadczenia szefów państw lub rządów UE w sprawie współpracy z Turcją wydanego dnia 18 marca 2016 r. jest wysoce niepewne, czy obecny spadek liczby osób ubiegających się o azyl przybywających do Grecji będzie się utrzymywał. Z drugiej strony uchodźcy mogą korzystać z nowych szlaków migracyjnych, takich jak szlak wiodący przez środkową część Morza Śródziemnego do Włoch, na którym Biuro UNHCR odnotowało wzrost liczby migrantów przybywających przez Libię o 42,5 % w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 r. Należy zatem oczekiwać, że utrzyma się wysokie zapotrzebowanie na miejsca na potrzeby relokacji.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 d (nowy)
(8d)   W komunikacie pt. „Pierwsze sprawozdanie w sprawie relokacji i przesiedlenia” z dnia 16 marca 2016 r. Komisja zwróciła uwagę na niedociągnięcia we wdrażaniu decyzji (UE) 2015/1601. Reakcja państw członkowskich na ogólne wezwanie EASO do 374 ekspertów jest najwyraźniej niewystarczająca, biorąc pod uwagę krytyczną sytuację, w jakiej znajdują się Włochy i Grecja. Pomimo rosnącej liczby małoletnich bez opieki wśród osób ubiegających się o azyl i uchodźców kwalifikujących się do relokacji, relokowano ich bardzo niewielu pomimo decyzji Rady w sprawie relokacji, zakładających priorytetowe traktowanie wnioskodawców wymagających szczególnego traktowania. Niektóre państwa członkowskie po dziś dzień nie udostępniły miejsc, do których można by relokować te osoby. Jedynie 18 państw członkowskich zobowiązało się relokować wnioskodawców z Grecji, zaś 19 państw – z Włoch. Niektóre spośród tych państw zobowiązały się do tego w ograniczonym zakresie w stosunku do całkowitej wielkości swego przydziału.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 e (nowy)
(8e)   Komisja wszczęła postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Włoch i Grecji w związku z wdrażaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/20131a oraz wobec Grecji w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE1b. Jednak nie podjęto żadnych działań prawnych wobec państw członkowskich, które nie wywiązują się z obowiązków określonych w decyzji (UE) 2015/1601.
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona) (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1).
1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 96).
Poprawka 16
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 f (nowy)
(8f)   Państwa członkowskie relokacji muszą w pełni wywiązywać się ze swoich obowiązków określonych w decyzjach (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601, aby zmniejszyć presję ciążącą na państwach członkowskich pierwszej linii. Państwa członkowskie relokacji powinny niezwłocznie i zdecydowanie nasilić starania podejmowane w reakcji na naglącą sytuację humanitarną w Grecji i zapobiegać pogarszaniu się sytuacji we Włoszech. Dotychczas państwa członkowskie udostępniły jedynie 7 % miejsc na potrzeby relokacji. Do dnia 5 czerwca 2016 r. skuteczną relokacją objęto jedynie 793 osób z Włoch i 2033 z Grecji. W pierwszym sprawozdaniu w sprawie relokacji i przesiedlenia z dnia 16 marca 2016 r. Komisja zaznaczyła, że państwa członkowskie w ciągu dwóch lat musiałyby osiągnąć poziom relokacji wynoszący co najmniej 5680 osób miesięcznie, aby wywiązać się ze swoich obowiązków w tym zakresie.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 g (nowy)
(8g)   Afgańczycy także powinni kwalifikować się do relokacji na mocy decyzji (UE) 2015/1601. W 2015 r. liczba wniosków o udzielenie azylu złożonych w Unii przez Afgańczyków osiągnęła bezprecedensowy poziom około 180 000, przez co Afgańczycy stanowili w tym roku drugą co do wielkości grupę osób ubiegających się o azyl w Unii. Zdecydowana większość z nich przybywa do Grecji. Wśród tych osób liczną grupę stanowią małoletni bez opieki. Osoby te potrzebują szczególnej ochrony, której Grecja nie jest w stanie zapewnić ze względu na utrzymującą się silną presję azylową. Pogarszający się stan bezpieczeństwa w Afganistanie, przy rekordowo wysokiej liczbie ataków terrorystycznych i ofiar cywilnych w 2015 r., doprowadził do znacznego wzrostu wskaźnika przyznawania Afgańczykom azylu w Unii, tj. z 43 % w 2014 r. do 66 % w 2015 r. według danych Eurostatu.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 14
(14)  Zważywszy na pilny charakter sytuacji niniejsza decyzja powinna wejść w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
(14)  Niniejsza decyzja powinna wejść w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
Poprawka 19
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Decyzja (UE) 2015/1601
Artykuł 3 – ustęp 2
-1)   art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Relokację na podstawie niniejszej decyzji stosuje się wyłącznie w odniesieniu do wnioskodawców posiadających obywatelstwo państwa, w przypadku którego obywateli decyzje o udzieleniu ochrony międzynarodowej stanowią – według najnowszych dostępnych średnich danych Eurostatu dla całej Unii, które są uaktualnianie kwartalnie – 75 % lub więcej decyzji wydanych w pierwszej instancji w sprawie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, o których mowa w rozdziale III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE (1). W przypadku bezpaństwowców bierze się pod uwagę państwo poprzedniego miejsca zwykłego pobytu. W przypadku bezpaństwowców bierze się pod uwagę państwo poprzedniego miejsca zwykłego pobytu. Aktualizacje kwartalne bierze się pod uwagę wyłącznie w odniesieniu do wnioskodawców, w przypadku których nie stwierdzono jeszcze, że mogą być relokowani zgodnie z art. 5 ust. 3 niniejszej decyzji.
2. Relokację na podstawie niniejszej decyzji stosuje się wyłącznie w odniesieniu do wnioskodawców posiadających obywatelstwo syryjskie, irackie, erytrejskie lub afgańskie bądź obywatelstwo państwa, w przypadku którego obywateli decyzje o udzieleniu ochrony międzynarodowej stanowią – według najnowszych dostępnych średnich danych Eurostatu dla całej Unii, które są uaktualnianie kwartalnie – 75 % lub więcej decyzji wydanych w pierwszej instancji w sprawie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, o których mowa w rozdziale III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE (1). W przypadku bezpaństwowców bierze się pod uwagę państwo poprzedniego miejsca zwykłego pobytu. W przypadku bezpaństwowców bierze się pod uwagę państwo poprzedniego miejsca zwykłego pobytu. Aktualizacje kwartalne bierze się pod uwagę wyłącznie w odniesieniu do wnioskodawców, w przypadku których nie stwierdzono jeszcze, że mogą być relokowani zgodnie z art. 5 ust. 3 niniejszej decyzji.”.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł – ustęp 1
Decyzja (UE) 2015/1601
Artykuł 4 – ustęp 3a
W art. 4 decyzji (UE) 2015/1601 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:
skreśla się
„3a. W odniesieniu do relokacji wnioskodawców, o których mowa w ust. 1 lit. c), przyjęcie przez państwo członkowskie na swoje terytorium syryjskich obywateli przebywających w Turcji w ramach krajowych lub wielostronnych programów legalnego przyjęcia osób ewidentnie wymagających ochrony międzynarodowej, innych niż program przesiedleń, który był przedmiotem konkluzji przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 lipca 2015 r., powoduje odpowiednią redukcję zobowiązań danego państwa członkowskiego.
Do każdego takiego legalnego przyjęcia powodującego redukcję zobowiązań w zakresie relokacji stosuje się odpowiednio art. 10.
Państwa członkowskie co miesiąc składają Komisji sprawozdanie dotyczące liczby osób legalnie przyjętych do celów niniejszego ustępu, wskazując rodzaj programu, w ramach którego dokonano przyjęcia, oraz formę legalnego przyjęcia, jaką zastosowano.”.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)
Decyzja (UE) 2015/1601
Artykuł 5 – ustęp 2
1a)   art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Państwa członkowskie podają regularnie, nie rzadziej niż co trzy miesiące, liczbę wnioskodawców, których można szybko relokować na ich terytorium, oraz przekazują wszelkie inne istotne informacje.
2. Państwa członkowskie podają regularnie, nie rzadziej niż co trzy miesiące, liczbę wnioskodawców, których można szybko relokować na ich terytorium, oraz przekazują wszelkie inne istotne informacje. Państwa członkowskie udostępniają co najmniej jedną trzecią miejsc na potrzeby relokacji do dnia 31 grudnia 2016 r.”.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)
Decyzja (UE) 2015/1601
Artykuł 5 – ustęp 4
1b)   art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4.  Po wyrażeniu zgody przez państwo członkowskie relokacji Włochy i Grecja możliwie jak najszybciej podejmują decyzję o relokacji poszczególnych wnioskodawców do danego państwa członkowskiego relokacji, w uzgodnieniu z EASO, i powiadamiają wnioskodawcę zgodnie z art. 6 ust. 4. Państwo członkowskie relokacji może podjąć decyzję o odmowie zgody na relokację danego wnioskodawcy wyłącznie wtedy, gdy istnieją uzasadnione powody, o których mowa w ust. 7 niniejszego artykułu.
4. Po wyrażeniu zgody przez państwo członkowskie relokacji Włochy i Grecja możliwie jak najszybciej podejmują decyzję o relokacji poszczególnych wnioskodawców do danego państwa członkowskiego relokacji, w uzgodnieniu z EASO, i powiadamiają wnioskodawcę zgodnie z art. 6 ust. 4. Państwo członkowskie relokacji może podjąć decyzję o odmowie zgody na relokację danego wnioskodawcy wyłącznie wtedy, gdy istnieją uzasadnione powody, o których mowa w ust. 7 niniejszego artykułu. Jeżeli w terminie dwóch tygodni ze strony państwa członkowskiego relokacji nie wpłynie zgoda na relokację, uznaje się, że to państwo członkowskie wyraziło na nią zgodę.”.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 c (nowy)
Decyzja (UE) 2015/1601
Artykuł 5 – ustęp 10
1c)   art. 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
10.  Przewidzianą w niniejszym artykule procedurę relokacji należy przeprowadzić jak najszybciej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od momentu, w którym państwo członkowskie relokacji podało liczbę wnioskodawców, o których mowa w ust. 2, chyba że państwo członkowskie relokacji wyraziło zgodę, o której mowa w ust. 4, później niż dwa tygodnie przed końcem tego dwumiesięcznego terminu. W takim przypadku termin przeprowadzenia procedury relokacji można przedłużyć o okres nieprzekraczający kolejnych dwóch tygodni. Ponadto termin można również przedłużyć o kolejne cztery tygodnie, w odpowiednich przypadkach, jeżeli Włochy lub Grecja wykażą obiektywne, praktyczne przeszkody, które uniemożliwiają dokonanie przekazania.
10. Przewidzianą w niniejszym artykule procedurę relokacji należy przeprowadzić jak najszybciej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od momentu, w którym państwo członkowskie relokacji podało liczbę wnioskodawców, o których mowa w ust. 2. Termin można przedłużyć o cztery tygodnie, w odpowiednich przypadkach, jeżeli Włochy lub Grecja wykażą obiektywne, praktyczne przeszkody, które uniemożliwiają dokonanie przekazania.”.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności