Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2664(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0987/2016

Внесени текстове :

B8-0987/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0356

Приети текстове
PDF 632kWORD 59k
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург
Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург
P8_TA(2016)0356B8-0987/2016

Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно стратегическите цели на ЕС за седемнадесетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), което ще се проведе в Йоханесбург (ЮАР) от 24 септември до 5 октомври 2016 г. (2016/2664(RSP))

Европейският парламент,

—  като има предвид сериозността на намаляването на световното биологично разнообразие, което представлява шестата вълна на масивно изчезване на видове;

—  като има предвид значението на горите и тропическите горски масиви, които са първият източник в света на биологично разнообразие на земята и представляват основна рамка за живота на видовете от дивата фауна и флора, както и за коренното население;

—  като взе предвид предстоящото 17-о заседание на Конференцията на страните (CОP 17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), което ще се проведе в Йоханесбург (ЮАР) от 24 септември до 5 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид Резолюция 69/314 на Общото събрание на ООН (ОСООН) относно борбата срещу незаконния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна, приета на 30 юли 2015 г.,

—  като взе предвид въпросите до Съвета и Комисията относно основните цели на Конференцията на страните по Конвенцията CITES, която ще се проведе в Йоханесбург (ЮАР) от 24 септември до 5 октомври 2016 г. (O-000088/2016 – B8‑0711/2016 и O-000089/2016 – B8-0712/2016),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че CITES е най-всеобхватното действащо глобално споразумение за опазване на дивата флора и фауна, като страни по него са 181 държави, включително ЕС и неговите 28 държави членки;

Б.  като има предвид, че целта на Конвенцията CITES е да гарантира, че международната търговия с диви животни и растения не представлява заплаха за оцеляването на дивите видове;

В.  като има предвид, че според Червения списък на застрашените животински видове на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси повече от 23 000 вида, които представляват около 30% от 79 837 вида, оценени от Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси, са застрашени от изчезване;

Г.  като има предвид, че влажните тропически гори обхващат между 50 и 80% от животинските или растителните видове на земята; като има предвид, че днес тези местоположения са особено застрашени, по-специално в резултат на търгуването на видове, най-вече експлоатирането на тропическите гори и геоложката основа; като има предвид, че обезлесяването и незаконната продажба на дървесина представлява истинско бедствие за флората и фауната в горските масиви;

Д.  като има предвид, че интензивният риболов, ловът с търговска цел, както и неограничената експлоатация на микроорганизми и ресурси от подводните дъна нарушават морското биологично разнообразие;

Е.  като има предвид, че многобройни видове, обект на лов с цел събиране на трофеи, претърпяват сериозен спад на популациите си; като има предвид, че за период от десет години държавите – членки на ЕС, са декларирали внос на почти 117 000 вида диви екземпляри като ловни трофеи, произхождащи от видове, изброени в приложенията на CITES;

Ж.  като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна се превърна в транснационална организирана престъпност, която има значителни отрицателни въздействия върху биологичното разнообразие и върху препитанието на местното население, тъй като му отнема законния доход, създавайки несигурност и нестабилност;

З.  като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна се е превърнал в четвъртия най-голям черен пазар след пазарите за трафик на наркотици, хора и оръжия; като има предвид, че интернет играе ключова роля в улесняването на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна; като има предвид, че терористичните групировки също използват горепосочените видове трафик, за да финансират своите дейности; като има предвид, че престъпленията, свързани с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, не се наказват достатъчно строго;

И.  като има предвид, че корупцията играе централна роля в трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

Й.  като има предвид, че фактите показват, че се придава привиден законен статус на екземпляри, уловени в диви условия, чрез неправомерно използване на разрешителни и заявления по CITES за екземпляри, отглеждани в плен;

К.  като има предвид, че ЕС е основен пазар за транзит и крайна дестинация за незаконната търговия с дива флора и фауна, особено за търговия с птици, костенурки, влечуги и растителни видове(1), които са изброени в приложенията на CITES;

Л.  като има предвид нарастващия брой незаконно търгувани екзотични видове, отглеждани като домашни любимци в Европа и по света; като има предвид, че случаите на бягство на тези животни могат да доведат до неконтролираното им разпространение, което засяга околната среда, общественото здраве и сигурността;

М.  като има предвид, че ЕС и държавите членки предоставят значителна финансова и логистична подкрепа за CITES и за борбата с незаконната търговия на екземпляри от дивата флора и фауна в много трети държави;

Н.  като има предвид, че в рамките на Конвенцията CITES видовете са групирани в приложения въз основа на техния природозащитен статус и равнищата на международна търговия, като приложение І съдържа видовете, застрашени от изчезване, чиято търговия е забранена, а приложение ІІ съдържа видове, търговията с които трябва да бъде контролирана, за да се предотврати използването им по начин, който е несъвместим с тяхното оцеляване;

О.  като има предвид, че видовете от приложение І на CITES подлежат на засилена защита, при което се забранява всякакъв вид търговия с тях, и че всяко разрешително за продажба на конфискувани образци или продукти (например слонова кост, тигрови продукти или рогове от носорог) би подронило постигането на целите на Конвенцията CITES;

П.  като има предвид, че усилията за подобряване на прозрачността в процеса на вземане на решения са особено важни;

1.  Приветства присъединяването на ЕС към Конвенцията CITES; счита, че присъединяването е основна стъпка, за да се гарантира, че ЕС може да продължи да следва по-обширните цели на своите политики за опазване на околната среда и регулирането на международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, както и да насърчава политиките за устойчиво развитие на Програмата на ООН до 2030 г.;

2.  Приветства по-конкретно факта, че ЕС участва за първи път като страна по Конвенцията, и подкрепя предложенията, направени от ЕС и неговите държави членки, по-специално предложените резолюции относно корупцията и ловните трофеи, разширяването на защитата на CITES за редица видове, внасяни в ЕС най‑вече като домашни любимци, и предложените изменения на Резолюция 13.7 (Rev. CoP14) относно контрола на търговията с лично и домашно имущество;

3.  Подчертава факта, че присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията CITES направи правния му статут в CITES по-прозрачен по отношение на останалите страни по Конвенцията; счита, че това е логична и необходима стъпка, за да се гарантира, че Европейският съюз е напълно способен да следва целите си по отношение на своята политика за опазване на околната среда; припомня, че присъединяването позволява на Комисията, от името на Европейския съюз, да изразява последователна позиция на ЕС по въпросите на CITES и да играе съществена роля в преговорите по време на конференциите на страните;

4.  Подчертава, че Европейският съюз стана страна по Конвенцията CITES през 2015 г. и че ще участва на Конференцията на страните на CITES с 28 гласа по въпроси от компетентността на ЕС; в това отношение подкрепя промените в Правилника за дейността на Конференцията на страните, които отразяват текста от Конвенцията CITES относно гласуването от регионални организации за икономическа интеграция и съответстват на това, което е в сила за други международни споразумения от дълги години, и се противопоставя на изчисляването на гласовете на Европейския съюз въз основа на броя държави членки, които имат необходимата акредитация за заседанието към момента на провеждането на реалното гласуване;

5.  Приветства наскоро приетия план за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, който цели да предотврати подобен трафик чрез справяне с основните предпоставки за него, като подобри прилагането и изпълнението на съществуващи правила и води по-ефективна борба с организираните престъпления спрямо дивата флора и фауна; приветства включването на специална глава в плана за действие относно засилване на глобалното партньорство срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в държавите на произход, на потребление и на транзитно преминаване; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да приемат и приложат засиления план за действие, което ще демонстрира решителен европейски ангажимент за справянето с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

6.  Подкрепя инициативата на Комисията и на държавите членки за споразумение относно глобалните насоки за лова с цел събиране на трофеи в рамките на CITES с цел по-добро управление на международно равнище на устойчивия произход на ловните трофеи от изброените видове в приложение I или II;

7.  Призовава ЕС и неговите държави членки да спазват принципа на предпазните мерки по отношение на защитата на видовете при вземане на всички решения относно работни документи и предложения за включване в списъци (както е посочено в Резолюцията на Конференцията на страните по CITES 9.24 (Rev. CoP16)), по-специално по отношение на вноса на ловни трофеи от посочените видове в CITES, като вземат предвид по-специално принципа „потребителят плаща“, принципа на превантивните действия и екосистемния подход; освен това призовава ЕС и неговите държави членки да насърчават премахването на изключения за разрешителни за всички ловни трофеи от изброените видове в CITES;

8.  Изисква всички решения на CITES/CoP17 да се основават на научни факти, внимателен анализ, обективни консултации с държавите, които имат популации на съответните видове, и съвместно сътрудничество с местните общности; подчертава, че всички разпоредби, свързани с дивата флора и фауна, следва да насърчават ангажираността на селските общности към опазването на природата чрез осъществяване на връзка между техните ползи и състоянието на биологичното разнообразие;

9.  Насърчава страните по Конвенцията CITES да укрепят сътрудничеството, координацията и полезните взаимодействия между споразуменията, свързани с биологичното разнообразие, на всички съответни равнища;

10.  Призовава държавите членки да предвидят сътрудничество, координация и навременен обмен на информация между всички съответни агенции, участващи в прилагането на Конвенцията CITES, по-специално митниците, полицията, граничните ветеринарни и фитосанитарни инспекционни служби, както и други органи;

11.  Насърчава ЕС и неговите държави членки да стимулират и подкрепят инициативите, целящи по-голяма защита срещу въздействието на международната търговия върху видовете, за които Европейския съюз се явява особено важен пазар за транзитно преминаване или за крайна дестинация;

12.  Изразява загриженост, че границата между законната и незаконната търговия е много тънка по отношение на търгуването с видовете и продукти, получени от тях, и че заедно с кумулативното въздействие от човешката дейност и от затоплянето на климата голяма част от видовете от дивата фауна и флора днес е заплашена от изчезване;

13.  Настоятелно призовава ЕС да приеме законодателство, целящо да се намали незаконната търговия, като инкриминира вноса, износа, продажбата, придобиването или закупуването на диви животни или растения, които са заловени, притежавани, транспортирани или продадени в разрез със законите на държавата на произход или на транзитно преминаване;

14.  Ангажира се по-специално да насърчава всички държави членки: да забранят износа на необработена слонова кост, както вече направиха Германия, Швеция, Обединеното кралство и някои щати в САЩ; да повишат бдителността си по отношение на издаването на удостоверения за търгуване на територията им; да водят ефективна борба с измамите, по-специално по границите; да въведат в действие операции по унищожаването на незаконно придобита слонова кост; и да засилят санкциите по отношение на трафика на защитени видове (и най-вече слонове, носорози, тигри, примати и разновидности на тропически дървесни видове);

15.  Насърчава ЕС и неговите държави членки, както и по-широкия кръг страни по Конвенцията CITES, в допълнение към членове III, IV и V от Конвенцията, да насърчават и подкрепят инициативи за подобряване на хуманното отношение към живите включени в CITE животни, които са обект на търгуване; подобни инициативи включват механизми, които гарантират, че животните са „подготвени и изпратени по начин, който да намали риска от нараняване, увреждане на здравето или жестоко отношение до минимум“ и че на крайните дестинации съществува „подходящо оборудване за приема и полагането на грижи за тях“, както и че конфискуването на живи екземпляри се извършва с дължимото хуманно отношение към тях;

16.  Изразява загриженост от въздействието, което „спекулацията с видовете, застрашени от изчезване“, т.е. закупуването на продукти с надеждата, че съответните видове скоро ще изчезнат, може да окаже върху опазването на застрашената от изчезване дива флора и фауна; приканва страните по Конвенцията CITES и Секретариата на CITES да проведат по-нататъшни изследвания по въпроса дали новопоявилите се финансови продукти и технологии, като например биткойн, играят роля за създаване на възможности;

17.  Признава, че наблюдателите по CITES играят важна роля за предоставяне на експертен опит относно видовете и търговията и подпомагат изграждането на капацитет на страните по Конвенцията;

Прозрачност на процеса на вземане на решения

18.  Счита, че прозрачността на процеса на вземане на решения в международните институции в областта на околната среда е от ключово значение за ефективното им функциониране; приветства всички доброволни и процедурни стъпки за увеличаване на прозрачността в управлението на CITES; се противопоставя решително на използването на общо основание на тайното гласуване в рамките на CITES;

19.  Приветства решението на COP 16 да включи изискване за представяне на декларации за конфликти на интереси от страна на членовете на Комитета за животните и на Комитета за растенията; признава обаче, че изискването се основава на самооценка от страна на членовете; изразява съжаление, че досега не са представени декларации за евентуални финансови конфликти на интереси от страна на членовете на тези комитети;

20.  Настоятелно призовава Секретариата на CITES да проучи потенциала за независим орган за преглед или разширяването на мандата на Постоянния комитет, за да се включи в състава му независима експертна група за преглед с цел създаване на гаранция за надзор върху разпоредбите за конфликт на интереси;

21.  Счита, че прозрачността е задължително условие на всеки процес на финансиране и предпоставка за добро управление, и следователно подкрепя предложената от ЕС резолюция относно „проект за спонсорирани делегати“(2);

Докладване

22.  Счита, че проследимостта е от съществено значение за законната и устойчивата търговия, независимо дали с търговска или нетърговска цел, и главно за усилията на ЕС в борбата срещу корупцията, трафика и бракониерството на екземпляри от дивата флора и фауна, признати като четвъртия най-голям незаконен пазар на планетата; във връзка с това подчертава необходимостта от прилагане на система за издаване на електронни разрешителни от всички страни, която следва да бъде организирана по прозрачен начин и съвместно от всички тях; признава обаче техническите затруднения, които някои страни изпитват при осъществяването на това, и насърчава предоставянето на подкрепа за изграждане на капацитет, за да се позволи прилагането на системата за издаване на електронни разрешителни от всички страни;

23.  Приветства взетото решение на 16-ата Конференция на страните (COP 16) относно редовното докладване от страните по Конвенцията CITES относно незаконната търговия; счита, че новият формат на годишния доклад за незаконна търговия, както е включен в Уведомление № 2016/007 на CITES, представлява значителен напредък към развитието на по-добро разбиране за трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, и насърчава всички страни по Конвенцията CITES да докладват за незаконна търговия точно и редовно, използвайки указания формат;

24.  Приветства инициативите на частния сектор, като например предприетите от Международната асоциация за въздушен транспорт по отношение на електронни товари за и от веригата на доставки на въздушни товари; счита, че разширяването на такива инициативи за проследяване, особено в транспортния сектор, е важен инструмент за събиране на разузнавателни данни;

25.  Подчертава значението на процеса за издаване на разрешителни в ефективното събиране на данни и следователно ключовата роля на органите на управление; отново заявява, че органите, издаващи разрешителни, трябва да бъдат независими в съответствие с член VI от Конвенцията CITES;

Трафик на екземпляри от дивата флора и фауна и корупция

26.  Обръща внимание на случаите на корупция, при които се наблюдава извършването на умишлено неправомерно издаване на разрешителни от страна на членове на органите, издаващи разрешителни; призовава Секретариата и Постоянния комитет на CITES да разгледат тези случаи като приоритетни и спешни въпроси;

27.  Подчертава, че корупцията може да бъде открита на всеки етап от веригата за търговия с дива флора и фауна, като засяга държавите на произход, на транзитно преминаване и на местоназначение и накърнява ефективността, правилното изпълнение и в крайна сметка успеха на Конвенцията CITES; следователно счита, че силните и ефективни мерки срещу корупцията са от съществено значение в борбата срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

28.  Изразява сериозна загриженост относно умишленото използване на изходните кодове за незаконната търговия с екземпляри, уловени в диви условия, под формата на неправомерно използване на кодовете на CITES, предназначени за екземпляри, отглеждани в плен; призовава COP 17 да приеме стабилна система за запис, проследяване и сертифициране на търговията с видове, отглеждани във ферми или развъждани в плен, както в държавите по произход, така и в ЕС с цел предотвратяване на тези злоупотреби;

29.  Настоятелно призовава страните по Конвенцията CITES да разработят по-нататъшни насоки и да подкрепят разработването на допълнителни техники и методологии с цел да се направи разграничение между видове с произход от съоръжения за отглеждане в плен и видове от дивата природа;

30.  Осъжда високата степен на незаконна дейност от страна на организирани престъпни групи и мрежи в нарушение на Конвенцията, които често използват корупцията с цел улесняване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и осуетяват усилията за прилагане на закона;

31.  Настоятелно призовава страните по Конвенцията, които все още не са подписали, нито са ратифицирали Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и Конвенцията на ООН срещу корупцията, да направят това незабавно;

32.  Приветства международните ангажименти, произтичащи от Резолюция 69/314 на ОСООН (от юли 2015 г.), наред с другото, за борба срещу корупцията (член 10)(3);

33.  Подкрепя инициативите на ЕС и на държавите членки, които призовават за повече действие в световната борба срещу корупцията в рамките на CITES; настоятелно призовава страните по Конвенцията CITES да подкрепят предложението на ЕС за резолюция срещу улесняващите корупцията дейности в нарушение на Конвенцията;

Правоприлагане

34.  Призовава за навременно и пълно използване на санкции от страна на CITES срещу страни по Конвенцията, които не спазват ключови аспекти на CITES, и в частност призовава ЕС и неговите държавите членки да използват всички налични механизми за насърчаване на страните по Конвенцията да спазват Конвенцията CITES и други международни споразумения, насочени към опазване на дивата флора и фауна и биологично разнообразие;

35.  Подчертава значението на съвместното международно сътрудничество между всички участници във веригата на правоприлагане с цел засилване на капацитета за правоприлагане на местно, регионално, национално и международно равнище; приветства техния принос и призовава за още по-голяма ангажираност; подчертава значението на създаването на специални служби на прокуратурата и специализирани полицейски части за по-ефективна борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна; подчертава значението на съвместни международни операции по правоприлагане в рамките на Международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата флора и фауна (ICCWC)(4) и в това отношение приветства успешната операция COBRA III(5); приветства подкрепата на ЕС по отношение на ICCWC;

36.  Потвърждава увеличаването на незаконната търговия с екземпляри и продукти от дивата флора и фауна чрез интернет и призовава страните по Конвенцията CITES да осъществяват връзки с правоприлагащите звена, отделите за борба с киберпрестъпността и Международния консорциум за борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна с цел определяне на най-добрите практики и модели за национални мерки за справяне с незаконната онлайн търговия;

37.  Призовава страните по Конвенцията да приемат и да приложат ясни и ефективни политики с цел намаляване потреблението на продукти, произхождащи от уязвими диви видове, да повишат осведомеността на потребителите относно последствията от тяхното потребление върху дивите видове и да информират по отношение на опасностите от мрежите за незаконен трафик;

38.  Призовава страните по Конвенцията да подкрепят развиването на средства за препитание на местните общности, разположени в близост до въпросните диви видове, и да включат тези общности в борбата срещу бракониерството и в популяризирането на информацията за последствията от търговията със застрашените от изчезване видове от дивата фауна и флора;

39.  Изисква продължаване на ангажимента на международната общност с цел улесняване на дългосрочното изграждане на капацитет, подобряване на обмена на информация и разузнавателни данни и координиране на усилията за правоприлагане от страна на правителствените органи;

40.  Призовава страните по Конвенцията да гарантират предприемането на ефективно наказателно преследване срещу лицата, които извършват престъпления, свързани с дивата флора и фауна, и да гарантират, че тези лица биват наказвани по начин, който е пропорционален на тежестта на деянията им;

Финансиране

41.  Подчертава необходимостта от увеличаване на предоставеното финансиране за опазване на дивата флора и фауна и за програми за изграждане на капацитет;

42.  Подчертава необходимостта от осигуряване на адекватни ресурси за Секретариата на CITES, особено като се имат предвид неговите нараснали отговорности и допълнителна работна натовареност; също така подчертава необходимостта от своевременно депозиране на финансовите вноски, за които страните по CITES са поели ангажимент;

43.  Насърчава страните по Конвенцията да предвидят увеличение в основния бюджет на CITES с цел да се отрази инфлацията и да се гарантира подобаващото функциониране на Конвенцията CITES;

44.  Насърчава разширяването на финансирането на публично-частни партньорства за програми за изграждане на капацитет, така че да обхване други области на рамката на Конвенцията CITES, както и на прякото финансиране с цел подкрепа на прилагането на Конвенцията;

45.  Приветства финансовите средства, предоставяни от ЕС на Конвенцията CITES чрез Европейския фонд за развитие, и насърчава ЕС да продължава да предоставя и гарантира целенасочена финансова подкрепа и в дългосрочен план също да продължи да осигурява специфична и целенасочена финансова подкрепа;

Изменения на приложенията към Конвенцията CITES

46.  Изразява своята силна подкрепа за предложенията за включване в списъци, направени от ЕС и неговите държави членки;

47.  Настоятелно призовава всички страни по Конвенцията CITES и всички участници в COP 17 да зачитат заложените в Конвенцията критерии за включване на видовете в приложенията и да възприемат подход на предпазливост с цел да се гарантира високо и ефикасно равнище на защита на застрашените видове; отбелязва, че надеждността на CITES зависи от способността ѝ да изменя списъците в отговор на отрицателни и на положителни тенденции, и следователно приветства възможността за преместване на видовете от едно приложение в друго само когато това е уместно съгласно установени научни критерии, като се представя доказателство за това, че системата на списъци в CITES функционира добре;

Търговия с африкански слонове и африканска слонова кост

48.  Отбелязва, че поради удвояването на незаконното убиване и утрояването на количеството иззета слонова кост в последното десетилетие кризата, пред която са изправени африканските слонове (Loxondonta africana) вследствие на бракониерството с цел търговия на слонова кост, остава опустошителна, води до намаляване на популациите в цяла Африка и представлява заплаха за поминъка на милиони хора, като се има предвид, че незаконната търговия със слонова кост вреди на икономическото развитие, подхранва организираната престъпност, насърчава корупцията, подклажда конфликти и представлява заплаха за регионалната и националната сигурност, предоставяйки източник на финансиране на военни групировки; следователно призовава ЕС и неговите държави членки да насърчават предложения, които биха засилили опазването на африканските слонове и намалили незаконната търговия със слонова кост;

49.  Приветства предложението, представено от Бенин, Буркина Фасо, Централноафриканската република, Чад, Кения, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Шри Ланка и Уганда и подкрепено от Коалицията за защита на африканския слон, което цели всички популации на африкански слонове да се включат в приложение I, което би опростило въвеждането на забрана за международна търговия със слонова кост и би представлявало ясно послание към света по отношение на решимостта в световен план да се предотврати изчезването на африканските слонове;

50.  Призовава ЕС и всички страни по Конвенцията да запазят настоящия мораториум и следователно да се противопоставят на отправените предложения от Намибия и Зимбабве относно търговията със слонова кост, които целят да се премахнат ограниченията за търговия, свързани с анотациите към приложение II, включващо популациите от слонове на тези страни по Конвенцията;

51.  Отбелязва, че опитите от страна на CITES да намали бракониерството и незаконната търговия чрез разрешаването на законни продажби на слонова кост бяха неуспешни и че трафикът със слонова кост се увеличи значително; призовава за по-нататъшни усилия от съответните страни по Конвенцията в рамките на процеса за Национален план за действие относно слоновата кост; подкрепя мерките за управлението и унищожаването на запасите от слонова кост;

52.  Припомня направения призив в резолюцията си от 15 януари 2014 г. относно престъпленията срещу дивата природа(6), в която се приканват всички 28 държави членки да наложат мораториуми върху целия внос, износ, национални продажби и закупуване на бивници, необработени и обработени продукти от слонова кост до момента, в който популациите на диви слонове вече няма да са застрашени от бракониерството; отбелязва, че Германия, Франция, Нидерландия, Обединеното кралство, Австрия, Швеция, Чешката република, Словакия и Дания вече са взели решение да не предоставят разрешения за износ на необработена слонова кост, придобита преди изготвянето на Конвенцията; следователно насърчава ЕС и неговите държави членки да наложат забрана върху вноса и износа на слонова кост и да забранят всички търговски покупко-продажби на слонова кост в ЕС;

Бял носорог

53.  Изразява съжаление за отправеното предложение от Свазиленд за узаконяване на търговията с рогове от носорог от популацията на белите носорози (Certotherium simum simum) в държавата, което би улеснило даването на привиден законен статус на търговията с рогове от носорог, произхождащи от незаконен лов, подкопавайки съществуващите усилия за намаляване на търсенето и националните забрани за търговия на пазарите на дребно, и би подтикнало бракониерството по отношение на популациите от носорози в Африка и Азия; настоятелно призовава ЕС и всички страни по Конвенцията да се противопоставят на това предложение и следователно призовава Свазиленд да оттегли предложението си;

Африкански лъв

54.  Отбелязва, че макар и популациите от африкански лъв (Panthera leo) да претърпяха драматичен спад от 43% в рамките на 21 години и неотдавна да бяха унищожени в 12 африкански държави, международната търговия с произхождащи от лъвове продукти значително се увеличи; настоятелно призовава ЕС и всички страни по Конвенцията да подкрепят предложението на Нигер, Чад, Кот д'Ивоар, Габон, Гвинея, Мали, Мавритания, Нигерия, Руанда и Того да се прехвърлят всички популации на африкански лъв към приложение I на CITES;

Люспеници

55.  Отбелязва, че люспениците са бозайниците, които най-често са обект на незаконна търговия в света, както заради месото им, така и за техните люспи, използвани в традиционната медицина, което излага на риск от изчезване всички осем вида люспеници (Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis); поради това приветства различните предложения за прехвърлянето на всички азиатски и африкански видове люспеници към приложение I на CITES;

Тигри и други азиатски големи котки

56.  Настоятелно призовава ЕС и всички страни по Конвенцията да подкрепят приемането на предложените от Постоянния комитет на CITES решения, които определят строги условия за отглеждането на тигри и търгуването с екземпляри и продукти от тигри, отглеждани в плен, както и предложението на Индия, което насърчава страните по Конвенцията да споделят снимки на заловени екземпляри и продукти от тигри, които биха помогнали на правоприлагащите органи при идентифициране на отделни тигри по техните уникални мотиви на ивици; призовава ЕС да обмисли въпроса за предоставяне на финансиране за изпълнение на тези решения и призовава за затварянето на ферми за тигри, както и за слагане на край по време на COP 17 на CITES на търговията на части и продукти от пленени тигри;

Търгувани видове домашни любимци

57.  Отбелязва, че пазарът на екзотични домашни любимци нараства на международно равнище и в рамките на ЕС и че са представени голям брой предложения за добавяне в списъците на влечуги, земноводни, птици, риби и бозайници, които са застрашени от международна търговия на пазара на домашните любимци; призовава всички страни по Конвенцията да подкрепят тези предложения с цел гарантиране на по-добра защита от експлоатиране на тези застрашени от изчезване видове за пазара за домашни любимци;

58.  Призовава държавите — членки на ЕС, да изготвят положителен списък на екзотични животни, които могат да бъдат отглеждани като домашни любимци;

Агарово дърво и розово дърво

59.  Признава, че незаконната сеч представлява едно от най-разрушителните престъпления в дивата природа, тъй като застрашава не само отделни видове, но и цели местообитания, и че търсенето на розово дърво (Dalbergia spp.) за азиатските пазари продължава да нараства; призовава ЕС и всички страни по Конвенцията да подкрепят предложението на Аржентина, Бразилия, Гватемала и Кения за включването на рода Dalbergia в приложение II на CITES, с изключение на видовете, посочени в приложение I, тъй като това ще бъде изключителен принос в усилията за прекратяване на неустойчивата търговия с розово дърво;

60.  Отбелязва, че настоящите изключения от изискванията на CITES биха могли да позволят износа на смола на прах от дърво агар (Aquilaria spp. и Gyrinops spp.) като изразходван прах и опаковането на други продукти за продажба на дребно преди износ, като по този начин биват избегнати важни разпоредби, свързани с вноса; следователно призовава ЕС и всички страни по Конвенцията да подкрепят предложението на Съединените американски щати да се измени анотацията с цел да се избегнат пропуски по отношение на търговията с този много ценен ароматен дървен материал;

Други видове

61.  Призовава ЕС и всички страни по Конвенцията:

   да подкрепят предложението на Перу за изменение на анотацията към приложение II относно викунята (дива лама, Vicugna vicugna), тъй като то ще обедини изискванията на пазара за международна търговия на тези видове;
   да подкрепят включването на наутилусите (Nautildae spp.) в приложение II по предложение на Фиджи, Индия, Палау и Съединените Американски Щати, като се вземе предвид, че международната търговия с черупки на бисерен наутилус, под формата на бижута и украса, представлява основна заплаха за тези биологически уязвими видове;
   да се противопоставят на предложението на Канада за преместване на сокола скитник (Falco peregrinus) от приложение I към приложение II, тъй като това може да засили значителната незаконна търговия с тези видове;

62.  Припомня, че индонезийската риба кардинал (Pterapogon kauderni) е в списъка на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси и че голяма част от видовете са изчезнали, включително няколко цели популации, поради продължаващото силно търсене на аквариумна търговия, като основните дестинации са Европейският съюз и Съединените щати; призовава Европейския съюз и неговите държави членки да подкрепят включването на индонезийската риба кардинал в приложение I вместо в приложение II;

63.  Отбелязва, че международната търговия с необработен и обработен корал се е увеличила и че търсенето на скъпоценни корали на пазара се е повишило, заплашвайки устойчивостта на скъпоценните корали; настоятелно призовава Европейския съюз и всички страни по Конвенцията да подкрепят приемането на представения от САЩ доклад за скъпоценните корали в международната търговия;

o
o   o

64.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на страните по Конвенцията CITES и на Секретариата на CITES.

(1) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016)570008_EN.pdf
(2) http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate%20project.pdf
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314
(4) Международен консорциум за борба с престъпленията срещу дивата флора и фауна, който обхваща Интерпол, Секретариата на CITES, Световната митническа организация, Службата на ООН по наркотиците и организираната престъпност и Световната банка.
(5) Международна операция, извършена съвместно с полицейските сили и митниците, проведена през месец май 2015 г.
(6) Приети текстове, P7_TA(2014)0031.

Правна информация - Политика за поверителност