Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2664(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0987/2016

Predkladané texty :

B8-0987/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/09/2016 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0356

Prijaté texty
PDF 392kWORD 121k
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg
Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP17) dohovoru CITES v Johannesburgu
P8_TA(2016)0356B8-0987/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o strategických cieľoch EÚ na 17. schôdzi konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 24. septembra až 5. októbra 2016 v Johannesburgu (Južná Afrika) (2016/2664(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závažnosť poklesu globálnej biodiverzity, ktorý predstavuje šieste masové vyhynutie druhov;

–  so zreteľom na úlohu lesov a tropických pralesov, ktoré sú najväčším rezervoárom suchozemskej biodiverzity na svete a hlavným habitátom pre voľne žijúce živočíchy a rastliny a pôvodné skupiny obyvateľstva;

–  so zreteľom na nadchádzajúcu 17. schôdzu konferencie zmluvných strán (CoP 17) Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 24. septembra až 5. októbra 2016 v Johannesburgu (Južná Afrika),

–  so zreteľom na rezolúciou Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) č. 69/314 o boji proti nedovolenému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ktorá bola prijatá 30. júla 2015,

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii týkajúce sa kľúčových cieľov konferencie zmluvných strán dohovoru CITES v Johannesburgu (Južná Afrika) 24. septembra – 5. októbra 2016 (O-000088/2016 – B8-0711/2016 and O-000089/2016 – B8-0712/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dohovor CITES je so 181 zmluvnými stranami vrátane EÚ a jej 28 členských štátov najväčšou celosvetovou dohodou o ochrane voľne žijúcich druhov;

B.  keďže cieľom dohovoru CITES je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s voľne žijúcimi zvieratami a rastlinami neohrozoval prežitie týchto druhov vo voľnej prírode;

C.  keďže podľa červeného zoznamu ohrozených druhov Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov hrozí viac ako 23 000 druhom, ktoré tvoria asi 30 % zo 79 837 druhov posudzovaných touto úniou, vyhynutie;

D.  keďže v tropických dažďových pralesoch žije 50 až 80 % suchozemských živočíšnych a rastlinných druhov; keďže v súčasnosti sú tieto prostredia obzvlášť ohrozené, a to aj v dôsledku komercializácie druhov, najmä ťažby tropického dreva a podložia; keďže odlesňovanie a nelegálny predaj dreva majú katastrofálny vplyv na ochranu lesnej flóry a fauny;

E.  keďže intenzívny rybolov, komerčný lov a neobmedzené využívanie mikroorganizmov a zdrojov nachádzajúcich sa pod morským dnom poškodzujú morskú biodiverzitu;

F.  keďže v prípade mnohých druhov, ktoré sa lovia pre trofeje, dochádza k výraznému poklesu populácií; keďže členské štáty EÚ deklarovali v priebehu 10 rokov dovoz takmer 117 000 exemplárov voľne žijúcich druhov uvedených v prílohách dohovoru CITES ako loveckých trofejí;

G.  keďže obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi sa stalo organizovanou nadnárodnou trestnou činnosťou, ktorá má veľmi negatívny vplyv na biodiverzitu a na živobytie miestneho obyvateľstva, pretože ho oberá o legálne príjmy a vytvára neistotu a nestabilitu;

H.  keďže obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi sa stalo štvrtým najväčším čiernym trhom po trhoch s drogami, ľuďmi a zbraňami; keďže internet začal zohrávať kľúčovú úlohu pri uľahčovaní obchodovania s voľne žijúcimi druhmi; keďže aj teroristické skupiny využívajú uvedené druhy obchodovania na financovanie svojej činnosti; keďže sankcie za trestné činy obchodovania s voľne žijúcimi druhmi nie sú dostatočné;

I.  keďže korupcia zohráva ústrednú úlohu pri obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi;

J.  keďže dôkazy naznačujú, že jedince odchytené vo voľnej prírode sa legalizujú prostredníctvom podvodného využívania povolení CITES a vyhlásení o chove v zajatí;

K.  keďže EÚ je významným tranzitným a cieľovým trhom pre nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi, a to najmä obchodovanie s vtákmi, korytnačkami, plazmi a druhmi rastlín(1), ktoré sú uvedené v prílohách k dohovoru CITES;

L.  keďže čoraz väčší počet exotických druhov, s ktorými sa obchoduje nezákonne, sa v Európe a vo svete chová ako spoločenské zvieratá; keďže úniky týchto zvierat môžu viesť k ich nekontrolovanému šíreniu, čo má vplyv na životné prostredie a verejné zdravie i bezpečnosť;

M.  keďže EÚ a jej členské štáty poskytujú v súvislosti s dohovorom CITES a bojom proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi v mnohých tretích krajinách významnú finančnú a logistickú podporu;

N.  keďže druhy uvedené v dohovore CITES sú v prílohách zoradené podľa stavu ich ochrany a objemu medzinárodného obchodu, pričom príloha I obsahuje druhy, ktorým hrozí vyhynutie a s ktorými je zakázané komerčné obchodovanie, a príloha II zahŕňa druhy, u ktorých je obchod potrebné regulovať, aby sa predišlo využívaniu, ktoré by mohlo ohroziť ich prežitie;

O.  keďže druhy uvedené v prílohe I dohovoru CITES sú prísne chránené, akýkoľvek druh komerčného obchodovania s nimi je zakázaný a každé povolenie na predaj zhabaných jedincov či produktov (napr. slonoviny, tigrích produktov či nosorožích rohov) by oslabilo ciele dohovoru CITES;

P.  keďže je mimoriadne dôležité vyvíjať snahu o zvýšenie transparentnosti rozhodovaní;

1.  víta pristúpenie EÚ k dohovoru CITES; domnieva sa, že pristúpenie je základným krokom pri zabezpečovaní toho, aby EÚ mohla ďalej plniť širšie ciele svojej environmentálnej politiky, realizovať reguláciu medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a podporovať politiky trvalo udržateľného rozvoja obsiahnuté v Agende 2030 Organizácie Spojených národov;

2.  víta najmä skutočnosť, že EÚ sa prvýkrát zúčastňuje ako zmluvná strana, a podporuje návrhy EÚ a jej členských štátov, najmä návrhy uznesení o korupcii a loveckých trofejach, rozšírenie ochrany prostredníctvom dohovoru CITES na viacero druhov, ktoré sa dovážajú do EÚ, a to najmä ako spoločenské zvieratá, a navrhované zmeny rezolúcie 13.7 (Rev. CoP 14) o kontrole obchodu s exemplármi osobného a rodinného charakteru;

3.  zdôrazňuje, že pristúpenie Európskej únie k dohovoru CITES zabezpečilo väčšiu transparentnosť právneho postavenia Európskej únie v rámci CITES voči tretím stranám dohovoru; domnieva sa, že ide o logický a nevyhnutný krok na zabezpečenie toho, aby Európska únia mohla v plnej miere realizovať svoje ciele v rámci politiky v oblasti životného prostredia; pripomína, že pristúpenie umožní Komisii zaujímať v mene Európskej únie jednotnú pozíciu k otázkam týkajúcim sa CITES a zohrávať podstatnú úlohu na rokovaniach počas konferencií zmluvných strán;

4.  zdôrazňuje, že Európska únia sa stala zmluvnou stranou dohovoru CITES v roku 2015 a že na konferencii zmluvných strán dohovoru CITES bude mať pri hlasovaní o otázkach, ktoré patria do právomoci EÚ, 28 hlasov; v tejto súvislosti podporuje zmeny rokovacieho poriadku CoP, ktoré odrážajú znenie dohovoru CITES týkajúce sa hlasovania organizácií regionálnej ekonomickej integrácie a ktoré sú v súlade s tým, čo sa už mnoho rokov uvádza v iných medzinárodných dohodách, a namieta voči tomu, aby sa hlasy Európskej únie vypočítavali na základe počtu členských štátov, ktoré sú náležite akreditované na schôdzu v čase, keď sa uskutočňuje dané hlasovanie;

5.  víta nedávno prijatý akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ktorého cieľom je predchádzať takémuto obchodovaniu prostredníctvom riešenia jeho základných príčin, zlepšenia realizácie a presadzovania existujúcich pravidiel i pomocou účinnejšieho boja proti organizovanej trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov; víta skutočnosť, že akčný plán zahŕňa osobitnú kapitolu o posilnení globálneho partnerstva zdrojových, spotrebiteľských a tranzitných krajín v boji proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby prijali a vykonávali posilnený akčný plán, ktorý bude prejavom veľkého odhodlania Európy riešiť problém obchodovania s voľne žijúcimi druhmi;

6.  podporuje iniciatívu Komisie a členských štátov dohodnúť sa na globálnych usmerneniach pre lov trofejovej zveri v rámci dohovoru CITES v záujme lepšej kontroly udržateľného pôvodu loveckých trofejí druhov uvedených v prílohe I alebo II na medzinárodnej úrovni;

7.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby dodržiavali zásadu predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o ochranu druhov, pri prijímaní všetkých svojich rozhodnutí týkajúcich sa pracovných dokumentov a pri podávaní návrhov na zapísanie do zoznamu (ako sa stanovuje v rezolúcii CITES Conf. 9.24 (Rev. CoP16)), najmä v súvislosti s dovozom loveckých trofejí druhov uvedených v dohovore CITES, pričom budú brať do úvahy predovšetkým zásadu „používateľ platí“, zásadu prevencie a ekosystémový prístup; okrem toho vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali odstránenie výnimiek, čo sa týka povolení na všetky lovecké trofeje v prípade druhov uvedených v dohovore CITES;

8.  žiada, aby všetky rozhodnutia CoP 17 dohovoru CITES boli založené na vede, dôkladnej analýze a nestranných konzultáciách s dotknutým štátmi a aby sa prijali v spolupráci s miestnymi komunitami; zdôrazňuje, že všetky predpisy týkajúce sa voľne žijúcich druhov by mali stimulovať zapojenie vidieckeho obyvateľstva do ochrany prírody prepojením ich prospechu so stavom biodiverzity;

9.  nabáda zmluvné strany dohovoru CITES, aby posilnili spoluprácu, koordináciu a súčinnosť medzi dohovormi súvisiacimi s biodiverzitou na všetkých príslušných úrovniach;

10.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili spoluprácu, koordináciu a rýchlu výmenu informácií medzi všetkými príslušnými agentúrami zapojenými do vykonávania dohovoru CITES, najmä colnými orgánmi, políciou, hraničnými veterinárnymi a fytosanitárnymi inšpekčnými službami a inými orgánmi;

11.  nabáda EÚ a jej členské štáty, aby propagovali a podporovali iniciatívy na zvýšenie ochrany proti vplyvu medzinárodného obchodu, pokiaľ ide o druhy, pre ktoré je Európska únia dôležitým tranzitným alebo cieľovým trhom;

12.  je znepokojený skutočnosťou, že čo sa týka komercializácie druhov a z nich pochádzajúcich produktov, hranica medzi zákonným a nezákonným obchodom je veľmi tenká a v dôsledku kumulatívnych účinkov ľudskej činnosti a globálneho otepľovania dnes hrozí veľkej väčšine voľne žijúcich živočíšnych a rastlinných druhov vyhynutie;

13.  naliehavo žiada EÚ, aby prijala právne predpisy na obmedzenie nezákonného obchodu tým, že dovoz, vývoz, predaj, nadobudnutie alebo nákup voľne žijúcich zvierat alebo rastlín získaných, vlastnených, prepravovaných alebo predaných v rozpore s právom krajiny pôvodu alebo tranzitu bude nezákonný;

14.  zaväzuje sa najmä dôrazne nabádať všetky členské štáty, aby zakázali vývoz surovej slonoviny, ako to už robia Nemecko, Švédsko, Spojené kráľovstvo a niektoré štáty USA; zvýšili ostražitosť v súvislosti s osvedčeniami o uvedení na trh na svojom území; zefektívnili boj proti podvodom, najmä na hraniciach; začali s likvidáciou nezákonnej slonoviny a sprísnili sankcie za obchodovanie s chránenými druhmi (najmä slonmi, nosorožcami, tigrami, primátmi a druhmi tropického dreva);

15.  nabáda EÚ a jej členské štáty, ako aj ostatné zmluvné strany dohovoru CITES, aby na základe článkov III, IV a V dohovoru propagovali a podporovali iniciatívy na zlepšenie životných podmienok živých zvierat uvedených v dohovore CITES v rámci obchodu; tieto iniciatívy zahŕňajú mechanizmy na zabezpečenie toho, aby sa zvieratá „pripravovali a prepravovali tak, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia zdravia alebo krutého zaobchádzania“, aby miesta určenia boli „náležite vybavené na ich umiestnenie a starostlivosť o ne“ a aby sa zhabanie živých jedincov uskutočňovalo s náležitým ohľadom na ich dobré životné podmienky;

16.  vyjadruje znepokojenie nad vplyvom, ktorý môžu mať na ochranu ohrozených voľne žijúcich druhov „špekulácie s vyhynutím“, t. j. nákup produktov v nádeji, že príslušné druhy čoskoro vyhynú; vyzýva zmluvné strany a sekretariát dohovoru CITES, aby ďalej skúmali otázku, či vznikajúce finančné produkty a technológie, napríklad bitcoin, zohrávajú podpornú úlohu;

17.  uznáva, že pozorovatelia dohovoru CITES majú dôležitú úlohu pri poskytovaní odborných znalostí o druhoch a obchode, ako aj podpory pri budovaní kapacít zmluvných strán;

Transparentnosť pri prijímaní rozhodnutí

18.  keďže transparentnosť pri prijímaní rozhodnutí v medzinárodných inštitúciách pôsobiacich v oblasti životného prostredia má kľúčový význam pre ich účinné fungovanie; víta všetko dobrovoľné a procesné úsilie o zvýšenie transparentnosti riadenia v súvislosti s dohovorom CITES; dôrazne sa stavia proti využívaniu tajného hlasovania ako bežného postupu v rámci dohovoru CITES;

19.  víta rozhodnutie vyžadovať od členov výborov pre zvieratá a rastliny, aby predkladali vyhlásenia o akýchkoľvek konfliktov záujmov, ktoré bolo prijaté na schôdzi CoP 16; uznáva však, že táto požiadavka je založená len na sebahodnotení členov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že členovia týchto výborov doteraz žiadne vyhlásenia o potenciálnych konfliktoch finančných záujmov nepredložili;

20.  naliehavo vyzýva sekretariát dohovoru CITES, aby preskúmal možnosť vytvoriť nezávislú revíznu komisiu alebo rozšíriť mandát stáleho výboru tak, aby zahŕňal nezávislý revízny panel, s cieľom zabezpečiť záruku dohľadu v súvislosti s ustanoveniami o konflikte záujmov;

21.  domnieva sa, že transparentnosť je nevyhnutná v prípade akéhokoľvek procesu financovania a predstavuje základný predpoklad dobrej správy vecí verejných, a preto podporuje riešenie, ktoré navrhuje EÚ a ktoré sa týka „projektu sponzorovaných delegátov“(2);

Podávanie správ

22.  domnieva sa, že vysledovateľnosť má zásadný význam pre zákonný a udržateľný obchod, či už komerčného alebo nekomerčného charakteru, a zároveň je dôležitá pre úsilie EÚ bojovať proti korupcii, obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a pytliactvu, ktoré sa považuje za štvrtý najväčší čierny trh na svete; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je nutné, aby všetky zmluvné strany zaviedli systém elektronického vydávania povolení, ktorý by mal fungovať transparentne a v súčinnosti všetkých týchto strán; uznáva však, že niektoré zmluvné strany sa v tejto súvislosti stretávajú s technickými problémami, a nabáda na poskytovanie podpory pri budovaní kapacít s cieľom umožniť zavedenie systému elektronického vydávania povolení všetkými stranami;

23.  víta rozhodnutie prijaté na schôdzi CoP 16, čo sa týka pravidelného podávania správ zmluvnými stranami dohovoru CITES o nezákonnom obchode; domnieva sa, že nový formát výročnej správy o nezákonnom obchode, ako sa uvádza v oznámení CITES č. 2016/007, je významným krokom k lepšiemu pochopeniu obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, a nabáda všetky zmluvné strany dohovoru CITES, aby dôsledne a pravidelne podávali správy o nezákonnom obchode, pričom budú využívať tento predpísaný formát;

24.  víta iniciatívy súkromného sektora, ako napríklad iniciatívu Medzinárodného združenia leteckých prepravcov v oblasti elektronickej nákladnej dopravy pre dodávateľský reťazec nákladnej leteckej dopravy a prostredníctvom neho; domnieva sa, že rozšírenie takýchto iniciatív vysledovateľnosti, predovšetkým v odvetví dopravy, je dôležitým nástrojom na zhromažďovanie informácií;

25.  podčiarkuje význam procesu vydávania povolení pre účinný zber údajov, a teda kľúčovú úlohu riadiacich orgánov; opakuje, že orgány vydávajúce povolenia musia byť podľa článku VI dohovoru CITES nezávislé;

Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi a korupcia

26.  upozorňuje na prípady korupcie, v ktorých došlo k úmyselnému podvodnému vydávaniu povolení aktérmi pôsobiacimi v orgáne vydávajúcom povolenia; vyzýva sekretariát a stály výbor CITES, aby tieto prípady riešili ako prioritnú a naliehavú záležitosť;

27.  zdôrazňuje, že korupciu možno vidieť vo všetkých štádiách obchodu s voľne žijúcimi druhmi, pričom postihuje krajiny pôvodu, tranzitu aj určenia a oslabuje účinnosť, riadne vykonávanie a konečný úspech dohovoru CITES; preto sa domnieva, že silné a účinné protikorupčné opatrenia majú v boji proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zásadný význam;

28.  vyjadruje vážne znepokojenie nad zámerným zneužívaním kódov pôvodu na nezákonné obchodovanie s exemplármi odchytenými vo voľnej prírode, a to v podobe podvodného použitia kódov pre odchov v zajatí pre druhy spadajúce pod dohovor CITES; vyzýva 17. konferenciu zmluvných strán, aby prijala spoľahlivý systém na zaznamenávanie, monitorovanie a certifikáciu obchodu s druhmi z farmového chovu alebo chovu v zajatí pokrývajúci krajiny pôvodu aj EÚ s cieľom zabrániť tomuto zneužívaniu;

29.  naliehavo vyzýva zmluvné strany dohovoru CITES, aby vypracovali ďalšie usmernenia a podporovali rozvoj ďalších techník a metodík na rozlišovanie medzi druhmi pochádzajúcimi zo zariadení na chov v zajatí a druhmi pochádzajúcimi z voľnej prírody;

30.  odsudzuje vysokú mieru nezákonnej činnosti organizovaných zločineckých skupín a sietí v rozpore s dohovorom, ktoré často využívajú korupciu na uľahčenie nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a maria úsilie o presadzovanie práva;

31.  naliehavo vyzýva zmluvné strany, ktoré doteraz nepodpísali alebo neratifikovali Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Dohovor OSN proti korupcii, aby tak bezodkladne urobili;

32.  víta medzinárodné záväzky podľa rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 69/314 (júl 2015), okrem iného v oblasti boja proti korupcii (článok10)(3);

33.  podporuje iniciatívy EÚ a členských štátov, ktoré žiadajú väčšie úsilie v globálnom boji proti korupcii podľa dohovoru CITES; naliehavo vyzýva strany dohovoru CITES, aby podporili návrh EÚ na uznesenie proti činnostiam napomáhajúcim korupciu v rozpore s dohovorom;

Presadzovanie práva

34.  vyzýva na včasné a úplné využívanie sankcií orgánmi CITES proti stranám, ktoré nedodržiavajú základné aspekty dohovoru, a najmä žiada EÚ a jej členské štáty, aby využili dostupné mechanizmy na podporu zmluvných strán v tom, aby dodržiavali dohovor CITES a ďalšie medzinárodné dohody zamerané na ochranu prírody a biodiverzity;

35.  zdôrazňuje dôležitosť spoločnej medzinárodnej spolupráce medzi všetkými aktérmi v reťazci presadzovania práva s cieľom posilniť kapacity na presadzovanie práva na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni; víta ich prínos a vyzýva k ešte väčšej angažovanosti; poukazuje na význam zriaďovania špeciálnych prokuratúr a špecializovaných policajných jednotiek pre účinnejší boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi; zdôrazňuje význam spoločných medzinárodných operácií presadzovania v rámci ICCWC(4) a v tejto súvislosti blahoželá k úspechu operácie COBRA III(5); víta podporu EÚ venovanú ICCWC;

36.  berie na vedomie rastúci nezákonný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi alebo voľne rastúcimi rastlinami a produktmi z voľne žijúcich druhov cez internet a vyzýva zmluvné strany dohovoru CITES, aby spolupracovali s orgánmi presadzovania práva a jednotkami boja proti počítačovej kriminalite a Medzinárodným združením pre boj proti trestnej činnosti poškodzujúcej voľne žijúce druhy s cieľom identifikovať najlepšie postupy a modelové vnútroštátne opatrenia na boj proti nezákonnému internetovému obchodu;

37.  vyzýva zmluvné strany, aby prijali a vykonávali jasné a účinné politiky s cieľom odrádzať od spotreby produktov pochádzajúcich zo zraniteľných voľne žijúcich druhov, aby zvyšovali povedomie spotrebiteľov o vplyvoch ich spotreby na voľne žijúce druhy a informovali o nebezpečenstve, ktoré predstavujú siete nezákonného obchodovania;

38.  vyzýva zmluvné strany, aby podporovali rozvoj zdrojov obživy pre miestne komunity, ktoré žijú najbližšie k dotknutým voľne žijúcim druhom, a aby tieto komunity zapojili do boja proti pytliactvu a do poskytovania informácií o účinkoch obchodu s druhmi fauny a flóry, ktorým hrozí vyhynutie;

39.  požaduje nepretržitú medzinárodnú angažovanosť s cieľom uľahčiť dlhodobé budovanie kapacít, zlepšiť výmenu údajov a spravodajských informácií a koordináciu úsilia vládnych orgánov v oblasti presadzovania práva;

40.  vyzýva zmluvné strany, aby zabezpečili účinné stíhanie osôb, ktoré spáchajú trestné činy súvisiace s voľne žijúcimi druhmi, a aby zabezpečili, že tieto osoby budú potrestané úmerne k závažnosti ich konania;

Financovanie

41.  poukazuje na potrebu zvýšiť financovanie poskytované na ochranu voľne žijúcich druhov a programy budovania kapacít;

42.  zdôrazňuje potrebu vyčleniť adekvátne zdroje pre sekretariát dohovoru CITES, najmä vzhľadom na jeho zvýšenú zodpovednosť a dodatočné úlohy; taktiež zdôrazňuje potrebu včasného vkladu finančných príspevkov, ktoré prisľúbili zmluvné strany dohovoru CITES;

43.  nabáda zmluvné strany k tomu, aby zvážili zvýšenie základného rozpočtu CITES tak, aby odzrkadľoval infláciu a zabezpečil riadne fungovanie dohovoru CITES;

44.  povzbudzuje k rozšíreniu financovania programov budovania kapacít prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev na ďalšie oblasti rámca dohovoru CITES, ako aj priameho financovania, aby sa tak podporilo vykonávanie dohovoru;

45.  víta poskytovanie finančných prostriedkov EÚ na dohovor CITES prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu a nabáda EÚ, aby naďalej poskytovala a zabezpečovala cielenú finančnú podporu a aj v dlhodobom horizonte naďalej podporovala osobitnú a cielenú finančnú pomoc;

Zmeny príloh dohovoru CITES

46.  vyjadruje rozhodnú podporu návrhom zoznamov, ktoré predložila EÚ a jej členské štáty;

47.  naliehavo žiada zmluvné strany dohovoru CITES a všetkých účastníkov 17. konferencie zmluvných strán, aby dodržiavali kritériá zaraďovania druhov do príloh, ktoré boli ustanovené v dohovore, a aby uplatňovali prístup predbežnej opatrnosti s cieľom zabezpečiť vysokú a účinnú úroveň ochrany ohrozených druhov; poznamenáva, že dôveryhodnosť dohovoru CITES závisí od jeho schopnosti meniť zoznamy v reakcii na negatívny i pozitívny vývoj, a preto víta možnosť preradiť druhy iba vtedy, ak je to podľa ustálených vedeckých kritérií vhodné, čo svedčí o riadnom fungovaní zoznamov dohovoru CITES;

Slon africký a obchod so slonovinou

48.  konštatuje, že v dôsledku dvojnásobného nárastu nezákonného zabíjania a trojnásobného nárastu množstva slonoviny zadržanej v priebehu uplynulého desaťročia je rozsah krízy, ktorej čelí slon africký (Loxondonta africana) v dôsledku pytliactva zameraného na obchod so slonovinou, naďalej ničivý a vedie k poklesu populácií tohto druhu v celej Afrike a zároveň predstavuje hrozbu pre živobytie miliónov ľudí, keďže nezákonný obchod so slonovinou poškodzuje hospodársky rozvoj, podnecuje organizovanú trestnú činnosť, podporuje korupciu, živí konflikty a ohrozuje regionálnu a vnútroštátnu bezpečnosť tým, že poskytuje ozbrojeným skupinám zdroj financovania; preto naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporili návrhy, ktoré by posilnili ochranu slonov afrických a obmedzili nezákonný obchod so slonovinou;

49.  víta návrh, ktorý predložil Benin, Burkina Faso, Stredoafrická republika, Čad, Keňa, Libéria, Niger, Nigéria, Senegal, Srí Lanka a Uganda a schválila Koalícia na ochranu slona afrického a ktorého zámerom je zaradiť všetky populácie slonov v Afrike do prílohy I, čím by sa zjednodušilo uplatňovanie zákazu medzinárodného obchodu so slonovinou a vyslal by sa svetu jasný signál o globálnom odhodlaní zabrániť vyhynutiu afrických slonov;

50.  vyzýva EÚ a všetky zmluvné strany, aby zachovali súčasné moratórium, a tak sa postavili proti návrhom na obchod so slonovinou, ktoré predložili Namíbia a Zimbabwe a ktorých cieľom je odstrániť obmedzenia obchodu súvisiace s anotáciami k zoznamu populácií slonov týchto zmluvných strán v prílohe II;

51.  poznamenáva, že pokusy dohovoru CITES o obmedzenie pytliactva a nezákonného obchodu tým, že sa povolí legálny predaj slonoviny, neboli úspešné a že nezákonné obchodovanie so slonovinou výrazne vzrástlo; vyzýva na ďalšie úsilie dotknutých zmluvných strán v rámci národného akčného plánu týkajúceho sa slonoviny; podporuje opatrenia na riadenie a zničenie zásob slonoviny;

52.  pripomína svoju výzvu vyjadrenú v uznesení z 15. januára 2014 o trestnej činnosti(6) páchanej na voľne žijúcich organizmoch, v ktorej Európsky parlament žiada všetkých 28 členských štátov, aby zaviedli moratóriá na všetok komerčný dovoz a vývoz a vnútroštátny predaj a nákup klov a produktov zo spracovanej a nespracovanej slonoviny dovtedy, kým populácie voľne žijúcich slonov už nebudú ohrozené pytliactvom; konštatuje, že Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Švédsko, Česká republika, Slovensko a Dánsko už rozhodli, že neudelia žiadne povolenia na vývoz „surovej“ slonoviny z obdobia pred dohovorom; povzbudzuje preto EÚ a jej členské štáty, aby zakázali dovoz a vývoz zo slonoviny a zakázali všetky komerčné predaje a nákupy slonoviny v rámci EÚ;

Nosorožec tuponosý

53.  vyjadruje poľutovanie nad návrhom, ktoré Svazijsko prijalo na legalizáciu obchodu s nosorožími rohmi zo svojej populácie nosorožca tuponosého (Ceratotherium simum simum), vďaka ktorému by sa uľahčila legalizácia nosorožích rohov získaných pytliakmi v rámci legálneho obchodu, čo by oslabilo existujúce úsilie o obmedzenie dopytu a vnútroštátne zákazy obchodovania na spotrebiteľských trhoch a mohlo by podporiť pytliactvo zamerané na populácie nosorožcov v Afrike a Ázii; naliehavo vyzýva EÚ a všetky zmluvné strany, aby sa postavili proti tomuto návrhu, a následne vyzýva Svazijsko, aby svoj návrh stiahlo;

Lev púšťový

54.  konštatuje, že napriek tomu, že populácie leva púšťového (Panthera leo) zaznamenali za posledných 21 rokov dramatický pokles o 43 % a nedávno boli v 12 afrických štátoch vyhubené, medzinárodný obchod s produktami z levov sa výrazne zvýšil; naliehavo vyzýva EÚ a všetky zmluvné strany, aby podporili návrh Nigeru, Čadu, Pobrežia Slonoviny, Gabonu, Guiney, Mali, Mauritánie, Nigérie, Rwandy a Toga na preradenie všetkých populácií leva púšťového do prílohy I dohovoru CITES;

Šupinavce

55.  konštatuje, že šupinavce sú cicavce, s ktorými sa na svete najviac nezákonne obchoduje, a to tak pre mäso, ako aj pre ich šupiny, ktoré sa používajú pri tradičnej medicíne, v dôsledku čoho všetkým ôsmim druhom šupinavcov (Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis) hrozí vyhynutie; preto víta rôzne návrhy na preradenie všetkých ázijských a afrických druhov šupinavcov do prílohy I k dohovoru CITES;

Tigre a ostatné veľké ázijské mačkovité šelmy

56.  naliehavo vyzýva EÚ a všetky zmluvné strany, aby podporili prijatie rozhodnutí, ktoré navrhol stály výbor CITES a v ktorých sa stanovujú prísne podmienky na chov tigrov a obchodovanie s tigrami odchovanými v zajatí a produktmi z nich, ako aj návrhu predloženého Indiou, ktorý zmluvné strany vyzýva k tomu, aby si vymieňali fotografie zaistených exemplárov tigrov a produktov z týchto zvierat, ktoré by pomohli orgánom presadzovania práva pri identifikácii jednotlivých tigrov podľa ich jedinečného vzoru pruhov; vyzýva EÚ, aby zvážila poskytnutie finančných prostriedkov na vykonanie týchto rozhodnutí, a požaduje, aby 17. konferencia zmluvných strán dohovoru CITE rozhodla o zatvorení tigrích fariem a ukončení obchodu s časťami tiel a s produktmi z tigrov odchovaných v zajatí;

Obchodovanie so spoločenskými zvieratami

57.  poznamenáva, že trh s exotickými spoločenskými zvieratami na medzinárodnej úrovni aj v rámci EÚ stále rastie a že bol predložený veľký počet návrhov na zostavenie zoznamov plazov, obojživelníkov, vtákov, rýb a cicavcov, ktoré sú ohrozené medzinárodným obchodom na trhu so spoločenskými zvieratami; vyzýva všetky zmluvné strany, aby tieto návrhy podporili, aby sa tak zabezpečila lepšia ochrana týchto ohrozených druhov pred zneužívaním na účely obchodu so spoločenskými zvieratami;

58.  vyzýva členské štáty EÚ, aby zostavili pozitívny zoznam exotických zvierat, ktoré môžu byť chované ako spoločenské zvieratá;

Tzv.orlie drevo (agarwood) a palisandrové drevo

59.  uznáva, že nelegálna ťažba dreva je jedným z najdeštruktívnejších trestných činov zasahujúcich voľne žijúce druhy, pretože ohrozuje nielen jednotlivé druhy, ale celé biotopy a že dopyt po palisandrovom dreve (Dalbergia spp.) na ázijských trhoch naďalej rastie; naliehavo vyzýva EÚ a všetky zmluvné strany, aby podporili návrh Argentíny, Brazílie, Guatemaly a Kene na zahrnutie rodu Dalbergia do prílohy II dohovoru CITES, s výnimkou druhov uvedených v prílohe I, pretože ide o rozhodujúci príspevok k úsiliu o zastavenie neudržateľného obchodu s palisandrovým drevom;

60.  poznamenáva, že súčasné výnimky z požiadaviek dohovoru CITES by mohli umožniť, aby bol živičný prášok z orlieho dreva (Aquilaria spp. a Gyrinops spp.) vyvážaný v podobe odsatého prachu a ďalšie produkty boli pred vývozom zabalené na maloobchodný predaj, čím by sa dalo vyhnúť dovozným predpisom; preto vyzýva EÚ a všetky zmluvné strany, aby podporili návrh Spojených štátov amerických na zmenu anotácie s cieľom vyplniť medzery v predpisoch upravujúcich obchod s týmto veľmi cenným aromatickým drevom;

Iné druhy

61.  naliehavo vyzýva EÚ a všetky zmluvné strany, aby:

   podporili návrh Peru na zmenu anotácie k prílohe II pre lamu vikuňu (Vicugna vicugna), pretože sa tým konsolidujú požiadavky označovania pre medzinárodný obchod s týmto druhom;
   podporili začlenenie lodienky (Nautilidae spp.) do prílohy II, ako to navrhuje Fidži, India, Palau a Spojené štáty americké, vzhľadom na to, že medzinárodný obchod so schránkami lodienky v podobe šperkov a dekorácií predstavuje pre tento biologicky ohrozený druh významnú hrozbu;
   sa postavili proti návrhu Kanady preradiť sokola sťahovavého (Falco peregrinus) z prílohy I do prílohy II, pretože by sa tak mohol zhoršiť už beztak rozsiahly nezákonný obchod s týmto druhom;

62.  pripomína, že parmovec skvelý (Pterapogon kauderni) je zaradený do zoznamu ohrozených druhov Medzinárodnej únie na ochranu prírody a že v dôsledku pretrvávajúceho vysokého dopytu po akvarijných druhoch vymizla obrovská časť tohto druhu vrátane niekoľkých celých populácií, pričom hlavnými odberateľmi sú Európska únia a Spojené štáty americké; vyzýva preto Európsku úniu a jej členské štáty, aby podporili začlenenie parmovca skvelého do prílohy I, namiesto do prílohy II;

63.  pripomína, že medzinárodný obchod so surovým a opracovaným koralom sa rozšíril a že narástol aj trhový dopyt po vzácnych koraloch, čo ohrozuje ich udržateľnosť; naliehavo vyzýva Európsku úniu a všetky zmluvné strany, aby podporili prijatie správy o vzácnych koraloch v medzinárodnom obchode, ktorú predložili Spojené štáty;

o
o   o

64.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, zmluvným stranám dohovoru CITES a sekretariátu CITES.

(1) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016)570008_EN.pdf
(2) http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate%20project.pdf
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314
(4) Medzinárodné konzorcium pre boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ktoré združuje INTERPOL, sekretariát dohovoru CITES, Svetovú colnú organizáciu (WCO), Úrad OSN pre drogy a kriminalitu a Svetovú banku.
(5) Spoločná medzinárodná policajná a colná operácia uskutočnená v máji 2015.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2014)0031.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia