Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2664(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0987/2016

Indgivne tekster :

B8-0987/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/09/2016 - 11.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0356

Vedtagne tekster
PDF 206kWORD 56k
Torsdag den 15. september 2016 - Strasbourg
Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg
P8_TA(2016)0356B8-0987/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2016 om EU's strategiske mål for det 17. møde i konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Johannesburg (Sydafrika) fra 24. september til 5. oktober 2016 (2016/2664(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det alvorlige tab af global biodiversitet, der svarer til den sjette masseudryddelse af dyrearter;

–  der henviser til tropiske skove og skovområders rolle, idet disse områder er verdens største reserve af terrestrisk biodiversitet og et essentiel levested for vilde dyre- og plantearter samt for indfødte;

–  der henviser til det kommende 17. møde i konferencen mellem parterne (CoP17) i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), som vil blive afholdt fra den 24. september til den 5. oktober 2016 i Johannesburg (Sydafrika),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 69/314 om bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter, vedtaget den 30. juli 2015,

–  der henviser til forespørgslerne til Rådet og til Kommissionen om de vigtigste mål for konferencen mellem parterne i CITES i Johannesburg (Sydafrika) fra 24. september til 5. oktober 2016 (O-000088/2016 – B8-0711/2016, O-000089/2016 – B8-0712/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at CITES er den største verdensomspændende bevaringsaftale, der findes, med 181 parter, herunder EU og dets 28 medlemsstater;

B.  der henviser til, at formålet med CITES er at sikre, at international handel med vilde dyr og planter ikke udgør en trussel mod arternes overlevelse i naturen;

C.  der henviser til, at ifølge Den Internationale Naturværnsunion (IUCN)'s rødliste over truede arter er mere end 23 000 arter, som repræsenterer ca. 30 % af de 79 837 arter, der er vurderet af IUCN, truet af udryddelse;

D.  der henviser til, at tropiske regnskove rummer 50 til 80 % af alle landdyre- og landplantearter; der henviser til, at disse miljøer er særligt udsatte i dag, bl.a. på grund af kommercialisering af arter, navnlig udnyttelse af tropisk træ og skovens undergrund; der henviser til, at skovrydning og ulovligt salg af træ har en katastrofal indvirkning på bevaringen af plante- og dyrelivet i skovområder;

E.  der henviser til, at intensivt fiskeri, kommerciel jagt, og ligeledes ubegrænset udnyttelse af mikroorganismer og havbundens ressourcer skader havets biodiversitet;

F.  der henviser til, at mange arter, der er udsat for trofæjagt, oplever en alvorlig nedgang i bestanden; der henviser til, at EU’s medlemsstater har deklareret import af knap 117 000 vilde arter som jagttrofæer af vilde dyrearter, der er opført i CITES-bilagene, over en 10-års periode;

G.  der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter er blevet en grænseoverskridende international kriminalitet, der har stor negativ indvirkning på biodiversiteten og på lokale befolkningers levevej, eftersom den fratager dem en legal indkomst og skaber usikkerhed og ustabilitet;

H.  der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr er blevet det fjerdestørste sorte marked efter narkotikahandel, menneskehandel og våbenhandel; der henviser til, at internettet har fået altafgørende betydning for faciliteringen af handlen med vilde dyr; der henviser til, at også terroristgrupper benytter sig af ovennævnte handler til selvfinansiering; der henviser til, at forbrydelser i form af handel med vilde dyr ikke straffes strengt nok;

I.  der henviser til, at korruption spiller en central rolle i ulovlig handel med vilde dyr og planter;

J.  der henviser til, at der er dokumentation for, at eksemplarer af dyr, der er indfanget i naturen, hvidvaskes gennem svigagtig brug af CITES-tilladelser og påstand om, at dyrene er opdrættet i fangenskab;

K.  der henviser til, at EU er et vigtigt transit- og destinationsmarked for ulovlig handel med vilde dyr og planter, især for handel med fugle, skildpadder, krybdyr og plantearter(1), som er opført i CITES-bilagene;

L.  der henviser til, at et stigende antal ulovligt handlede, eksotiske dyrearter holdes som kæledyr i Europa og internationalt; der henviser til, at sådanne undslupne dyr kan føre til en ukontrolleret spredning, der påvirker miljøet, folkesundheden og sikkerheden;

M.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater yder betragtelig finansiel og logistisk støtte til CITES og til bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr i mange tredjelande;

N.  der henviser til, at arterne under CITES er opført i bilag i henhold til deres bevaringsstatus og omfanget af den internationale handel, hvor bilag I indeholder arter, der er truede af udryddelse, og for hvilke kommerciel handel er forbudt, mens bilag II indeholder arter, for hvilke handelen må kontrolleres for at undgå anvendelse, som er uforenelig med artens overlevelse;

O.  der henviser til, at arter fra CITES bilag I er stærkt beskyttede, eftersom enhver form for kommerciel handel med arter, der er opført deri, er forbudt, og at en tilladelse til at sælge konfiskerede eksemplarer eller produkter (f.eks. elfenben, tigerprodukter eller horn fra næsehorn) ville underminere formålet med CITES-konventionen;

P.  der henviser til, at bestræbelser på at forbedre gennemsigtigheden i beslutningstagningen er afgørende;

1.  hilser EU's tiltrædelse af CITES velkommen; anser denne tiltrædelse for at være et grundlæggende skridt i retning af at sikre, at EU fortsat kan forfølge de bredere målsætninger i dets miljøpolitikker og regulering af den internationale handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter og fremme politikkerne for en bæredygtig udvikling efter FN's 2030-dagsorden;

2.  glæder sig navnlig over den kendsgerning, at EU for første gang deltager som part, og støtter de forslag, der er fremsat af EU og dets medlemsstater, navnlig de foreslåede resolutioner om korruption og jagttrofæer, udstrækningen af CITES-beskyttelsen til et antal arter, der importeres i EU, navnlig som kæledyr, og de foreslåede ændringer til resolution nr. 13.7 (Rev. CoP14) om kontrol af handel med personlige effekter og bohave;

3.  fremhæver det faktum, at Den Europæiske Unions tiltrædelse af CITES har gjort dens juridiske status i CITES mere gennemsigtig over for tredjeparter til konventionen; mener, at det er et logisk og nødvendigt skridt at sikre, at EU er fuldt ud i stand til at opfylde målsætningerne under miljøpolitikken; minder om, at tiltrædelsen giver Kommissionen mulighed for på vegne af Den Europæiske Union at udtrykke en sammenhængende EU-holdning i CITES-anliggender og spille en væsentlig rolle under forhandlingerne på partskonferencerne;

4.  understreger, at Den Europæiske Union tilsluttede sig CITES i 2015, samt at Unionen deltager i afstemningen med 28 stemmer i anliggender under EU's kompetence ved CITES CoP-mødet; støtter i den henseende ændring af CoP's procedureregler, der afspejler CITES-konventionens ordlyd vedrørende stemmeret for regionale organisationer for økonomisk integration, og som er i overensstemmelse med de gældende regler i andre internationale aftaler gennem mange år, og protesterer imod, at Den Europæiske Unions stemmer beregnes på grundlag af antal medlemsstater, der er korrekt akkrediteret til mødet på det tidspunkt, hvor afstemningen finder sted;

5.  bifalder den handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter, som EU for nylig vedtog, som sigter mod at forhindre en sådan handel ved at fjerne de primære årsager, forbedre implementering og håndhævelse af de eksisterende regler og bekæmpe organiseret kriminalitet i tilknytning til vilde dyr mere effektivt; bifalder, at der i handlingsplanen indarbejdes et specifikt kapitel om styrkelse af det globale partnerskab mellem kilde-, forbruger- og transitlande, der arbejder for at bekæmpe handel med vilde dyr; opfordrer på det kraftigste EU og medlemsstaterne til at vedtage og gennemføre en styrket handlingsplan, der skal påvise et stærkt europæisk engagement i at bekæmpe handel med vilde dyr;

6.  støtter Kommissionens og medlemsstaternes initiativ om vedtagelse af globale retningslinjer for trofæjagt under CITES med henblik på en bedre international styring af bæredygtig oprindelse af jagttrofæer fra de arter, der er opført i bilag I eller II;

7.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at overholde forsigtighedsprincippet med hensyn til artsbeskyttelse i alle sine afgørelser om arbejdsdokumenter og forslag til opførelse på lister (som anført i CITES resolution 9.24 (rev. CoP16)) - især hvad angår import af jagttrofæer fra CITES-arter - idet der også navnlig tages hensyn til princippet om, at brugeren betaler, princippet om forebyggende indsats og en økosystembaseret tilgang; opfordrer desuden EU og medlemsstaterne til at fremskynde afskaffelse af undtagelser for tilladelser for alle jagttrofæer af arter opført på CITES-lister;

8.  kræver, at alle CITES/CoP17-beslutninger skal være baseret på forskning, grundige analyser og rimelige samråd med de påvirkede stater, og at de skal træffes i samarbejde med lokalsamfundene; understreger, at alle bestemmelser vedrørende vilde dyr skal fremme landbrugsbefolkningernes engagement i beskyttelse af naturen ved at knytte deres fordele sammen med biodiversitetsgraden;

9.  tilskynder parterne i CITES til at styrke samarbejdet, koordination og synergier mellem konventioner vedrørende biodiversitet på alle relevante niveauer;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre samarbejde, koordinering og umiddelbar udveksling af oplysninger blandt alle relevante organer, der medvirker ved gennemførelsen af CITES-konventionen, navnlig toldmyndigheder, politi, veterinær- og sundhedsmyndigheder ved grænser og anlæg samt andre relevante organer;

11.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at fremme og støtte initiativer, der skal øge beskyttelsen mod konsekvenserne af international handel for arter, for hvilke Den Europæiske Union udgør et transitmarked eller vigtigt destinationsmarked;

12.  er bekymret over, at grænsen mellem lovlig handel og ulovlig handel er så hårfin med hensyn til markedsføring af arter og deraf afledte produkter, og at størstedelen af vilde dyre- og plantearter med de kumulative virkninger af menneskelige aktiviteter og den globale opvarmning i dag er truet af udryddelse;

13.  tilskynder kraftigt EU til at indføre lovgivning, der reducerer ulovlig handel ved at gøre det ulovligt at importere, eksportere, sælge, anskaffe sig eller købe vilde dyr eller planter, der anskaffes, ejes, transporteres eller sælges i strid med lovgivningen i oprindelses- eller transitlandet.

14.  lægger især vægt på kraftigt at tilskynde samtlige medlemsstater til at: forbyde eksport af ubearbejdet elfenben, som Tyskland, Sverige, Det Forenede Kongerige og visse amerikanske stater allerede gør, øge deres opsyn, hvad angår markedsføringscertifikater på deres område, effektivisere bekæmpelsen af svig, især ved grænserne, iværksætte destruktion af illegalt elfenben, samt at øge straffene for handel med fredede arter (navnlig elefanter, næsehorn, tigere, primater og forskellige tropiske træsorter);

15.  tilskynder EU og dets medlemsstater og de øvrige parter i CITES til i henhold til konventionens artikel III, IV og V at fremme og støtte initiativer til at fremme dyrenes vilkår ved handel med levende dyr af arter opført på CITES-listerne; initiativerne omfatter mekanismer til at sikre, at dyrene "klargøres og transporteres, så risikoen for skader, beskadigelse af dyrenes sundhed og mishandling minimeres", at destinationerne er "egnede til opbevaring og pleje af dyrene", samt at konfiskation af levende dyr sker under behørig hensyntagen til dyrenes trivsel;

16.  er bekymret over den effekt, som kommerciel udnyttelse af udryddelse eller opkøb af produkter med forventning om, at den pågældende dyreart snart vil være udryddet, kan have på beskyttelsen af truede dyrearter; opfordrer CITES-parterne og CITES-sekretariatet til yderligere at undersøge, om nye finansielle produkter og teknologier såsom bitcoin spiller en formidlende rolle;

17.  anerkender, at CITES-observatører spiller en vigtig rolle med hensyn til at levere ekspertviden om arter og handel og med hensyn til at yde støtte til parternes kapacitetsopbygning;

Gennemsigtighed for beslutningstagende organer

18.  mener, at gennemsigtighed i beslutningsprocessen i de internationale miljøinstitutioner er nøglen til, at de kan fungere effektivt; bifalder alle frivillige og proceduremæssige bestræbelser på at øge gennemsigtigheden i CITES' forvaltning; modsætter sig kraftigt brugen af hemmelige afstemninger som generel praksis i CITES;

19.  bifalder den afgørelse, der er truffet på COP16 om at inkludere et krav for medlemmer af dyre- og planteudvalgene om at fremlægge erklæringer om samtlige interessekonflikter; anerkender dog, at kravet udelukkende er baseret på medlemmernes selvevaluering; beklager, at der hidtil ikke er blevet fremsat erklæringer om potentielle finansielle interessekonflikter fra medlemmer af disse udvalg;

20.  opfordrer indtrængende CITES-sekretariatet til at undersøge potentialet for et uafhængigt undersøgelsesudvalg eller en udvidelse af det stående udvalgs mandat til at inkludere et uafhængigt undersøgelsespanel med henblik på at skabe en tilsynsgaranti i forbindelse med bestemmelser om interessekonflikter;

21.  anser gennemsigtighed for at være tvingende nødvendig for enhver finansieringsproces og en forudsætning for god forvaltning og støtter derfor den resolution om "projektet med sponsorerede delegerede"(2), som EU har foreslået;

Rapportering

22.  mener, at sporbarhed er væsentlig for lovlig og bæredygtig handel, hvad enten den er kommerciel eller ikke-kommerciel, og at den er fundamental for EU's engagement i bekæmpelsen af korruption, den ulovlige handel med naturen og krybskytteri, der udgør verdens fjerdestørste kriminelle marked; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af, at alle parter gennemfører systemet med udstedelse af elektroniske tilladelser, der bør være gennemsigtige og fælles for samtlige parter; anerkender dog de tekniske vanskeligheder, som nogle af parterne har i den forbindelse og opfordrer til, at der ydes kapacitetsopbyggende støtte for at fremme implementering af systemet til udstedelse af elektroniske tilladelser hos alle parter;

23.  glæder sig over den afgørelse, der blev truffet på COP16, om regelmæssig rapportering om illegal handel fra CITES-parterne; mener, at det nye format for en årlig rapport om illegal handel, der fremgår af CITES-meddelelse nr. 2016/007, er et væsentligt skridt mod et større kendskab til handel med vilde dyr, og opfordrer alle CITES-parter til regelmæssigt at udarbejde præcise rapporter om ulovlig handel i det anbefalede format;

24.  bifalder initiativer fra den private sektor såsom dem, der er taget af Den Internationale Luftfartssammenslutning om e-fragt for og gennem luftfragtforsyningskæden; anser udbredelsen af sådanne sporbarhedsinitiativer, især for transportsektoren, for at være et vigtigt redskab i forbindelse med indsamling af efterretninger;

25.  understreger vigtigheden af processen med udstedelse af tilladelser for effektiv dataindsamling, og at forvaltningsmyndighederne således spiller en central rolle; gentager, at de tilladelsesudstedende myndigheder skal være uafhængige i overensstemmelse med artikel VI i CITES;

Handel med vilde dyr og planter og korruption

26.  henleder opmærksomheden på korruptionssager, hvor overlagt svindel med udstedelse af tilladelser er konstateret hos aktører ved den udstedende myndighed; opfordrer CITES-sekretariatet og det stående udvalg til at behandle den type sager som højt prioriterede hastesager;

27.  understreger, at korruption kan spores på et hvilket som helst stadium af handelskæden for handel med vilde dyr og planter, idet den påvirker oprindelses-, transit- og destinationslande og undergraver CITES-konventionens effektivitet, korrekte gennemførelse og ultimative succes; mener derfor, at stærke og effektive antikorruptionsforanstaltninger er væsentlige i kampen imod handel med vilde dyr og planter;

28.  påpeger, at der er grund til alvorlig bekymring over den tilsigtede misbrug af kildekoder for den ulovlige handel med eksemplarer af arter, der er indfanget i naturen, i form af svigagtig brug af koder for CITES-arter, der er opdrættet i fangenskab; opfordrer COP17 til at vedtage et solidt system for registrering, overvågning og certificering af handel med dyr, der er opdrættet i fangenskab, både oprindelseslandene og i EU, for at forhindre dette misbrug;

29.  opfordrer indtrængende parterne i CITES til at udvikle yderligere vejledning og støtte udviklingen af flere teknikker og metoder til at skelne mellem arter, der stammer fra produktionsfaciliteter, hvor de er opdrættet i fangenskab, og arter fra naturen;

30.  fordømmer, at organiserede kriminelle bander og netværker udøver en høj grad af illegale aktiviteter under overtrædelse af konventionen, som ofte bruger korruption for at fremme handelen med vilde dyr og planter og sabotere bestræbelser på at håndhæve lovene;

31.  opfordrer indtrængende de parter, der endnu ikke har undertegnet FN’s konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og FN’s konvention imod korruption, til ufortøvet at gøre dette;

32.  glæder sig over det internationale engagement under FN's Generalforsamlings resolution 69/314 (juli 2015), blandt andet hvad angår kampen imod korruption (artikel 10)(3);

33.  støtter EU's og medlemsstaternes initiativer, der slår til lyd for en større indsats i den globale kamp imod korruption under CITES; opfordrer indtrængende parterne i CITES til at støtte EU's forslag til en resolution imod korruptionsfremmende aktiviteter, der udøves i modstrid med konventionen;

Håndhævelse

34.  opfordrer til, at CITES i fuldt omfang gør brug af sanktioner imod parter, der ikke overholder de centrale aspekter af konventionen, og navnlig til, at EU og dets medlemsstater gør brug af de mekanismer, der er til rådighed, for at tilskynde parterne til at overholde CITES-konventionen og andre internationale aftaler, der tager sigte på at beskytte de vilde dyr og planter og biodiversiteten;

35.  understreger betydningen af et fælles internationalt samarbejde mellem alle aktører i håndhævelseskæden med henblik på at styrke håndhævelseskapaciteterne på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan; glæder sig over deres bidrag og opfordrer til endnu mere engagement; understreger betydningen af oprettelsen af særlige anklagemyndigheder og af særlige politienheder for større effektivitet i bekæmpelsen af den ulovlige handel med vilde dyr; påpeger betydningen af fælles internationale håndhævelsestiltag under ICCWC(4) og roser i denne forbindelse den vellykkede COBRA III-aktion(5); glæder sig over EU's støtte til ICCWC;

36.  anerkender den voksende, ulovlige handel med vilde dyr og produkter af vilde dyr via internettet, og opfordrer CITES-parterne til at samarbejde med enheder inden for retshåndhævelse og bekæmpelse af cyberkriminalitet samt International Consortium on Combating Wildlife Crime (det internationale konsortium til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter) med henblik på at finde frem til god praksis og effektive nationale tiltag til bekæmpelse af ulovlig internethandel;

37.  opfordrer parterne til at vedtage og gennemføre klare og effektive politikker med henblik på at hæmme forbruget af produkter fremstillet af udryddelsestruede, vilde arter, øge forbrugernes bevidsthed om konsekvenserne af deres forbrug for vilde arter, og informere om farerne forbundet med netværker af ulovlig handel;

38.  opfordrer parterne til at støtte udviklingen af bæredygtige levevilkår for lokalsamfund, der befinder sig tæt på de pågældende vilde arter, og inddrage disse lokalsamfund i bekæmpelsen af krybskytteri og i fremme af information om konsekvenserne af handel med udryddelsestruede dyre- og plantearter;

39.  opfordrer til fortsat internationalt engagement med henblik på at fremme langsigtet kapacitetsopbygning for at forbedre udvekslingen af oplysninger og efterretning og for at koordinere de statslige myndigheders håndhævelsesbestræbelser;

40.  anmoder parterne om at garantere effektiv retsforfølgning af personer, som begår overtrædelser vedrørende vilde arter, og sikre, at pågældende personer straffes med sanktioner, som står i et passende forhold til alvoren af sådanne overtrædelser;

Finansiering

41.  påpeger behovet for at øge de midler, der stilles til rådighed for bevarelse af vilde dyr og planter og kapacitetsopbygningsprogrammer;

42.  understreger nødvendigheden af at afsætte tilstrækkelige ressourcer til CITES-sekretariatet, især i betragtning af dets øgede ansvar og yderligere arbejdsbyrde; understreger endvidere nødvendigheden af rettidig indbetaling af de økonomiske bidrag, som CITES-parterne har givet tilsagn om;

43.  opfordrer parterne til at overveje at øge det centrale budget for CITES for at tage højde for inflation og sikre, at CITES-konventionen kan fungere korrekt;

44.  tilskynder til, at finansiering gennem offentlig-private partnerskaber til kapacitetsopbygningsprogrammer udvides til andre områder inden for rammerne af CITES-konventionen, såvel som til direkte finansiering for at støtte gennemførelsen af konventionen;

45.  glæder sig over den EU-finansiering, der ydes til CITES-konventionen gennem Den Europæiske Udviklingsfond, og tilskynder EU til fortsat at yde og sikre målrettet finansiel støtte og på længere sigt stadig at yde særlig og målrettet finansiel bistand;

Ændringer af CITES-bilagene

46.  udtrykker sin kraftige støtte til forslagene om opførelse på lister, som er indgivet af EU og dets medlemsstater;

47.  opfordrer kraftigt alle CITES-parter og alle deltagere i COP17 til at overholde de kriterier, der er fastlagt i konventionen, hvad angår optagelse af dyrearter i bilagene, samt til at benytte et forsigtighedsprincip med henblik på at sikre en effektiv og høj beskyttelse af truede arter; bemærker, at CITES' troværdighed afhænger af evnen til at ændre listerne som følge af negative såvel som positive udviklingstendenser, og anbefaler derfor muligheden for kun at nedliste arter, når det er passende, i overensstemmelse med etablerede videnskabelige kriterier, der dokumenterer, at CITES-listerne fungerer som tilsigtet;

Den afrikanske elefant og handel med elfenben

48.  bemærker, at med en fordobling af illegale drab og en tredobling af den beslaglagte mængde elfenben over de seneste ti år er krisen for den afrikanske elefant (loxondonta africana) som følge af krybskytteri til elfenbenshandel stadig overhængende og fører til en nedgang i elefantbestandene i hele Afrika, og den er samtidig en trussel mod levegrundlaget for millioner af mennesker, da den illegale handel med elfenben skader den økonomiske udvikling, danner grundlag for den organiserede kriminalitet, fremmer korruption, giver næring til konflikter og truer den regionale og nationale sikkerhed ved at skaffe finansiering til militsgrupper; opfordrer derfor EU og medlemsstaterne til at støtte forslag, der kan øge beskyttelsen af den afrikanske elefant og reducere den illegale handel med elfenben;

49.  Bifalder forslaget fra Benin, Burkina Faso, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Kenya, Liberia, Niger, Nigeria, Senegal, Sri Lanka og Uganda, og støttet af African Elephant Coalition, om at optegne alle afrikanske elefantbestande på liste i bilag I, hvilket ville forenkle forbuddet mod den internationale handel med elfenben og sende et klart budskab til verden om den globale vilje til at standse udryddelsen af elefanter i Afrika;

50.  opfordrer EU og alle parterne til at fastholde det nuværende moratorium og derfor modsætte sig forslagene fra Namibia og Zimbabwe vedrørende handel med elfenben, der har til formål at ophæve handelsrestriktionerne ifølge kommentarerne til bilag II med liste over elefantbestandene i de nævnte lande;

51.  bemærker, at CITES' bestræbelser på at bekæmpe krybskytteri og illegal handel ved at tillade lovligt salg af elfenben er mislykkedes, og at handlen med elfenben det til trods er steget markant; opfordrer til en yderligere indsats fra de berørte parter, der deltager i National Ivory Action Plan-processen: støtter tiltag til forvaltning og destruktion af lagre af elfenben;

52.  gentager opfordringen i sin beslutning af 15. januar 2014 om kriminalitet i forbindelse med vilde dyr(6), hvor alle 28 medlemsstater opfordres til at indføre et moratorium på alle former for kommerciel import, eksport og indenlandsk salg og køb af stødtænder, uforarbejdet elfenben og forarbejdede elfenbensprodukter, indtil bestandene af vilde elefanter ikke længere er truede af krybskytteri; bemærker, at Tyskland, Frankrig, Nederlandene, Det Forenede Kongerige, Østrig, Sverige, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og Danmark allerede har besluttet ikke at give eksporttilladelser til uforarbejdet elfenben fra før konventionens indgåelse; opfordrer derfor EU og medlemsstaterne til at forbyde eksport og import af elfenben og alle former for kommercielt salg og køb af elfenben inden for EU;

Det hvide næsehorn

53.  beklager forslaget fremstillet af Swaziland om at legalisere handelen med horn fra bestanden af hvide næsehorn (ceratotherium simum simum), hvilket ville fremme hvidvaskning af horn fra krybskytteri i den legale handel og dermed underminere de igangværende bestræbelser på at reducere efterspørgslen og forbud mod handelen på forbrugermarkederne, og som endvidere kan give fornyet næring til krybskytteri af bestandene af næsehorn i Afrika og Asien; opfordrer EU og alle parterne til at modsætte sig forslaget, og opfordrer dermed Swaziland til at trække forslaget tilbage;

Den afrikanske løve

54.  bemærker, at selvom bestandene af den afrikanske løve (panthera leo) har vist en dramatisk, afledt nedgang på 43 % over 21 år og på det seneste er blevet udryddet i 12 afrikanske stater, er den internationale handel med løveprodukter steget markant; opfordrer EU og alle parter til at støtte det forslag, der er fremsat af Niger, Tchad, Elfenbenskysten, Gabon, Guinea, Mali, Mauretanien, Nigeria, Rwanda og Togo om at overføre alle afrikanske løvebestande til bilag I i CITES;

Skældyr

55.  bemærker, at skældyr er det mest illegalt handlede pattedyr i verden, på grund af både kødet og skællene, der bruges i traditionel medicin, og at alle otte skældyrsarter (manis crassicaudata, m. tetradactyla, m. tricuspis, m. gigantea, m. temminckii, m. javanica, m. pentadactyla, m. culionensis) dermed er udryddelsestruede; støtter derfor de forskellige forslag om at overføre alle asiatiske og afrikanske skældyrsarter til CITES bilag I;

Tigere og andre store kattedyr i Asien

56.  opfordrer EU og alle parterne til at støtte vedtagelsen af de beslutninger, der er fremsat af det stående udvalg under CITES, og som fastlægger strenge vilkår for opdræt af tigere og handel med tigere og tigerprodukter fra dyr opdrættet i fangenskab, samt Indiens forslag til parterne om at dele billeder af beslaglagte tigere og produkter for at hjælpe de håndhævende myndigheder med at identificere de enkelte tigere ved hjælp af deres unikke stribemønstre; opfordrer EU til at overveje at yde bistand til gennemførelse af beslutningerne, og opfordrer til lukning af tigerfarme og til, at der sættes en stopper for handelen med, tigerdele og tigerprodukter fra dyr opdrættet i fangenskab på CITES COP17;

Arter, der handles som kæledyr

57.  bemærker, at markedet for eksotiske kæledyr vokser internationalt og inden for EU, og at der er fremsat et stort antal forslag om at udarbejde lister over krybdyr, padder, fugle, fisk og pattedyr, der er truede af den internationale handel til kæledyrsmarkederne; opfordrer alle parterne til at støtte disse forslag for at sikre en bedre beskyttelse af de truede dyrearter mod udnyttelse til handel med kæledyr;

58.  opfordrer EU-medlemsstaterne til at oprette en positivliste over eksotiske dyr, der kan holdes som kæledyr;

Agartræ og palisander

59.  anerkender, at ulovlig skovfældning er en af de mest skadelige former for kriminalitet for vilde dyr og planter, da det ikke kun truer enkelte arter men hele habitatområder, og at efterspørgslen på palisander (dalbergia spp.) til de asiatiske markeder er i fortsat stigning; opfordrer EU og alle parterne til at støtte forslag fremsat af Argentina, Brasilien, Guatemala og Kenya vedrørende optagelse af arten dalbergia i CITES bilag II med undtagelse af arter medtaget i bilag I, da dette vil være et afgørende bidrag til indsatsen for at standse den ulovlige handel med palisander;

60.  bemærker, at de nuværende undtagelser fra CITES-kravene kan indebære en tilladelse til eksport af gummipulver af agartræ (aquilaria spp. og gyrinops spp.) som ekstraheret pulver og andre produkter, der pakkes til detailsalg før eksport og dermed undtages for importregulering; opfordrer derfor EU og alle parterne til at støtte USA's forslag om at ændre kommentarerne med henblik på at undgå smuthuller i reglerne, der muliggør handel med den meget værdifulde, aromatiske træsort;

Andre arter

61.  opfordrer EU og samtlige parter til at

   støtte forslaget fremsat af Peru om ændring af kommentarerne til bilag II vedrørende vikunjaen (vicugna vicugna) for dermed at styrke mærkningskravene ved international handel med denne art,
   støtte medtagelse af nautiler (nautilidae spp.) i bilag II efter forslag fremsat af Fiji, Indien, Palau og USA, da den internationale handel med nautilarter som smykker og dekoration er en alvorlig trussel mod de biologisk sårbare arter, og
   modsætte sig Canadas forslag om at flytte vandrefalken (falco peregrinus) fra bilag I til bilag II, da dette kan forværre den allerede omfangsrige illegale handel med disse arter;

62.  minder om, at banggai kardinalfisken (Pterapogon kauderni) er på IUCN's liste over udryddelsestruede arter, og at en meget stor del af denne art allerede er gået tabt, herunder adskillige hele populationer, på grund af den fortsat høje efterspørgsel efter akvariumshandel, idet hoveddestinationerne er Den Europæiske Union og USA; opfordrer derfor Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at optage banggai kardinalfisken i bilag I og ikke bilag II

63.  bemærker, at den internationale handel med rå eller behandlede koraller har bredt sig, og markedsefterspørgslen efter værdifulde koraller er steget, hvilket truer værdifulde korallers bæredygtighed; opfordrer indtrængende Den Europæiske Union og alle parterne til at støtte vedtagelsen af den amerikanske betænkning om værdifulde koraller i den internationale handel;

o
o   o

64.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, parterne i CITES og CITES' sekretariat.

(1) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016)570008_EN.pdf
(2) http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate%20project.pdf
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314
(4) International Consortium for Combating Wildlife Trafficking, som omfatter INTERPOL, CITES-sekretariatet, Verdenstoldorganisationen, FN’s Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Organiseret Kriminalitet og Verdensbanken.
(5) Joint International Police and Customs Operation - fælles international politi- og toldaktion gennemført i maj 2015.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0031.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik