Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0089(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0236/2016

Predkladané texty :

A8-0236/2016

Rozpravy :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 15/09/2016 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0354

Prijaté texty
PDF 586kWORD 139k
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg
Azyl: dočasné opatrenia v prospech Talianska a Grécka *
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0171),

–  so zreteľom na článok 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0133/2016),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

—  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0236/2016),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2
(2)  Na základe článku 4 ods. 2 rozhodnutia (EÚ) 2015/1601 by sa od 26. septembra 2016 malo z Talianska a Grécka premiestniť 54 000 žiadateľov na územie iných členských štátov, pokiaľ podľa článku 4 ods. 3 do tohto dátumu Komisia nepredloží návrh na ich pridelenie iným členským štátom, ktoré sú príjemcami pomoci a ktoré čelia núdzovej situácii vyznačujúcej sa náhlym prílevom osôb.
(2)  Na základe článku 4 ods. 2 rozhodnutia (EÚ) 2015/1601 by sa od 26. septembra 2016 malo z Talianska a Grécka premiestniť 54 000 žiadateľov na územie iných členských štátov podľa počtov stanovených v uvedenej smernici (konkrétne 12 764 žiadateľov z Talianska a 41 236 z Grécka), pokiaľ podľa článku 4 ods. 3 do tohto dátumu Komisia nepredloží návrh na ich pridelenie iným členským štátom, ktoré sú príjemcami pomoci a ktoré čelia núdzovej situácii vyznačujúcej sa náhlym prílevom osôb.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3
(3)   V článku 1 ods. 2 rozhodnutia (EÚ) 2015/1601 sa stanovuje, že Komisia má neustále vyhodnocovať situáciu, pokiaľ ide o masívny prílev štátnych príslušníkov tretích krajín do členských štátov. Komisia by podľa potreby mala predložiť návrhy na zmenu uvedeného rozhodnutia s cieľom zohľadniť vývoj situácie na mieste a jeho vplyv na mechanizmus premiestnenia, ako aj vyvíjajúce sa tlaky na členské štáty, najmä na členské štáty v prvej línii.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)   V článku 4 ods. 1 písm. c) rozhodnutia (EÚ) 2015/1601 sa stanovuje premiestnenie 54 000 žiadateľov. Premiestnenie sa v článku 2 písm. e) uvedeného nariadenia vymedzuje ako presun žiadateľa z územia členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu na územie členského štátu premiestnenia. Premiestnenie nezahŕňa presídlenie ani prijatie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, z tretej krajiny na územie členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3b)   Povinnosťou Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž by malo byť neustále vyhodnocovať situáciu, pokiaľ ide o masívny prílev štátnych príslušníkov tretích krajín do členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4
(4)  Hlavy štátov alebo vlád EÚ sa 7. marca dohodli, že budú vyvíjať činnosť na základe súboru zásad na účely dohody s Tureckom, ktorej súčasťou je presídlenie jedného Sýrčana z Turecka do členských štátov EÚ za každého Sýrčana, ktorého Turecko prijme späť z gréckych ostrovov, a to v rámci existujúcich záväzkov. Uvedené zásady boli podrobne rozpracované v oznámení Komisie o ďalších operatívnych krokoch v spolupráci EÚ a Turecka v oblasti migrácie, v ktorom vyzvala na prijatie nevyhnutných opatrení na presun niektorých záväzkov podľa existujúcich rozhodnutí o premiestnení do rámca tzv. systému 1:1, a to najmä všetkých alebo časti v súčasnosti nepridelených 54 000 miest.
(4)  Hlavy štátov alebo vlád EÚ sa 7. marca formou vyhlásenia dohodli, že budú vyvíjať činnosť na základe súboru zásad na účely dohody s Tureckom, ktorej súčasťou je presídlenie jedného Sýrčana z Turecka do členských štátov za každého Sýrčana, ktorého Turecko prijme späť z gréckych ostrovov, a to v rámci existujúcich záväzkov. Systém 1:1 by sa mal vykonávať tak, aby chránil Sýrčanov utekajúcich pred vojnou a perzekúciou a plne zohľadňoval právo požiadať o azyl a zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia (non-refoulement), ktoré sú zakotvené v práve Únie, v Ženevskom dohovore z 28. júla 1951 a jeho protokole z 31. januára 1967 týkajúcom sa právneho postavenia utečencov.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
(5)  Zabezpečením legálnych a bezpečných spôsobov vstupu na územie Únie a odradením od neregulárnych vstupov možno očakávať, že presídlenie, prijímanie z humanitárnych dôvodov alebo iné formy legálneho prijímania osôb z Turecka v rámci vnútroštátnych a multilaterálnych systémov zmiernia migračný tlak na členské štáty, ktoré sú príjemcami pomoci v podobe premiestnenia podľa rozhodnutia (EÚ) 2015/1601. Preto by sa vo vzťahu k uvedeným 54 000 žiadateľov o medzinárodnú ochranu malo zohľadniť úsilie členských štátov v oblasti solidarity, ktoré spočívaprijatí sýrskych štátnych príslušníkov nachádzajúcich sa v Turecku na svoje územie, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu. Počet osôb, ktoré členský štát prijme z Turecka, by sa mal odpočítať od počtu osôb, ktoré sa majú premiestniť do tohto členského štátu podľa rozhodnutia (EÚ) 2015/1601 v súvislosti s uvedenými 54 000 žiadateľmi.
(5)  Presídlenie veľkého rozsahu, prijímanie z humanitárnych dôvodov alebo iné formy legálneho prijímania osôb z Turecka v rámci vnútroštátnych a multilaterálnych systémov sú potrebné na zmiernenie migračného tlaku na členské štáty zabezpečením legálnych a bezpečných spôsobov vstupu na územie Únie, čím sa neregulárne vstupy stanú nepotrebné. Preto by sa mali rozšíriť. Doteraz bol do Únie premiestnený len minimálny počet sýrskych utečencov. Vo svojom uznesení z 12. apríla 2016 o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii Európsky parlament vyzval na vytvorenie väčšieho počtu bezpečnejších a legálnych ciest pre žiadateľov o azyl a utečencov do Únie vrátane vyvinutia záväzného a povinného legislatívneho prístupu Únie k presídľovaniu, vytvorenia programov na prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov vo všetkých členských štátoch a širšieho využívania humanitárnych víz. Uvedené opatrenia by mali dopĺňať systémy premiestnenia prijaté na základe rozhodnutí (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6
(6)  Súčasťou mechanizmov prijímania môže byť presídlenie, prijímanie z humanitárnych dôvodov alebo iné legálne spôsoby prijímania osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, ako sú napríklad programy udeľovania víz z humanitárnych dôvodov, presun z humanitárnych dôvodov, programy zlučovania rodín, projekty súkromného sponzorstva, štipendijné programy, systémy pracovnej mobility a iné.
(6)  Súčasťou mechanizmov prijímania môže byť presídlenie, prijímanie z humanitárnych dôvodov alebo iné legálne spôsoby prijímania osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, ako sú napríklad programy udeľovania víz z humanitárnych dôvodov, presun z humanitárnych dôvodov, programy zlučovania rodín, projekty súkromného sponzorstva, štipendijné programy, prístup k vzdelávaniu, systémy pracovnej mobility a iné.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)   V smernici Rady 2003/86/ES1a sa stanovujú opatrenia týkajúce sa zlúčenia rodiny, ktoré sa majú prijať v súlade s povinnosťou chrániť rodinu a rešpektovať rodinný život, ktorá je zakotvená v mnohých nástrojoch medzinárodného práva. Zlúčenie rodiny preto nemožno podmieňovať inými politikami Únie, opatreniami v oblasti solidarity alebo núdzovými opatreniami. Členské štáty by ho mali v každom prípade rešpektovať a podporovať.
___________________
1a Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 3.10.2003, s. 12).
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)   Veľký počet žiadateľov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu a v súčasnosti sa nachádzajú v Grécku a Taliansku, nemá prospech z mechanizmu premiestnenia, keďže spadajú pod nariadenie (EÚ) č. 604/2013. Členské štáty musia uplatňovať právo na zlúčenie rodiny podľa nariadenia (EÚ) č. 604/2013 rýchlo a promptne riešiť zraniteľné prípady, aby k zlúčeniu rodín mohlo dôjsť čo najskôr.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7
(7)  Na záväzky, ktoré členské štáty prijali v rámci systému presídľovania dohodnutého v záveroch zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady 20. júla 2015, by nemalo mať toto rozhodnutie vplyv a nemali by sa zohľadniť v súvislosti so splnením záväzkov podľa rozhodnutia (EÚ) 2015/1601. V dôsledku toho členský štát, ktorý si vyberie plnenie svojich záväzkov podľa rozhodnutia (EÚ) 2015/1601 prijatím Sýrčanov nachádzajúcich sa v Turecku cestou presídlenia, nemôže považovať toto úsilie za súčasť svojho záväzku podľa systému presídľovania z 20. júla 2015.
(7)  Na záväzky, ktoré členské štáty prijali v rámci systému presídľovania dohodnutého v záveroch zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady 20. júla 2015, by nemalo mať toto rozhodnutie vplyv a nemali by sa zohľadniť v súvislosti so splnením záväzkov podľa rozhodnutia (EÚ) 2015/1601.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8
(8)  S cieľom zabezpečiť riadne monitorovanie situácie by členské štáty mali Komisii predkladať mesačne správy o Sýrčanoch nachádzajúcich sa v Turecku, ktorých prijali na svoje územie na základe možnosti stanovenej v tejto zmene s uvedením vnútroštátneho alebo multilaterálneho systému, na základe ktorého bola dotknutá osoba prijatá, a formu legálneho prijatia.
(8)  S cieľom zabezpečiť riadne monitorovanie situácie by členské štáty mali Komisii predkladať mesačne správy o Sýrčanoch nachádzajúcich sa v Turecku, ktorých prijali na svoje územie, o použitej forme prijatia a druhu systému, ktorý sa uplatnil.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Presídlenie by sa nemalo uskutočňovať na úkor premiestnenia. V oboch prípadoch ide o dôležité nástroje solidarity. Premiestnenie je formou vnútornej solidarity medzi členskými štátmi, zatiaľ čo presídlenie a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov alebo iné druhy prijímania predstavujú formu externej solidarity s tretími krajinami, na  území ktorých sa nachádza väčšina utečencov.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)   Pokiaľ ide o súčasný počet žiadateľov o azyl v Grécku a zvyšujúci sa počet žiadateľov o azyl prichádzajúcich do Talianska, očakáva sa, že potreba miest na núdzové premiestnenie zostane vysoká.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 c (nové)
(8c)   Podľa najnovších údajov UNHCR sa 53 859 osôb, ktoré hľadajú medzinárodnú ochranu, v súčasnosti zdržiava v Grécku, pričom prevažnú väčšinu z nich tvoria Sýrčania (45 %), Iračania (22 %) a Afganci (21 %). Napriek zníženiu počtu prichádzajúcich osôb a vzhľadom na politickú povahu vyhlásenia hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ z 18. marca 2016 o spolupráci s Tureckom je veľmi neisté, či súčasný pokles prílevu žiadateľov o azyl do Grécka pretrvá. Na druhej strane by utečenci mohli začať využívať nové trasy, ako napríklad trasu do Talianska cez centrálne Stredozemie, kde UNHCR hlási 42,5 % nárast počtu migrantov prichádzajúcich cez Líbyu v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2015. Možno preto očakávať, že miesta na premiestnenie budú naďalej veľmi potrebné.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 d (nové)
(8d)   Komisia vo svojom oznámení s názvom Prvá správa o premiestnení a presídlení zo 16. marca 2016 uviedla, že pri vykonávaní rozhodnutia (EÚ) 2015/1601 sa vyskytuje veľa nedostatkov. Odpoveď členských štátov na všeobecnú výzvu EASO pre 374 expertov je vzhľadom na kritickú situáciu v Taliansku a Grécku jednoznačne nedostatočná. Bez ohľadu na zvyšujúci sa počet maloletých osôb bez sprievodu medzi žiadateľmi o azyl a utečencami oprávnenými na premiestnenie a napriek rozhodnutiam Rady, že premiestnenie zraniteľných žiadateľov sa má realizovať prioritne, ich bol premiestnený len veľmi obmedzený počet. Niektoré členské štáty doteraz nesprístupnili žiadne miesta na premiestnenie osôb. Len 18 členských štátov prisľúbilo premiestnenie žiadateľov z Grécka a 19 členských štátov premiestnenie z Talianska. Niektoré z týchto členských štátov prisľúbili len veľmi obmedzené počty vzhľadom na ich celkové pridelené počty.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 e (nové)
(8e)   Komisia otvorila konania vo veci porušenia záväzkov voči Taliansku a Grécku, pokiaľ ide o vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/20131a, a voči Grécku v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ1b. Voči členským štátom sa však nepodnikli žiadne právne kroky za nedodržanie záväzkov stanovených v rozhodnutí (EÚ) 2015/1601.
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1).
1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96).
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 f (nové)
(8f)   Členské štáty premiestnenia musia v plnej miere vykonávať svoje povinnosti podľa rozhodnutí (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 s cieľom zmierniť tlak na členské štáty v prvej línii. Členské štáty premiestnenia by mali urýchlene a výrazne zvýšiť svoje úsilie, pokiaľ ide o reakciu na naliehavú humanitárnu situáciu v Grécku, a zabrániť zhoršeniu situácie v Taliansku. Doteraz členské štáty poskytli len 7 % miest na premiestnenie. Do 5. júna 2016 bolo v skutočnosti premiestnených len 793 osôb z Talianska a 2033 osôb z Grécka. Komisia vo svojej prvej správe o premiestnení a presídlení zo 16. marca 2016 poukázala na to, že členské štáty by museli každý mesiac premiestniť najmenej 5 680 osôb, aby splnili svoje povinnosti týkajúce sa premiestnenia v rámci dvojročnej lehoty.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 g (nové)
(8g)   Na základe rozhodnutia (EÚ) 2015/1601 by mali mať aj Afganci právo na premiestnenie. V roku 2015 sa počet žiadostí o azyl, ktoré v Únii podali Afganci, zvýšil na bezprecedentnú úroveň, na približne 180 000, čím sa Afganci v danom roku stali druhou najväčšou skupinou žiadateľov o azyl v Únii. Zďaleka najviac ich prichádza do Grécka. V mnohých prípadoch ide o maloletých bez sprievodu. Tí potrebujú osobitnú ochranu, ktorú Grécko vzhľadom na pretrvávajúci kritický azylový tlak nedokáže zabezpečiť. Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v Afganistane, kde v roku 2015 zaznamenali rekordný počet teroristických útokov a civilných obetí, viedla k tomu, že v Únii sa výrazne zvýšil podiel uznaných žiadostí Afgancov o azyl: podľa údajov Eurostatu stúpol zo 43 % v roku 2014 na 66 % v roku 2015.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14
(14)  Vzhľadom na naliehavosť situácie by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,
(14)  Toto rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Rozhodnutie (EÚ) 2015/1601
Článok 3 – odsek 2
-1.   V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Premiestnenie podľa tohto rozhodnutia sa uplatňuje iba v prípade žiadateľa so štátnou príslušnosťou, v prípade ktorej podiel rozhodnutí o poskytnutí medzinárodnej ochrany na celkovom počte rozhodnutí o žiadostiach o medzinárodnú ochranu prijatých v konaní na prvom stupni podľa kapitoly III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ (1) predstavuje podľa najnovších dostupných a za posledný štvrťrok aktualizovaných údajov Eurostatu v priemere za celú Úniu 75 % alebo viac. V prípade osôb bez štátnej príslušnosti sa zohľadní krajina predchádzajúceho obvyklého pobytu. Štvrťročné aktualizácie sa zohľadňujú len v prípade žiadateľov, ktorí ešte neboli identifikovaní ako žiadatelia, ktorí by mohli byť premiestnení v súlade s článkom 5 ods. 3 tohto rozhodnutia.
2. Premiestnenie podľa tohto rozhodnutia sa uplatňuje iba v prípade žiadateľov so sýrskou, irackou, eritrejskou alebo afganskou štátnou príslušnosťou alebo v prípade tých, ktorí majú štátnu príslušnosť, v prípade ktorej podiel rozhodnutí o poskytnutí medzinárodnej ochrany na celkovom počte rozhodnutí o žiadostiach o medzinárodnú ochranu prijatých v konaní na prvom stupni podľa kapitoly III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ (1) predstavuje podľa najnovších dostupných a za posledný štvrťrok aktualizovaných údajov Eurostatu v priemere za celú Úniu 75 % alebo viac. V prípade osôb bez štátnej príslušnosti sa zohľadní krajina predchádzajúceho obvyklého pobytu. Štvrťročné aktualizácie sa zohľadňujú len v prípade žiadateľov, ktorí ešte neboli identifikovaní ako žiadatelia, ktorí by mohli byť premiestnení v súlade s článkom 5 ods. 3 tohto rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1
Rozhodnutie (EÚ) 2015/1601
Článok 4 – odsek 3a
V článku 4 rozhodnutia (EÚ) 2015/1601 sa vkladá tento odsek 3a:
vypúšťa sa
„3 a. V súvislosti s premiestnením žiadateľov uvedených v odseku 1 písm. c) prijímanie sýrskych štátnych príslušníkov nachádzajúcich sa v Turecku členskými štátmi na ich územie na základe iných vnútroštátnych alebo multilaterálnych systémov legálneho prijímania osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, ako je systém presídľovania, na ktorý sa vzťahujú závery zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady z 20. júla 2015, povedie k zodpovedajúcemu zníženiu záväzku príslušného členského štátu.
Článok 10 sa mutatis mutandis uplatňuje na každé takéto legálne prijatie, ktoré povedie k zníženiu záväzku v súvislosti s premiestnením.
Na účely tohto odseku členské štáty každý mesiac predložia Komisii správu o počte legálne prijatých osôb, pričom uvedú druh systému, v rámci ktorého sa prijatie uskutočnilo a použitú formu legálneho prijatia.“
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Rozhodnutie (EÚ) 2015/1601
Článok 5 – odsek 2
1a.   V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Členské štáty pravidelne, a minimálne každé tri mesiace, uvádzajú počet žiadateľov, ktorí môžu byť urýchlene premiestnení na ich územie a akékoľvek iné relevantné informácie.
2. Členské štáty pravidelne, a minimálne každé tri mesiace, uvádzajú počet žiadateľov, ktorí môžu byť urýchlene premiestnení na ich územie a akékoľvek iné relevantné informácie. Členské štáty poskytnú minimálne jednu tretinu svojich miest na premiestnenie do 31. decembra 2016.“
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Rozhodnutie (EÚ) 2015/1601
Článok 5 – odsek 4
1b.   V článku 5 sa odsek 4 nahrádza takto:
4.  Taliansko a Grécko na základe schválenia členským štátom premiestnenia prijmú po konzultácii s EASO čo najskôr rozhodnutie o premiestnení každého z identifikovaných žiadateľov do konkrétneho členského štátu premiestnenia a informujú žiadateľa v súlade s článkom 6 ods. 4. Členský štát premiestnenia môže rozhodnúť o neschválení premiestnenia žiadateľa len vtedy, ak existujú opodstatnené dôvody uvedené v odseku 7 tohto článku.
4. Taliansko a Grécko na základe schválenia členským štátom premiestnenia prijmú po konzultácii s EASO čo najskôr rozhodnutie o premiestnení každého z identifikovaných žiadateľov do konkrétneho členského štátu premiestnenia a informujú žiadateľa v súlade s článkom 6 ods. 4. Členský štát premiestnenia môže rozhodnúť o neschválení premiestnenia žiadateľa len vtedy, ak existujú opodstatnené dôvody uvedené v odseku 7 tohto článku. Ak členský štát premiestnenia neschváli premiestnenie do dvoch týždňov, považuje sa to za vyjadrenie jeho súhlasu.“
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 c (nový)
Rozhodnutie (EÚ) 2015/1601
Článok 5 – odsek 10
1c.   V článku 5 sa odsek 10 nahrádza takto:
10.  Postup premiestnenia ustanovený v tomto článku sa dokončí čo najrýchlejšie a najneskôr do dvoch mesiacov po tom, čo členský štát premiestnenia poskytol údaje uvedené v odseku 2, pokiaľ členský štát premiestnenia nevydal schválenie uvedené v odseku 4 menej ako dva týždne pred uplynutím tohto dvojmesačného obdobia. V takomto prípade sa lehota na ukončenie postupu premiestnenia môže predĺžiť najviac o ďalšie dva týždne. Okrem toho sa táto lehota môže podľa potreby predĺžiť o ďalšie štyri týždne, ak to Taliansko alebo Grécko preukážu objektívnymi praktickými prekážkami, ktoré bránia uskutočneniu odovzdania.
10. Postup premiestnenia ustanovený v tomto článku sa dokončí čo najrýchlejšie a najneskôr do dvoch mesiacov po tom, čo členský štát premiestnenia poskytol údaje uvedené v odseku 2. Táto lehota sa môže podľa potreby predĺžiť o štyri týždne, ak to Taliansko alebo Grécko preukážu objektívnymi praktickými prekážkami, ktoré bránia uskutočneniu odovzdania.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia